Αναζήτηση / Search

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (4/4)115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (4/4)

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [561-573]
561   ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΡΗΤΟΡΙΚΗ. ΕΤΩΝ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ, ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ, εκδ. Παρίσι 1813, σσ. 412, με αφιέρωση δωρητή προς Σ. Βουκελάτη, Πάτρα 1905, σητόβρωτο ως σελίδα να΄, κολοβό στις τελευταίες σελίδες του ευρετηρίου.                                        30-60
562   ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΚΑ…Χάριν Ελλήνων εξέδωκε μετά σημειώσεων προτροπή και δαπάνη Αλεξάνδρου Βασιλείου ο Δ. Κοραής. Μέρος α΄- περιέχον το του Ηλιοδώρου κείμενον. Εν Παρισίοις, Εβεράρτω 1804, σσ. 98+446. (Ηλιού 1804.32). Σπασμ. Βιβλιοδ.                                                                                                   180-250
563   ΞΕΝΟΦΩΝ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΑ ΣΩΖΩΜΕΝΑ, «Απομνημονεύματα», «Οικονομικός», «Συμπόσιον», «Περί Ιππικής», «Ιππαρχικός», «Κυνηγετικός», «Λείψανα Επιστολών», τόμος 4ος, επιμ. Βλαντής Σπυρίδων, εκδ. Ενετιήσιν 1811, σσ. 447, δερματόδετη ράχη           60-120
564   ΚΟΝΔΟΣ Σ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑΙ ΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΚΟΙΝΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, τόμος Α΄, εκδ. Παρίσι 1819, σσ. 238, ακέφαλο και κολοβό, δεμένο.      40-80
565   ΓΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, 8 ττ. δεμ. σε 4, τομ. 1ος-Κλήρος, σσ. 49+448, τομ. 2ος-Παιδεία, σσ.52+422, τομ. 3ος-Πλούτος ή Εμπόριον, σσ. 88+368, τομ. 4ος-Πλούτος και Θυσίαι, σσ. 78+390, τομ. 5ος-Συνεταιρισμός, σσ. 28+439, τομ. 6ος-Πολιτικοί άνδρες, σσ. 19+416, τομ. 7ος-Πολιτικοί άνδρες, σσ. 25+452, τομ. 8ος-Ηρωες της ξηράς, σσ. 30+456. Ετου Εθνικού τυπογραφείου 1869-1876, και οι 4 ττ. Με δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. με κεφαλάρια. Όλοι οι τόμοι με προλεγόμενα και εικονογραφημένοι με ολοσέλιδες ξυλογραφίες των προσώπων που βιογραφούνται.  400-700
566   [ΚΟΡΑΗΣ Α.] LETTRES INEDITS DE CORAY ACHRDON DE LA ROCHETTE (1790-96). Suivies d’un Recueil de ses lettres a divers savants, de sa dissertation sur le testament secret des Atheniens, du memoire sur l’etat de la civilisation dans la Grece en 1803…Paris, Firmin Didot, 1877, σσ. 606. Με ένα ολοσέλιδο λιθόγραφο πορτραίτο του Κοραή από τον Smolki. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. εποχής με μονόγραμμα A.L.     90-170
567   ΜΑΜΟΥΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ ΤΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΥΛΗ ΓΑΛΛΟΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ, τυπ. Πέρρη 1881, 1ος τόμος, 2 μέρη μαζί δεμ., σσ. 208+528. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ.          90-150
568   ΘΕΡΕΙΑΝΟΣ Δ., ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, Τεργέστη, τυπ. Λουδ, 1889, σσ. 413+354+168+138, 3 ττ. Δεμ. μαζί+Παράρτημα. Δερμ. βιβλιοδ. σπασμ. (Α΄ έκδοση).                                                                                                             100-200
569   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, τυπ. Εστία, Μάισνερ 1940, σσ. 160. Με πολλά φιλοτεχνημένα τυπογραφικά κοσμήματα. Δερμ. βιβλιοδ. με ωραίες μαρμαρόκολλες.                                                  85-140
570   ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, φιλολογική απομνημείωση Βαλέτας Γ., μελετήματα Ν.Α. Βέη-Σιγούρου Μ., πρώτη αυθεντική επανέκδοση, εκδ. Πηγή 1948-1949, σσ. 479, δερματόδετη κόκκινη ράχη.       35-60
571   ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ο βίος και το έργον, Οραματιστής της ελευθερίας, Επαναστάτης και εθνεγέρτης, Εθναπόστολος, Διδάσκαλος του γένους….Εκδ. μετά συμπληρώσεων, εκδ. Βαγιονάκη 1979, σσ. 658. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα ράχης.                                                                                              60-90
572   ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ, 3 τόμοι, ΜΙΕΤ 1986-1988, (πανομοιότυπη εκδ. του 1833). Πρόλογος στον 1ο τομ. Κ. Θ. Δημαρά, στον 2ο τομ. Ε. Φραγκίσκου και στον 3ο τομ. Λουκίας Δρούλια, σσ. 636+803+698. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα (3)                         70-140
573   ΚΟΔΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ. ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ. Κρίσις εις την μελέτην. Εισαγωγή και επιμέλεια Άλκης Αγγέλου, ΜΙΕΤ 1998, σσ. 168+80+609. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. (Πανομοιότυπα των εκδ. 1818-1819).                                                                                                                                                50-100
Βλέπε και: 549

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [574-611]
574   [ΛΟΡΔΟΣ ΕΛΓΙΝ] Αντίγραφο εποχής (1801) βεβαίωσης του λόρδου Έλγιν για τη ναύλωση πλοίου 200 τόνων εκ μέρους της Βρεττανικής Κυβέρνησης με τη βοήθεια του Καπετάν Πασά και του Χαλίλ Αγά στη τιμή των 930 γροσίων. [“These are to certify that we have freighted for account of the British Government, by the assistance of his Excellency the Capitan Pasha and …… the medium of the Head Customer of Constantinople Halil Aga, the boat of Sakisly Yani Reis Master of 8000 chilos Say 200 tons burthen or thereabouts at the fixed rate of G 930. Per Month freight (Turkish Currency) as a Transport to Navigate such seas, and take in such Cargo or Cargos of Stores, Passengers, Cattle (=ζώα), provisions (=διατάξεις), effects and things whatsever. As his Majesty’s Officers under whose conduct she is to serve, shall thinmeet & …., during the Time she shall continue on freight, for the purposes and under the Conduct as above mentioned. In witness where we have …. let our hand, and send in Constantinople, the 3d day of January 1801. The ….Reis having also signed the same, in two original copies, to serve for one & the same and (signed in Greek) Sakisly Yani Reis (signed) Elgin (his mark) (L.S) Vera copia quod attestor Stephen Maltapas Chancellor. Κέρινη σφραγίδα: “APUD AULAM OTTOMAN”.] 1 φύλλο.                                                                    800-1500
575   ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΑΦΙΑΔΕΣ. “The Greek papers”, London 1830. Σατυρική φιλελληνική λιθογραφία (34Χ30 εκ.).              1-…
576   HESS PETER, ALBUM OF GREEΚ HEROISM, OR THE DELIVERANCE OF GREECE. Painted by Peter Hess by command of his majesty, Ludwig I., King of Bavaria. Munich, H. Kohler, 1835 ca. Πρώτη έκδοση, σχ. Φύλλου (557x430 mm.), με λιθόγραφο τίτλο και αφιέρωση στον Βασιλιά Όθωνα τυπωμενη με χρυσά γράμματα και 39 λιθόγραφους πίνακες σε τίντα, ολες φιλοτεχνημένες από τον Kuhn και τον Hess με επεξηγήσεις σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ένα από τα πιο διάσημα λευκώματα για την Ελληνική Επανάσταση που εικονογραφούν τα πιο σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης. Πολύ καλό αντίτυπο, με αρκετές οξειδώσεις στα περιθώρια των εικόνων. Δερμ. βιβλιοδεσία εποχής.                                                                                                        9000-15000
577   Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΥΡΠΟΛΕΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΛΟΙΟ (1821). Χαλκογραφία, Roy 1845, Paris (10X6,5 εκ.).              20-40
578   ΠΡΟΚΕΣ-ΟΣΤΕΝ ΑΝΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1821 ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ, μτφρ, από το γερμανικό υπό Γ. Εμ. Αντωνιάδη, εκδ. 1868, δύο τόμοι σε έναν, σσ.453+564, δερματόδετη ράχη.                                                100-180
579   ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΩΝΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ, εκδ. τυπογραφ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως 1869, 2 τόμοι, σσ. 440 + 524. Δερμ. βιβλιοδ. φθαρμ. (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά). Με κατάλογο συνδρομητών. 90-150
580   ΠΕΤΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ, 1821 - ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ. Εν Λειψία ετου πολυχρωμοτυπογραφείου Ι. Νεράντζη, 1886. Τοπογραφικός άτλας από τον Ρώσο φιλέλληνα Πετρώφ εκ Μόσχας, με 50 περίπου φύλλα σε μεγάλο σχήμα (33Χ53 εκ.) με χάρτες της Ελλάδας κατά περιοχές όπου σημειώνονται οι τοπογραφικές θέσεις που έγιναν οι μάχες και τα ονόματα των ανδρών που πρωταγωνίστησαν σ’ αυτές, ιστορικές ειδήσεις κ.ά. από το 1821 μέχρι το 1828. Σε αναδιπλούμενο φύλλο επίσης, εικονίζονται οι ευεργέτες της Ελλάδας και οι φιλέλληνες. Δερμ. βιβλιοδεσία εποχής με γωνίες.           2000-3000
581   ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821. ΕΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ, Α΄ Ημερολόγιον του Πολεμικού Βεργαντίνου Η Αθήνα, Β΄ Ημερολόγιον του Πολεμικού Βρικίου Η Αθήνα, Γ΄ Ελληνική Πολιτεία: Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος + κατάλογος των συνδρομητών, Αθηνών, Πειραιώς, Ύδρας, Πόρος, Σύρος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, εκδ. Κουσουλίνος 1890, σσ. 304                                                                                                                                      50-80
582   DE LA GRAVIERE JURIEN, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, μτφρ. Ράδος Κωνσταντίνος, εκδ. Νόταρης 1894, σσ.339, δερματόδετη ράχη.                                         70-120
583   ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ. ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ, απομνημονεύματα τινα κατά του τυράννου των Ελλήνων οπλοφορίας, και τινών πολιτικών συμβεβηκότων εν Πελοποννήσο κατά την πρώτην της διοικήσεως περίοδον, έκδοσις τρίτη υπό Γ. Ι. Παπούλα, εκδ. Τσαγκάρησ 1900, σσ.216, δερματόδετη ράχη.                                               35-70
584   ΠΕΤΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (Έργον Ε΄, τεύχος Α΄) εκ του πολυχρωμολιθ. Ι. Νεράντζη, Λειψία - Τάουχα, 1903, σσ. 105, σχ. μεγάλο 4ο, με χάρτες και εικ. Φθαρμ. Βιβλιοδ. Περιλαμβάνει: Αρωγοί του Μακεδονικού αγώνα, βιβλία, συγγραφείς, χάρτες μακεδονικού κράτους, μήνες των αρχαίων Μακεδόνων. Έργο Φιλελληνικό και υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. 26+1 ενότητες/πίνακες.                                                                                                                 150-300
585   RADOS C.N., LA MARINE GRECQUE PENDANT LA GUERRE DE L’ INDEPENDENCE, εικ. εντός και εκτός κειμένου, imprimerie N. Taroussopoulos, 1907, σσ. 67, [μαζί δεμ.] ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κ.Α., ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΟΣ 1821-1829, εκδ. Ν. Επιθεωρήσεως 1930, εικ. εκτός κειμένου και αναδιπλούμενα σχέδια, με παράρτημα, σσ. 199. Δερμ. βιβλιοδ. λίγο φθαρμένο.         45-80
586   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1801 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1913, μτφρ. Λάμπρου Σπυρ. Π, εκδ. Εστία 1914, σσ. 704, με φωτογραφίες και αναδιπλούμενο χάρτη, δερματόδετη ράχη.            40-60
587   ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν., ΦΡΑΝΑΜΠΝΕΥ ΑΣΤΙΓΞ, (έγγραφα και σημειώσεις περί του έργου αυτού εν Ελλάδι), εκδ. Ελευθερουδάκη 1917, σσ. 137. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΠΕΡΙ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΡΛΕΑΝΙΔΩΝ (1825-1826)-ΡΟΣ, ΑΙΝΙΑΝ, ΒΙΛΛΕΒΕΚ, ΚΩΛΕΤΤΗΣ, ΝΕΜΟΥΡ-, εκδ. Ελευθερουδάκη 1917, σσ. 84. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΜΕΛΗΣ Η΄ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΣ (1758-1819), εκδ. Σακελλαρίου 1916, σσ. 60. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΣΠΟΥΔΑΙ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ), εκδ. 1916, σσ. 36. [μαζί] ATCHLEY S. C. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ), εκδ. Ελευθερουδάκη 1918, σσ.121. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη. (6)                60-100
588   [ΛΙΓΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ] ΑΡΧΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1821-1832, πέντε τόμοι: Τόμος Α΄ (1821-1823), Τόμος Β΄ (1824 Ιανουάριος- Ιούνιος), Τόμος Γ΄ (1824 Ιούλιος-Δεκέμβριος), Τόμος Δ΄ (1825 Ιανουάριος-Ιούνιος), Τόμος Ε΄ (1825 Ιούλιος-Δεκέμβριος), εκδ. Σακελλαρίου 1920, σσ. 234+520+528+621+510, όλα δερματόδετα. (5).                           160-300
589   ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Ν., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, τόμοι δύο σε έναν, επιστολομιαία βιβλιοκρισία Δ. Βερναρδάκη, εκδ. Στοχαστής 1925, σσ. 290+397, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                               65-100
590   [ΜΑΓΕΡ] ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1825-1826 ΕΤΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΜΑΓΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ-ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ-ΘΡΗΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (μετά 12 εικόνων, 2 χαρτών και 2 ομοιοτύπων), εκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων 1926, σσ. 236, δερματόδετη ράχη.           20-30
591   [BOISSONAS, MAΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ] HISTOIRE PICTURALE DE LA GUERRE DE LINDEPENDENCE HELLENIQUE PAR LE GENERAL MAKRYGIANNIS. Notice historique de S.E.M. Johannes Gennadius. Preface de Fred Boissonas. Geneve, editions d’Art, Boissonas - Librairie Jean Budry, Paris 1926. Σχ. Φύλλου, 660Χ515 mm. Περιορισμένη έκδοση σε 140 αντίτυπα. Με 24 λυτές φωτοτυπικές αναπαραγωγές από έργα του Παναγιώτη Ζωγράφου σύμφωνα με την αφήγηση του στρατηγού Μακρυγιάννη όλες επιζωγραφισμένες με το χέρι με υδατοχρώματα (pochoir) από τον Γάλλο ζωγράφο Emile Sevelinge. Η έκδοση συνοδεύεται με ενημερωτικό τεύχος μικρότερων διαστάσεων (520Χ320 mm.) όπου περιγράφει αναλυτικά τα περιεχόμενα με 3 λυτούς πίνακες του Γενναδίου, του Μακρυγιάννη κλπ., σσ. 23. Απεικονίζονται οι αγώνες των Ελλήνων από την Πτώση της Κωνσταντινούπολης, η μάχη της Γραβιάς, των Βασιλικών, της Άρτας, των Αθηνών με φόντο την Ακρόπολη, της Κορίνθου και του Άργους (η μάχη του Δράμαλη), του Ναβαρίνου, του Μεσολογγίου, του Ναυπλίου, της Αράχωβας, των Θηβών κλπ. Όλα τα λυτά φύλλα σε άριστη κατάσταση. Στο εξωτερικό φύλλο-φάκελο απεικονίζεται η ελληνική σημαία με κάποιο αποχρωματισμό.                                                                                                             7000-12000
592   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Μ., ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ (ΕΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ), εκδ. Σιδέρη 1927, σσ. 252, δερματόδετη ράχη.      25-40
593   ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ-ΠΕΡΙΕΡΓΑ-ΑΣΤΕΙΑ ΕΤΟΥ ΒΙΟΥ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1820-1864, εκδ. Χορηγεία Εμμ. Μπενάκη 1927, σσ. 344, δερματόδετη ράχη. 35-70
594   ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΑΖΙ ΔΕΜ. ΣΕ 1 ΤΟΜΟ: Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, σσ. 78 - Η καταστροφή των Ψαρών, σσ. 88 - Ανέκδοτον Ημερολόγιον του αγώνος, σσ. 44 - Το Θωρηκτόν «Σπέτσαι» κατά το 1897, σσ. 62 - Υπεράσπισις της υποχωρήσεως του ελληνικού στρατού, σσ. 84+36. Χχ. (1930 περ.) Δερμ. βιβλιοδ.                                          60-100
595   ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Σαλιβέρου 1932, σσ. 608, με προσωπογραφίες επώνυμων και ανώνυμων αγωνιστών, δερματόδετη ράχη.                                                                                               25-50
596   DURAND-VIEL VICE-AMIRAL, LES CAMPAGNES NAVALES DE MAHAMED ALY ET D’IBRAHIM, Paris, Imprimerie Nationale, 1937, 2 ττ., σσ. 489+305, σχ. 4ο. Οι ναυτικές επιχειρήσεις του Μωχάμετ Αλη και του Ιμπραήμ. Εικονογραφημένο με 170 πίνακες εκτός κειμ.: απόψεις και χάρτες της Αλεξάνδρειας, της Αιγύπτου, ο Αλη Πασά των Ιωαννίνων, Ελληνες ναυτικοί, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Κουντουριώτης, Μιαούλης, Κανάρης, Θ. Κολοκοτρώνης, Σαχτούρης, Λέσβος, Χίος, Ρόδος, Νάξος, Κύθηρα, Σύρος, Κύπρος, Καστελλόριζο, Μυτιλήνη, Ναυμαχία του Ναβαρίνο, η κατάληψη της Πάτρας, κλπ. Και 2 αναδιπλ. χάρτες στο τέλος του 2ου τομ. των ναυτικών επιχειρήσεων του Μωχάμετ Αλη και του Ιμπραήμ. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                       220-400
597   ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΚ., ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος πρώτος, 1937, σσ. 307, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, τόμος δεύτερος, 1937, σσ. 231, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, τόμος τρίτος, 1937, σσ. 206 και λεξιλόγιο. Αριθμ. αντιτύπου 288/600. Δερμ. Βιβλιοδ. αποκολλημένο καπάκι.                                                                                                                                100-150
598   [ΞΑΝΘΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ] ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΥΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ ΕΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΡΙΑΣ, εκδ. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων 1939, σσ. 216. [μαζί] ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ ΧΡ. ΕΜ. Ο «ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΟΣ ΦΟΙΝΙΞ» ΑΠΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (1800-1845), εκδ. 1949, σσ.151. [μαζί] ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΑΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, εκδ. 1949, σσ. 112. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.                       60-100
599   [ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.] ΔΩΔΕΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ), εκδ. Καπρίνη-Καβάλλα 1939, σσ. 186. [μαζί] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΤΟ «ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ» ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΩΝ 1825-1828, εκδ. Ναυτική Επιθεώρησις 1951, σσ. 109. [μαζί] ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1862 ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΤΜΟΔΡΟΜΟΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ, εκδ. Κουσουλίνου 1882, σσ. 46. [μαζί] ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ-ΠΕΡΙΕΡΓΑ, εκδ. Καλέργη 1922, σσ. 80. [μαζί] ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΑΝΟΣ, ΙΩ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ), εκδ. Κυνουριακή Επιθεώρησις 1938, σσ. 31. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.                40-80
600   ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ., ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833, τρίτομο, εκδ. 1939, σσ. 464+699+629, χαρτόδετο, ο τρίτος τόμος ταλαιπωρημένος (3).                        100-200
601   [ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ Θ.] ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, εκδ. 1940, σσ. 126, δερματόδετη ράχη, αποκολλημένο εξώφυλλο.                                                                                                                                                   30-50
602   ΣΚΟΥΖΕΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΑΛΗ (1774-1796) γραμ[μ]ένο στα 1841 από τον αγωνιστή Παναγή Σκουζέ, επιμέλεια αποκατάσταση από τον Γ. Βαλέτα, εκδ. Κολολός 1948, σσ.167, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         35-70
603   ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ βγαλμένη από ανέκδοτες πηγές, βιβλιογραφία και στοματικές παραδόσεις, εκδ. Εστία 1948 περ., σσ. 199, δερματόδετη ράχη.                                                                         25-40
604   DALLEGGIO EUGENE, LES PHILHELLENES ET LA GUERRE DE L’ INDEPENDENCE. LETTRES INEDITES DE J. ORLANDO ET A. LOYRIOTIS, εκδ. 1949, σσ.240, δερματόδετη ράχη.                                                             20-40
605   ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ., Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, εκδ. Αετός 1950, σσ.129, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         20-30
606   ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ-ΜΠΑΡΤΟΛΔΥ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, εκδ. Μορφωτική Εταιρία 1955, σσ.236, δερματόδετη ράχη και γωνίες.                                                                                                                     30-40
607   ΖΑΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ., Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ, υπό το φως ιστορικο-στρατιωτικής ερεύνης, εκδ. 1964, σσ. 255, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         25-50
608   [ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ] Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, εκδ. Γαλαξία 1966, σσ. 133. [μαζί] ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 1821, εκδ. Γαλαξία 1971, σσ.139. [μαζί] Ο ΒΥΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΠΟ ΚΟΜΗΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΑΜΠΑ, μτφρ. Αννίνος Μπάμπης, εκδ. Γαλαξίας 1966, σσ.180. όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.       40-60
609   ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘ., ΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ. Η ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1770 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΥΤΗΣ, εκδ. 1967, σσ. 190, χαρτόδετο.                                                                                                15-25
610   ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ. ΓΡ., ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1771-1826, δύο μέρη, Α΄ 1771-1821, Β΄ 1821-1826, εκδ. χ.χ, σσ. 209- 272+205-251, από το περιοδικό «Αθηνά». (2). 30-50
611   ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΑ 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, ιστορικαί σελίδες από τον αγώνα του εικοσιένα και τα μετέπειτα πολεμικά και πολιτικά γεγονότα του ελληνικού αιώνος επί τη βάσει των αρχείων της οικογένειας Ζαΐμη και άλλων ιστορικών πηγών, εκδ. Δημητράκος χ.χ, σσ. 174, με φωτογραφίες των Καραϊσκάκη, Μπότσαρη, Κολοκοτρώνη, Κουντουριώτη, Ζαΐμη και Καποδίστρια, δερματόδετη κόκκινη ράχη.         35-70
Βλέπε και: 204, 570, 432, 359, 362, 308, 306

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [612-645]
612   [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] CORRESPONDANCE DU COMTE J. CAPODISTRIAS, PRESIDENT DE LA GRECE. Contenant les lettres diplomatiques, administratives et particulieres, ecrites par lui depuis le 20 Avril jusqu’au 9 Octobre 1831, recueilles…par les soins de ses freres et publiees par E. Betany. Geneve-Paris, Cherbuliez, 1839, 4 ττ., σσ. 567 συμπεριλαμβανομένης και της Βιογραφίας του Καποδίστρια+551+551+560. Συμπεριλαμβάνεται όλη η διπλωματική, διοικητική και ιδιωτική αλληλογραφία του Καποδίστρια, η οποία συλλέχθηκε με τη βοήθεια των αδελφών και εκδόθηκε με την φροντίδα ενός από τους γραμματείς του, του E. Betany. Δεμ. Βιβλιοδ. με γωνίες. (4)   600-1000
613   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Ναύπλιο 1843. Αναφέρεται σε ένα ευτυχές γεγονός καθώς του απονεμήθηκε η κόκκινη ταινία, αλλά και στις εκλογές πληρεξουσίων του Άργους, οι οποίες τελείωσαν ευτύχως. Επίσης, αναφέρεται στις εκλογές Κρανιδίου κλπ. Στην Τρίπολη όμως, έγιναν ταραχές και πρωταίτιοι ήταν ο υπομοίραρχος Δημόπουλος και ο Σπυρίδης. Ταραχές έγιναν και στην Κόρινθο. Μονόφυλλο (2 σελίδες). Με σφραγίδα. Ο Παναγιώτης Ρόδιος (1789 - 1851), αγωνιστής του 1821 και πολιτικός, γεννήθηκε στην Ρόδο από όπου και απέκτησε και την προσωνυμία Ρόδιος. Σπούδασε στη Σμύρνη στο Φιλολογικό γυμνάσιο με δάσκαλους τον Κ. Κούμα και Κ. Οικονόμου, μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές του στη Ιατρική στη Πάδουα και στο Παρίσι. Ηρθε σε επαφή με τον Κοραή και τις ιδέες του διαφωτισμού.Χρημάτισε προσωρινός γενικός γραμματέας του εκτελεστικού το 1824, το 1828 ανέλαβε υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Καποδίστρια όπου παρέμεινε μέχρι το 1831 και μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη κατά την υπουργία του δημιούργησε τη σχολή πολέμου. Επί Όθωνα διετέλεσε υπεύθυνος στρατιωτικής δικαιοσύνης. Με το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής Αργολίδος και ήταν πληρεξούσιος Ναυπλίου στην Εθνοσυνέλευση του 1843 όπου εκλέχτηκε μέλος της συντακτικής Επιτροπής του Συντάγματος. Ανέλαβε ξανά υπουργός στρατιωτικών για μερικούς μήνες στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου το 1844 και αργότερα στη Κυβέρνηση Κουντουριώτη το 1848.    250-350
614   [ΝΚΗΤΑΡΑΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ -1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ [ΝΙΚΗΤΑΡΑ] ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 15 Σεπτεμβρίου 1843. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με σφραγίδα. Αναφέρεται στον υποστράτηγο Βάσο Μαυροβουνιώτη και την νέα κυβέρνηση. Για τον Βάσω Μαυροβουνιώτη βλ. παραπάνω.                                                                                          130-180
615   [ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ - 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 16 Οκτωβρίου 1843. Αναφέρει την ευγνωμοσύνη του για την έκδοση της άδειάς του, αλλά δεν θα μπορέσει να την χρησιμοποιήσει. Επίσης, αναφέρει ότι η Πρώτη Κυβέρνηση τον κατέστησε δυστυχή. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με βουλοκέρι. Ένας από τους πιο άγνωστους αγωνιστές του ’21 είναι ο οπλαρχηγός Χατζηχρήστος Δάγκοβιτς (1783-1853). Γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1783. Ήρθε στη μάχη της Τριπολιτσάς με τον Χουρσίτ πασά, αλλά όταν νίκησαν οι Έλληνες τον προστάτεψε ο Νικηταράς και έκτοτε τάχθηκε στον αγώνα των Ελλήνων. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, στην εθνοσυνέλευση αντιπροσωπεύονταν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και άλλοι κάτοικοι των Βαλκανίων από τον Χατζηχρήστο.                130-180
616   [ΒΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΣΤΥΛΙΔΑ 19/9/1843]] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Στυλίδι 19 Σεπτεμβρίου 1843. Βεβαιώνει τα αγαθά συναισθήματά του για την πατρίδα και προτρέπει να διαφυλάξουν την ενυπάρχουσα ησυχία, ομόνοια και πατριωτική σύμπνοια και το παρόν Συνταγματικόν σύστημα. Καλεί να περιορίσουν τα κινήματα στην Χαλκίδα και την Λειβαδιά, τα οποία δε συνάδουν με το Σύνταγμα. Και σε υστερόγραφο θέτει πληρεξούσιόν του στην Εθνοσυνέλευση τον κ. Μεταξά. Με τη σφραγίδα του Αρχηγείου Σώματος Οροφυλακής (από μελάνι). Μονόφυλλο. Ο Β.Μ. ήταν αγωνιστής της Επανάστασης. Κήρυξε την επανάσταση στην επαρχία Καρυστίας. Διακρίθηκε στις μάχες της Εύβοιας και της Αθήνας. Το 1824 πήρε προαγωγή σε βαθμό Στρατηγού. Έδρασε στη Στερεά Ελλάδα και πολιόρκησε τους Τούρκους στα Σάλωνα. Έγινε αρχηγός του Ελληνικού Βασιλικού Σώματος Οροφυλακής της Φθιώτιδας. Η επιστολή είναι μετά την Επανάσταση της 3/15 Σεπτεμβρίου 1843 για την παραχώρηση Συντάγματος στους Έλληνες.                150-200
617   [Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ - 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 27 Ιουνίου 1843. Με την ένδειξη «Κατεπείγον» επαναλαμβάνει κάποιες διοικητικές οδηγίες: 1. Ο Ι. Κωντουμάς να διορισθεί Διοικητής Καλαβρύτων, 2. Ο Α. Γραμματικόπουλος να διορισθεί Δημαρχιακός Πάρεδρος του Δήμου Καλαβρύτων…κλπ. Μονόφυλλο (3 σελίδες).      100-150
618   [ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ - ΒΟΝΙΤΣΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Βονίτση 13 Οκτωβρίου 1843. Απάντηση σε επιστολή του Α. Λόντου, όπου τον βεβαιώνει για την υποστήριξή του στον ιερό αγώνα της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς επίσης αναφέρεται στα θέματα της Στρατιωτικής Οροφυλακής. Μονόφυλλο, (2 σελίδες γραμμένες) με σφαγίδα (βουλοκέρι). Ο Θεόδωρος Γρίβας γνωστός και ως Θεοδωράκης Γρίβας (1797 - 24 Οκτωβρίου 1862) ήταν αγωνιστής του 1821, στρατηγός και πολιτικός.Γεννήθηκε στην Πρέβεζα και καταγόταν από την σπουδαία οικογένεια Γρίβα της Ακαρνανίας. Συμμετείχε στην επανάσταση του 1821 με δικό του στρατιωτικό σώμα ενώ την περίοδο της ανεξαρτησίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Το 1836 κατέστειλε την εξέγερση της Στερεάς Ελλάδας εναντίον του Όθωνα ενώ το 1847 οργάνωσε ο ίδιος επανάσταση με σκοπό να καταψηφιστεί η κυβέρνηση Μαυροκορδάτου. 130-180
619   [ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ 4/9/1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Χαλκίδα 4 Σεπτεμβρίου 1843. Αναφέρονται ο εισαγγελεύς Τυπάλδος, ο Βαυαρός διακαστής Χαί και ο βαυβαρόφρων ανακριτής Δοξαράς. Επίσης αναφέρονται στρατιωτικά θέματα σχετικά με την φάλαγγα, όπως και το Φρούριο της Χαλκίδας. Μονόφυλλο (3 σελίδες γραμμένες). Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Με τον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα συνέβαλε στην προετοιμασία του Εθνικού Ξεσηκωμού και στις 23 Μαρτίου 1821 μπήκε στην Καλαμάτα μαζί με τους άλλους στρατιωτικούς αρχηγούς. Προφυλακίστηκε το 1839 ως αρχηγός συνωμοτικής ομάδας, αλλά στη δίκη του (11 Σεπτεμβρίου 1840), αθωώθηκε ελλείψει στοιχείων. Μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου και έλαβε μία τιμητική σύνταξη, η οποία ήταν ο μόνος πόρος της ζωής του.                                                                             180-280
620   [ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟ ΑΡΓΟΣ, 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 10 Νοεμβρίου 1843. Σχετικά με τα στρατιωτικά σώματα οροφυλακής. Μονόφυλλο, (2 σελίδες γραμμένες) με σφραγίδα «Αμφιλοχικό Άργος» και βουλοκέρι. Ο Γεώργης Βάγιας ήταν αγωνιστής του 1821, συναγωνιστής του Γ. Καραϊσκάκη στη Μάχη της Αράχωβας και γενναίος αγωνιστής της επαναστατημένης Ρούμελης.                                                                                                                                              100-150
621   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ -Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Χωρίς χρον. (1844). Αναφέρεται στον πατριώτη κύριο Γκιούρτη, ο οποίος έκανε τα πάντα για την πατρίδα. Μονόφυλλο (1 σελ.). Με σφραγίδα. Ο Ιωάννης Κωλέττης (1773/1774 - 1847), ιδρυτής του Κόμματος της Φουστανέλας ή Γαλλικού Κόμματος, έγινε πρώτος Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Με την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου το 1843 ανέλαβε διάφορα κυβερνητικά αξιώματα. Αρχικά συμμετείχε ως Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση του Ανδρέα Μεταξά (3 Οκτωβρίου 1843) και εν συνεχεία εξελέγη, με βάση τον νόμο της 4ης Μαρτίου 1829, πληρεξούσιος της επονομαζόμενης «Εθνοσυνέλευσης της 3ης Σεπτεμβρίου» (8 Νοεμβρίου 1843). Στις 19 Νοεμβρίου εξελέγη μέλος του Προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης και στις 21 Νοεμβρίου ορίστηκε μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου Συντάγματος.                                                                                       130-180
622   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ - 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 11 Ιουλίου 1844. Αναφέρει ότι νοίκιασαν πλοίο από Κόρινθο και ο στόλος τώρα κινείται προς Καλαμάτα. Μονόφυλλο (1σελίδα). Με σφραγίδα. Ο Παναγιώτης Ρόδιος (1789 - 1851), αγωνιστής του 1821 και πολιτικός, γεννήθηκε στην Ρόδο από όπου και απέκτησε και την προσωνυμία Ρόδιος. Σπούδασε στη Σμύρνη στο Φιλολογικό γυμνάσιο με δάσκαλους τον Κ. Κούμα και Κ. Οικονόμου, μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές του στη Ιατρική στη Πάδουα και στο Παρίσι. Ηρθε σε επαφή με τον Κοραή και τις ιδέες του διαφωτισμού.Χρημάτισε προσωρινός γενικός γραμματέας του εκτελεστικού το 1824, το 1828 ανέλαβε υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Καποδίστρια όπου παρέμεινε μέχρι το 1831 και μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη κατά την υπουργία του δημιούργησε τη σχολή πολέμου. Επί Όθωνα διετέλεσε υπεύθυνος στρατιωτικής δικαιοσύνης. Με το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής Αργολίδος και ήταν πληρεξούσιος Ναυπλίου στην Εθνοσυνέλευση του 1843 όπου εκλέχτηκε μέλος της συντακτικής Επιτροπής του Συντάγματος. Ανέλαβε ξανά υπουργός στρατιωτικών για μερικούς μήνες στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου το 1844 και αργότερα στη Κυβέρνηση Κουντουριώτη το 1848.                                                                                   100-150
623   [Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Ζητά χρηματική συνδρομή για συγκεκριμένο πρόσωπο ένεκα φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. Μονόφυλλο (1 σελίδα).Χωρίς χρονολογία (1844).                                   70-130
624   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ - 23/3/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΚΑΝΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 23 Μαρτίου 1844. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Αναφέρεται ότι πρέπει να μεριμνήσουν υπέρ των Κωνσταντίνου Δομπιώτου, Σωνιέρου και Κ. Βέρη.   70-130
625   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ - 1844 - ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1844. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με σφραγίδα. Αναφέρεται στον ανεψιό του και τον παρακαλεί να μεριμνήσει υπέρ αυτού. Ο Ιωάννης (Γιαννάκης) Στράτος (Λουτρό Αιτωλοακαρνανίας, 1793 - 1848), ήταν ένας ετων αδελφών Στράτου, αγωνιστών του 1821. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1825, μπήκε με το τμήμα του στο πολιορκημένο Μεσολόγγι [1]. μαζί με τα αδέλφια του, πήρε υπό τον έλεγχο ένα από τα κάστρα του Ναυπλίου, όταν το Παλαμήδι καταλήφθηκε από τον Θεόδωρο Γρίβα. Με την άφιξη στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828, ο Στράτος και ο Γρίβας παρέδωσαν συμβολικά τα κλειδιά των φρουρίων στον Καποδίστρια.             70-130
626   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ - 1844 - ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 28 Μαίου 1844. Μονόφυλλο (2 σελίδες). Αναφέρεται στον Κ. Δ. Καραϊνόπουλο, ο οποίος ανήκει και αυτός στην μεγάλη οικογένεια της Αιτωλοακαρνανίας των Στράτων, και έχει ξοδέψει την περιουσία του στον Αγώνα και ο ίδιος αγωνιστής, δεν έχει λάβει κάποιο αξίωμα. Μάλιστα είχε διοριστεί επιστάτης της μαύρης Αλικής του Μεσολογγίου, αλλά έχασε τη δουλειά του με απόφαση του υπουργού. Τον παρακαλεί λοιπόν, και τον συστήνει για κάποια θέση, μια και είναι οικογενειάρχης πολυμελούς οικογένειας. Ο Ιωάννης (Γιαννάκης) Στράτος (Λουτρό Αιτωλοακαρνανίας, 1793 - 1848), ήταν ένας ετων αδελφών Στράτου, αγωνιστών του 1821. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1825, μπήκε με το τμήμα του στο πολιορκημένο Μεσολόγγι [1]. μαζί με τα αδέλφια του, πήρε υπό τον έλεγχο ένα από τα κάστρα του Ναυπλίου, όταν το Παλαμήδι καταλήφθηκε από τον Θεόδωρο Γρίβα. Με την άφιξη στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828, ο Στράτος και ο Γρίβας παρέδωσαν συμβολικά τα κλειδιά των φρουρίων στον Καποδίστρια.              50-100
627   [ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΝΤΟΣ -1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ. 3 Αυγούστου 1844. Μονόφυλλο (1 σελ.). Με σφραγίδα. Ο Ανδρέας Λόντος (1784-1845), πολιτικός και στρατιωτικός, γεννήθηκε το 1784 στο Αίγιο. Ήταν γιος του Σωτηράκη Λόντου και καταγόταν από ισχυρή οικογένεια προυχόντων της Βοστίτσας. Σπούδασε στο σχολαρχείο της Βοστίτσας, το οποίο διεύθυνε ο Ευστάθιος Παλαμάς. Μετά την απελευθέρωση ο Λόντος παραγκωνίστηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια, γι’ αυτό και πρωτοστάτησε στα αντικαποδιστριακά κινήματα. Το 1833 μετακόμισε στο Ναύπλιο, προκειμένου να συναντήσει τον βασιλιά Όθωνα κατά την άφιξη του. Το 1835 ο Όθων τον διορίζει συνταγματάρχη και στη συνέχεια στρατιωτικό επιθεωρητή. Κατα την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου ο Λόντος έλαβε ενεργά μέρος όντας αρχηγός του Αγγλικού κόμματος. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε αντιπρόεδρος της εθνοσυνέλευσης ενώ στη συνέχεια χρημάτισε υπουργός στρατιωτικών & εσωτερικών στην επαναστατική κυβέρνηση. Με την άνοδο όμως του Κωλέττη, ο Λόντος εκδιώχθηκε και έχασε όλα του τα αξιώματα.                                        70-130
628   [ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟΥΤΣΟ NOTAΡA ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 23 Δεκεμβρίου οίκοθεν (χχ., 1844 ) Γράφει για τον ανεψιό του Ευστάθιο (Δάσιο) και τονίζει την ποιότητα του χαρακτήρα του νέου και τον προτείνει στον υπουργό. Μονόφυλλο (1 σελίδα).         100-150
629   [Ρ. ΤΣΩΡΤΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ - 14/3/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ρ. ΤΣΩΡΤΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 14 Μαρτίου 1844. Ο Γ. Τσώρτς αιτείται για τον Μήτρο Ντόβα, Γεώργιο Κουτουβίτη, Θωμά Χρήστου, Σάββα Φιλιππόπουλο και άλλους. Μονόφυλλο (1 σελίδα), σφραγισμένο με βουλοκέρι. Ο σερ Ρίτσαρντ Τσωρτς (Sir Richard Church) ή Ριχάρδος Τσουρτς ή Τζουρτζ ή Τσωρτζ όπως τον ανέφεραν στην Ελλάδα, (Ιρλανδία 1784 - Αθήνα, Μάρτιος 1873), ήταν φιλέλληνας, Βρετανός στρατιωτικός από την Ιρλανδία.Το 1827 τον κάλεσαν οι Έλληνες για να αναλάβει την αρχιστρατηγία του στρατού ξηράς. Στη συνέχεια έλαβε τις θέσεις του αρχηγού της Δυτικής Ελλάδος, Σύμβουλου της Επικρατείας, πληρεξούσιου στην Α΄ Εθνοσυνέλευση των Αθηνών το 1843 [3] και γερουσιαστή το 1844.                                   70-130
630   [ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ, ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ] ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ. Υπογράφουν οι: Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς) και Χατζηχρήστος. Χωρίς χρον. (1844). Περιλαμβάνονται 100 περίπου ονόματα με το αξίωμά τους, την περιοχή που διοίκησαν, και το είδος του αριστείου που τους απονέμεται (αργυρούν, χαλκούν). Μονόφυλλο, χειρόγραφο (34Χ42 εκ.) με στήλες.      150-300
632   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ - 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΝΑΡΗ: Να γίνει η συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οικία Μαυροκορδάτου λόγω ασθενείας του υπουργού. Υπογράφει συναινώντας ο Πρόεδρος Κ. Κανάρης και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ανδρέας Λόντος, Λ. Μελάς και άλλοι. Μονόφυλλο (1 σελίδα)                                           50-100
633   [ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ - 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Α. ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Αθήναι 24 Ιανουαρίου 1844. Ζητά μικρή οικονομική βοήθεια, ελεημοσύνη για την γυναίκα που φέρει την επιστολή, πολύτεκνη μητέρα ανήλικων τέκνων, η οποία βρίσκεται στην εσχάτη δυστυχία. «Με αδελφική αγάπη, Ο αδελφός Α. Μεταξάς». Μονόφυλλο (1 σελίδα), με την σημείωση Ι.Χ. Ο Ανδρέας Μεταξάς (1790- 8 Σεπτεμβρίου 1860) ήταν κεφαλλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Γεννήθηκε στο Αργοστόλι ήταν γιος του Πέτρου Μεταξά, της ιστορικής οικογένειας των Μεταξάδων. Έφερε τον τίτλο του Κόμη.Το 1841 χρημάτισε υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Μετά τη παραίτησή του από υπουργός Στρατιωτικών αναμίχθηκε με άλλους για παραχώρηση συντάγματος στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Μετά τον θάνατο του Κολοκοτρώνη, ανέλαβε αρχηγός του Ρωσικού Κόμματος. Σχημάτισε κυβέρνηση στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 και ήταν ο πρώτος στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος αρχηγός κυβερνήσεως που ονομάστηκε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του διατήρησε τη τάξη και διενήργησε τις εκλογές για τη σύγκλιση της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης.              70-130
634   [ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ - 18/1/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 18 Ιανουαρίου 1844. Ζητά κάποια προκαταβολή για τις υπηρεσίες του Γραμματέα Επαμεινώνδα Καρακάση τονίζοντας το χρηστοήθειά του. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Ένας από τους πιο άγνωστους αγωνιστές του ’21 είναι ο οπλαρχηγός Χατζηχρήστος Δάγκοβιτς (1783-1853). Γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1783. Ήρθε στη μάχη της Τριπολιτσάς με τον Χουρσίτ πασά, αλλά όταν νίκησαν οι Έλληνες τον προστάτεψε ο Νικηταράς και έκτοτε τάχθηκε στον αγώνα των Ελλήνων. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, στην εθνοσυνέλευση αντιπροσωπεύονταν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και άλλοι κάτοικοι των Βαλκανίων από τον Χατζηχρήστο.                                                                                        50-100
635   [ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟΥΤΣΟ ΝΟΤΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Αθήναις 24 Μαρτίου 1844. Ζητά για τον κύριο Κανέλλο Μοθωνιό να του εξοικονομηθεί κάποιο ποσό, όπως εξοικονομήθηκε στον Γρίβα, καθώς εφέρθη με πίστη και τιμιότητα στην πατρίδα. Μονόφυλλο (1 σελίδα).                                                                                         100-150
636   [Κ. ΛΑΓΕΝΣ - Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο Κ. ΛΑΓΕΝΣ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1844. Μονόφυλλο (1 σελ.), χχ. (1844). Με υπολείμματα κόκκινης σφραγίδας και σημείωση: «Τω Υπουργώ των Εσωτερικών» (Α. Λόντο).                           80-130
637   Ο ΟΘΩΝ ΚΑΙ Η ΑΜΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥΣ. Έφιπποι μπροστά από το παλάτι (Βουλή). Ξυλογραφία aπό το The Illustrated London News, 1854. Διαστάσεις (24Χ17 εκ.)                                                                                      30-50
638   ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ ΝΟΜΙΜΑ. Μετά προεισαγωγής ιστορικής περί των αρχών και των προόδων της επιστήμης, τομ. 1ος και 2ος δεμ. [μαζί], τυπ. Σακελλαρίου, 1860, σσ. 144+599. Με κατάλογο συνδρομητών. Δερμ. βιβλιοδ. Με υπογραφή του σ. στο τέλος του βιβλίου και με αρίθμηση αντιτύπου 844.               100-200
639   Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Στο βάθος η Ακρόπολη. Με πλήθος κόσμου με λουλούδια στα χέρια να υποδέχεται τον βασιλιά, ο οποίος καταφθάνει μέσα σε άμαξα. Ξυλογραφία aπό το The Illustrated London News, 1863. Διαστάσεις (36x25 εκ.)            30-60
640   Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΟΥΡΒΑΚΗΣ. Απεικονίζεται νεκρός στο κρεβάτι του. Le general Bourbaki sur son lit de mort. Ξυλογραφία από φωτογραφία του Guesquin στο Biarritz. 1880 περ. Διαστάσεις (22Χ14 εκ.). Mικρή φθορά στην άνω δεξιά γωνία. 80-160
641   Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1896. Πανελλήνιον Εικονογραφημένον Λεύκωμα, τομ. Β΄ - Τράπεζαι - Βιομηχανία - Εμπόριον - Ναυτιλία, τυπ. Εστίας 1896, σσ. 358. Σχ. Φ. Εικονογρ. Με πάμπολλες εικόνες εποχής. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.     450-800
642   DEBIDOUR A., HISTOIRE DIPLOMATIQUE DE LEUROPE, DEPUIS LE CONGRES DE BERLIN JUSQUA NOS JOURS, 3 τόμοι (1ος τόμος: 1814 - 1848, 2ος τόμος: 1848 - 1878, 3ος τόμος: 1878-1904), Paris 1919, σσ. 460 + 600 + 359. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.       100-200
643   ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1921, δύο τόμοι σε έναν, τόμος Α΄ (1821-1865), τόμος Β΄(1865-1900), εκδ. 1922, σσ.295+288, δερματόδετη ράχη.                                                65-100
644   ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ. Θ., ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1914, εκδ. Τζάκα-Δελαγραμματικα 1947, σσ.267, δερματόδετη ράχη. 25-45
645   ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ, κείμενο με πάμπολες φωτογραφιικές εικόνες με θέματα ιστορικά γεγονότα της νεώτερης Ελλάδος, εκδ. 1968, χασ.              40-80
Βλέπε και: 599, 593, 510, 361, 658

57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –
Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [646-662]
646   Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ, ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΟΛΓΑ. THE CORONATION OF THE CZAR: Her majesty the empress of Russia and her daughter, the grand duchess Olga, γκραβούρα (31Χ24,5 εκ.), 1852. 70-90
647   ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Π., ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, κατά την Γ΄ Σύνοδον της ΙΗ΄ Βουλευτικής περιόδου, εκδ. Εφημερίς «Αθήναι» 1909, σσ. 64.        15-30
648   [ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ] Ο ΕΣΑΤ ΠΑΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ ΤΟΥ 1913. Χρωμολιθογραφία, 1913 (63Χ45 εκ.). Ο Εσάτ Πασάς έφιππος με σκυμμένο κεφάλι παραδίδει το σπαθί του στον έφιππο βασιλιά Κωνσταντίνο. Δίπλα του εικονίζονται οι πρίγκηπες Γεώργιος, Ανδρέας, Αλέξανδρος, ο μέραρχος Μοσχόπουλος, ο Μεταξάς κ.ά. Με αρκετές φθορές.                                                                                                                   260-400
649   [ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α.] H ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (16-28 Απριλίου 1914). Στενογραφημένα Πρακτικά. Εκδ. Γ. Βασιλείου 1915, σσ. 531. Με αφιέρωση του Α.Π. Δελμούζου. Άδετο.                                                                                50-70
650   ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, εκδ. 1923, σσ. 48, με φωτογραφίες εντός. Φθορές.                                                                                                                                   50-100
651   THOMAZI A., LA GUERRE NAVALE AUX DARDANELLES, preface du vice-amiral Guepratte, εκδ. Payot 1926, σσ.256, με τρεις χάρτες, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   25-50
652   ΜΑΛΛΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ, τόμος Α΄ 1902-1920, εκδ. Νέα Εποχή 1926, σσ.475, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                   50-100
653   THOMAZI A., LA GUERRE NAVALE DANS L’ ADRIATIQUE, preface du vice-admiral Lacaze, εκδ. Payot 1927, σσ. 240, με τρεις χάρτες, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   25-45
654   [Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ] Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ, ΤΑ ΕΣΤΕΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, 31ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1922, εκδ. Πρωία 1931, σσ. 654, δεμένο φθαρμένη ράχη.                                                                                           80-130
655   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, [ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ], ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 1896-1920, δύο τόμοι σε ένα, εκδ. Πυρσός 1933, σσ. 442+383, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                   50-100
656   ΟΛΓΑ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 22 Αυγούστου 1851 - 19 Ιουνίου 1926, τυπ. Εστία χχ. (1934 περ.), σσ. 406. Με ολοσέλιδες φωτογρ. του φωτοτσιγκογράφου Ε. Χαλκιόπουλου. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. με γωνίες.             60-100
657   ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝ. Εβδομαδιαία Εφημερίς Αντιβενιζελικών Αρχών. Ιδιοκτήτης Ι. Πολυχρονόπουλος. Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Θάνατος εις τα Βενιζελικά καθάρματα» Έτος Α΄, αριθ. φυλλ. 4. Με μια χαρακτηριστική γελοιογραφία. Εικονογραφημένη εφημερίδα.        25-35
658   [ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞ., ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΣΤΥΛ.] ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1836-1939 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. 1939, σσ. 942, με αφιέρωση του συγγραφέα, δερμάτινη ράχη.        45-75
659   ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Η ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ ΤΩΝ Α & Β ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, 14 Αυγούστου 1922. Εκδ. 1950 περ.                                                                                                                                           30-50
660   ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓ., Λ., ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΥΘΕΡΙΑΙ. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ, με φωτογραφίες και χάρτες, εκδ. 1957, σσ.282, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                         40-65
661   ΓΟΝΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΠ. ΓΟΝΑΤΑ, με φωτογραφίες και χάρτες, εκδ. 1958, σσ. 518, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                     45-80
662   ΜΕΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Π., ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ, εκδ. 1962, σσ. 487, με πολλές φωτογραφίες και έναν χάρτη.                                                         25-50
Βλέπε και: 666, 408, 643, 510, 297

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [663-668]
663   [ΧΑΓΗ] ΛΕΜΑΣ ΛΕΩΝ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ» ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ, 1930. (Περί πολεμικών αποζημιώσεων. Το Δημόσιο χρέος της Ελλάδος ανήρχετο σε 38.672.134.241 δραχμές, το 34% του προϋπολογισμού εξόδων, Σεπτ. 1929). Σσ. 23.          25-50
664   ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ, Εκδ. Υπουργείου Παιδείας, εκ του Εθνικού τυπογραφείου, 1937. Με αναδιπλούμενα σκίτσα και χειρόγραφο σημείωμα. Σσ. 67.                                                                                                                                      20-40
665 [ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ], ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ ΜΕ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, από Α. Βρανά, χρωμολιθογραφία αδελφών Γ. Ασπιώτη στην Κέρκυρα 1900 περ.                                        15-20
666   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ], ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ ΣΕΒΡΑΙΣ ΤΗΙ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ/10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920, εκδ. Εθνικόν Τυπογραφείον 1920, σσ. 7, με υπογραφή έντυπη υπό Ελ. Κ. Βενιζέλου.                           50-100
667   ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜ., Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, εκδ. Πατρίδος 1935, σσ. 270, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                                                                                                                                                   35-50
668   ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1909, εκδ, Μπίρης 1957, σσ.382, λινόδετο. 35-45
Βλέπε και: 644

59. Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [669-680]
669   ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ Γ. Χ., ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ από της σκοπιάς του πρακτικώς σκεπτόμενου, έκδ. 1945. Βασική θέση του συγγραφέα: «Υπάρχει ανάγκη ισορροπήσεως μεταξύ του Πλούτου του Ελληνικού Δημοσίου και της Πτώχειας του Ελληνικού Λαού» (σελ. 5).                                                                            30-60
670   ΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΕΩΣ, 1945. (Κριτική του Μαρξισμού υπό τα γεγονότα της κατοχής, των δοσίλογων και του εμφυλίου). Σσ. 48.                                                                                                                    25-50
671   ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝ., ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΝ ΕΛΛΑΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, 1945. Εξετάζεται ιδιαίτερα η προ και μετά του Μικρασιατικού ολέθρου Εθνική Οικονομία. Σσ. 191.                      30-60
672   ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΥ, εκδ. 1946.
Σσ. 66.                                                                                                                                      20-40
673   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ KOMMANDATUR THΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Για το ράδιο του γιατρού Κ. Κουτσομήτου (ότι είναι δηλωμένο). Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με τη σβάστιγκα, 21/9/1943.                           30-60
674   ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-1941, εκδ. Οι Φίλοι του βιβλίου 1945, σσ. 339, δερματόδετη ράχη.        25-50
675   ΠΑΝΟΥ Β., Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. EΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ, οι ιστορικοί λόγοι της φτώχειας του τόπου, ο αποικιακός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, οι ντόπιοι πράκτορες του ξένου ιμπεριαλισμού, το πρόγραμμα του δημοκρατικού μετασχηματισμού, εκδ. Στάχυ 1945, σσ. 95, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.   25-50
676   ΜΑΞΙΜΟΣ Σ., ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ; Ο σημερινός πόλεμος-Δημοκρατικές ή επαναστατικές λύσεις; Εινε αδιάσπαστο το συμμαχικό μπλοκ; Το αντιφασιστικό μέτωπο στην Ελλάδα.-Ανέκδοτο γράμμα του Ένγκελς για την εθνική αυτοδιάυεση, εκδ. Πολιτική Βιβλιοθήκη 1945, σσ. 45.          15-20
677   ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ, Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940 ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1935-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1943, μετά πινάκων πλοίων και προσωπικού, επεξηγηματικών εγγράφων, 45 φωτογραφιών εις 12 πίνακας εκτός κειμένου και 2 χαρτών, εκδ. Πυρσός 1950, σσ. 735, δερματόδετη ράχη.                             60-80
678   ΣΑΜΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, η θρυλική αντίστασις του ηρωικού συντάγματος Χωροφυλακής Αθηνών, που έσωσε την τιμήν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος τον Δεκέμβριον του 1944 (Μακρυγιάννης=Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών), εκδ. 1950, σσ. 180.                                                                                                                                           40-50
679   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, εκδ. !954, σσ. 14.       30-40
680   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31 Μαρτίου 1942-4 Ιανουαρίου 1945, εκδ. Κέδρος 1977, σσ. 740, με πολλές φωτογραφίες.                                                                                                                            10-30

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [681-700]
681   ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ, εκδ. 1950. Σσ. 151.         20-40
682   [ΠΑΠΑΓΟΣ] ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, 16 Νοεμβρίου 1952 - 16 Νοεμβρίου 1953, οικονομική πολιτική, στρατός ασφάλεια, η διεθνής θέσις της Ελλάδος, εκδ. 1953. Σσ. 229+διαγράμματα. 20-40
683   [ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] Α΄ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Α 15 Ιουλίου 1956, τεύχος δεύτερο 1) Τα Οικονομικά Προβλήματα του Ελλ. Λαού. 2) Τα Προβλήματα Ανασυγκροτήσεως της Χώρας. Σσ. 56.    10-20
684   ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡ., Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ, ομιλία, έκδ. 1961. Σσ. 16.        15-30
685   ΔΕΚΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, Κωνσταντινούπολη 1965-1966. Περιλαμβάνουν ειδήσεις και άρθρα εφημερίδων για το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένας φάκελος, σχ. 4ο.        45-80
686   ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, άρθρα του Ιωάννη Μεταξά εις την «Καθημερινήν» από 13-10-1934 έως 23- 1-1935, ως απάντηση σε όσα έγραψε ο Ελ. Βενιζέλος για το εν λόγω θέμα, εκδ. 1935 περ. σσ. 384, δεμένο με φθαρμένη ράχη.              30-40
687   ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑΙ, εκδ. εφημ. «Μακεδονία» 1947, σσ. 101. 30-60
688   [ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ], ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά την απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο 1955, επίσημο έγγραφο σ. 194 με λεπτομερή περιγραφή του πληθυσμού εκάστου τόπου.      15-30
689   ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ, Ραδιοφωνική ομιλία προς τον Ελληνικόν Λαόν, εκδ. Ελληνικού Συναγερμού 1953, σσ. 23.                    25-35
690   [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ], ΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ Δ.Μ.Κ, Ελευθερία-Κοινωνική Δημοκρατία-Παγκοσμιότης, εκδ. 1957, σσ. 39.                                                     20-30
691   ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΌΣ, εκδ. 1958, σσ. 63, 12ον μέγεθος.       40-50
692   ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩ ΟΜΙΛΩ, εκδ. 1958, σσ. 20.                                                                                                                                       20-30
693   ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ, ΤΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, εκδ. 1966, σσ. 524, με πολλές φωτογραφίες.           1-…
694   [ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ], Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (1968-1974). Κατά την διάρκεια της χούντας διώχθηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε, για το συγγραφικό του έργο. Ο τόμος περιλαμβάνει έγγραφα της ασφάλειας, εφετείου, αποκόμματα εφημερίδων της εποχής σχετικά με την υπόθεση Πετρόπουλου, π.χ «Απογευματινή» 8-10-1968, «The Guardian 7-5-1973», «Der Spiegel 5-2-73», κτλ, εκδ. 1974, Χ.α.σ.                                                                                                              40-60
695   ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ. «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» 17 Νοεμβρίου 1973. Ποίημα του Φώτου Γιοφύλλη στη Ραφήνα, Τρύγος 1974. Μονόφυλλο.                                                                                                                                                   25-50
696   ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Προς τον Ν. Πουλιόπουλο για την αποστολή της μελέτης του «Ο Νίκος Καζαντζάκης και τα Παγκόσμια Ιδεολογικά Ρεύματα». Με ιδιόχειρη την υπογραφή του Κ. Τσάτσου σε κάρτα με την ένδειξη «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», 9 Ιαν. 1976. Σε φάκελο με σφραγίδα «Ελληνική Δημοκρατία», «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας». (14Χ11 εκ.)       25-45
697   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Με ιδιόχειρη υπογραφή. 1977. Σε φάκελο με γραμματόσημα. (14Χ9,5 εκ.)                                                                                                                                                   20-30
698   KAΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Σε φάκελο με σφραγίδα από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. (11Χ7,5 εκ.), 1978;                                                                                                                                   1-…
699   ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι., ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ (1889-1979), εκδ. 1979, σσ. 549, με φωτογραφίες.               25-40
700   ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. Ευχετήρια χειρόγραφη κάρτα για Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το έτος 1985.       1-…
Βλέπε και: 123, 495

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου