Αναζήτηση / Search

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

104η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

104η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN


ΠEMΠTH 29 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣEΠTEMBPIOY 2011, ΩPA 19:00
AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τρίτη 27 Σεπτεμβίου και την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, την 29 Σεπτεμβρίου και την 30 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).
Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6944 25 63 69)

A HMEPA
1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-20]
1 ΗΣΥΧΙΟΥ ΛΕΞΙΚΟΝ, CUM Variis Doctorum virorum Notis […], Lugd. Batav. et Roterd. Ex Officina HACKIANA 1668. Πρώτη νέα έκδοση έπειτα από την έκδοση του Άλδου (1520, σε επιμ. Μ. Μουσούρου) επιμελημένο από τον C. Schrevelio (και με σχόλια των Junii, Scalieri, Salmasii, Palmerii, Guieti, Sopingii, Cocceii, Gronovii, Tanaq. Fabri κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα κόκκινο, αποκολλημένο καπάκι από την ράχη, χρήζει επιδιόρθωσης, σ. 1003. 350-450
2 LAMBERTI BOS, ELLIPSES GRAECAE, SIVE, DE VOCIBUS QUAE IN SERMONE GRAECO PER ELLIPSIN SUPPRIMUNTUR, empensis JO. CHRIST. MARTINI, Lipsiae 1728. Με προμετωπίδα μία ολοσέλιδη χαλκογραφία: Λόγιος γράφει με πένα στο studiolo του περιτριγυρισμένος από βιβλία. Πρωτότυπο χρηστικό λεξικό ελληνικών λέξεων (φράσεων, προθέσεων κ.ά.) που συχνά παραλείπουν οι Αρχαίοι και Χριστιανοί συγγραφείς, ως ευκόλως εννοούμενες (κατά το σχήμα της έλλειψης). Πλούσιο σε παραθέματα και σχόλια κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σχ. 12ο, βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 432+index. 150-250
3 ΓΑΖΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ προς χρήσιν ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, Α’ έκδοση, Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή, τ. 3, τόμος 1ος Α-Θ, τόμος 2ος Ι-Π, τόμος 3ος Ρ-Ω, τυπ. Μιχαήλ Γλυκύ του εξ Ιωαννίνων, 1809-1812-1816. Τόμος 1ος σ. κ’+στ’ 1944+1σ.λ.+1 πίνακας (χαλκογραφία, πορτρέτο του Άνθιμου Γαζή), [βλ. Ηλιού 1809.2]. Τόμος 2ος σ. 2φ.+στ’ 1774+1σ.λ., [βλ. Ηλιού 1812.5]. Τόμος 3ος σ. 4χ.α.+στ’ 1-1312+στ’.1-76+1-41+1σ.λ., [βλ. Ηλιού 1816.11]. Σχ. 4ο μεγάλο, σύγχρονη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, κάποιες σελ. με μικρές επιδιορθώσεις, άκοπα αντίτυπα. (3) 900-1600
4 ΧΡΗΣΤΙΔΗ Μ., ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ, Περιέχον Υποδείγματα επιστολών καθ’ όλα τα είδη και προς διάφορα πρόσωπα. Σύντομον τιτλογραφίαν των τε Εκκλησιαστικών και πολιτικών αξιωμάτων. Έκθεσιν των Θρόνων των Αρχιερέων τε και των Επισκόπων. Εν Βουκουρεστίω. Εκ του Τυπογραφείου Ηλιάδου και Χρηστίδων, 1837. Με ολοσέλιδη λιθογραφία που αφιερώνεται στον “Ηγεμόνα Αλέξανδρο Δημ. Γκίκα Βοεβόδα”. Λείπει η σελ. τίτλου. [βλ. Ηλιού - Πολέμη 1837]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές φθορές, ίχνη υγρασίας, σ. 496. 90-140
5 RENAN ERNEST, ECLAIRCISSEMENTS TIRES DES LANGUES SEMITIQUES sur QUELQUES POINTS DE LA PRONONCIATION GRECQUE, Paris, chez Franck, 1849. Σ. 36. 40-80
6 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, συντεθέν μεν υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου επί τη βάσει πάντων των άχρι τούδε εκδεδομένων Ελληνικών Λεξικών ιδίως δε του εν Παρισίοις εκδιδομένου ΘΗΣΑΥΡΟΥ του ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, εκδοθέν στερεοτύπως υπό Ανδρέου Κορομηλά, 1852. Με την αφιέρωση στον Όθωνα που συνήθως λείπει. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 1592 + ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣΙΝ ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ σ. 197. 180-250
7 [BRUNET], DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ANCIENNE ET MODERNE a l’usage DU LIBRAIRE ET DE L’AMATEUR DE LIVRES […] par UN BIBLIOPHILE, libr. Firmin Didot, Paris 1870. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές στη ράχη, σ. 1591. 60-70
8 ΚΡΟΥΣΙΟΣ - ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Ι., ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ περιέχον πάσας τας ευρισκομένας λέξεις ΠΑΡ’ ΟΜΗΡΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΜΗΡΙΔΑΙΣ μετά διαφωτίσεως του οικιακού, θρησκευτικού, πολιτικού και πολεμικού βίου των Ηρωικών Χρόνων… συνταχθέν υπό Κρουσίου… εκ δε της Γερμανικής εκδόσεως διασκευασθέν χάριν των Ελλήνων υπό Ι. Πανταζίδου, εκδ. Ανδρέας Κορομηλάς, Εν Κωνσταντινουπόλει 1874. Φαγωμένο το κατώτατο σημείο στη ράχη, δεν επηρεάζει το κείμενο, βιβλιοδ. εποχής, σ. 720. 90-100
9 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Δ. ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ & ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1884. Φθορές στα πρώτα φύλλα. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 1592+Λεξικόν των Κυρίων Ονομάτων σ. 197. 50-80
10 LEGRAND EMILE, NOUVEAU DICTIONNAIRE FRANCAIS GREC MODERNE, contenant les termes da la langue parlee et de la langue ecrite, Paris [1885]. Σχ. 12ο, σ. 870. 60-80
11 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝ., ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ, η λαλούμενη γλώσσα και καθ’ ύλην και κατ’ είδος είνε τέκνον της Αρχαίας, η γραφομένη είνε αυτή η λαλούμενη συμπεπληρωμένη, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΣ, τυπ. Παρακευά Λεώνη, 1904. Με αφιέρωση του σ. σ. 92. 50-60
12 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ήτοι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ, αρχαίαι Πελασγικαί Επιγραφαί Λήμνου, Κρήτης, Ετρουσκικαί, Χετιτικαί, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1912. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 871 80-120
13 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝ., Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ, εν Αλεξανδρεία, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1929. Σκισμένο οπισθόφυλλο. σ. 110+5. 40-50
14 “Ο ΕΛΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΣΤΗΣ” Δίμηνον Όργανον των Ελλήνων Εσπεραντιστών, αριθ. 140 & 141, έτος 38ον, 1946 (δύο τεύχη), Ιδιοκτησία Α.Α. Σταματιάδου. (2) 40-50
15 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Δ., ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, σε 9 τόμους (= πλήρες), εκδ. “Πρόοδος” [1953]. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σ. 52+960. 1-…
16 [DVORETSKY J. (ΝΤΒΟΡΕΤΣΚΙ Ι.)], ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - ΡΩΣΙΚΗΣ, τ. 2, Μόσχα 1958, Α’ έκδοση (δεν επανεκδόθηκε). Θεωρείται το πληρέστερο. Χωρίς ράχες, σπασμένα καπάκια, χρήζει συντήρησης, λείπουν οι σελ. 7-12. σ. 1902. (2) 50-100
17 POKORNY JULIUS, INDOGERMANISCHES ETYMOLOGISCHES WORTERBUCH, (τόμοι 1ος & 2ος), Munchen [1959]. σ. 1183+495. (2) 65-100
18 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΡΕΜΠΕΤΗΔΩΝ, ανάτυπο από το βιβλίο “Ρεμπέτικα Τραγούδια” Αθήνα 1968. σ. 99-111. 30-50
19 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ”, Επιμέλεια Βιβλιογραφική Εταιρεία της Ελλάδος, τ. 4, τα έτη 1972, 1973, 1976, 1977 (λείπουν 1974 & 1975). Δεμ. (4) 160-260
20 MEYER GUSTAV, ETYMOLOGISCHES WORTERBUCH DER ALBANESISCHEN SPRACHE, Πανομοιότυπο της Α’ έκδ. (Strassburg 1881), Leipzig 1982. Ετυμολογικό λεξικό της Αλβανικής γλώσσας. Δεμ., σ. 526. 60-80
Βλέπε και: 79, 638

3. TYΠOΓPAΦIA – BIBΛIOΛOΓIA – BIBΛIOΓPAΦIA – KATAΣTATIKA [21-31]
21 ΖΑΒΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝ., ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ, εκδοθέν υπό Γεωργίου Π. Κρέμου, τυπ. Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1872. Ιστορική, βιογραφική και βιβλιογραφική γραμματολογία των (νεο)ελληνικών γραμμάτων μετά την Άλωση. Δεμ., σ. 562. 150-200
22 MASPERO G., HISTOIRE ANCIENNE DES PEUPLES DE L’ORIENT, lib. Hachette, Paris 1878. Βλέπε στις σελ. 570-608 “Ecritures Du Monde Oriental”, γραφές και πίνακες Αλφαβήτων (ιερογλυφικά, ελληνικά κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 658. 50-60
23 HORNE HERBERT, THE BINDING OF BOOKS, An essay in the history of Gold-Tooled Bindings, London 1894. Ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη, σ. 224. 90-180
23β [EΛΛHNIKA XEIPOΓPAΦA ΣTH POYMANIA] CATALOGUL MANUSCRISELOR GRECESTI, Bucuresti 1940 [μαζί] MANUSCRISELE GRECESCI DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE, Bucuresci 1900. 1-…
24 [Εφημερίς “ΠΑΤΡΙΣ” Αθηνών] Πιστοποιητικόν της εφημερίδος, βεβαιώνει ότι ο Χρ. Σ. Χουρμούζιος είναι αντιπρόσωπος και ανταποκριτής της “Πατρίδος” Αθήνα, 27 Δεκ. 1919. Παρουσιασθέν εις την Υπηρεσίαν Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών δια την νομιμοποίησιν της κειμένης υπογραφής του κ. Δ. Λαμπράκη, διευθυντού της εφημερίδος, 30 Δεκ. 1919. Θεώρηση υπογραφής κ. Ι. Κολοκοτρώνης, διευθυντής της Υπηρεσίας Τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Βρεταννικόν Προξενείον της Αυτού Μεγαλειότητος, Πειραιεύς, 31 Δεκ. 1919, υπογραφή “Ο Ενεργών Πρόξενος”. σ. 2. Διαστάσεις [18x13,5] 70-80
25 “ΤΑ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ 1903-1922”, Πανηγυρικό τεύχος, ομιλητές: Κωστής Παλαμάς, Ηλίας Βουτιερίδης, Ρήγας Γκόλφης, Πέτρος Χάρης, Δ. Γληνός, Κώστας Παρορίτης, κ.ά. Εκδ. Εταιρία “Τύπος”, [1922]. Βιομηχανική βιβλιοδ., σ. 64. 40-80
26 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜ., ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, πρόλογος Γ. Χαριτάκη, 1934. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΥ, συγκριτική μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Πνευματικής Συνεργασίας της Κ.Τ.Ε., 1935. (2) 40-60
27 [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ] Δωρηθέντος εις τον Δήμον Πειραιώς υπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, Πειραιεύς 1959. σ. 34. 30-40
28 ROBERTS R.J., THE GREEK PRESS AT CONSTANTINOPLE IN 1627 AND ITS ANTECEDENTS, London 1967, The Bibliographical Society, 1967. σ. 43. 60-65
29 ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ., ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ανάτυπο από τη “Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1967”, έκδ. 1967. Σ. 9. 25-35
30 DANIEL ODILE, ALBANIE: UNE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE, Editions du Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Paris [1978 περ.]. σ. 616. 35-50
31 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, εκδόσεις ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’ αι. (1523-1800), 1994. σ. 371. Mε φωτογραφίες. 20-30
Βλέπε και: 330, 738, 530, 800, 326


6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [32-44]
32 ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝ, Ο ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ Ή ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ, βιβλιοπ. Γ. Σεϊτανίδου, εν Κωνσταντινουπόλει 1872. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 399. 70-140
33 ΧΛΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ., ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ήτοι ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΖΩΩΝ, εν Κωνσταντινουπόλει 1875. Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 180. 60-120
34 [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ] Δίπλωμα του 1877 (αρ. 69). Απονεμήθηκε στον Β. Σταματελόπουλο εκ Γορτυνίας για την ολοκλήρωση των μαθημάτων (1873-1877) του Χωρομετρικού Τμήματος. Οπισθίως αναγράφονται αναλυτικά τα μαθήματα (Αρχιτεκτονική, Γεφυροδοποιία, Χωροστάθμησις, Υδραυλική, Φυσική κ.ά.) με βαθμολογία στην κλίμακα του 100. Με διακοσμητικό λιθόγραφο κόσμημα, σφραγίδες επίσημες και υπογραφή του Διευθυντή Μαυρογιάννη. Διαστάσεις [41,5x30 εκ.] 100-200
35 [ΑΙΣΩΠΟΣ] ΟΙ 150 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ, ΑΙΣΩΠΟΥ, ΞΕΝΟΙ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ, Γιάννη Περγιαλίτη, εκδ. Άγκυρας, 1916. [μαζί] ΑΙΣΩΠΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ, καμωμένοι σε στίχους από τον Νίκο Παπαγεωργίου για τα Δημοτικά Σχολεία, “Τα Μουσικά Χρονικά”, 1931. (2) 45-60
36 [ΒΥΡΩΝ] Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ, υπό του Αθήνησι Πανεπιστημίου, 1824-1924. Ελληνο-αγγλική έκδοση. Σχ. 4ο μεγάλο, σ. 75. 50-80
37 [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ.] “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ”, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑ-ΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921, Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τόμος Γ’, “ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ”, τυπ. και έκδ. Ιωάν. Χρ. Χατζηιωάννου, 1925. Πλούσια εικονογράφηση, κυρίως εντός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, σ. 246. 250-300
38 ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ, Διασκευή και εκλογή υπό ΒΕΡΤΑΣ Σ. ΛΕΚΑ, εκδ. “Ελευθερουδάκης”, [1931]. σ. 223. 50-60
39 ΤΖΟΝΕΣ ΤΖΟΕ, ΤΟΜ ΜΙΞ Ο ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ, μυθιστόρημα με τα αφάνταστα κατορθώματα του κοσμαγάπητου ήρωος Τομ Μιξ και με πλήθος ολοσέλιδων εικόνων, εκδ. “Αστήρ”, [χ.χ., έκδ. 1931-1932 περ.]. (Μυθιστόρημα εκδιδόμενο σε συνέχειες, 45 φύλλα δεμένα μαζί και πρόλογος στην αρχή). Χωρίς ιδιαίτερο εξώφυλλο. σ. 368. 70-120
40 “ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ”, Από τα Αριστουργήματα των Μεγαλύτερων Συγγραφέων του Κόσμου, Α’ έκδοση Μ. Πεχλιβανίδη, 43 τεύχη, [1950 περ.] έγχρωμα λιθόγραφα εξώφυλλα και περιεχόμενο. (43) 130-150
41 “Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ” Βιβλιοθήκη Μορφωτικών Περιπετειών, έκδ. Αδελφών Γ. Ρόδη. Σειρά 2 τόμων, εικονογραφημένα τεύχη, αρ. 1-41, με τα πολύχρωμα εξώφυλλά τους, [1953-1954 περ.]. (2) 120-180
42 [ΔEKA ΠAIΔIKA BIBΛIA των εκδόσεων Ν. ΑΛΙΚΙΩΤΗ], ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ, “ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”, έκδ. 1955. [μαζί] VALDOR, “ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ”, έκδ. 1955. [μαζί] MAPK TOYAIN, “ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΖΗΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟ”, έκδ. 1953. [μαζί] CH. TRITTEN, “ΡΙΧΑΡΔΟΣ Ο ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΣ”, έκδ. 1954. [μαζί] ΑΝΤΕΡΣΕΝ, “ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 17 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”, έκδ. 1953. [μαζί] 5 ακόμη. (10) 70-85
43 [ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ] Η ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ, εκδ. “Αστέρος”, 1953. Εικονογράφηση Ε. Σπυρίδωνος. [μαζί] Η ΑΛΕΠΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑ, εκδ. “Αστέρος”, εικονογραφημένο. [μαζί] ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ, εκδ. “Αστέρος”, εικονογραφημένο. [μαζί] ΜΙΑ ΜΑΪΜΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ, εκδ. “Αστέρος”, εικονογραφημένο. [μαζί] Ο ΤΟΤΟΣ ΚΙ Ο ΑΡΑΠΑΚΟΣ, εκδ. “Αστέρος”, εικονογραφημένο. (5) 50-60
44 “ΜΑΣΚΑ”, Δεκαπενθήμερο Εικονογραφημένο Περιοδικό Ποικίλης Ύλης, εκδότης - ιδιοκτήτης Σπ. Δαρεμάς, Β’ περίοδος, 85 τεύχη [1960 περ.]. Έγχρωμα εξώφυλλα. (85) 170-180
Βλέπε και: 818, 168, 641, 401, 413, 416, 578, 74, 193

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [45-51]
45 “THE ATHENIAN BOY” SECOND WORLD CONFERENCE OF Y.M.C.A. WORKERS AMONG BOYS, Austria 1923. (Μελέτη της ζωής των αγοριών στην Αθήνα του 1923 από τον οργανισμό Y.M.C.A.). σ. 32. 40-50
46 [ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ] ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1904-1929, έκδ. 1929. Με φωτ. εντός κειμένου, (ιστορία ίδρυσης, κανονισμός κ.ά.). Αποκολλημένο οπισθόφυλλο, σ. 125. 60-80
47 ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΣΗΦ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, τυπ. Ν. Τιλπέρογλου, 1929. Με πίνακες Μηνιαίων Μισθοδοτικών Καταστάσεων. Λινόδετο, σ. 294. 30-40
48 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ., ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, έκδ. 1934. σ. 44. [μαζί του ιδίου] Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ, για συγγραφείς, εκδότες και τον καθένα που γράφει τη δημοτική, έκδ. 1948. σ. 52. (2) 20-30
49 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, (ο σ. υπήρξε Master of Arts, C.R.C.F. Doctor of Philosophy, New York University). Θεσσαλονίκη 1935. σ. 96 20-30
50 [ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ] Λιθόγραφος, έγχρωμος πίνακας, 1938, “Γενικόν Διάγραμμα του Καταστατικού”. Διαστάσεις [56,5x66 εκ.]. 30-40
51 “Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”, Διαφημιστική αφισέτα, σε σκληρό χαρτόνι, έγχρωμη, του δεκαπενθήμερου περιοδικού “Η Ζωή του Παιδιού”, [χ.χ., 1970 περ.]. Διαστάσεις [31x19,7 εκ.]. 30-35
Βλέπε και: 627, 630, 592, 262, 33

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [52-62]
52 [ΠΛΑΤΩΝ] ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΙΩΑΝ., Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ, τόμος Α’, Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, Εν Μυτιλήνη, τυπ. “Ο Αστήρ”, Μ. Νικολαΐδου, 1910. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 626. 100-150
53 [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ] DARWIN CH., ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, μτφρ. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, εκδ. Γ.Δ. Φέξη, 1915. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 583. 50-70
54 ΣΚΛΗΡΟΣ Γ., ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ, εκδ. Σοσιαλιστικού Κέντρου, 1922. σ. 70. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Αλεξάνδρεια 1919. σ. 156. [δεμ. μαζί] ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ, τριμηνιαίον περιοδικόν, διευθυνόμενο υπό Α. Ελευθερίου και Δημ. Τσάκωνα, τεύχη 1-4. σ. 208. 70-90
55 [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] “Δίπλωμα Εταίρου”, Ι. Μπίστης, εν Αθήναις τη 14 Ιανουαρίου 1926. Υπογραφή Ι.Γ. Κούμαρης (Ο Γενικός Γραμματεύς) και στρογγυλή κόκκινη σφραγίδα της εταιρείας. Πρωτότυπα διακοσμημένο με πρόσοψη αρχαιοελληνικού ναού με κολώνες και άλλα σύμβολα από τον αιγυπτιακό πολιτισμό. Διαστάσεις [34x48 εκ] 50-80
56 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, κριτική των συστατικών αυτής στοιχείων, εκδ. Κ.Σ. Παπαδογιάννη, 1932. Φθαρμένη βιβλιοδ., λείπει το οπισθόφυλλο. σ. 207. 35-40
57 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜ., “ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” περιοδικόν εκδιδόμενον υπό Δημ. Γ. Μωραΐτου, τυπ. Γ.Η. Καλέργη, 6 τεύχη (συρραμμένα μαζί), τόμος Α’, 1932. σ. 244. 40-70
58 ΥΠΕΡΕΑΛΙΣΜΟΣ Α’, Απόδοση: BRETON-ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ, Ο. ΚΑΝΕΛΛΗ-CREVEL, DALI D.-ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΕΛΥΤΗ-ELLUARD, JUGNET-ΡΗΤΟΡΙΔΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΗ-PERET, PRASSINOS-ΚΑΛΑΜΑΡΗ, ΡΗΤΟΡΙΔΗ-ROSEY, ΤΖΑΡΑ-ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, εκδ. Γκοβόστη, [χ.χ.], (δεν ακολούθησε Υπερρεαλισμός Β’). Οξειδώσεις στα εξώφυλλα. σ. 66. 50-100
59 ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ ΜΑΡΙΑ, Η ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΦΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΔΓΑΡ ΠΟΕ, μελέτη ψυχαναλυτική, μτφρ. Άλλυ Δρακουλίδη, πρόλογος Ανδρέα Εμπειρίκου, εκδ. “Κορυδαλού”, 1943. σ. 61. 30-40
60 ΚΟΥΡΕΤΑΣ Δ., ΑΝΩΜΑΛΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΔΡΑΜΑ ψυχαναλυτική και ψυχοπαθολογική μελέτη, πρόλογος υπό George Meautis, έκδ. της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Ομάδος, 1951. σ. 327. 50-60
61 DEONNA WALDEMAR, LE SYMBOLISME DE L’OEIL, (Ecole Francaise D’Athenes), edit. E. De Boccard, Paris 1965. σ. 321. 40-50
62 ΜΠΑΓΙΟΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΣΤΟΝ SARTRE, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1976. Πολυγραφημένο. σ. 270. 40-70
Βλέπε και: 94, 867, 821, 750, 929, 688, 63, 68

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [63-78]
63 [DUPUIS Charles-Francois] ORIGINE DE TOUS LES CULTES, OU RELIGION UNIVERSELLE, par DUPUIS, chez H. Agasse, Paris, L’an III de la Republique [έτος 1795], τ. 3. Ο σ., ενεργό μέλος της Γαλλικής Επανάστασης, εξετάζει και εξηγεί ως ορθολογιστής τις διαφορετικές θρησκείες μέσα από ένα θετικιστικό, επιστημονικό πρίσμα. (Αναφορές σε: Ελληνική Μυθολογία - Θρησκεία, Μυστήρια, Χριστιανισμός). Ο 3ος τόμος περιέχει Μετεωρολογικά και Αστρονομία (La Sphere). Απουσιάζουν οι περισσότεροι από τους 22 αναδιπλούμενους πίνακες. Άκοπο. Βιβλιοδ. εποχής, περγαμηνές ράχες, εκδορές στα καπάκια και φθορές σε ορισμένες γωνίες. (3) 450-650
64 [ΦΩΤΙΟΣ - Σ.Κ. ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ] ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, Ή ΛΟΓΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓH, ΕΝ Η ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ, Εκ Κώδηκος της κατά τον Άθωνα Μεγάλης Λαύρας, εκδιδόντος ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Κ. ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, τυπ. Φ. Καραμπίνου και Κ. Βάφα, 1858. Πίναξ λέξεων, κατάλογος φιλόκαλων συνδρομητών (Αγ. Όρος, Ιάσιο, Κάιρο, Σύρος κ.ά.). Ο σ. ήταν ιατρός χειρουργός. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 416. 400-600
65 “ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ”, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, εκδιδόμενον κατά μήνα υπό Κωνσταντίνου Κόντογλου, έτος Ζ’ 1863, τυπ. Ιω. Κασσανδρέως και Σας. σ. 575. 60-70
66 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΤ., ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ προς μόρφωσιν Χριστιανικών Αρετών ήτοι Ομιλίαι, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1865-1870, τ. 5 (Α’ - Ε’). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες. (5) 120-150
67 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ από της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, τυπ. Όθωνος Βιγάνδου, εν Λειψία 1867. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 174. [δεμ. μαζί] ΟΙ ΚΛΕΠΤΑΙ, μελόδραμα εις δύο πράξεις διηρημένον, τυπ. του Αυστριακού Λόυδ, εν Τεργέστη 1866. σ. 38. Βιβλιοδ. εποχής. 60-70
68 ΜΑΚΡΑΚΗΣ Λ., ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΤΟΥ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΝ Ή Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, μτφρ. υπό Α. Λεκατσά, τόμος 1ος & 2ος (δεμένοι αντίστροφα), τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1867-1869. (Λείπει η σελ. τίτλου του 1ου τόμου, εκδ. 1867). Με κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 230+168. 60-80
69 ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝ ΚΑΜ., Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΗ ΦΥΣΕΙ, μτφρ. Αικατερίνης Ι. Ζάρκου, 1878. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 606. 60-90
70 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑTA ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ, εν Βασιλεία, δαπάνη του Φιλοβιβλικού Συλλόγου, 1880. Στηριγμένο στην 8η έκδοση του Tischendorf. Με τη συνδρομή του Dr. Marulis (από τις Σέρρες Μακεδονίας). Με ex libris. Καλλιτεχνική βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με γωνίες, σ. 685+1. 70-90
71 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ διαλαμβάνουσα τον βίον των Οσίων Πατέρων Ημών ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ ΙΩΑΣΑΦ, ανέκδοτος ούσα εκδίδοται ήδη Ελληνιστί, τυπ. Σπυρ. Κουσουλίνου, 1884. Με κατάλογο φιλόμουσων συνδρομητών στο Άγιον Όρος. Ελαφρώς ξεκολλημένη η σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. δερμ. ράχη, σ. 252. 60-90
72 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ., ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ, τυπ. Α.Ν. Καστριώτου, 1887-88, τ. 2 δεμ. μαζί. Βιβλιοδ. τέχνης, δερμάτινη ράχη, σ. 400+367. 70-80
73 ΙΟΚΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΝ ΡΩΜΟΥΝΙΑ, τυπ. “Φοίνικος”, 1924, (διατριβή). σ. 48. 35-40
74 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, (μάθημα εναρκτήριο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου την 1η Απριλίου 1935), τυπ. “Πυρσού”, 1935. Με παράρτημα περί “Ταμπού”. σ. 48. 15-20
75 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜ., ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (49/50-1938), μετά εισαγωγής, έκδ. 1938. Λείπει το εμπροσθόφυλλο. Σχ. 4ο μεγάλο, σ. 10+158-415. 40-60
76 [ΒΙΒΛΟΣ] ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. 6 ΒΙΒΛΟΙ σε 6 διαφορετικές γλώσσες: Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, περιόδου 1954-1960. Δεμ. (6) 70-140
77 ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, Ο ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, εκδ. “Τυμφρηστός”, 1972. Με ολοσέλιδη εικόνα του Αγίου. Δεμ., σ. 512. 50-70
78 ΔΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΠΟΝΗΣ, Ο Άνθρωπος, Ο Επιστήμων, Ο Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος, Ο Συγγραφεύς και αι Συγγραφαί Αυτού, έκδ. 1980. σ. 87. 1-…
Βλέπε και: 588, 705, 772, 550, 821, 888, 791, 818, 817, 643, 31, 696, 195, 191, 640, 614

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [79-85]
79 ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ ΣΤΕΦ., ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ EI, Εν Κωνσταντινουπόλ,ει, τυπ. Ι. Λαζαρίδου, 1847. σ. 99. [δεμ. μαζί] ΠΑΙΓΝΙΑ Ή ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ εκδοθέντα υπό Ιωσήφ Μάγνητος, Σμύρνη, εκ της Εμπορικής τυπογραφίας Η Ηώς, 1839. σ. 232. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, ελαφρώς φθαρμένη. 120-170
80 ΜΠΕΡΩΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΥΙΟΝ, μετά σχετικών εικόνων, βιβλίον πρώτον, τόμος Α’, τυπ. Γ.Η. Καλλέργη, 1921. Δεμ., σ. 132. 60-70
81 ΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Αρχείο χειρογράφων και δακτυλογράφων, 1925-1927 περ. Περί: “Κωστή Παλαμά”, “Μέθοδοι προς το φως και την Αλήθεια”, “Περί Φαντασμάτων”, “Πάντων Αιτίας”, Δημοσιεύσεις εφημερίδων “Εμπρός” κ.λπ. 1927, “Ομιλία του Περί Πολιτισμού και Αρχαίας Ελλάδας”, “Ανωτάτη Αποκάλυψη”, “Άρθρα προς Έκθεση”, “Περί Πλάνης και Ρουτίνας”, “Ματαιότης του Έρωτος”, “Πηγή Γνώσεως Ι. Δαμασκηνού” κ.λπ. Ο ίδιος γράφει στο περιτύλιγμα: Α’ Κείμενα - Β’ Διάφορα. Πενήντα περίπου έγγραφα. (50) 200-300
82 “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”, Μηνιαίον Όργανον του Ελληνικού Ελευθ. Τεκτονισμού του Α.Α.Σ.Δ., ιδρυτής Εμμ. Γαλάνης, διευθυντής Α.Π. Αλεξανδρόπουλος. Τα τεύχη: 1& 3 έκδ. 1927, 5-7 & 9-12 έκδ. 1931. (9) 40-50
83 “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΓΝΩΜΩΝ”, Επίσημον Όργανον του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, γραμματεύς της συντάξεως Στάμος Μπρανιάς. Τα τεύχη:1-3, 6-7, 8, 9-10 έκδ. 1932 & 2-3, 9-10 έκδ. 1933 & 1-7 έκδ. 1934 & 3-4 & 7-8 έκδ. 1935. (18) 65-95
84 STANLEY DE BRATH, ΤΑ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, εγχειρίδιον εγκριθέν υπό της Λονδινείου Πνευματιστικής Ενώσεως, μτφρ. Γ.Δ. Χριστοδουλάκη, τυπ. Σ. Φωτιάδου, 1939. σ. 65+11 εικ. εκτός κειμένου. 25-30
85 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤ., ΑΙ ΜΑΝΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ εις την Ελλάδα και την Ρώμην, 1948. Πρόλογος Αγγέλου Τανάγρα. σ. 270. 60-70
Βλέπε και: 751, 344

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [86-97]
86 [ΠΙΝΔΑΡΟΣ] THE ODES OF PINDAR, in English prose, with explanatory notes to which is added West’s dissertation on the Olympic Games, τ. 2, printed for Munday and Slatter, Oxford 1824. (Ίχνη υγρασίας). Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σ. 16+4+376+303. 85-90
87 [ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ] ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ, ΕΙΔΥΛΛΙΑ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΨΑΝΑ, traduites en vers Francais par FIRMIN DIDOT, Paris, typ. De Firmin Didot Freres, 1833. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και γαλλικό. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 502. 100-130
88 ΓΚΑΡΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΝ, τόμος Α’ (Α-Θ), τόμος Β’ (Ι-Ο), τόμος Γ’ (ΙΙ-Ω), έκδ. 1841 [3 τόμοι δεμένοι μαζί]. Σχ. 12ο, βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σ. 352+288+229. 90-120
89 MULLER K.O., A HISTORY OF THE LITERATURE OF ANCIENT GREECE, (continued after the author’s death by John William Donaldson), London, Longmans, Green and Co, [1858], τ. 3. (Αισχύλος, Αριστοφάνης, Πλούταρχος, Πλωτίνος κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής. (3) 80-120
90 ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ, τυπ. Όθωνος Βιγάνδου, εν Λειψία 1867. σ. 375. 150-180
91 [ΑΝΑΚΡΕΩΝ] ANACREON: with THOMAS STANLEY’S translation, edited by A.H. Bullen, illustrated by J.R. Wefuelin, London, Lawrence & Bullen, 1893. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 50/1000. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και αγγλικό. σ. 224. 90-100
92 [ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ] Τέσσερα βιβλία: ΝΕΦΕΛΑΙ, έμμετρος μετάφρασις Γεωργίου Σουρή, 1910. [μαζί] ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ, έμμετρος μετάφρασις Πολ. Δημητρακόπουλου, 1910. [μαζί] ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ, μτφρ. Φ. Γιοφύλλη, προλεγόμενα Π. Νιρβάνα, 1935. [μαζί] ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ, μτφρ. Πολ. Δημητρακόπουλου. Πανόδετα. (4) 65-85
93 ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΥΘΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΟΜΗΡΟΣ, ΠIΝΔΑΡΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, τυπ. Κ.Σ. Παπαδογιάννη, 1932. Με αφιέρωση του σ. στον Βασ. Ρώτα. σ. 76. 30-35
94 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, Κατ’ ελευθέραν μετάφρασιν ΠΑΝ. Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, πρόλογος, εισαγωγή, μετάφρασις - σημειώσεις, τυπ. “Ερμού”, 1933. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 1027. 70-90
95 [ΟΜΗΡΟΣ] ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ξ., ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ μετά σχολίων κατά τον J. La Roche, υπό Α.Ξ. Καραπαναγιώτου. Ανατύπωση πανομοιότυπη του 1893 από τις εκδόσεις Σαλίβερος [1935 περ.]. Περιέχει και Ομηρική Γραμματική και αναλυτικά σχόλια. Δεμ. (2) 50-80
96 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ, δέκα μαθήματα απαγγελθέντα από τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Αθηνών (Ιανουάριος 1940), λείπει η σελ. τίτλου, εκδ. Ζαχαρόπουλος, [χ.χ.]. σ. 96. 20-25
97 [ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΡΟΔΙΟΣ] ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ, πρόλογος Moses Hadas, μτφρ. στα αγγλικά Edward P. Coleridge, εικονογράφηση Τάσσος, τυπ. Ασπιώτη Έλκα, 1957. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 134/1500 υπογεγραμμένη από τον Α. Τάσσο. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και αγγλικό. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Λινόδετο, σε σκληρό κουτί, σχ. 4ο μεγάλο, σ. 308. 150-200
Βλέπε και: 719, 62, 60, 704, 709, 713, 695, 708, 1, 484, 701, 702, 692, 690, 689, 805, 703, 809, 804, 688

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [98-155]
98 BYRON, THE CORSAIR, a tale, printed for J. Murray, London 1815. [δεμ. μαζί του ιδίου] LARA, a tale, printed for J. Murray, London 1814. Σ. 74. [δεμ. μαζί] THE SIEGE OF CORINTH, a poem, PARISINA, a poem, printed for J. Murray, London 1816. σ. 90. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα με χρυσή διακόσμηση και ακμές. 300-500
99 SCHOELL M., HISTOIRE DE LA LITTERATURE GRECQUE PROFANE, DEPUIS SON ORIGINE JUSQU’A LA PRISE DE CONSTANTINOPLE PAR LES TURCS, Paris 1823-1824, τ. 8. Με ελληνικά παραθέματα. Παράρτημα για τη “μεταφύτευση” της Ελληνικής Λογοτεχνίας στη Δύση. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες. (8) 240-340
100 [ΦΩΣΚΟΛΟΣ] LAVORI STORICO-FILOSOFICI DI UGO FOSCOLO, Napoli 1853. [μαζί] I CONTEMPORANEI ITALIANI, UGO FOSCOLO PER GIOVANNI DE CASTRO, Torino 1863. [μαζί] UGO FOSCOLO ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS, Milano. [μαζί] ΦΩΣΚΟΛΟΥ, “ΟΙ ΤΑΦΟΙ”, μτφρ. Γ. Καλοσγούρου, 1927. [μαζί] Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΓΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ, Σπ. Ν. Λιμπεράτου, περιοδικό “Έρευνα”, 1935. (5) 70-130
101 TERRAIL PONSON, ΟΙ ΓΑΝΔΙΝΟΙ ή ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΚΡΥΦΑ, εκ του γαλλικού υπό Ιωάννου Χ. Κουρτέλη, εν Κωνσταντινουπόλει 1865-66. T. 2. [δεμ. μαζί]. Βιβλιοδ. εποχής με φθορές, σ. 359+358. 90-180
102 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΟΙΗΣΕΙΣ, εκ του τυπογραφείου Νικήτα Πάσσαρη, 1867. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ.100. 60-90
103 ΛΑΖΕΣΝΙΚΩΦ Ι.Ι., Η ΕΚ ΠΑΓΟΥ ΟΙΚΙΑ, ιστορικόν επεισόδιον της βασιλείας Άννης της Ρωσσίας, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. “Αρμονίας”, 1868. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 328. 80-120
104 [ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ], Μετάφραση ΓΑΛΗΝΟΥ (Ινδική Σοφία), λείπουν οι 4 πρώτες σελ. [χ.χ.]. Γενικότερα φθορές από έντομο που δεν αγγίζουν το κείμενο. Νεότερη βιβλιοδ., σ. 867. 65-75
105 ΣΤΡΟΓΩΦ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΣ ΕΙΣ ΣΙΒΗΡΙΑΝ, μτφρ. εκ του γαλλικού υπό Κλεάνθους Ν. Τριανταφύλλου, εκδ. Χ. Μιχαηλίδης, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Ευαγγελινού Μισαηλίδου, 1880. Τόμος 1ος και 2ος [δεμ. μαζί]. Λειψό αντίτυπο λείπουν οι σελ. του τέλους. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 147+154. 30-40
106 HUGO VICTOR, ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ, μετά εικόνων, μτφρ. επιδιορθωμένη υπό Ι. Ισιδωρίδου Σκυλίση, εκδ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1883. T. 4 (από τον 1ο τόμο λείπει η σελ. τίτλου). Βιβλιοδ. εποχής. (4) 80-120
107 GACNEUR L.M., ΑΙ ΡΩΣΣΙΔΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ή Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ, τυπ. “Της Μυθιστορικής Βιβλιοθήκης Δ. Φέξη”, 1885. T. 2 [δεμ. μαζί]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 331+304. 80-120
108 ΛΥΡΙΚΑ [ΑΣΜΑΤΑ] ή ΛΥΡΙΚΗ [ΠΟΙΗΣΗ], ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ, τυπ. Ρ. Πρίντεζη, εν Ερμουπόλει Σύρου 1887 (σχισμένη και λυτή η σελ. τίτλου). Πρόλογος Β. Κούφας. Περιλαμβάνει Victor Hugo, Alfred de Musset, Alfonse de Lamartine κ.ά. (Υπογραμμίσεις στο κείμενο). Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σ. 144. 60-80
109 ΕΒΕΡΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΣΑΡΑΠΙΣ, μυθιστόρημα ιστορικό, μεταφρασθέν ελευθέρως υπό Γ. Μαζαράκη, εκδοθέν δε υπό Λαυρ. Φόσκολου, εν Καΐρω, Ελληνικόν Τυπογραφείον Π. Ρενέση, 1890. Δεμ., σ. 376. 70-100
110 “ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ” Λαϊκό μυθιστόρημα, [1890]. Με εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 1432. 150-200
111 ΟΥΓΚΩ ΒΙΚΤΩΡ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, μτφρ. Ι. Καρσούτσα, μετά 55 εικόνων, τυπ. “Εστίας”, 1892. Εικονογράφηση εντός κειμένου. Σχ. 4ο, βιβλιοδετικό σήμα “Βιβλιοδετείον και Γραμμογραφείον Μαριγώ Νικολάου”, σ. 227. 65-100
112 [ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ], ΕΠΕΤΗΡΙΣ, έτος Α’ 1897, έτος Β’ 1898, έτος Γ’ 1899, τ. 3 (χρήζουν βιβλιοδεσίας). (3) 50-80
113 HUGO VICTOR, ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ, μετά εικόνων (εντός και εκτός κειμένου), μτφρ. υπό Ι. Σκυλίτση, (πλήρης και άνευ ουδεμίας περικοπής του κειμένου). Εκδ. Αναγνωστόπουλος και Πετράκος, [1900 περ.]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 1536. 80-120
114 [ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ] Πέντε αστυνομικά μυθιστορήματα (ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ μερικές δύσκολες στιγμές του Αρσέν Λουπέν, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ, ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ, Ο ΦΑΝΤΟΜΑΣ ΜΕ ΤΑΣ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ) χωρίς τα αρχικά τους εξώφυλλα δεμένα μαζί, [1900 περ.]. 80-90
115 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ολόκληρος η ιστορία και ο βίος της εμπνευσμένης μοναχής, μετά σειράς θαυμασίων εικόνων, εκδ. Αντ. Ν. Σαραβάνος, [1900 περ.]. Με φωτ. του σ. Πανόδετο με πολύ χοντρό χαρτόνι, σ. 1261. 150-300
116 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Η ΓΚΟΛΦΩ, εκδ. “Ο Ηρακλής”, [1900 περ.]. Σύγχρονη βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σ. 230. 70-80
117 ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓ., ΑΝΑΛΕΚΤΑ, τόμος πρώτος διηγήματα, κοινωνικαί εικόνες και μελέται. Βιβλιοθήκη Μαρασλή, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1901. Δεμ., φθορά στην ράχη, σ. 424. 40-80
118 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ., ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ, τυπ. Διον. Ευστρατιάδου, 1905. Σύγχρονη βιβλιοδ., σ. 415. 90-120
119 ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Ο ΤΑΦΟΣ, β’ έκδοσις, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩΝ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1911. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 77. [μαζί του ιδίου] ΙΑΜΒΟΙ και ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΙ, β’ έκδοσις 1920. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 61. (2) 40-60
120 ΑΝΝΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ., ΑΤΤΙΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ, βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1920. (Διηγήματα και ευθυμογραφήματα: “Ο Πνευματισμός”, “Η Θοδώρα”, “Τα Σύμβολα”, “Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως”, “Η εορτή της Ακαδημίας” κ.ά.). Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, σ. 236. 45-55
121 ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ, Λογοτεχνικαί εκδόσεις Μ. Ζηκάκη, 1920. [μαζί του ιδίου] ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΦΗΜΙΟΥ (1931-1932), εκδ. Ι. Κολλάρος, 1935. [μαζί του ιδίου] Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, [χ.χ.]. (3) 60-90
122 FLAUBERT GUSTAVE, Τρία έργα του ιδίου: MADAME BOVARY, Paris, Louis Conard, Libraire-Editeur, 1921. [μαζί] SALAMBO, Paris, Louis Conard, Libraire-Editeur, 1921. [μαζί] L’EDUCATION SENTIMENTALE, HISTOIRE D’UN JEUNE HOMME, Paris, Louis Conard, Libraire-Editeur, 1923. Καλλιτεχνικές βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες και γωνίες. (3) 60-100
123 ΣΚΙΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΠΑ 1918, πρόλογος Ανατόλ Φρανς, εκδ. Ν. Σιδέρης, 1922. Με αφιέρωση του σ. [μαζί του ιδίου] ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ, εκδ. “Αγών”, 1928. [μαζί του ιδίου] ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΣΜΑ 1909-1916, εκδ. Ν. Σιδέρης, [χ.χ. 1926 περ.]. Σκίσιμο στο φύλλο προ της σελ. τίτλου και αφιέρωση σε αυτό του σ. (3) 55-60
124 GARTOUX PAUL, ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ, δραματικόν μυθιστόρημα, μτφρ. εκ του γαλλικού υπό Αντ. Χαλά, εκδ. Κωνσταντινούπολης, 1922. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 413. 35-60
125 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ., ΜΑΪΣΤΡΑΛΙΑ, (ποίηση), εκδ. Γ.Ι. Βασιλείου, 1923. σ. 79. 25-30
126 ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘ., ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ και άλλα διηγήματα, εκδ. Ελευθερουδάκης, 1923. Λινόδετο, σ. 203. 35-45
127 ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛ., ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΑΓΕΡΙ, Verlags-Nastalt Gorlitzer Nachrichten und Anzeiger, Gorlitz 1923. Λινή βιβλιοδ, σ. 81. 30-50
128 FABIANI PIETRO, ΣΟΔΟΜΑ & ΓΟΜΟΡΡΑ, χρονογραφία της ακολασίας δια μέσου των αιώνων και του κόσμου, μτφρ. εκ του Ιταλικού, τυπ. Ευθ. Παλαμήδη, 1924. Σ. 177. 30-50
129 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΝ, ΕΡΓΑ, σειρά Α’, Λογοτεχνικά, “ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ”, (γράφτηκε στα 1902 και τυπώθηκε στα 1925 μ’ επιμέλεια του Φίλιππου Σ. Δραγούμη και μ’ έξοδα Ι.Δ. Κοκκώνη ως έκδοση του Εκδοτικού Καταστήματος “Νέα Ζωή” Αλεξάνδρειας). σ. 222. 40-60
131 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ, εκδ. “Στοχαστή”, 1925. Δεμ., σ. 206. 30-40
132 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΝ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, β’ έκδ. 1926. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 126. 40-60
133 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΒΡΑΔΙΝΟΙ ΘΡΥΛΟΙ, (ποίηση), έκδ. Ελευθερουδάκης, 1927. Λινόδετο, με το αρχικό του εξώφυλλο, σ. 126. [μαζί του ιδίου] ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ, (ποίηση), έκδ. Ελευθερουδάκης, [1925 περ.]. Λινόδετο, με το αρχικό του εξώφυλλο, σ. 93. (2) 60-70
134 [ΣΚΙΠΗΣ ΣΩΤ.] PATTERNS FROM A GRECIAN LOOM, selections from Works of the Neo-Greek Poet SOTIRIS SKIPIS, translated from the French by John Harwood Bacon, 1928. [μαζί] SOTIRIS SKIPIS par CHRISTINA GALITZI, traduit de l’Anglais par Phileas Lebesgue, Marseille 1928. (2) 50-60
136 [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ.] “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ”, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1930, Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τόμος Ε’, “ΠΑΙΔΕΙΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ”, τυπ. “Νέα Ελληνική Ηώς”, 1930. Πλούσια εικονογράφηση, κυρίως εντός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, μπλε βιβλιοδ. εποχής, σ. 240. 190-250
137 ΤΕΡΕΝΤΣΙΟ ΑΜΠΕΛΑ ΤΖ., Η ΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ, τόμος πρώτος, εισαγωγικά άρθρα: Κωστή Παλαμά, Ρήγα Γκόλφη, Τέλλου Άγρα, Γρ. Ξενόπουλου, Σ. Μενάρδου, Αρ. Καμπάνη, Βιογραφικά και Βιβλιογραφικά Σημειώματα, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος [1931 περ.]. Φθορές στη βιβλιοδ., σ. 286. 30-50
138 ΜΠΟΥΜΗ ΡΙΤΑ, ΟΙ ΣΦΥΓΜΟΙ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ ΜΟΥ 1931-1935. Το πρώτο βιβλίο της ποιήτριας, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών το 1936. σ. 65. 45-60
139 ΠΕΡΑΝΘΗΣ ΟΜΛΟΣ, Ο ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ, μυθιστορηματική βιογραφία, ξυλογραφίες Σπύρου Βασιλείου, εκδ. Ι. Σαλίβερου, [χ.χ.]. σ. 219. 50-80
140 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦ., ΟΙ ΓΚΡΙΜΑΤΣΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, έκδ. 1935. Σκίτσα Ευθ. Παπαδημητρίου. [μαζί του ιδίου] 33 ΗΜΕΡΕΣ, εκδ. Α. Ματαράγκα, 1945. Με αφιέρωση του σ. [μαζί του ιδίου] Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ή Το Παιχνίδι μιας μέρας, εκδ. Διογένης, 1978. Με αφιέρωση του σ. (3) 75-100
141 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, εικόνες Ευθ. Παπαδημητρίου, εκδ. “Κασταλλία”, 1936. σ. 194. 35-40
142 ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ, ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (1932), εκδ. Αντωνοπούλου, 1940. Σ. 48. [μαζί της ιδίας] ΛΥΡΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, εκδ. Ματαράγκα, 1945. σ. 47. (2) 30-50
143 ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ. - ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΝΙΚ., Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΔΕΛΗΣ, σύντομη μελέτη για την ποίησή του και επιλογή από το έργο του, 1947. Σ. 94. [μαζί] Επισκεπτήρια κάρτα του “DEMETRIOS SICILIANOS - AMBASSADOR OF GREECE”. 30-40
144 [ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞ.] LES ETAPES DE JEAN MOREAS, Lausanne editions La Concord, 1948. Σ. 197. 50-70
145 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΝΗΣΙ, φανταστική νουβέλα, εκδ. Ίκαρος, 1954. Εικονογράφηση του χαράκτη Γιώργου Αγγελόπουλου. Σ. 119. 25-35
146 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, πρόλογος Ντίνου Χριστιανόπουλου, [χ.χ. 1955 περ.]. Σ. 15. 40-60
147 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν., Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. “Δίφρος’, 1955. Εξώφυλλο Γιώργου Βαρλάμου. Χαρτόδετο, με το περικάλυμμά του (αρκετά φθαρμένο), σ. 497. 40-60
148 ΛΑΣΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, AFRICA, ποιήματα, έκδ. 1956. Δίχρωμη έκδοση μαύρο - κόκκινο μελάνι. σ. 46. [μαζί του ιδίου] ΦΡΕΓΑΤΑ, ποιήματα επιλογή (1926-1946), έκδ. “Αρμονία”, [χ.χ.]. Με βινιέτες Σπ. Βάρλα. Δίχρωμη έκδοση μαύρο - κόκκινο μελάνι. σ. 110. (2) 40-60
149 ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΛΑΪ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, δράμα σε τρεις πράξεις, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1959. σ. 127. 40-50
150 ΚΥΡΟΥ ΚΛΕΙΤΟΣ, Τρία βιβλία του ιδίου: ΚΡΑΥΓΕΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, Θεσσαλονίκη 1960, αριθμημένη έκδοση, αρ. 191/200, (Προπομπός της “Κραυγής” του Γκίνσμπεργκ). Εξώφυλλο του ζωγράφου Μ. Παπάζογλου. σ. [χ.α.σ.]. [μαζί] ΖΩΝΗ του Guil. Apollinair, μτφρ. Κ. Κύρου, Θεσσαλονίκη 1962. Με αφιέρωση του μεταφραστή στον Καψάσκη. σ. 14. ΠΟΙΗΜΑΤΑ του Guil. Apollinair, μτφρ. Κ. Κύρου, Φ. Κισκήρα, Τ. Καζαντζή, Θεσσαλονίκη 1967. Με αφιέρωση του μεταφραστή Κ. Κύρου στον Θ. Φωτιάδη. σ. 22. (3) 90-120
151 ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, Ίκαρος, δ’ έκδοση, 1948. Άκοπο. σ. 704. 25-50
152 ΓΩΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΤΡΙΑ ΚΛΙΚ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, εκδ. Καστανιώτη, [χ.χ.]. σ. 39. 40-60
153 ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Η ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ, προμετωπίδα Νίκου Νικολάου, εκδ. Ίκαρος 1971. [μαζί του ιδίου] Ο ΗΛΙΟΣ Ο ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ, εκδ. Ίκαρος 1971. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ, εκδ. Ίκαρος 1972. [μαζί του ιδίου] ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ, εκδ. Ίκαρος 1980. [μαζί του ιδίου] Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ, προμετωπίδα Γεράσιμου Στέρη, εκδ. Ίκαρος 1985. [μαζί] ΤΑΣΟΥ ΛΙΓΝΑΔΗ “ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ”, εισαγωγή, σχολιασμός, ανάλυση, Βιβλιοθήκη της Σχολής Μωραΐτη, Ψυχικόν 1971. (6) 35-50
154 ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ ΜΕΝΗΣ, ΤΑ ΚΑΗΜΕΝΑ, εκδ. Κέδρος 1972. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Ελαφρώς φθαρμένα εξώφυλλα, σ. 153. 45-50
155 ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ, εκδ. “Κέδρος”, 1972. Με σχέδιο του ποιητή προ της σελ. τίτλου, εξώφυλλο πήλινο αγγείο Κρήτης. [μαζί του ιδίου] ΠΕΤΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ, εκδ. “Κέδρος”, 1973. Εξώφυλλο και σχέδιο του ποιητή. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΟΥ, εκδ. “Κέδρος”, 1975. (3) 30-40
Βλέπε και: 48, 229, 483, 53, 395, 850, 940, 59, 18, 371, 203, 493, 782, 25, 574, 201, 682, 194, 210, 21, 606, 171, 843, 813, 819, 217, 399, 568, 834, 192, 189, 633, 712, 353, 614, 357

14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [156-183]
156 [ΜΑΙΡΙΛΥΝ ΜΟΝΡΟΕ] Πέντε μικρές κινηματογραφικές αφίσες, τυπωμένες σε σκληρό χαρτόνι, τυπ. Κ. Σπανούδη, [χ.χ.] από τα έργα: “Νιαγάρας”, “Στάσις Λεωφορείο”, “Εφτά Χρόνια Φαγούρα”, “Ο χορός είν’ η ζωή μου”, “Ποτάμι χωρίς Επιστροφή”. (5) 40-60
157 TERZETTI GIORGIO, LA MORTE DI SOCRATE, DRAMMA, con proemio de Niccolo Tommaseo, Firenze (Φλωρεντία), 1866. Σ. 51. 40-60
158 ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Γ., Ο ΣΕΜΝΟΤΥΦΟΣ, δράμα κωμικόν εις πράξεις πέντε, τυπ. της “Θέμιδος”, 1872. Σ. 110. [δεμ. μαζί] ΣΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, “Ο ΑΣΩΤΟΣ”, κωμωδία εις πέντε πράξεις, τυπ. Λ.Δ. Βιλλάρα, 1865. Σ. 93. Βιβλιοδ. εποχής. 70-100
159 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, δράμα τρίπρακτον έμμετρον, τυπ. Ερμού, 1880. Σ. 91. 50-70
160 “ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ” Μετά εικόνων, διευθυντής Ιωάννης Α. Αρσένης, έτος Α’, φύλλον 11, Αθήναι 19 Αυγούστου 1881. Σχ. φύλλου μικρό, σ. 4. 30-60
161 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚ., ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ, κωμωδία εις πράξεις τρεις, τυπ. της Εστίας, 1899. [δεμ. μαζί] ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔ., “ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΡΩΜΗΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΩΜΩΔΙΑ”, κωμωδία εις τρεις πράξεις, έκδ. 1952. [δεμ. μαζί] ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, “ΤΟ ΧΤΙΚΙΟ” ηθογραφία, έκδ. Σ. Φωτιάδου, 1935. [δεμ. μαζί] LYTTON VULWER, “Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΣ ΛΥΩΝ Ή ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΣΙΣ”, δράμα εις πράξεις 5, εν Κωνσταντινουπόλει 1882. [δεμ. μαζί] GOETHE J.W., “Ο ΚΛΑΒΙΓΙΟΣ”, τραγωδία εις πράξεις 5, μτφρ. Αγγέλου Βλάχου, εν Κωνσταντινουπόλει 1882. [δεμ. μαζί] ΜΟΝΤΙΚΙΝΗΣ ΓΑΕΤΑΝΟΣ, “ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ” δράμα ιστορικόν εις μέρη τέσσαρα, μτφρ. Διον. Π. Λάμπρου, εν Κωνσταντινουπόλει 1882. [δεμ. μαζί] DELPIT ALBERT, “Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΑΛΙΑΣ, δράμα εις πράξεις τέσσαρας, εν Κωνσταντινουπόλει 1883. 90-150
162 ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΚΛΕΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, δράμα εις μέρη πέντε, μετά σημειώσεων, εν Λειψία, εκ της Ανατολικής Τυπογραφίας Γ. Δρουγουλίνου, 1885. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΤΟ ΠΥΡ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΗΝ, κωμωδία εις μέρη δύο, εν Λειψία, εκ της Ανατολικής Τυπογραφίας Γ. Δρουγουλίνου, 1885. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στην ράχη κυρίως, χρυσές ακμές. Σ. 176 90-120
163 “ΝΥΚΤΕΡΙΣ” Εβδομαδιαία Θεατροσατυρική Εφημερίς, έτος Α’, αριθ. 1-36 (1901-1902) & έτος Β’, αριθ. 37-41 (1902), διευθυντής - ιδιοκτήτης Κ.Γ. Μιχαλόπουλος. Δεμ. σε ένα τόμο. Σχ. 4ο μεγάλο. 100-150
164 [ΜΕΛΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ] Επιμέλεια Δ. Λαύρακα, 3 τεύχη: ΜΠΟΕΜ, μελόδραμα εις πράξεις 4, μουσική Γ. Πουτσίνι, 1909. [μαζί] ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ, μελόδραμα εις μέρη 2 και πράξεις 5, μουσική Αρρίγου Μποϊτό, 1909. [μαζί] Ο ΚΟΥΡΕΥΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ, κωμικόν μελόδραμα εις πράξεις 3, υπό Ι. Ροσίνη, 1909. (3) 60-80
165 “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ”, Εκδοτική Ένωσις Αθηνών, μέρος πρώτον ΘΙΑΣΟΣ ΕΛΣΑΣ ΕΝΚΕΛ, 1919, επιμέλεια Δημ. Ι. Πίππη. Ελληνο - Γαλλική έκδοση. Πλούσια εικονογραφημένο. Σχ. 4ο μεγάλο, σ. 87. 100-200
166 [ΛΑΣΚΑΡΗΣ Ν.] Επιστολή του θεατρικού συγγραφέα προς τον Δ. Καμπούρογλου σχετικά με εκθέσεις παλαιότερων ποιητικών διαγωνισμών που θέτει στη διάθεση του. Επιστολόχαρτο της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [28x20 εκ.] 90-100
167 [ΘΙΑΣΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΧΕΛΜΗ, MYPAT - POZAN - ΦYPΣT, NEA ΣKHNH (ΘEATPO ΛOYNA ΠAPK) 1928-1930] Ιστορικό Aρχείο με 230 περ. μονόφυλλα θεατρικά προγράμματα παραστάσεων των θιάσων (δραματικών και μουσικών). Aπό διάφορες τουρνέ (σε Eλλάδα, Kύπρο, Kάιρο, Aλεξάνδρεια). Mε εικόνες συντελεστών (Zωζώ Nταλμάς, Γ. Bασιλειάδου, B. Λογοθετίδη, κ.ά.). Eπίσης περιλαμβάνονται περ. 64 σελίδες με σχετικά αποκόμματα τύπου (κριτικές) καθώς και μια ενότητα για το υπό ίδρυση Eθνικό Θέατρο (σκοπός, διοίκηση, σχέδιο Nόμου, κ.ά.). Eπιμελητής αναγράφεται ο Γ. Γεωργόπουλος. Λεύκωμα με επικολλήσεις επί λυτών φύλλων, χαρτόδετο. Σχήμα φύλλου μεγάλο. 700-1000
168 [ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ] Επτά μικρές κάρτες (πιθανώς για επιτραπέζιο παιχνίδι), έγχρωμες “Οσμάν Αγάς”, “Μορφονιός”, “Εβραίος”, “Χατζιαβάτης”, κ.ά., [1940 περ.]. Διαστάσεις [5x5 εκ.]. (7) 40-50
169 [OIΔIΠOYΣ TYPANNOΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ] ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ, ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ, “ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ”, 1941. [μαζί] [ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, “ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΚΑΒΗ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ”, 1955. [μαζί] ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ, “ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ”, 1951. [μαζί] ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, “ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ”, 1969. [μαζί] Δύο αποκόμματα εφημερίδων με άρθρα πάνω στον Οιδίποδα. (6) 50-70
170 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΠΕΛΟΣ, Κριτικά Δοκίμια και Μελέτες ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Ο Σαίξπηρ Κωμωδιογράφος, Δωδεκάτη Νύχτα, Όπως Αγαπάτε, εκδ. Αριστ. Μαυρίδης, 1943. Ξυλογραφίες και εξώφυλλο Τάσσου. Σ. 158. 25-45
171 ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, από τις διαλέξεις του θεάτρου “Κυβέλης”, εκδ. “Παρθενών”, 1943. Σ. 32. 15-25
172 [ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΓΙΑΝ.], LE THEATRE NEOGREC, HISTOIRE ABREGEE DU THEATRE NEOGREC, traduite du Grec par Jean Gaitanos, edit. Dirfos, 1957. Σ. 83+28 εικόνες εκτός κειμένου. 35-45
173 ΝΕΖΕΡ ΧΡΙΣΤΟΦ., ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ, εκδ. “Δίφρος” 1959. Με αφιέρωση του σ. Η μακέτα του εξώφυλλου είναι του Γιάννη Τσαρούχη, το πορτραίτο της σελ. 6 είναι του Ν. Λύτρα. Αριθμημένες φωτογραφίες. Αποκολλημένη ράχη, σ. 180. 35-50
174 “ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΡΟΔΡΑΜΑ”, Έκδοση του Ελληνικού Χοροδράματος, 1961. Στην έκδοση συνεργάστηκαν οι σκηνογράφοι: Δ. Χαρισιάδης, Δ. Πατρίδης, Μ. Παπαϊωάννου, Π. Μυλωνάς. Οι φωτογράφοι: Δ. Φατούρος. Πλούσια ασπρόμαυρη και έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο, σ. 209. 40-60
175 [ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ] Διαφημιστικά και αφίσες για το κινηματογραφικό έργο “Έγκλημα στο Κολωνάκι” (στηριγμένο στο διήγημα του Γ. Μαρή). (3) 25-30
176 “Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ”, Πανομοιότυπος Ελληνική έκδοσις του έργου “LE CINEMA” του Οίκου Larousse, τόμος 1ος & 2ος, επιμέλεια ελληνικής εκδόσεως ΡΟΖΙΤΑ ΣΩΚΟΥ, εκδ. Πάπυρος, 1968. Με την συνεργασία των: Ραιημόν Μπαρκάν, Μωρίς Μπεσσύ, Πιέρ Μπουαγιέ, Πιέρ Εμαρντινκέ, Ζαν Λε Ντυκ, Αντρέ Μαρτέν, Ζαν Λου Πασσέκ, Πιέρ Τεβενάρ. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Σχ. Φύλλου μικρό, σ. 260+352. (2) 35-60
177 [ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ] Επτά ασπρόμαυρες φωτογραφίες από θεατρικές παραστάσεις του Ιορδάνη Μαρίνου, [χ.χ.]. Από τα θεατρικά έργα: “Του Κουτρούλη ο Γάμος” του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, “Οιδίπους Τύραννος” (2), “Ο Γυρολόγος” του Ν. Ζακόπουλου, “Το Ξένο ψωμί” του Ιβάν Τουργκένιεφ (3). Οι 5 σε σχήμα φύλλου μικρό και οι 2 σε σχήμα όγδοο περ. (7) 35-60
178 [ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Β.], Κινηματογραφική αφίσα, έγχρωμη για το έργο “Ένας Ήρωας με παντούφλες” με πρωταγωνιστή τον Β. Λογοθετίδη, [χ.χ.]. Διαστάσεις [79x60 εκ.]. 70-90
179 ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, από τη σκοπιά της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, εκδ. Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, 1974. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. Φύλλου μικρό, σ. 480. 50-100
180 [ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γ.], Κινηματογραφική αφίσα της “Τζάιλ Φιλμ”, του έργου “Η Θυσία της Μάνας” με τους: Σμαρούλα Γιούλη, Ελ. Χατζηαργύρη κ.ά., εκτ. Πεχλιβανίδη, [χ.χ.], υπογεγραμμένη από τον Γ. Βακιρτζή πάνω αριστερά. Διαστάσεις [75x56 εκ.]. 70-90
181 [ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ] ΜΕΛΙΝΑΦΙΛΜ Ε.Π.Ε., Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ Μ. Μερκούρη και Μπέτυ Βαλάση για την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας “Λώρα και Μπρέντα” σε σενάριο - σκηνοθεσία Jules Dassin, 1977. Σύνολο 10 άρθρων με υπογραφή Μ. Μερκούρη. Σ. 5. 100-200
182 [ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΙΝΔΟΝHΣΙΑΣ] “Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΣ”, χειροποίητη φιγούρα του Ινδονησιακού Θεάτρου Σκιών επιζωγραφισμένη με χρώματα και στις δύο όψεις. Φτιαγμένη από δέρμα και ξύλο. Με δύο λαβές και κινητό ένα μέλος. Αναγράφεται (έτος ;) 1882. Το είδος του Θεάτρου ονομάζεται Wayang και αντλεί τις ιστορίες από τα Ινδικά Έπη. Διαστάσεις [53x30 εκ.] 130-180
183 [ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ - ΜΑΙΡΙΛΥΝ ΜΟΝΡΟΕ] Θεατρικό κοστούμι (ολόσωμο “μαγιό”) της πρωταγωνίστριας Ζ. Λάσκαρη για τον ρόλο της Μ. Μονρόε (Λοραλάϊ) στο έργο “Οι Άνδρες προτιμούν τις Ξανθές” το 1983, στο θέατρο Μίνωα, σε σκηνοθεσία Στ. Φασουλή. Σχεδιασμένο από τον σκηνογράφο - ενδυματολόγο Ν. Πετρόπουλο και εκτελεσμένο από τον γάλλο μόδιστρο Γκυ. Το κοστούμι είναι χρώματος μπεζ και είναι κεντημένο με πετράδια. Κατάσταση πολύ καλή. 2500-4000
Βλέπε και: 60, 637, 200, 231, 708, 92, 524, 187, 348, 356

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [184-239]
184 [FLAXMAN JOHN (1755-1826) sculptor], THE ILIAD & ODYSSEY OF HOMER, engraved from the compositions of John Flaxman, published by Longman, London 1805. Εικονογράφηση: 39 ολοσέλιδες εικ. για την Ιλιάδα, (Oι πιν. 1, 2, 5, χαραγμένοι από τον William Blake), 34 ολοσέλιδες εικ. για την Οδύσσεια και “THE THEOGONY, WORKS & DAYS & THE DAYS of HESIOD” 37 ολοσέλιδες εικ. “COMPOSITIONS FROM THE TRAGEDIES OF AESCHYLUS” designed by Flaxman, edit. London 1831, 36 ολοσέλιδες εικ. Σχ. φύλλου μεγάλο, κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο και χρυσές ακμές, 156 φύλλα περ. 650-800
185 [FLAXMAN JOHN (1755-1826) sculptor], THE DIVINE POEM OF DANTE ALIGHIERI, containing HELL, PURGATORY and PARADISE, with quotations from the Italian and translations from the version of the reverend H. Boyd to each plate, published by Longman, London 1807. Εικονογράφηση: 38 ολοσέλιδες εικ. για την Kόλαση, 38 ολοσέλιδες για το Kαθαρτήριο και 33 ολοσέλιδες για τον Παράδεισο. Σχ. φύλλου μεγάλο, κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο και χρυσές ακμές, 110 φύλλα περ. 500-700
186 [ΘΕΟΔOΣΙΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ], IMMANUELIS BEKKERI, ANECDOTA GRAECA, vol. tertium, THEODOSII CANONES, EDITORIS ANNOTATIO CRITICA, INDICES, typis et impensis G. Reimeri, Berolini 1821. Κείμενο ελληνικό. Βιβλιοδ. σύγχρονη, δερμάτινη ράχη, σ. 1466. 70-90
187 ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ, ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ, τραγωδία εις πέντε τμήματα, μετενεχθείσα εις την καθομιλουμένην ημών υπό Ζ.Μ., εν Βουκουρεστίω 1844. [βλ. Γκίνη - Μέξη 4073]. Βιβλιοδ. τέχνης, σ. 126. 150-200
188 CHATEAUBRIAND, ATALA, avec le dessins de GUSTAVE DORE, librairie Hachette, Paris 1863. Με 30 περ. ολοσέλιδες εικόνες. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σχ. φύλλου, σ. 11+77+30. 200-300
189 ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ, Ο ΜΑΓΚΗΣΙΟΣ, Μεταφρασθείς εκ του γαλλικού και εκδοθείς υπό Ι. Ισιδωρίδου Σκυλίσση, κοσμηθείς δε δια 13 εικονογραφιών (εκτός κειμένου) υπό Gustave Dore, εν Τεργέστη, τυπ. του Αυστριακού Λόυδ, 1864. Σ. 407. A’ έκδοση Eλληνική. 200-400
190 MILTON JOHN, LE PARADIS PERDU, traduction de CHATEAUBRIAND, precede de reflectons sur la vie et les ecrits de MILTON par LAMARINE, edit. Amable Rigaud, Paris 1868. Με 27 ολοσέλιδα χαρακτικά. Βιβλιοδ. εποχής, σπασμένα καπάκια και ράχη, σχ. φύλλου, σ. 157. 180-250
191 LE LIVRE DE RUTH, TRADUIT DE LA SAINTE BIBLE par LEMAISTRE DE SACY, librairie hachette, Paris 1876. Εννέα ολοσέλιδες χαλκογραφίες καθώς και εικόνες εντός κειμένου. Ο εικονογράφος υπήρξε μαθητής του Delacroix. Χειρόγραφη αφιέρωση του Δ. Νεγροπόντη (1881). Σχ. φύλλου, βιομηχανική βιβλιοδ., επιδιορθωμένη ράχη, στο εξώφυλλο διακοσμητικός “θυρεός” με χρυσοτυπία. σ. [χ.α.σ.] 13+9 φύλλα περ. 140-190
192 ΜΙΛΤΩΝ, ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, νυν το πρώτον εξελληνισθείς και εν τω κατά τόνον δακτυλικώ εξαμέτρω ποιηθείς, υπό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, μετά πεντήκοντα εικόνων (ξυλογραφίες εκτός κειμένου) υπό ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΔΟΡΕ, εν Λονδίνο 1887, τυπ. Γ. Δρουγουλίνου του εν Λειψία. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σ. 171 200-400
193 BERTHET ELIE, L’EXPERIENCE DU GRAND-PAPA, Paris 1888. Δραματοποιημένη Φυσική Ιστορία, εικονογραφημένη με χαρακτικά (ξυλογραφίες) από τον C.E. MATTHIS. Εξώφυλλο με χρυσοτυπία, κόκκινο. Αποκολλημένη ράχη, σ. 144. 40-60
194 [ΔΑΝΤΗΣ] DANTE’S INFERNO, PURGATORIO and PARADISO, translated into Greek verse by Musurus Pasha, London 1890. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 600. 100-200
195 [DORE GUSTAVE - CRUCHET], HISTOIRE DE LA SAINTE BIBLE. ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT, par L’Abbe Cruchet, edit. Alfred Mame et Fils, Tours 1893. Με πολυάριθμα χαρακτικά του Γουσταύου Ντορέ (περ. 40 ολοσέλιδα). Σχ. 4ο μεγάλο, βιομηχανική βιβλιοδ, Άγγελος τυπωμένος με χρυσό - έκτυπο στο εμπροσθόφυλλο, χρυσές ακμές, σκίσιμο στην ράχη, σ. 520. 150-200
196 ΜΙΛΤΩΝ, Ο ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, κατά μετάφρασιν εκ του Αγγλικού υπό Παύλου Πρατσιάτου, έκδοσις πολυτελής μετά 50 καλλιτεχνικών εικόνων του Dore, εκδ. Αναστάσιος Δ. Φέξης, 1896. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 314. 80-120
197 HOGARTH WILLIAM, THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM HOGARTH, in a series of 150 steel engravings, from the original pictures, with an introductory essay by JAMES HANNAY, London [χ.χ.]. Λεύκωμα 28 ολοσέλιδων χαλκογραφιών, ποικίλα θέματα (“Δον Κιχώτης”, “Ανάλυση του ωραίου”, κ.ά.). Βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο. μόνον ένας τομ. 70-140
198 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΙΜ., Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, εκδ. Γ. Στεφάνου και Α. Σαραβάνος, [χ.χ., 1900 περ.]. Ολοσέλιδες μαυρόασπρες εικόνες Χρηστίδη, εντός κειμένου. Δεμ., σ. 783. 90-180
199 [ΝΑΠΟΛΕΩΝ] DAYOT ARMAND, NAPOLEON RACONTE PAR L’IMAGE D’APRES LES SCULPTEURS, LES GRAVEURS ET LES PEINTRES, Libr. Hachette, Paris 1902. Ειδικό κεφάλαιο δειγμάτων γραφής και υπογραφής του Ναπολέοντα (σελ. 309-328) “L’Ecriture de Napoleon”. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Πράσινη βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 384+5. 170-250
200 ΧΟΡΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΤΟ ΑΝΕΧΤΙΜΗΤΟ δράμα με τρία μέρη, Ο ΞΕΝΟΣ δραματική σκηνή, έκδ. 1906. σ. 113. 30-40
201 ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΤΙΜΟΣ, Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΤΖΑΤΖΑΣ, οι τρομακτικοί άθλοι του πιο αιμοβόρου και πιο πανούργου λήσταρχου, με εικόνας επί τη βάσει του κειμένου, (φωτ. και εικόνες Χρηστίδη και άλλων), εκδ. Δ. Δελής & Ι. Τσίπης, [1910 περ.]. Δεμ., σ. 288. 80-120
202 ΔΟΥΜΑΣ ΑΛ., ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, (Α’ έκδοση, πλήρης, με εικόνας εκ του γαλλικού πρωτοτύπου), εκδ. Αναγνωστόπουλος και Πετράκος, 1910, τ. 3. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες. (3) 90-160
203 [ΚΑΓΙΑΜ ΟΜΑΡ - ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ], ΤΑ ΡΟΥΜΠΑΓΙΑΤ ΤΟΥ ΟΜΑΡ ΚΑΓΙΑΜ, 1919. Έκδοση 850 αντιτύπων. Τύπωμα με κόκκινο μελάνι. Περίτεχνη καλλιτεχνική βιβλιοδ. Γανιάρη [1959], δέρμα με χρυσέκτυπη σύνθεση γραμμάτων και κοσμημάτων, σ. 124. 240-400
204 ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΙΡΑ, μ’ έναν πρόλογο, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης [1919]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 161. [μαζί του ιδίου] ΟΙ ΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΙ, ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΡΥΦΟΜΙΛΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΥΚΟΙ, ΔΥΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1925. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ελαφρώς φθαρμένη, σ. 139.(2) 80-120
205 ARNOUX ALEXANDRE, LA LEGENDE DU ROI ARTHUR, d’apres les textes anciens, L’Edition d’Art, Paris 1920, αριθμημένη έκδοση, αρ. 1103/1500 σε χαρτί Japon. Με 22 έγχρωμες εικόνες εκτός κειμένου του Α. Rackham. Σχ. 4ο, δερμάτινη ράχη, σ. 113. 170-270
206 RABELAIS FRANCOIS, GARGANTUA & PANTAGRUEL, texte transcrit et annote par HENRI CLOUZOT, et illustre de 525 vignettes par JOSEPH HEMARD, edit. G. CRES, Paris 1922. Σχ. 4ο, φθορές στην ράχη, σ. 813. 120-150
206β FRANCE ANATOLE, OEUVRES COMPLETES ILLUSTREE DE ANATOLE FRACE, edit. Calmann-Levy, Paris 1925-1934, τ. 23 (η πλήρης σειρά 25 τόμοι, λείπουν: ο 4ος και ο 25ος τόμος). Εικονογράφηση εκτός κειμένου με πλήθος αυθεντικών ξυλογραφιών. [Χαράκτες - Ζωγράφοι: Baudier A., Prinet X., Dufour E., Vital-Prost, Malcouvonne, Hermann P., Legrand E., Carlegle, Roubille, Latour A., Caillaud L., κ.ά. Στον πρώτο τόμο, προ της σελ. τίτλου πορτρέτο του Anatol France από τους Edgar Chahaine (σχέδιο) και J.A.Hoffmann (χάραξη)]. Στον 5ο τόμο (σελ. 462-468) μελάνωμα. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες (μόνο ο 24ος τόμος δεμένος διαφορετικά, επίσης λάθος σήμανση στην ράχη του 17ου τόμου, αναγράφει 18ος). (23) 700-1200
207 ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι.Ν., ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΕΣ, αριθμημένη έκδοση, αρ. 650/800. Έκδοση τυπωμένη σε χαρτί πολυτελείας με σχέδια της Πολυξένης Ι. Δημαρά (αυθεντικές ξυλογραφίες). Δίχρωμη, μαύρο κόκκινο μελάνι. Λινόδετο, λίγοι λεκέδες υγρασίας, σ. 151. 100-150
208 ΔΑΦΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟ ΤΗΣ ΣΜΑΡΩΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, [χ.χ. 1930 περ.]. Με σκίτσο της σ. από τον Σπ. Βικάτο. σ. 175. 30-40
209 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤ., ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΝΗΡΙΑΝ, οκνηρία μήτηρ πάσης προόδου, [Αλεξάνδρεια 1932]. Ξεκολλημένο εμπροσθόφυλλο. σ. 54. 20-30
210 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Η ΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΝΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ) έκδ. 1932. Δεμένο με μεταγενέστερο χαρτόνι, σ. 47. 50-100
211 [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ι.], ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εκδ. Δημητράκου, 1933. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 288/550, εξώφυλλο από τους ζωγράφους Καστανάκη και Σπαχή. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σχ. 4ο μεγάλο, σ. 168. 100-150
212 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ., ΟΘΩΝ ΚΑΙ Η ΡΩΜΑΝΤΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ Λουδοβίκος Α’ - Όθων - Λουδοβίκος Β’, εκδ. Δημητράκου, [1934]. Με δύο ξυλογραφίες κατά την εικόνα του Πέτερ φον Ες από τον καλλιτέχνη Άγγ. Θεοδωρόπουλο. Καλλιτεχνική λινή βιβλιοδ. από την “Βιβλιοφιλική Γωνιά”, σ. 256. 90-130
213 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ., ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, πρωτότυπες ξυλογραφίες σχεδιασμένες και χαραγμένες από τον Ευθ. Παπαδημητρίου (εντός κειμένου). Βιβλιοδ. λινόδετη επιζωγραφισμένη, 1934, σ. 222. 80-120
214 [ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Λ.], Τρία μπλοκ με έγχρωμα επιστολικά δελτάρια: “Athenes”, “Mycenae - Epidauros - Nauplia”, “Delphes”, [χ.χ.]. (3) 50-70
215 ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΓΩ, μυθιστόρημα, οριστική μορφή σ’ έναν τόμο, Α’ έκδ. “Πυρσός”, 1936. Με αφιέρωση του σ. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 483. 100-200
216 [GALANIS D. - SHAKESPEARE W.] THE COMEDIES HISTORIES & TRAGEDIES of William Shakespeare, The Limited Editions Club, New York 1939. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 1341/1950. Με πέντε ξυλογραφίες του Δημ. Γαλάνη (μαύρο μελάνι σε φόντο τερακότας). Σχ. φύλλου μικρό, χαρτόδετο με λινή ράχη, σ. 120+1. 450-550
217 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, εκδ. “Άλφα”, 1943. (Ομιλία του ποιητή στο Θέατρο Κυβέλης στις 25 Μαΐου 1943). Με υπογραφή του σ. στο τέλος. Σ. 63. 60-80
218 ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΜΟΡΓΟΣ, Α’ έκδ., Ίκαρος, 1943. Αριθμημένη έκδοση 300 αντιτύπων, αρ. 2/300. Δίχρωμη η σελ. τίτλου, μαύρο - κόκκινο μελάνι και αντίστοιχο εξώφυλλο. σ. [χ.α.σ.]. 250-350
219 “ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1944”, Χρόνος δεύτερος, εκδότης Αριστ. Ν. Μαυρίδης. Έγχρωμο εξώφυλλο και 6 ξυλόγραφες εικόνες του Τάσσου καθώς επίσης και άρθρο για τον χαράκτη (σελ. 88-89), ακόμη εικόνες Σπ. Βασιλείου, Γκίκα κ.ά. Δημοσιεύματα: Α. Σικελιανού, Ν. Λαπαθιώτη, Γ. Σκαρίμπα, Κλ. Παράσχου (για τον Μακρυγιάννη), Σ. Μυριβήλη κ.ά. Τιμή (στο οπισθόφυλλο) 50.000 δρχ. σ. 146. 50-70
220 [ΤΑΣΣΟΣ] ΠΕΤΡΟΥΧΑΤΗΣ, ΒΡΑΔΥΝΟΣ ΨΑΛΜΟΣ, εικονογράφηση με ξυλογραφίες Α. Τάσσου, 1944. Κόκκινα πρωτογράμματα. Δίφυλλο, σε χαρτόνι, σχ. φύλλου μικρό. 200-250
221 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ, το κείμενο σε μετάφραση και εισαγωγή του Robert Levesque, εκδ. “Άλφα” Ι. Σκαζίκη, 1944. Παράλληλο κείμενο ελληνικό-γαλλικό. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 70/100. Επιμέλεια του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου. Άκοπο. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες, σχ. 4ο, σ. 63. 120-180
222 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΟΥΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΚΥΛΟ, εκδ. Ίκαρος, 1945, αριθμημένη έκδοση, αρ. 540/1000. Με επικολλημένη προ της σελ. τίτλου μία εικόνα του Γ. Γουναρόπουλου. Άκοπο. σ. 110. 30-35
223 [ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚ.] SHADOW OVER ATHENS, PHOKION DEMETRIADES, New York 1946. Εικονογραφημένο λεύκωμα με σκηνές της Αθήνας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. σ. 155. 90-180
224 [ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΕΛΑ] RICTUS JEHAN, LE COEUR POPULAIRE, POEMES DOLEANCES BALLADES PLAINTES, COMPLAINTES RECITS CHANTS DE MISERE ET D’AMOUR EN LANGUE POPULAIRE (1900-1913) ACCOMPAGNES DE GRAVURES ORIGINALES DE LELA PASCALI, Edit. G. et J. Vialetay, Paris 1950. Αριθμημένη έκδοση, αριθ. αντιτύπου II/30. Με αυθεντικά χαρακτικά της Λέλας Πασχάλη εντός και εκτός κειμένου. Καλλιτεχνική βιβλιοδ., λυτά φύλλα, μέσα σε λινό κουτί, σ. 215. 350-500
225 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ, εκδ. Δημ. Δημητράκος, 1954. Με έγχρωμα ζωγραφικά πρωτογράμματα. Χάρτινη βιβλιοδ., σ. 395. 40-50
226 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΤΙΤΟΣ, ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ, Α’ έκδ. 1954, (το πρώτο βιβλίο του ποιητή). Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. με μπλε μελάνι. σ. 71. 45-65
227 ΒΕΛΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΥΟ ΑΓΑΠΕΣ, 3η έκδοση, ξυλογραφίες πρωτότυπες σχεδιασμένες και σκαλισμένες από τον ζωγράφο ΑΓΓΕΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ, έκδ. 750 αντιτύπων, 1956. Έναντι της σελ. τίτλου προσωπογραφία του Βέλμου καμωμένη από τον ζωγράφο Ευάγ. Ιωαννίδη. Με χειρόγραφη αφιέρωση της αδελφής του ποιητή, Αριάδνης. σ. 107. 80-90
228 ΣΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, Α’ έκδ. 1956, 300 αντιτύπων, τυπ. Ν. Ταρουσόπουλου. Με αφιέρωση. Σ. 63. 30-40
229 ΣΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩ-ΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, έκδ. [1958 περ.]. Με τα πορτρέτα των συγγραφέων, πολύχρωμο εξώφυλλο. σ. 79. 30-45
230 ΕΛΥΤΗΣ ΟΔ., ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, λιθογραφία Γιάννη Μόραλη, Α’ έκδ. ‘Ίκαρος, 1962. Σ. 36. [μαζί του ιδίου] ΤΑ ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΩΠΕΤΡΑΣ, προμετωπίδα Κώστα Πανιάρα, Α’ έκδ. Ίκαρος, 1991. σ. 41. [μαζί του ιδίου] SIX PLUS UN REMORDS POUR LE CIEL, edit. Fata Morgana, 1977. (3) 50-100
231 [ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ - ΠΙΚΑΣΟ], LYSISTRATA by Aristophanes, a new version by Gilbert Seldes with a special introduction by Mr. Seldes and illustrations by Pablo Picasso, New York [1962]. Δίχρωμη έκδοση (σέπια - μαύρο μελάνι). Σχ. 4ο, σ. 117 60-70
232 SHAKESPEARE W., JULIUS CAESAR, published by Burgess & Bowes, London [χ.χ.]. Λιλιπούτειο [5,7x8 εκ.], χρυσές ακμές, σ. 252. 30-40
233 ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, Μοντρεάλλη 1965, τυπ. Φ. Σορβατζώτη, Πύργος Ηλείας, Α’ έκδοση, 400 αντιτύπων. Σ. 113. 70-90
234 ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Α.Δ., Η ΘΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ, έκδοση 400 αντιτύπων, [1975 περ.], επιμέλεια Ε.Χ. Κάσδαγλη. Με αφιέρωση του σ. Άκοπο. Σ. 44. 25-35
235 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΟΔΩΝΕΣ, με είκοσι έγχρωμους πίνακες και ένα σχέδιο, Α’ έκδοση Ίκαρος, 1978. Αποχρωματισμένο εξώφυλλο - οπισθόφυλλο. σ. 231. 50-70
236 ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ξυλογραφίες Α. ΤΑΣΣΟΣ, 30ή έκδοση, “Κέδρος”, 1979. Τιμητική έκδοση, εικονογραφημένη από τον Α. Τάσσο που χάραξε έξι ξυλογραφίες ειδικά για αυτή την έκδοση, επιμέλεια Σπύρου Καραχρήστου, τυπ. Ασπιώτη Έλκα, χαρτί Fabriano 160 gr. Αριθμημένα από το 1-2000, και υπογεγραμμένα από τον ποιητή και τον χαράκτη. Αριθ. Αντιτύπου 1480/2000. Σχ. 4ο μεγάλο, σ. 88. 180-250
237 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΟΚΤΑΝΑ, Α’ έκδοση “Ίκαρος” 1980. Η ολοσέλιδη φωτ. του ποιητή προ της σελ. τίτλου και το εξώφυλλο είναι του Άρη Κωνσταντινίδη. Σ. 105. 80-120
238 ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ ΕΚΤΩΡ, ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ, εκδ. “Κείμενα” (Φ. Βλάχος), 1981. Άκοπο. [μαζί του ιδίου] IN PERPETUUM, εκδ. “Κείμενα” (Φ. Βλάχος), 1983. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 86/521, τύπωμα με 3 μελάνια. Με αφιέρωση του ποιητή. [μαζί του ιδίου] ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, εκδ. “Κείμενα” (Φ. Βλάχος), 1987. Άκοπο. (3) 40-60
239 [ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ], A MACABRE SONG, TESTIMONY OF THE GOY Elias Petropoulos, Concerning Anti-Jewish Sentiments in Greece, with a Postscriptum by Piere Vidal-Naquet, Texts Translated from the Greek and from the French by John Taylor, Paris 1985. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 90/333, αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον σ. Βιβλιοδ. τέχνης, λυτά φύλλα σε εξώφυλλο - κόκκινο φάκελο, σ. 31. 120-160
Βλέπε και: 532, 285, 553, 904, 387, 756, 815, 677, 362, 616, 91, 7, 888, 675, 165, 568
16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [240-319]
240 [ΣΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. - ΣΤΟΥΡΖΑΣ ΑΛΕΞ.] “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΖΑΣ” προσωπογραφία από τον Περ. Σκιαδόπουλο (έναν από τους πρώτους νεοέλληνες χαράκτες), υπογεγραμμένη (Π.Σ.). Ξυλογραφία, [1856 περ.]. Πιθανώς από το περιοδικό “Πανδώρα”. Διαστάσεις [16x12,5 εκ.] 25-35
241 GERMAJO, “ΑΓΑΣ & ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ”, σχέδιο με μολύβι σε χαρτί, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [1862 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [19x30 εκ.]. 250-400
242 [ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ - ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ] CERVANTES SAAVEDRA M., L’INGENIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE DE LA MANCHE, traduction de Louis Viardot, les dessins de Gustave Dore, grave par H. Pisan (62+58 εικόνες), librairie de L. Hachette, Paris 1863 (Α’ έκδοση), τ. 2. Σχ. φύλλου, δερμάτινη ράχη, (τόμος Α’ σπασμένο καπάκι το πίσω καπάκι), σ. 23+459+2+2+515+2. 900-1300
243 MOREAS JEAN (=ψευδώνυμο, Παπαδιαμαντόπουλος Ι., 1856-1910), “PALLADIO” (Πελοπόννησος), υδατογραφία και μελάνι, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [21x26 εκ.]. 400-600
244 ΓΑΛΑΝΗΣ Δ., Μουσική παρτιτούρα, “Η ΞΑΝΘΟΥΛΑ”, ποίηση μουσική Ν. Κόκκινου, εκδ. Γεωργίου Φέξη 1900. Στο εξώφυλλο λιθογραφία του Γαλάνη. Διαστάσεις [30x18,5 εκ.]. 70-100
245 ΓΑΛΑΝΗΣ Δ., “ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΘΕΙΣ”, ξυλογραφία σε χειροποίητο χαρτί, αριθμημένη, αρ. 1/5 και υπογεγραμμένη (D. Galanis), [χ.χ.]. Εντός της εικόνας διακρίνεται το μονόγραμμα AD (=Albrecht Durer[;]). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [14x14 εκ.] 100-200
246 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ., Από το γαλλικό περιοδικό “LE RIRE” της 11ης Σεπτ. 1909, δύο ολοσέλιδες έγχρωμες εικονογραφήσεις. [μαζί] Aπό το ίδιο περιοδικό της 11ης Δεκεμ. 1909, έγχρωμο εξώφυλλο. (2) 50-70
247 ΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜ., “TEMPLE A CORINTHE” (Ναός στην Κόρινθο), υδατογραφία σε χαρτί, [χ.χ., 1920-1930 περ.]. (Ο Δημήτρης Λίτσας, Σπέτσες, 1881 – Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, 1952, ήταν διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και αγιογράφος που έζησε, δημιούργησε και δίδαξε κυρίως στην Αίγυπτο. Σπούδασε ζωγραφική στο Σχολείο των Καλών Τεχνών (την μετέπειτα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών) στην Αθήνα έχοντας για δασκάλους τον Νικόλαο Λύτρα, τον Γεώργιο Ροϊλό και τον Κωνσταντίνο Βολανάκη). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [16x41 εκ.]. 400-600
248 [ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ], Μία χρωμολιθογραφία “Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος”, ένστολος με τα παράσημά του, 1920 περ. Διαστάσεις [22x32 εκ.]. 30-40
249 ΚΑΝΕΛΛΟΣ, “MYLLI - Near Argos” (μύλοι Άργους), υδατογραφία σε χαρτί και μελάνι, με υπογραφή Charlotte M. Kanellos, [1927 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [10x20 εκ.]. 300-500
250 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓ. (1885-1959) “ΚΤΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ”, υδατογραφία σε χαρτί, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1927 περ.]. (Ο Γιώργος Μπουζιάνης, Αθήνα, 1885 – Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1959, ήταν από τους σημαντικότερους εξπρεσιονιστές ζωγράφους. Από το 1917 στράφηκε προς τον γερμανικό εξπρεσιονισμό και σε ένα δικό του εκφραστικό ύφος. Στα έργα του δίνει περισσότερη έμφαση στην αποτύπωση της ανθρώπινης μορφής ― κυρίως της γυναικείας φιγούρας. Από το 1924 εξέθετε στην Γερμανία στην γκαλερί Μπάρχφελντ. Το 1927 έγινε στο Κέμνιτς μεγάλη έκθεση έργων του στο μουσείο της πόλης. Εν συνεχεία, το διάστημα 1929-1932 έζησε και εργάστηκε στο Παρίσι). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [27x38 εκ.]. 8500-10000
251 ΚΑΝΕΛΛΟΣ (1897-1980 περ.), “ATTICA - First Rain” (Τοπίο Αττικής), υδατογραφία σε χαρτί, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [20x32 εκ.]. Mε υπογραφή Charlotte M.Kanellos. 400-600
252 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΟΣ (1897-1980 περ.), “KANELLOS, ACADEMY OF GREEK CLASSIC AND MODERN CHORODRAMA - Certificate of appreciation for contribution of advancemet and promotion of the Classic Hellenic Arts, to the lover of culture”, δίπλωμα, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [42x32 εκ.]. 250-300
253 ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ, “Καθιστή γυναίκα μειδιάζουσα”, χαλκογραφία [1930 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [29,5x19,5] 90-130
254 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ Π., “Μάνα με δύο παιδιά”, σχέδιο με πενάκι, υπογεγραμμένο με μονογραφή, 1932. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [13,2x16,5]. 80-120
255 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤ., “ΣΟΚΑΚΙ”, (πιθανότατα στην Λευκάδα), λάδι σε χαρτόνι, με την υπογραφή του καλλιτέχνη χαραγμένη πάνω αριστερά, [χ.χ.]. Εικονίζεται αγρότισσα επί όνου και είσοδος κουρείου. (Ο Στυλιανός Μηλιάδης, Χίος, 1881 – Πειραιάς, 1965, ήταν διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος της λεγόμενης «Σχολής του Μονάχου»). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [24x17 εκ.]. 900-1500
256 ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΒΑΣΟΣ, Τέσσερις λιθογραφίες - δοκίμια σε διαφορετικά χρώματα. “Ελληνική Πολιτεία - Κοινωνική Πρόνοια, Δίπλωμα Τιμής μετά μεταλλίου” 1942. Επί Κατοχικής Κυβερνήσεως, Υπουργείου Εθνικής Πρόνοιας. Διαστάσεις [26,5x48 εκ.]. (4) 250-450
257 ΚΑΝΑΣ ΑΝΤ. (1915-1995), “ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΟΙ”, μικτή τεχνική σε χαρτί, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 1944. (Ο Αντώνης Κανάς 1915 – 1995, ήταν Έλληνας ζωγράφος, γεννημένος στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, απ’ όπου αποφοίτησε το 1948, με δασκάλους τον Ουμβέρτο Αργυρό και τον Επαμεινώνδα Θωμόπουλο, ενώ παρακολούθησε και μαθήματα χαρακτικής κοντά στον Γιάννη Κεφαλληνό). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [25x17,5 εκ.]. 450-650
258 ΚΑΝΑΣ ΑΝΤ., 12 ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, έκδ. 1946. Δώδεκα ξυλογραφίες υπογεγραμμένες με μολύβι και επικολλημένες σε σκληρό χαρτόνι σχήματος φύλλου. Τίτλοι: “Ο μεθυσμένος που ψέλνει”, “Οικογένεια”, “Αποθανέτω”, “Για σένα Ελλάδα”, “Το ξόδι”, “Το υπόγειο”, “Χωρίς υπογραφή”, “Κατάρα Θεού”, “Ελλάδα”, “Νυχτερινές Ειδήσεις”, “Το τραγούδι της πείνας”, “Το υπόγειο”, “Η μεγάλη νύχτα”. Βιβλιοδ. λυτά φύλλα. (12) 400-800
259 ΓΑΪΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (1923-1984), “ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ”, μικτή τεχνική και μελάνι (έργο πρώιμης περιόδου), υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη (I. Gaitis), 1947. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [40x30 εκ.]. 2200-3000
260 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Άνδρας καθιστός (πιθανόν από έργο του Ρίτσου), πενάκι. Με υπογραφή και χρονολογία 1948. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [22x32 εκ.]. 500-600
261 [ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ] “ΣΟΦΟ”, “Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού”, υδατογραφία, σε σκληρό χαρτόνι, [1948-1950 περ.], υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη. Διαστάσεις [38,3x28,5 εκ.]. 80-120
262 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, Σχολική λιθογραφία, με τίτλο “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ”, [1950 περ.], εκδ. “Αθηνά”, επιμέλεια Αγλαΐας Μεταλλινού. Επικολλημένη σε πανί. Πήχεις ξύλινοι (άνω και κάτω πλευρά). Διαστάσεις [54x79 εκ.] 60-90
263 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓ., “ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ”, υδατογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1950. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35x50 εκ.]. 1800-2500
264 ΛΥΤΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, “ΠΡΟΣΩΠΟ - ΙΠΠΟΣ”, ξυλογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη και αριθμημένη αρ. 2/7, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [25x34 εκ.]. 500-700
265 ΞΕΝΟΣ ΝΙΚ. (1908-1983). “ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ”, υδατογραφία σε χαρτί, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ. περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [14x23 εκ.]. 350-500
266 ΖΗΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, “ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ - ΤΑ ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΡΙΚΕΡΙ”, φωτογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1950 περ.]. (Ο Κώστας Ζημέρης γεννήθηκε το 1886 στο Κατηχώρι Πηλίου. Σπούδασε στο Σχολείο Τεχνών του Saint Louis. Το 1912, στην περίοδο των Βαλκανικών πολέμων στρατεύεται και στη συνέχεια μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, παρέμεινε στην Αθήνα, συνεργαζόμενος με τους μεγάλους φωτογράφους Μπούκα και Nelly’s. Ακολούθως επιστρέφει στο Βόλο ασχολούμενος πλέον επαγγελματικά με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική. Συμμετείχε σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι το γεγονός ότι υπήρξε φωτογράφος και ζωγράφος. Ο Κ. Ζημέρης μας έδωσε και τις μοναδικές φωτογραφίες του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου). Σε πλαίσιο, μικρές φθορές, διαστάσεις [30x40]. 250-400
267 ΚΑΛΜΟΥΧΟΣ, Κάρβουνο, γυμνό ανδρικό σώμα, [1950 περ.], υπογεγραμμένο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [29,5x21,5 εκ.]. 900-950
268 [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] ΑΝΔΡΟΣ, Υδατογραφία σε χαρτί, φτιαγμένη από ικανό τεχνίτη του χρώματος και της σύνθεσης. Εικονίζεται γενική άποψη της Χώρας της Άνδρου με τους ψαράδες σε πρώτο πλάνο στην αμμουδιά. Δυσανάγνωστη υπογραφή, 1955 περ. (post quem) κυρίως με χρονολόγηση από τα απεικονιζόμενα “νέα” κτίσματα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [38x48 εκ.] 750-1200
269 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Τρισέλιδη χειρόγραφη επιστολή του Γ. Κεφαλληνού προς τον αδελφό του Νίκο Κεφαλληνό, [χ.χ.]. [μαζί] Υπογραφή του Γ. Κεφαλληνού, χειρόγραφη και τυπωμένη πάνω σε κόκκινη σφραγίδα της Σχολής Καλών Τεχνών, 28/8/1956, σε χαρτί όπου “Βεβαιούται το γνήσιον έναντι υπογραφής…”, υπογράφει ως Διευθυντής της Σχολής. [μαζί] Αλληλογραφία Γιάννη - Νίκου Κεφαλληνού, 2 χειρόγραφες επιστολές. (4) 100-150
270 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. (1920-1997), “ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΓΕΡΑΝΟΙ”, μικτή τεχνική και μελάνι, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1957 περ.]. (Ο Δημήτρης Τηνιακός ήταν Έλληνας ζωγράφος και ποιητής. Γεννήθηκε στην Άνδρο το 1920. Υπήρξε διπλωματούχος της Σχολής Καλών Τεχνών. Στο εργαστήριο του Κωνσταντίνου Παρθένη σπούδασε ζωγραφική, ενώ από τον Γιάννη Κεφαλληνό διδάχτηκε τη χαρακτική. Είχε παρουσιάσει περισσότερες από 20 ατομικές εκθέσεις). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [50x70 εκ.]. 1200-2000
271 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝ. (1910-1989) - ΙΟΛΑΣ ΑΛΕΞ., ΑΦΙΣΑ, εικονίζεται ναύτης καθιστός, (από έργο του 1959). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [70x50 εκ.]. Aπό έκθεση των Iόλα Aλεξ. - T. Zουμπουλάκη. 400-600
272 ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ελαιογραφία σε χαρτί “Conqueror”, αφηρημένη σύνθεση με χρώμα. Υπογεγραμμένο, 1960. (Από έκθεση έργων του ποιητή). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30x23,5 εκ.] 100-150
272β [ΠIKAΣO] PICASSO PABLO, Προσωπογραφία, Λιθογραφία, υπογεγραμμένη 15/4/1962. Aπό έκθεση στη Gallerie Alex Maguis στο Παρίσι. 1500-2500
273 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ., “Στυγός Όρκος”, Ξυλογραφία με αφιέρωση (με μολύβι) στον Π. Χάρη (άνω μέρος). Κάτω δεξιά με κόκκινο μελάνι: “στυγός”. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [25,8x21,5] 100-150
274 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, “Η ΑΓΑΠΗ + Η ΕΙΡΗΝΗ”, σινική μελάνη σε χαρτί, σχέδιο υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1965 περ.]. Εικονίζονται δύο γυναίκες με αδαμιαία περιβολή και φτερά αγγέλων. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [68x49 εκ.]. 3500-4500
275 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓ., “Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ”, ελαιογραφία (καμβάς επικολλημένος σε κόντρα πλακέ), υπογεγραμμένη, [χ.χ., 1965 περ.]. Εικονίζονται τελετουργικές μορφές. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [40x60 εκ.]. 3300-3800
277 ΚΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, “ΑΓ. ΣΩΖΩΝ”, ελαιογραφία σε κόντρα-πλακέ, εικονίζεται παραδοσιακό τρεχαντήρι με πανιά και την ελληνική σημαία (Αιγινίτικο), λευκού χρώματος, [1965 περ.]. Διαστάσεις [32x43 εκ.] 850-1300
278 ΚΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, “Καΐκι”, ελαιογραφία σε κόντρα-πλακέ, εικονίζεται παραδοσιακό καΐκι με πανιά και την ελληνική σημαία (Αιγινίτικο), υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [1965 περ.]. Διαστάσεις [30,3x40 εκ.] 900-1400
279 ΜΠΟΣΤ, ΣΚΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ, εκδ. “Κείμενα”, γ’ έκδοση, [χ.χ.]. Μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο, σχ. 4ο μεγάλο, σ. [χ.α.σ.] 60-90
280 [ΜΑΚΕΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΓΑΛΑΤΟΣ] Επτά διαφημιστικές μακέτες γάλακτος: “Όλυμπος”, “Έλα”, “Όνειρο”, “Άτλας”, “Άστρια”, “Αγελάς”, “Εγώ”. Σχήμα πλάγιο. (7) 60-100
281 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ, Διαφημιστική μικρή αφίσα, σε σκληρό χαρτόνι, “ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ - ΣΤΕΡΕΟΤΕΞ”, υδατογραφία του Ρένου Ιωαννίδη, χωρίς υπογραφή και [χ.χ.]. Διαστάσεις [24,5x33 εκ.]. 25-30
282 [ΚΑΡΑΒΟΥZΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (1938-2011), “Προσωπογραφία της Γιούλικας Λακερίδου” (ζωγράφος και σύζυγος του Καραβούση). Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, αριθμημένη, αρ. 7/50, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με μονογραφή (Σ.Κ.) και φιλοτεχνημένη στη Fondation Hellenique, 1970. Διαστάσεις [16,8x10,8 εκ.] 60-90
283 ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σ, Ξυλογραφία “11 μορφές”, αριθμημένη, αρ. 2/50 και υπογεγραμμένη (Σ.Κ.) 1970. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [14x21 εκ.] 80-100
284 ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ, “Ο ΧΟΡΟΣ”, λιθογραφία, αριθμημένη, αρ. 6/16, υπογεγραμμένη από την καλλιτέχνιδα, 1971. (Η Βάσω Κατράκη, Αιτωλικό, 1914 – Αθήνα (;), 1988, φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητές τον Κ. Παρθένη και τον Γ. Κεφαλληνό. Ξεκίνησε με τη ζωγραφική, αλλά γρήγορα φάνηκε η κλίση της στη χαρακτική.). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [110x80 εκ.]. 1800-2500
285 [ΤΑΣΣΟΣ] “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ 1821-1971”, λεύκωμα με δέκα επτά ξυλογραφίες του Τάσσου, τυπ. Ασπιώτη Έλκα, εκδ. Ίκαρος, 1971. Σχ. 4ο, [χ.α.σ.]. 150-200
286 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, MARIO PRASSINOS, EMPREINDRE. Κατάλογος έκθεσης στο Παρίσι (με 12 tapisseries), 1971. Στο τέλος ολοσέλιδη φωτογραφία του καλλιτέχνη και μικρό βιογραφικό. σ. 40 35-50
286β [ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ - ΙΟΛΑΣ] Galerie Alexandre Iolas, 16 εικόνες έργων του ζωγράφου, με την υπογραφή του και 1 σελ. Note Biografiche. Σχ. πλάγιο, σ. [χ.α.σ.]. 100-150
287 [ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ] “ΑΝΘΡΩΠΟΔΕΝΤΡΟ”, σχέδιο με μαρκαδόρο σε χαρτί. Υπογεγραμμένο (Minos Argyrakis), Paris 1972. Διαστάσεις [30,7x22 εκ.] 190-250
288 ΓΑΪΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (1923-1984), “PROGRESSION OF HEADS” (κεφάλια σε στοίχιση), λιθογραφία σε χαρτί “Arches”, αριθμημένη αρ. 53/125, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη (Gaitis), Οκτώβριος 1973. Συνοδεύεται από έντυπο του εκδότη “Circle Gallery Ltd.” Chicago. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [80x60 εκ.]. 1000-1500
289 ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1922-1997), “ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΠΕΔΙΑ”, λιθογραφία, αριθμημένη αρ. 27/55, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1974. (Ο ζωγράφος γεννήθηκε το 1922 στη Νέα Υόρκη. Σε ηλικία μόλις 21 χρόνων, «είναι όχι μόνο ώριμος καλλιτέχνης με προσωπική γλώσσα, αλλά έχει εξασφαλίσει και την έγκυρη εισαγωγή του στην καλλιτεχνική ζωή της Νέας Υόρκης». Το έργο, με την αφηρημένη γραμμή, που υπονοεί το δελφικό τοπίο, στο απέραντο βαθύ μπλε του φόντο «γεννήθηκε» στον καμβά του πρωτοποριακού ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη με τη διεθνή ακτινοβολία, ο οποίος το 1951 συνυπέγραψε το μανιφέστο του πρωτοποριακού κινήματος, που αργότερα θα καθιερωνόταν ως αφηρημένος εξπρεσιονισμός. Ο Θόδωρος Στάμος είχε δωρίσει 45 έργα του στην Εθνική Πινακοθήκη). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60x80 εκ.]. 1000-1500
290 ΤΑΣΣΟΣ Α. - PABLO NERUDA, “ΔΟΝ ΧΟΑΚΙΝ ΜΟΥΡΙΕΤΑ”, χαρακτικό 1000 αντιτύπων σε πλάγιο ξύλο, αριθμημένο αρ. 479/1000, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 1974, εκτύπωση Ασπιώτη-Έλκα. Τυπώθηκε για το θέατρο του Κώστα Νίτσου. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [76x48 εκ.]. 300-500
291 ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, “ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ”, αφίσα επικολλημένη σε ποιοτικό νοβοπάν, 1974. Εικονίζεται νεαρός, εύσωμος, πλατύφρυδος ποδηλάτης και νεαρά κόρη. Αμφότεροι με αδαμιαία περιβολή. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [80x65 εκ.]. 380-500
292 ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γ., Αφίσα της εφημερίδας “Ριζοσπάστης”, 1918-1975, 57 χρόνια αγώνα, χρόνια προσφοράς. Έγχρωμη. Διαστάσεις [75x56 εκ.]. 25-40
293 ΚΟΤΤΗΣ ΓIAΝ., “ΓΚΑΖΙ”, ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1976. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [50x62 εκ.]. 1800-2500
294 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, “ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ” υπογεγραμμένη έγχρωμη αφίσσα offset, 1977, με αφιέρωση του καλλιτέχνη “Στον Παναγιώτη με την αγάπη μου Μίνως 1978”. Διαστάσεις [88x64 εκ.]. 80-100
295 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣ., Γελοιογραφία του Βασ. Χριστοδούλου, με τίτλο “Το υγιέστερο νόμισμα”, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1978. Διαστάσεις [28,7x21,7 εκ.]. 40-50
296 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Γεν. 1948), Μεταξοτυπία, δοκίμιο, αριθμημένο 2/10 και υπογεγραμμένο από την καλλιτέχνιδα. Πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας. [χ.χ., 1980 περ.]. Η καλλιτέχνις σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον Μόραλη. Με υποτροφία πάει στο Παρίσι όπου και γνωρίζει τον Τσαρούχη και συνεργάζεται μαζί του, μέχρι τον θάνατό του. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [39,5x23,5] 150-200
297 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΘEΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ, ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, Αθήνα 1980. Κώστας Κοσμόπουλος, Γιάννης Δεσύπρης, Ιάκωβος Ρήγος, Κώστας Κουρεμένος. Σχ. 4ο, [χ.α.σ.]. 50-60
297β KAZANTZH BAΣΩ, “Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος”, Προσωπογραφία. Xαρακτικό με χάραξη σε μέταλλο με μαύρο φόντο. Mε τη μονογραφή του καλλιτέχνη “K.B.”. 1980. Διαστάσεις [40x28,5 εκ.] 200-300
298 ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σ., Χαλκογραφία “Αρχαίες Ελληνικές Μορφές στο Φεγγαρόφωτο”, αριθμημένη, αρ. 1/25 και υπογεγραμμένη (Karavousis) [χ.χ., 1980 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [20,3x19 εκ.]. 80-100
299 ΒΑΡΛΑΜΟΣ Γ., Ξυλογραφία έγχρωμη, “Πανσέληνος”, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [18x35 εκ.]. 120-140
300 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΤΕΤΗ, “ΑΝΑΦΙΩΤΙΚΑ OΠΩΣ HΤΑΝ ΤΟ 1930”, υδατογραφία σε χαρτί και μελάνι, (από παλιά φωτογραφία), υπογεγραμμένο από την καλλιτέχνιδα (Τέτη Γιαννάκου-Κουτσούκου, [χ.χ., 1980 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [19x26,5 εκ.]. 250-350
301 ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γ., Λινόλεουμ “Περιστέρι - Ζευγάρι” αριθμημένο, αρ. 2/20, υπογεγραμμένο, [χ.χ. 1980 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [10x13 εκ.]. 60-90
302 ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛ., Προσωπογραφία νέου άνδρα, υδατογραφία, υπογεγραμμένη, εικονίζεται άνδρας, [χ.χ., 1980 περ.]. Διαστάσεις [11x15 εκ.]. 80-100
303 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝ. (1910-1989), “ΓΥΜΝΟ”, μεταξοτυπία, αριθμημένη αρ. 20/150, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1980 περ.]. Εικονίζεται νέος άνδρας. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [39x26]. 300-500
304 HASTIR, “LE PORT DE NAFPACTOS (LEPANTE) GREECE” (Το λιμάνι της Ναυπάκτου), υδατογραφία (τίντα) και παστέλ, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1980 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [33x50 εκ.]. 400-600
305 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ., “ΕΡΕΤΡΙΑ” (Εύβοια), ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1981. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό μουσείου “Σπύρου Βασιλείου” 2008. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35x55 εκ.]. 10000-12000
306 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Α., Χαρακτικό, (λινόλεουμ), εικονίζεται αγροικία, αριθμημένο, αρ. 4/15 και υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη. Διαστάσεις [21x30,3 εκ.]. 50-70
307 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, “ΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ - Γιάννη Καρανικόλα”, σχέδιο με μαύρο μαρκαδόρο σε χαρτί. Εικοσιένα προσωπογραφίες ανδρών. Υπογεγραμμένο, 1984. (Οπισθίως ημιτελές σκαρίφημα). Διαστάσεις [38x29,5 εκ.] 360-450
308 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ, Σχέδιο με μελάνι πάνω σε χαρτί εφημερίδας, δοκίμιο του καλλιτέχνη, υπογεγραμμένο, [χ.χ., 1985 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [24,5x38 εκ.] 100-200
309 ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΣΩΤ., “ΜΗΧΑΝΕΣ”, λάδι σε ξύλο, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30x40 εκ.]. 2000-2500
310 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΧ., “ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ”, μεταξοτυπία αριθμημένη, αρ. 165/199, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη (A. Droungas), [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60x80 εκ.]. 380-500
311 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, [1990], (στα Ελληνικά και Γαλλικά). Με χειρόγραφη αφιέρωση. Σχ. Φύλλου, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο, σ.8+12 65-90
312 ΚΟΨΙΔΗΣ ΡΑΛΛΗΣ, Έγχρωμη αναπαραγωγή έργου του καλλιτέχνη, αριθμημένη, αρ. 91/150 και υπογεγραμμένη με μολύβι, 1992. Διαστάσεις [35,5x49,5 εκ.]. 40-50
313 ΓΟΥΡΖΗΣ Γ., Nεκρή Φύση (βάζο), λιθογραφία, έγχρωμη, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη 1995. Διαστάσεις [15,5x25 εκ.]. 80-100
314 ΖΕΒΕΡΟΥΧΙΝ ΕΥΓ., “ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ”, ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη (Ευγένιος), [χ.χ., 2000 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [40x80 εκ.]. 300-400
315 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. (1910-1985), “ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ”, αφίσα αριθμημένη, αρ. 40/280, από έργο του 1948 (2003). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60x43 εκ.]. 180-280
316 ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, “ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΑΜΟΑ II” (Μύκονος - Παραπορτιανή), τέμπερα, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1/4/2005. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35x25 εκ.]. 4200-5200
317 ΜΑNΤΖΑΒΙΝΟΣ ΤΑΣ., “ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ”, ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 2010. Εικονίζεται άνδρας με ομπρέλα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60x40 εκ.]. 1800-2500
318 ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ Ε., “ΥΔΡΑ” (Είσοδος του λιμανιού), υδατογραφία, υπογεγραμμένη, 2010. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [23x30 εκ.]. 180-230
319 ΓΡΗΓΟΡΑ Α., “ΑΝΔΡΟΣ - ΧΩΡΑ”, υδατογραφία, υπογεγραμμένη, 2011. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [20x35 εκ.]. 180-230
Βλέπε και: 384, 685, 863, 197, 600, 828, 829, 830, 515, 542, 534, 645, 567, 195, 190, 188, 931

17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –
ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [320-359]
320 ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΑΞΟΥ (ΧΩΡΙΟ ΔΡΥΝΑΣ) 1828, Με σφραγίδα του χωριού Δρύνας. Αναφέρονται τα ονόματα Μιχ. Μαρκοπολίτης και Μανουήλ Ναυπλιώτης. Διαστάσεις [16x22 εκ.]. 60-120
321 [Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ], Προς τον κον Αναγνώστην Παναγιώτου Πολίδην Ταγματάρχην της Βασιλικής Φάλαγγος […], υπογράφει ο Γραμματεύς Γ. Γελαράκης, εν Αθήναις 5 Ιουνίου 1839. Με αριθμό πρωτοκόλλου. Ένα φύλλο με τυπωμένο “ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, χειρόγραφο με καλλιγραφικό γραφικό χαρακτήρα μόνο στην πρώτη σελίδα. 70-130
322 [ΠΑΤΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1884], Χειρόγραφο έγγραφο. Διορισμός δικηγόρου στην Πάτρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπογραφή Υπουργού και στρογγυλή σφραγίδα. Ένα φύλλο, μία γραμμένη σελίδα. 40-70
323 ΠΟΣΤΟΛΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΕΘΝΙΚΩ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩ ΜΟΥΣΕΙΩ, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1885. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σ. 324+4 πίνακες με εικόνες νομισμάτων. 90-180
324 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, τυπ. Αδελφών Περρή, 1886. Με 11 πίνακες με εικόνες νομισμάτων. Φθαρμένη βιβλιοδ., σ. 82+11. 90-100
325 [NADAR PERE] “Grand oncle Pericles Grunanelli”. Πορτρέτο ανδρός γενειοφόρου. Φωτογραφία πρωτότυπη σε χαρτόνι, [χ.χ. 1980 περ.] από το “Photographie Nadar (pere) de Paris”, Marseille, 21 Rue de Noailles. Διαστάσεις [16,5x10,7] 70-100
326 [ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ - ΕΚΔΟΤΕΣ 1891-1938] Μικρό αρχείο φακέλων, επιστολικών δελταρίων (Ελλήνων) Βιβλιοπωλών και Εκδοτών. Από Αθήνα (Βαφειάδης 1920, Φέξης 1893, Βελούδιος 1901, Libr. Francais - Γαλλικό Βιβλιοπωλείο 1895, Μπιζάνος 1938). Κέρκυρα (Γούλης 1891), Ζάκυνθος (Οίκος Βουβαρούτα 1896). 80-120
327 [ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ “ADLER” Model No 7] Φρανκφούρτη, Γερμανία, [1900 περ.]. Ταμπέλα Ν. Αναστασάκης, Αθήναι. Πληκτρολόγιο μόνο ελληνικό-πολυτονικό. Χρήζει συντήρησης. 100-130
328 [ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ] Δισέλιδο: ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ, ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ, Επειδή ο Εμμανουήλ Γενετζάκης και Ι.Μ. Μαρκομιχαλάκης κάτοικοι Επάνω Αρχανών […] Εν Αθήναις 5 Απριλίου 1901, Ο Δημόσιος Κατήγορος. Χειρόγραφη υπογραφή, αριθμός πρωτοκόλλου και στρογγυλή σφραγίδα. Στη δεύτερη σελίδα, αναφέρονται οι κληθέντες μάρτυρες. 40-50
329 [ΣΠΑΡΤΗ] “In Sparta Villagers and countrymen on market day”, εκδ. Underwood (30-9325), Washington [1903 περ.], (Χωρικοί σε μέρα Αγοράς στη Σπάρτη ). Στερεοσκοπική φωτογραφία σε χαρτόνι. Διαστάσεις [8,6x17,6 εκ.] 75-120
330 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΦΗΜ. “ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ”, Με γραμματόσημο, 1905. Επιστολικό δελτάριο με γραμματόσημο “Στύλοι Ολυμπίου Διός”. Και τα δύο προς: Β.P. PERVANA, Δρέσδη Γερμανίας. (2) 20-25
331 [ΧΑΛΚΙΔΑ] “Chalkis, Euboea’s old seaport, Greece”, εκδ. Keystone (99-9357), U.S.A. [1908-1909 περ.]. (Χαλκίδα, διακρίνεται η γέφυρα του Ευρίπου και βοσκοί με κάπες). Στερεοσκοπική φωτογραφία σε χαρτόνι. Διαστάσεις [8,6x17,6 εκ.] 40-60
332 [ΚΟΡΙΝΘΟΣ] “Digging among the ruins of old Corinth, Greece”, εκδ. Keystone (477-7134) [μαζί] “Excavations by the American Schoοl, Old Corinth, Greece”, εκδ. Stereo-Travel (56). Στερεοσκοπικές φωτογραφίες σε χαρτόνι. U.S.A. [1908 περ.]. (Ανασκαφές στην Αρχαία Κόρινθο, Ανασκαφές) (στο βάθος Ακροκόρινθος). Διαστάσεις [8,6x17,6 εκ.] (2) 60-90
333 [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΤΡΑ] Τρία φύλλα πορείας: “Φύλλον αδείας απουσίας […] Εθεωρήθη Θεσσαλονίκη, 1913, μία γραμμένη σελ. σε 2 φύλλα. [μαζί] Φύλλο πορείας εν Θεσσαλονίκη τη 26 Μαΐου 1913, 1 γραμμένη σελ. σε ένα φύλλο. Και τα δύο πλήρως χειρόγραφα με σφραγίδες και υπογραφές. [μαζί] Φύλλον Αδείας Απουσίας Κανονικής 30 ημερών […] εθεωρήθη εν Πάτραις τη 5η Απριλίου 1916, Το Φρουραρχείον… με σφραγίδες και υπογραφές. Εν μέρει τυπωμένο και εν μέρει χειρόγραφο, μία σελίδα σε ένα φύλλο. (3) 60-90
334 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜ., Χειρόγραφη πρόσκληση, μονοσέλιδη, ευχαριστήρια προς (Καμπούρογλου) για συνάντηση στις 7 Απριλίου, (1915-1920 περ.]. Υπογεγραμμένη. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [21,5x14 εκ.] 40-60
335 [ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ] Ένα φύλλο, δύο γραμμένες σελίδες που αφορούν τον έρανο του Στρατού για τη βοήθεια της Θεσσαλονίκης λόγω πυρκαγιάς, 30/9/1917. Σ. 2. 30-50
336 [ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ] Μικρό αρχείο: 1) Τετράδιο Ιχνογραφίας Βεατρίκης Παπαχρήστου 1932-1933, 2) Δίπλωμα Εστίας Βιώσεως Υπαλλήλων, 18 Νοεμ. 1963, υπογραφή προέδρου: Δημοσθένης Χρ. Παπαχρήστου. 3) Σχέδιον ιδρυτικής ομιλίας της Ε.Β.Υ. 28/2/1947, 3 δακτυλόγραφες και 5 χειρόγραφες σελίδες. 4) Γερμανική άδεια: Χανιά 10/10/1941 για Παπαχρήστο Δημοσθένη (στα γερμανικά με φωτογραφία και Χιτλερική σφραγίδα). 5) Βεβαίωση περί εγγραφής εις το μητρώο αρρένων του Δημοσθένη Χρ. Παπαχρήστου, Μεσολόγγι 1923, κ.ά. έγγραφα. (10 περ.) 50-100
337 ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, Επιστολικό δελτάριο με τις πρωτοχρονιάτικες ευχές της Μ. Πολυδούρη προς τον Κώστα Πασαγιάννη. Υπογεγραμμένη, 1/1/1925. Σε κάρτα με τίτλο “Love-Poems”. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [9x13,8 εκ.] 150-200
338 [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΜ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τίτλος εικοσιπέντε μετοχών, 1925. Ένα φύλλο, μικρό σκίσιμο στο κάτω άκρο. 35-50
339 [ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΖΩΝΑ] Περιόδου A’ Παγκοσμίου πολέμου. Εικονίζεται με πλήρη εξοπλισμό, όπλο και ξιφολόγχη. Διαστάσεις [28x22 εκ.]. 80-100
340 [ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ] Χειρόγραφη δίφυλλη επιστολή του Γρηγορίου Ξενόπουλου της 22ας Ιουλίου 1927 προς τον Δημήτριο Καμπούρογλου. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [22,8x18]. 180-220
341 [ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ “ARCHO”= Modelle] Carl Winterling, Φρανκφούρτη, Γερμανία, [1928 περ.]. Με ελληνικό-πολυτονικό πληκτρολόγιο και λατινικό. Χρήζει συντήρησης. 70-100
342 [ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΖΗΡΕΙΑ] Ομαδική φωτογραφία μελών του Ορειβατικού Συλλόγου μπροστά από το καταφύγιο της Ζήρειας (Νομός Κορινθίας) σε υψόμετρο 1700 μ. Δεκαετίας 1930. Διαστάσεις [10,5x16 εκ.] 45-65
343 [ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ] Τίτλος μίας μετοχής, εν Πειραιεί τη 24η Σεπτεμβρίου 1934. Λιθογραφία. Εικονίζεται η πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζεται η Εταιρεία. 65-90
344 ΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Η ΜΑΓΕΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. Ανέκδοτο δακτυλόγραφο με χειρόγραφες διορθώσεις βιβλίο σχήματος Α4 (κόλλες διαγωνισμού) [χ.χ., 1936 περ.], με υποφακέλους: 1. Βεβήλωσις Μυστηρίων 2. [Προτρεπτικά] 3. Εκτός Κειμένου 4. [Η Μαγεία… Κολλάρος… 1935] προς Νέα Διαλογή 5. Κάθαρσις 6. Συγγράμματα δια Μαγείαν 7. Αντιδιαστολή Λευκής & Μαύρης Μαγείας 8. Τι είναι Μαγεία 9. Σκοποί βιβλίου 10. Σκοποί εκδόσεως 11. Προτρεπτικά δια έκδοσιν βιβλίου. Σε 150 περ. φύλλα μονής όψης. 750-1500
345 [AΘHNA - ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ] Μονόφυλλο. Aίτηση της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου, όπου ζητείται η μετονομασία της. Προς τον Δ. Καμπούρογλου. Δακτυλογραφημένο έγγραφο, υπογεγραμμένο και πρωτοκολλημένο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [17,5x25]. 60-80
346 [ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ] Σαράντα ένα χαρτονομίσματα κυρίως από το 1943-1944 αλλά και από το 1941-1942. Δύο του 1939. Το της 20ής Οκτωβρίου 1944 είναι των 10 δισεκατομμυρίων δραχμών. 35-50
347 [ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1941] Είκοσι επιστολικά δελτάρια του στρατιώτη Αμάραντου Πέτρου απεσταλμένα προς συγγενικά πρόσωπα από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Κορίνθου και από το Στρατόπεδο Αιχμαλώτων Μαλέμη Χανίων Κρήτης. Διαστάσεις [12x9 εκ.]. (20) 70-100
348 [ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.] Χειρόγραφη φιλική επιστολή του Ξενόπουλου από την Αθήνα προς την δίδα Ευρυδίκη στην Πάτρα, 2 Ιουνίου 1941. Περιγράφει την Κατοχική Αθήνα και την πείνα που και ο ίδιος βιώνει. Αναφέρεται (με την ιδιότητα του αντιπροέδρου του Δ.Σ.) και στις αντιξοότητες του χειμαζόμενου Εθνικού Θεάτρου επισημαίνει όμως ότι “Οι Γερμανοί, να πούμε την αλήθεια, το υποστηρίζουν πολύ”. […] Με τον σφραγισμένο φάκελό του. 140-170
349 [ΠΟΛΙΤΗΣ Γ.Ν. - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ] ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ. Ο Γ.Ν. Πολίτης, συντάκτης του Λαογραφικού Αρχείου, κατηγορήθηκε για “αμέλεια προς το καθήκον”, περί μη ευδοκίμου υπηρεσίας κ.ά. Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφα και χειρόγραφα μελών της Ακαδημίας (πολλά του Ορλάνδου) και του Λαογραφικού Αρχείου της. Εκθέσεις, Σημειώματα, Αιτήσεις, Βεβαιώσεις, Υπομνήματα (A. Ορλάνδου, Δ,. Μπαλάνου, Ι. Καλιτσουννάκη, Κεραμόπουλου, Μέγα, Κ. Αμάντου, Γ. Πολίτη κ.ά.) Ενδιαφέρον παρουσιάζει η “πολεμική” περί επιστημονικού ήθους και καθήκοντος. Περίοδος 1943-1945. 88 φύλλα. 180-300
350 [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.] Τα 2 περίφημα χειρόγραφα τετράδια μεταγλώττισης της ΙΛΙΑΔΑΣ (Α’ τετράδιο σελ. 33, Β’ τετράδιο σελ. 26, Γ’ τετράδιο σελ 24, Δ’ τετράδιο σελ. 28) 25 Νοεμβρίου 1948. Eπί των χειρογράφων υπάρχουν επιπρόσθετες σημειώσεις και διορθώσεις με μολύβι, (η δεξιά σελίδα Ν. Καζαντζάκης η αριστερή σελίδα πιθανότατα διορθώσεις Κακριδή). Iστορικό τεκμήριο του επίμοχθου μεταφραστικού έργου και των λύσεων που έδωσε ο ποιητικός νους του N. Kαζαντζάκη. 25.000-30.000
351 [ΠΑΠΑΓΟΣ Α. - SEYDOUX F.] Χειρόγραφη αφιέρωση του Παπάγου προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Francois Seydoux de Clausonne (1905-1981), διπλωμάτη που αργότερα επέτυχε την Συμφωνία των Ηλυσίων. Ο F. Seydoux το 1970 θα λάβει το Βραβείο Καρλομάγνου για την συμβολή του στην ενοποίηση της Ευρώπης. Σε σελίδα τίτλου από το βιβλίο του Παπάγου “LA GRECE EN GUERRE 1940-41”, Αθήνα, Μάιος 1953. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [24x17 εκ.] 50-80
352 [ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ] Έντεκα (11) τουριστικά πολύπτυχα χρωμολιθόγραφα φυλλάδια του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος, 1956-1960. Ορισμένα με επώνυμη καλλιτεχνική ζωγραφική επιμέλεια: Λέσβος (Π. Βλάχος), Βίλλια & Αλεποχώρι (Carabott), Ολυμπία (Γ. Βακαλό). Ακόμη Ζαγόρι, Γκούρα, Σκόπελος, Ελατού & Τερψιθέα, Αλόνησος, Αίγινα (ίσως Εγγονόπουλος), Πολύδενδρο, Αλεποχώρι. Σύνολο φυλλαδίων 11+8. (19) 60-90
353 [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ. - LAVAGNINI (..)] Αναμνηστική κάρτα (2: οπίσθια + μπροστινή όψη), τεκμήριο της αλληλοεκτίμησης μεταξύ του Κωστή Παλαμά και του έγκριτου Ιταλού νεοελληνιστή. Επ’ ευκαιρία του εορτασμού της εκατονταετηρίδας από την γέννηση του Παλαμά (1859-1943) στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών (1959). Υπογραφή του Lavagnini και φωτ. του Κ. Παλαμά (από τον Evans). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [15x10,8 εκ.] 60-80
354 [ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ], Διαφημιστική, έγχρωμη μακέτα του γάλακτος, “ΑΓΝΟ, ΥΓΕΙΑ - ΔΡΟΣΙΑ”, σε σκληρό χαρτόνι, [χ.χ.]. Διαστάσεις [48,5x19 εκ.]. 25-30
355 “ΖΑΓΟΡΙΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ”, Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μοσκώφ, υπογεγραμμένη [χ.χ., 1960 περ.]. Εικονίζεται λιθόστρωτο στο Μονοδένδρι. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30x39,8 εκ.] 40-50
356 ΓΚΟΥΦΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Θεατρικά έργα, μονόπρακτα, δακτυλόγραφα: α) “Οργισμένο Απρόοπτο” (σελ. 7) & β) “Οργισμένα Μεσάνυχτα” (σελ. 6). Σε φάκελο με αφιέρωση, 23/2/1962. 45-65
357 [ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗ (1894-1988)], Επιστολικό Δελτάριο, το αποστέλλει η Έ. Αλεξίου προς τον Νίκο Μαραγκό (N. Maragon). Αναφέρεται σε δημοσιεύματα που ετοιμάζει για μεταπολεμικούς ποιητές. Σταλμένο από την “εξορία” στο Βουκουρέστι, 1965 περ. Διαστάσεις [13x9 εκ.] 45-60
357β [ΓΕΡΟΣ Γ.] “ΟΙ ΑΛΚΥΟΝΕΣ” χειρόγραφο ποίημα, 1 φύλλο, 1 σελίδα, [1970 περ.]. Μαζί φωτογραφία αριθμημένη (με φθορές) εικονίζει τον Γ. Γέρο φουστανελοφόρο. (2) 60-80
358 [ΟΜΗΡΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ] JACKSON WAGON, “WHEN AJAX DIFIED THE LIGHTNING” (Όταν ο Αίας προκάλεσε την αστραπή στεκότανε πάνω σε μία άμαξα Τζάκσον). Αμερικανική διαφήμιση του 19ου αιώνα, για τροχήλατα αμαξίδια. Σχ. Επιστολικού δελταρίου. 40-50
359 [ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ (1913-2009)], Επιστολή χειρόγραφη προς τον Ανδρέα Τσούρα. Τον παρακινεί να γράψει κριτική αντικειμενική “για το βιβλίο, όχι κριτική αγάπης για την τραγουδίστρια…”. Υπογεγραμμένη, 21/11/1994, με φάκελο. 60-80
Βλέπε και: 181, 624, 895, 744, 177, 81, 592, 269, 918, 734, 612, 527, 642, 525, 531, 166, 571, 586, 824, 879, 526, 802, 826, 825

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [360-387]
360 MOSES HENRY, A COLLECTION OF ANTIQUE, VASES, ALTARS, PATERAE, TRIPODS, CANDELABRA, SARCOPHAGI, from various museums and collections, engraved of 170 plates by Henry Moses, with Historical Essays, 1814 (1st edit.). Εικονογράφηση εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σχεδόν ξεκολλημένο το μπροστινό καπάκι, σ. 12+14+150. 250-500
361 LACROIX PAUL, MANNERS, CUSTOMS AND DRESS during THE MIDDLE AGES and during THE RENAISSANCE PERIOD, Λονδίνο 1876. Με 400 ξυλογραφίες, εντός και εκτός κειμένου. Ex Libris. Βιβλιοδ. εποχής, κόκκινη δερμάτινη ράχη, σ. 554. 60-80
362 DOLMETSCCH H., DER ORNAMENTENSCHATZ EIN MUSTERBUCH STILVOLLER ORNAMENTE AUS ALLEN KUNSTEPOCHEN, 85 tafeln mit 1200 meist farbigen abbildungen und Erlauterndem text, Stuttgart 1889. Πλούσια έγχρωμη ολοσέλιδη εικονογράφηση. Με ex libris 1892. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο μεγάλο, κόκκινες ακμές, [χ.α.σ.]. 120-240
363 FULLEYLOVE J. - NEVINSON H., PICTURES OF CLASSIC GREEK LANDSCAPE AND ARCHITECTURE, by JOHN FULLEYLOVE, with a text in explanation by HENRY W. NEVINSON, London, J.M. Dent & Co, 1897. Με 21 ολοσέλιδες εικόνες. Βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο μεγάλο, σ. 78+21. 100-150
364 ANDERSON - SPIERS, THE ARCHITECTURE OF GREECE & ROME, A SKETCH OF ITS HISTORIC DEVELOPMENT, London, B.T. Batsford, 1902. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. σ. 300+23. 60-65
365 [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ.] “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ”, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921, Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τόμος Δ’, “ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ”, τυπ. “Νέα Ελληνική Ηώς”, 1927. Πλούσια εικονογράφηση, κυρίως εντός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, σ. 234. 200-300
366 [ΚΥΒΙΣΜΟΣ - GLEIZES A.], TRADITION ET CUBISME vers une conscience plastique, chez J. Povolozky, Paris [1927]. Ο σ. υπήρξε ζωγράφος και θεωρητικός του κυβισμού. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 225. 35-60
367 [ΧΑΛΕΠΑΣ], “ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΕΛΙΟΥ” αρ. τεύχους 8, 1928. Τεύχος αφιερωμένο στον Γιαννούλη Χαλεπά. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Εξώφυλλο: ξυλογραφία του Δ. Γαλάνη. Σχ. 4ο, σ. 41. 25-30
368 ΜΑΛΕΑΣ Κ., ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ, εκδ. Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, “Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη”, 1929. Με 50 περ. ολοσέλιδες εικόνες. Ξεκολλημένα εξώφυλλα. Σχ. Φύλλου, σ. 56. 65-90
369 ΛΥΤΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, Κατάλογος Έκθεσις Έργων ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΥΤΡΑ, οργανωθείσα υπό της Ανωτάτης Σχολής των Καλών Τεχνών και της Εταιρείας των Φιλοτέχνων, [1933]. Με τα ονόματα των συλλεκτών / κτητόρων των έργων της έκθεσης. Σ. 11. 45-65
370 [ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ] “CHERRY BLOSSOM FESTIVAL”, Japanese Screens in the Tikotin Collection. Αναπαραγωγή (με τη μέθοδο της α/μ φωτογκραβούρας) 11 ζωγραφικών Ιαπωνικών πινάκων (17ου κυρίως αιώνα), Matabe, Kano κ.ά.). Εκδ. Otsuka Kogeisha, Tokyo, Japan, [1935 περ.]. Εισαγωγή (σ. 3-5) στα αγγλικά, 8 ολοσέλιδες εικόνες και 2 αναδιπλούμενες [52x97 εκ.], χ.α. και με κοινό θέμα: “επίσκεψη Ναού κοντά στο Κιότο στην εποχή ανθοφορίας των Κερασιών”. Σχ. folio, πανόδετο με ιδεογράμματα στο κάλυμμα. 150-200
371 [ΚΑΒΑΦΗΣ Κ. - ΛΙΩΚΗΣ ΕΠ.], ΔΕΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΠ. ΛΙΩΚΗ ΑΠΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, έκδ. 1943. Σ. [χ.α.σ.] 40-50
372 ΛΥΓΙΖΟΣ ΙΩΑΝ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, αριθμημένη έκδ. 1944, αρ. 5/800. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες και φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, χαρτόδετο (το επιπλέον χάρτινο κάλυμμα αρκετά φθαρμένο), σ. 146. 90-100
373 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι., Η ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, κοινωνικές, τεχνικές και οικονομικές απόψεις – η λαϊκή κατοικία σε διάφορες ξένες χώρες και στην Ελλάδα, 1944. Με αριθμημένες φωτογραφίες και κατόψεις. Φθορές στη ράχη, σ. 160. 30-50
375 ΛΥΓΙΖΟΣ ΙΩΑΝ., ΚΟΜΠΟΣ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, αριθμημένη έκδ. “Αετός”, 1944, αρ. 156/650. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες και φωτ. εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, χαρτόδετο και επιπλέον χάρτινο κάλυμμα, σ. 43. 75-90
376 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓ., ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, από τον Βολταίρο στον Γκόγια, τ. 2, έκδ. 1954-55. Με ολοσέλιδες εικόνες. σ. 335+359. [μαζί του ιδίου] ΟΛΛΑΝΔΙΑ, από τον Έρασμο στο Μοντριάν, 1958. Ολοσέλιδη ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 175. (3) 80-90
377 ΠΕΤΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο ΓΑΛΑΝΗΣ, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, ο πατριώτης, εκδ. “Δίφρος”, 1955. (Βιογραφία). Με μία σελίδα χειρόγραφο σημείωμα του Δ. Γαλάνη προς τον Γ. Πετρέα. Εξώφυλλο Γ. Βαρλάμου, εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Μικρή φθορά στην ράχη. Σ. 109. 40-50
378 “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ”, Ιδιοκτήτης - Διευθυντής Αρχιτέκτων Αντώνης Κ. Κιτσίκης, οικονομικός διευθυντής Νικ. Μαυροκορδάτος, περιοδικόν εκδιδόμενον ανά δίμηνον. Τόμοι: 1ος (1957), 2ος (1958), 3ος (1959), 5ος (1961), 6ος (1962), 14ος (1970), σύνολο 6 τόμοι, περιόδου 1957-1970. Πλούσια εικονογράφηση και πλήθος διαφημίσεων εποχής. Σχ. 4ο μεγάλο, λινή βιβλιοδ. με τα πρωτότυπα εξώφυλλα. (6) 500-700
379 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δ., Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ, τυπ. Φ. Κωνσταντινίδης και Κ. Μιχάλας, 1960. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Λινόδετο με δερμάτινη ράχη, σ. 128. 70-100
380 ΜΠΙΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, τοιχοποιία και συναφείς κατασκευαί, τυποπολυγραφήσεις Κ.Θ. Δανιγγέλη, 1961. σ. 435. [μαζί του ιδίου] ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, τόμος ΙΙΙ, πατώματα και σχετικαί κατασκευαί, τυποπολυγραφήσεις Κ.Θ. Δανιγγέλη, 1966. σ. 457. (2) 75-80
381 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Κ., Η ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, εκδ. Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 1967. Δίγλωσση έκδοση Ελληνικά-Αγγλικά. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου μερικές εξ αυτών αναδιπλ. Με κατάλογο 218 εικόνων. Σχ. 4ο, σ. 123+213+5. 80-90
382 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ., ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΑΝΗΣΥΧΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑΣ, έκδ. 1971. Πλούσια εικονογράφηση, εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, σ. 227. [μαζί του ιδίου] ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ, έκδ. 1973. Πλούσια εικονογράφηση, εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, σ. 271. (2) 90-120
384 ΜΠΟΣΤ, 18 ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ή υπέρ δικτακτορίας λόγος, έκδ. του περιοδικού ΑΝΤΙ, περιλαμβάνει: Τα ευθυμογραφήματα “Υπέρ Δικτατορίας”, 3 ανέκδοτα ευθυμογραφήματα του Μποστ, ειδικά για την έκδοση αυτή (“Πρόλογος”, “Επίλογος”, “Γδουπ”), όλα τα ευθυμογραφήματα που δημοσίευσε ο Μποστ στα τεύχη του ΑΝΤΙ μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος, [χ.χ.]. σ. 57. 40-50
385 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝ., Αφίσα αναδρομικής έκθεσης του Γιάννη Τσαρούχη στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, Οκτώβρης 1981. Έγχρωμη, εικονίζεται ναύτης. Διαστάσεις [84x56 εκ.]. 35-40
386 [ΔEΛΦIKEΣ EOPTEΣ - ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜ.], ΜΠΕΛΛΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, ελεύθερα σχέδια από Ελληνικά αγγεία για τις Δελφικές γιορτές 1925-1927, πρόλογος Άγγελου Σικελιανού, 1983. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. σ. 171. 35-50
387 ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, έκδ. 2001. Περιεχόμενα: Ιστορία του Μουσείου, Διαδρομή στην ιστορία και τα μνημεία του Αρχαίου Πειραιά, Η Αρχαία Πόλη στο Μουσείο, Οι Κρητομυκηναϊκές Απαρχές, Αφιερώματα, Η Μορφή του Θεού, Ένα Κλασσικό Ιερό, Το Ταφικό Σήμα κ.ά. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση, σχ. φύλλου μικρό, σ. 406. 100-150
Βλέπε και: 409, 408, 285, 58, 793, 752, 751, 622, 495, 557, 749

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [388-394]
388 ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ Άπασαν την Εκκλησιαστικήν Ενιαύσιον Ακολουθίαν […] εγκρίσει και αδεία της Του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας παρά Θεοδώρου Φωκαέως […] μετά τινών προσθηκών υπό Μηνά Δομένικου, τόμος πρώτος, εν Κωνσταντινουπόλει, βιβλιοπ. Γ. Σεϊτανίδου, 1869. Προμετωπίδα, πορτρέτο (ξυλογραφία) “Θεόδωρος Φωκαεύς”. Μόνον ο Α’ τόμος. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 366. 80-120
389 “Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ”, Ήτοι Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, εκδ. Σ. Ανδρεάδης, τυπ. Ι.Α. Βρεττός, εν Κωνσταντινουπόλει 1870. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 96. 60-70
390 [ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ Ν.Γ.,] Αρχείο Χειρόγραφων Στιχουργημάτων. Επιθεωρησιακής υφής με πικάντικη ιλαρή θεματολογία. “Διωδία εραστού & ερωμένης” 1 φύλλο. “Βακχικόν μεγάλης εορτής” (μουσική Αντ. Βιφέρνου), “Το άνθος” 1 φύλλο. “Αι τρεις φράσεις εις χειμερινό κονσέρτο στην Αθήνα” 2 φύλλα. “Πρόποσις εκ του ο Ζυθοπώλης της Πρεστόνης”, 1 φύλλο. “Φίλημα παρθένου” (μουσική Αντ. Βιφέρνου) 1 φύλλο. “Διωδία φιλημάτων” (μουσική Αντ. Βιφέρνου) 1 φύλλο. “Φιλήματα” 1 φύλλο ιταλικό, ποιήματα Ιωσήφ Περίνη “Χορικόν” μουσική Αντ. Βιφέρνου. Σύνολο 12 φύλλα. (12) 100-150
391 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ. - ΛΑΜΠΕΛΕΤ ΓΕΩΡΓ., ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ποιήματα και μουσική, εκδ. Δημητράκος, 1931. Με μουσικές παρτιτούρες. σ. 105. 30-40
392 [ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ] Πέντε παρτιτούρες από κινηματογραφικές ταινίες (Μια νύχτα στο Ρίο, Η Καντίνα του Χόλλυγουντ, Χειροκροτήματα [Τζαβέλλα], Σερενάτα Σούμπερτ) με έγχρωμα εξώφυλλα. Εκδ. Κωνσταντινίδη, Γαϊτάνου, Αττίκ, [1934 -1946 περ.] (5) 50-70
393 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΥΡΑ, μουσικά απομνημονεύματα για απαγγελία, τραγούδι και ορχήστρα (Πρελούδιο, Σμύρνη, Πόλη, Βιέννη, Ρωσία, Αθήνα κ.ά.) έκδ. 1958. Με φωτ. του Καλομοίρη του 1957 και σκίτσο του από τον Ευάγ. Ιωαννίδη προ της σελ. τίτλου. Παρτιτούρες περιόδου 1941-42 με την υπογραφή του. Σχ. 4ο, σ. 12+163 50-70
394 ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ Γ.Γ., ΟΚΤΩ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ για πιάνο, έργο 23 (παρτιτούρες) έκδ. 1965. Σχ. 4ο, σ. 14. 30-40
Βλέπε και: 518, 430, 244

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [395-425]
395 “ΝΕΑ ΠΑΝΔΩΡΑ”, Τόμος Δ’, τεύχη 73-94, 1 Απριλίου 1853 - 15 Φεβρουαρίου 1854. Με ξυλογραφίες και Μετεωρολογικές παρατηρήσεις. [δεμ. μαζί] Τμήμα του μυθιστορήματος “Ο Ιππότης Αρμαντάλ”. Ταλαιπωρημένο αντίτυπο, βιβλιοδ. εποχής, σ. 600+43-200. 70-140
396 “Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ”, Σύγγραμμα Περιοδικόν, εκδιδόμενον άπαξ του μηνός υπό Α.Ν. Γούδα, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1864, φυλλάδιον Α’ και Β’ κατά Ιανουάριον και Φεβρουάριον. (Με φθορές στην σελ. τίτλου). Βιβλιοδ. εποχής, σ. 580. 80-120
397 “ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”, Από τεύχος 1 (1/10/1869) έως και τεύχος 15 (1/11/1871). Κείμενα: Κατακουζηνός Αλέξ., Ορφανίδης Θ. (σελ. 202), Νερούτσος Τ., Παπαρρηγόπουλος Δ., Σάθας Κ. (σελ. 223), Ραγκαβής Α. Περβανόγλους (Βιβλιοφύλαξ Εθνικής Βιβλιοθήκης), κ.ά. Μόνιμες στήλες: Δημόσια Έργα εν Ελλάδι (υπό Αλεξ. Μέυμαρ). Οι Θησαυροί της Καλλιτεχνίας, Τα Θαύματα των Επιστημών κ.ά. Θέματα: Μάνη & Μανιάται, Βλάχοι Ακαρνανίας, Σιδηροδρομικά, Τα αεροπόρα Σφαιρώματα (=αερόστατα), Η Ρόδος, κ.ά. Εκδίδεται υπό λογίων ομογενών. Πλούσια εικονογράφηση, ποιοτική εκτύπωση. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. εποχής, σ. 375+96. 350-500
398 “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ” Φιλολογική Εκκλησιαστική και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τυπ. Π. Περρή, 1878-1879, περίοδος δευτέρα, τόμος πρώτος & δεύτερος, αριθ. τευχών 1-23 & 1-24. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 396+384. 90-120
399 “ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ”, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ, τόμος Ζ’, αριθμοί φύλλων 526-590, περίοδος 11/11/1890 - 27/10/1891(λείπουν τα τεύχη 523-525). Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, σ. 25-293. 70-80
400 [ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ] Έντεκα λαϊκά φυλλάδια ιστορικού περιεχομένου από γεγονότα της Τουρκοκρατίας και του Αγώνα του 1821, εκδ. Γ. Φέξη [1904-1095]. Θέματα: Σουλιώτες και Λιάπηδες του Χρ. Χρηστοβασίλη, Η Άλωσις της Τριπολιτσάς, Η Πολιορκία της Ακροπόλεως, Η Άλωσις της Κύπρου, Αναμνήσεις εκ της εν Μακεδονία Επαναστάσεως του 1878, Οι Βουλγαροκτόνοι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου υπό Ευστρ. Ευστρατιάδου, κ.ά. Φθαρμένες ράχες. (11) 50-80
401 “Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ”, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ, διευθυντής και εκδότης Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος, τ. 3, 1900, 1910 & 1926. Ορισμένα φύλλα επιδιορθωμένα με κολλητική ταινία, σημειώσεις με μελάνι. Ένας τόμος (1910) με εκδορές στο δέσιμό του και γραμμώσεις. Δεμ., δερμάτινη ράχη. (3) 90-140
402 “ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ” “LE REVEIL NATIONAL”, εφημερίς εικονογραφημένη, Εκπολιτιστική, Πολιτική, Καλλιτεχνική, έδρα Παρίσι, ιδρυτής Δ.Σ. Βουτετάκης, Σεπτέμβριος 1913. Σχ. Φύλλου μικρό, σ. [χ.α.σ.]. 50-60
403 “ΑΤΛΑΝΤΙΣ”, Μηνιαία Εικονογραφημένη, έτος 12ο, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1921, αριθ. 1-12. Με έγχρωμα εξώφυλλα, πλήθος φωτ. και διαφημίσεις εποχής. Δεμ. σε ένα τόμο. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, φθαρμένη, σχ. 4ο μεγάλο, σ. πολλαπλές αριθμήσεις. 200-300
404 “Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, Έκδοσις “Εγγύς & Άπω Ανατολής”, μεγάλη μηνιαία Φιλολογική και Καλλιτεχνική Επιθεώρησις, ιδρυτής - ιδιοκτήτης Πολύβιος Π. Λέκος, επιτροπή συντάξεως: Γ. Δροσίνης, Σ. Μελάς, Π. Νιρβάνας, Κ. Παλαμάς, Ζ. Παπαντωνίου. Τυπ. Π.Γ. Μακρής, 1924. Εικόνες εντός κειμένου. (Κάποιες υπογραμμίσεις με μολύβι). σ. 47 + έγχρωμες λιθόγραφες διαφημίσεις εποχής. 50-60
405 “Ο ΘΕΑΤΗΣ”, Δύο δεμένοι τόμοι, έτος Α’, αρ. 1 (24/1/1925) - 49 (25/12/1925), διευθυντής - ιδιοκτήτης Γερ. Πετροβίκης. Με τα χρωμολιθόγραφα εξώφυλλά τους. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σχ. φύλλου. (2) 120-240
407 “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ”, Δεκαπενθήμερο περιοδικό, διευθυνταί: Κωστής Μπαστιάς - Βασιλ. Μαλατάκης, τεύχη 1-45 (σειρά) 1927-1929. Λογοτεχνία - Φιλοσοφία - Επιστήμη - Τέχνη - Θέατρο - Κριτική, (με άρθρα των Φ. Κόντογλου, Α. Πρωτοπάτση, Τέλλου Άγρα, Ηλ. Ηλιού, Β. Ρώτα, Κ.Θ. Δημαρά κ.ά.). Εικόνες εντός κειμένου. (45) 150-250
408 “ΤΟ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟ ΠΟΥ ΤΟ ΒΓΑΖΕΙ Ο ΒΕΛΜΟΣ”, Αριθ. φύλλων 1-6, (Δεκ. 1926 - Δεκ. 1928), ένας τόμος. Με χαρακτικά Στρατή Δούκα, εικόνες του Γαλάνη, κ.ά. Εικόνες εκτός και εντός κειμένου και πολλές φωτ. εποχής. (Περιλαμβάνεται αφιέρωμα στον Δομίνικο Θεοτοκόπουλο). σ. [πολλαπλές αριθμήσεις). 150-250
409 “PLANS” REVUE MENSUELLE, derectrice J. Walter, Paris, Decembre 1931. (Μηνιαίο γαλλικό περιοδικό). Ασπρόμαυρη εικονογράφηση εκτός κειμένου. Ταλαιπωρημένη ράχη, σ. 156. 30-40
410 “ΤΟ 3ο ΜΑΤΙ”, Έκδοση Πνευματικής Καλλιέργειας και Τέχνης, διευθυντής Σ. Δούκας, επιμέλεια Δημ. Πικιώνης - Χατζηκυριάκος Γκίκας - Σπύρος Παπαλουκάς - Σωκράτης Καραντινός. Πλήρης σειρά 1-12 τεύχη, 1935-1936-1937, (δεμ. σε 4 τεύχη). Σχ. 4ο. (4) 180-250
411 “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” Εν Αθήναις τη 4η Αυγούστου 1936, τεύχος πρώτον, Αριθμός φύλλου 324. Διάταγμα του Ι. Μεταξά “Περί αναστολής Συντάγματος και διαλύσεως της Βουλής”, προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου. Σ. 2. 25-30
412 “Ο ΗΛΙΟΣ”, Εβδομαδιαία Εγκυκλοπαιδική Επιθεώρησις, τ. 4, 1939-1942, διευθυντής Ι.Δ. Πασσάς, διευθ. συντάξεως Σταθ. Καραβίας. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο μεγάλο, κόκκινη βιβλιοδ. (4) 50-100
413 “Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ”, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ, ιδρυθέν υπό του Νικολάου Π. Παπαδόπουλου, τ. 2, περίοδος Β’, τόμος 49ος & 50ος, 1942-1943, Διευθυντής Γρηγόριος Ξενόπουλος. Πράσινη βιβλιοδ. εποχής. (2) 70-100
414 “ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”, Τέσσερα τεύχη: αριθμός 1 & 10 (1945), αριθμός 1 (1946) και αριθμός 3 (1947). Τέχνη, Λογοτεχνία, Επιστήμη, Καθημερινή Ζωή, εκδίδεται κάθε μήνα από την A.G.I.S. (Συνεργάτες: Α. Σικελιανός, Α. Καραντώνης, Ο. Ελύτης, Κλ. Παράσχος, S. Potter, Rex Warner, J. Steegman κ.ά.). (4) 50-70
415 “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΖΩΗ”, Μηνιαίο Περιοδικό Μελέτης των Προβλημάτων της Ηπείρου”, υπεύθυνος Νικ. Παντίσης, καλλιτεχνική διεύθυνση Κ. Μαλάμου, εκδίδεται και διευθύνεται από ομάδα Ηπειρωτών. Με μία ολοσέλιδη ξυλογραφία του Μόραλη “Ακρογιάλι” (Ύδρα). Τεύχος 2, Φεβρουάριος 1946. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Άκοπο. Σχ. 4ο, σ. 32. 20-25
416 “ΣΙΝΕΑΚ”, Εβδομαδιαίο εικονογραφημένο περιοδικό για μικρούς και μεγάλους, διευθυντής Νίκος Τσεκούρας. Σαράντα ασυνεχή τεύχη δεμένα σε έναν τόμο, έτος 1947. Τα τεύχη: 6-8, 10, 12-14, 17-46, 48-50. Σχ. φύλλου μικρό. 90-150
417 “ΑΙΞΩΝΗ”, Μηνιαίο περιοδικόν Ελληνικής Πνευματικής Καλλιέργειας, 3 τόμοι, 1950-51, 1952, 1953. Συνεργάτες Κόντογλου, Λαδάς, κ.ά. Αρχισυντάκτης Δημ. Πικιώνης. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (3) 200-300
418 “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ”, Μηνιαίον Τεχνικόν Περιοδικόν, ιδρυτής - υπεύθυνος ύλης Βασιλ. Δ. Φενερλής, τεύχη 1-3 & 6-8, 1950-1951. Εικόνες εντός κειμένου. (5) 40-50
419 “ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ”, ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ, Πολιτικού, Εθνικού, Φιλοθηραματικού, Φιλοδασικού, Θηρευτικού, Επιστημονικού, Μορφωτικού, Κυνολογικού και Αθλητικού Περιεχομένου, εκδότης - διευθυντής Αλέκος Δ. Πειρουνάκης, 11 τεύχη, περίοδος 1953- 1955. Έγχρωμα εξώφυλλα, εικόνες εντός κειμένου και διαφημίσεις εποχής. Σχ. 4ο. (11) 60-100
420 “ΣΗΜΕΡΑ”, Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν Εκλαϊκευμένης Επιστήμης, Τέχνης και Γραμμάτων, Διευθυντής Χρ. Εμ. Αγγελομάτης, έτος Α’ 1960-61 τεύχη 24, έτος Β’ 1961 τεύχη 17, έτος Γ’ 1962 τεύχη 10. Εικόνες εντός κειμένου. Διαφημίσεις εποχής. (51) 60-70
421 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤ. - “ΚΟΣΚΙΝΟ”, Τα τεύχη αρ. 1, 2, 3 & 4, Απρίλιος 1968 - Μάρτιος 1969. Μικρή ανθολογία από πρωτότυπα πεζογραφήματα της πρώτης περιόδου της “Διαγωνίου” (1958-1962). (Το 4ο τεύχος στα γαλλικά). Υπεύθυνος Ντ. Χριστιανόπουλος. (4) 30-40
422 “Η ΜΑΜΗ”, Εκδίδεται από τις “Επαναστατικές Σοσιαλιστικές Ομάδες”, αριθ. φύλλου 11, 1 Αυγούστου 1971 (έκδ. Γερμανίας, αντιχουντική εφημερίδα). Σ. 6. 30-35
423 “ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”, ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΙΜΠΕ-ΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ, μηνιαία έκδοση, 26 φύλλα, περίοδος 1972-1974. Έκδοση στην Ιταλία (βλ. Editorial). (26) 100-200
424 “ΛΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ”, Κεντρικό Όργανο του Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κινήματος Ελλάδας (Ε.Κ.Κ.Ε.). Εβδομαδιαία εφημερίδα, υπεύθυντος Σωκράτης Γεωργιάδης. Φύλλα: 34 (1979), 16 (1978), 1 (1977) & 1 (1980). Σύνολο 52 φύλλα. (52) 140-200
425 “ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ”, Επιμέλεια Κωνσταντίνος Παπουλίδης, περιοδική έκδοση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, τ. 2, Θεσσαλονίκη 1981 & 1983. (2) 15-20
Βλέπε και: 65, 536, 923, 623, 925, 292, 25, 932, 608, 219, 558, 560, 14, 641, 930, 378, 933, 57, 596, 610, 578, 786, 871, 163, 160, 827

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [426-438]
426 ΑΣΩΠΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1875, τυπ. Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1874. Με ξυλογραφίες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 345. 65-85
427 ΟΥΤΙΝΟΣ, “ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ”, εκ του τυπογραφείου Καλλιρρόης, 1880. Σ. 148. [δεμ. μαζί] ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ήτοι Ο ΕΚΔΙΩΧΘΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ και Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ, εκδίδοται υπό πολλών Κρηναίων, εν Κρήνη τη 1η Ιανουαρίου 1890. Σ. 72. [δεμ. μαζί] Η ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ανατύπωσις εκ των “Πατρίων”, σ. 127+4 Κατάλογος των Συνδρομητών Τραπεζούς. Βιβλιοδ. εποχής. 90-180
428 “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ”, Ετήσιον Ημερολόγιον, έτος Α’, 1881, υπό Ιωάννου Α. Αρσένη τη ευνοϊκή συμπράξει πολλών λογίων, τυπ. “Ελληνικής Ανεξαρτησίας”, 1880. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου, μεταξύ αυτών ξυλογραφίες προσωπικοτήτων. Με τα αρχικά εξώφυλλα. Νέα βιβλιοδ., σ. 264+4 παρτιτούρα. 70-80
429 “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡ. ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ” Δύο έτη δεμένα μαζί, έτος Δ’ 1893 & έτος Ε’ 1894, τυπ. Αμάλθειας Εν Σμύρνη. Περιλαμβάνουν: Αι πρώται Ελληνικαί εν Σμύρνη Εφημερίδες και ο Περιοδικός Τύπος (Σ. Σολομωνίδου). Το Εμπόριον εν Σμύρνη 1600-1820 & 1820-1893. Αι Ελληνίδες Υπηρέτριαι (εν Σμύρνη). Η Επιδημία του 1893. “Τα δύο τριαντάφυλλα” (ποίημα του Στυλ. Σεφεριάδου). Το τέλος ενός καλλιτέχνου, κ.ά.. Ορισμένα φύλλα λυτά - αποκόλληση ράχης. Δεμ., σ. 258+291+1 αναδιπλ. “Η Γέφυρα του Μέλητος”. 65-90
430 [ΑΡΣΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ”, ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, έτος 13ο, τυπ. της “Εστίας”, 1898. Διευθυντής Ιωάννης Α. Αρσένης. Εικονογραφημένο. Βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο, σ. 472 + 4 παρτιτούρα (Μουσική Ανέκδοτος Σπυρίδωνος Ξυντά, “Λεμβωδία”). 80-100
431 [ΔΥΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1904], Το ένα “Κ. Ελευθερουδάκη”, με διαφημίσεις εποχής, τυπ. Εστία. Σχ. 16ο. Και το άλλο “Πάλλης & Κοτζιάς”. Σχ. 16ο. (2) 30-34
432 “ΑΚΤΙΝΕΣ” ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, ύλης παντοίας και διαφερούσης, 1908, εν Κωνσταντινουπόλει 1907. Με αναλυτικό κατάλογο συνδρομητών σε Μικρασία, Τραπεζούντα κ.ά. (χωρίς χάρτη - παράρτημα). Δεμ., σ. 288. 70-100
433 ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1919, μετ’ εικόνων, εν Σάμω 1919. σ. 192. 60-70
433β HMEPOΛOΓION THΣ MEΓAΛHΣ EΛΛAΔOΣ. Iδρυτής-Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, έτη 1922-1936, 15 τόμοι (=πλήρης σειρά). Oι 13 τόμοι δεμένοι με λινό και οι 2 με βιομηχανική λινή βιβλιοδεσία. (15) 400-600
434 “ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ”, Τη συνεργασία των απανταχού λογίων, προς προαγωγήν την σκέψεως και της προόδου του Ελληνικού Κόσμου, έτος δεύτερον 1929, Νέα Υόρκη. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., σ. 448. 60-70
435 “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, Ιδρυτής - Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, τυπ. Εστία, 1934. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου, άκοπο. σ. 544. 35-45
436 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, 1958. Εικονογραφημένον, ιδρυτής - διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης, έτος εικοστόν όγδοον, εκδ. Μ. Τριανταφύλλου. σ. 320+διαφημίσεις. 40-60
437 [ΧΙΟΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1971], Εκδότες υιοί Ν. Χαβιάρα, Χίος 1971. Με αφιέρωση του δημάρχου Χίου Δημ. Τσαμπλάκου. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο μικρό, σ. [χ.α.σ.]. 30-40
438 [ΤΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓ.] ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Ημερολόγιο “ΗΡΑΚΛΗΣ 1983, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ”. Εικονογραφημένο από τον ζωγράφο Παναγιώτη Τέτση με το ζωγραφικό του έργο “Η Λαϊκή Αγορά”. Σχ. πλάγιο [χ.α.σ.]. 30-45
Βλέπε και: 428

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [439-454]
439 ΚΑΒΟΥΡ Χ.Β., Ο ΕΝΑΓΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ή Η ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ ΔΙΚΗ του ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΠΑΛΜΕΡ, εκ της συγχρόνου Αγγλικής Δημοσιογραφίας, εν Λονδίνω, τυπ. Wertheimer, 1860. Εικόνες (ξυλογραφίες) εντός και εκτός κειμένου. Κάποιες σελίδες με σκισίματα ή πρόχειρα επιδιορθωμένες. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές, σ. 199. 100-180
440 ΒΟΥΣΑΚΗ Κ.Ι., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889. Εικονογράφηση εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 802. 60-90
441 FOSTER M., A TEXT BOOK OF PHYSIOLOGY, with illustrations, Macmillan and Co, New York 1891-1893, τ. 4, (Comprising Book I & II, The Central Nervous System, The Senses and Somme Special Muscular Mechanisms - The Tissues and Mechanisms of Reproduction). Πράσινη βιομηχ. βιβλιοδ. (4) 45-65
442 [ΛΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ. ΦΕΞΗ], Η ΦΘΙΣΙΣ, μτφρ. εκ του Γαλλικού υπό ΑΝΤ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ, εκδ. Γ.Δ. Φέξη, 1905. [δεμ. μαζί μτφρ. του ιδίου] ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΣ [μαζί] ΝΕΥΡΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ [μαζί] ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ [μαζί] ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ [μαζί] ΣΥΦΙΛΙΣ [μαζί] ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ [μαζί] ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ [μαζί] ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΑ [μαζί] ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΣ [μαζί] ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. σ. πολλαπλές αριθμήσεις. 45-80
443 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 1906, μετά 394 εικόνων, τυπ. Εστία, 1906. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, φθορές στην ράχη κυρίως, σ. 783. 65-85
444 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, 1907, μετά 158 εικόνων, τυπ. Εστία, 1907. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, μικρά γδαρσίματα στις ακμές, σ. 590. 70-80
445 ΜΠΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά εικόνων εν τω κειμένω, τυπ. Εστία, 1908. Με αφιέρωση του σ. στον πρίγκιπα Γεώργιο. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 583. 80-120
446 [ΔΥΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ] Συμπληρώνονται από τους ιατρούς: α) Κωνσταντίνο Μερκούριο, Κερατέα 1912 και β) Στέφανο Φόντα, Πρέβεζα 1916. Όπου και δηλώνουν την επιθυμία τους να τους αποσταλεί δείγμα δωρεάν του διαφημιζόμενου γαλλικού προϊόντος “COMPRIMES DE BULGARINE”, (φάρμακο για διάρροια, δυσκοιλιότητα, αρτηριοσκλήρωση …). (2) 60-70
447 ΤΣΙΝΟΥΚΑΣ Β.Γ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, μετά προλόγου του καθηγητού Βλ. Μπένση, τυπ. “Εστία”, 1916. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σ. 73. 60-70
448 ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Γ.Κ., Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΦΙΛΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΓΕΝΕΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΗΣ, μετά προλόγου υπό G. Milian, τυπ. Εστία, 1925. Δεμ., σ. 119. 40-160
449 ΕΜΜΑΟΥΗΛ ΕΜΜ. ΙΩ., ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ποιοτική, ποσοτική, εφηρμοσμένη, ουροχημεία, τοξικολογική χημεία, φαρμακευτική χημεία, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού. Σ. 540. 50-60
450 ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ, εκδ. “Δαμασκός”, 1956. σ. 156. 50-60
451 “ΙΑΤΡΙΚΗ” Μηνιαία Έκδοσις Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, τ. 1-30 (λείπουν οι τόμοι αρ.: 5-8, 11 & 13), περίοδος 1962-1976. Κόκκινη βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες. (23) 1-…
452 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜ., ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ, παρεχομένη υπό του Δημοσίου και των Νομ. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, έκδ. 1965. Σ. 237. 25-30
453 [ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Κ. - IΣTOPIKA IATPIKHΣ], 28 μελέτες στην ιστορία της ιατρικής (αρχαίας, βυζαντινής κ.ά.), δεμένες σε έναν ογκώδη τόμο. Περιλαμβάνονται: Iστορία της Iατρικής δια μέσου των αιώνων (1925), Eρασίστρατος (1953), Θεοφάνης ο Nοννός (1964), Disabled in Ancient Greece (1964), K. Σάββας-Προληπτική Iατρική (1963), I. Kαμινόπετρος (1964), Medieval Medicine (1960), ο Iπποκράτης (1960), Ancient Surgery (1960), Iατρική προ του Iπποκράτους (1961), Iατρική/Tουρκοκρατία κ.ά. Σ. περ. 900. Δερμ. βιβλιοδεσία. 130-200
454 [ΠΑΤΡΑ] ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ. - ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΓΡ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Αχαϊκές εκδόσεις, [χ.χ., 1970 περ.]. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. σ. 79+1+3. 25-40
Βλέπε και: 488

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [455-486]
455 BONNYCASTLE JOHN, AN INTRODUCTION TO ASTRONOMY IN A SERIES OF LETTERS FROM A PRECEPTOR TO HIS PUPIL, illustrated with copper-plates, printed J. Johnson, London 1786. Με 20 περ. αναδιπλ. πίνακες εκτός κειμένου και ex libris. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 432. 300-400
456 [ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ - FIRMIN DIDOT], Μέρος α) PRECIS ELEMENTAIRE SUR L’EXPLICATION DES LOGARITHMES ET SUR LEUR APPLICATION, EXPLICATION ET USAGE DES LOGARITHMES, εκδ. [1810 περ.] [μαζί] Μέρος β) TABLE DE LΟGARITHMES DE SINUS, COSINUS ET TANGENTES, εκδ. 1821 [μαζί] Μέρος γ) TABLE DE LΟGARITHMES DE SINUS ET TANGENTES έκδ. 1821. [μαζί] Μέρος δ) RECUEIL DE QUELQUES TABLES PROPRES A FACILITER LA METHODE DE BORDA, POUR DETERMINER LES LONGITUDES EN MER, έκδ. 1825. (Οι λογάριθμοι και η εφαρμογή τους σε Γεωμετρία, Αστρονομία, Ναυτιλία κ.α. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. πολλαπλές αριθμήσεις. 80-130
457 [KOXYΛIA - SOWERBY JAMES], THE MINERAL CONCHOLOGY OF GREAT BRITAIN OF COLOURED FIGURES AND DESCRIPTIONS OF THOSE REMAINS OF TESTACEOUS ANIMALS OR SHELLS, London 1812. Έγχρωμες, ωραίες λιθογραφίες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σ. 234+index 100-150
458 BART WILLIAM JARD., THE NATURALIST’S LIBRARY, MAMALIA, vol. I., MONKEYS, Edinburgh 1833. Έγχρωμες ολοσέλιδες λιθόγραφες εικόνες εκτός κειμένου. σ. 220+25+10. 85-100
459 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ήτοι ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΦΕΛΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, εις χρήσιν των διδασκομένων, εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1861. Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 260. 70-90
460 [ΒΟΤΑΝΙΚΗ] ADRIEN DE JUSSIEU, COURS ELEMENTAIRE D’HISTOIRE NATURELLE, - BOTANIQUE, Paris 1865. Με 812 ξυλόγραφα σχέδια. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 561. 60-80
461 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, εν Βιέννη, τυπ. Μεχιθαριστών, 1869. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, φθαρμένη, σ. 256+4. 90-120
462 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ μετά 50 σχημάτων, προς χρήσιν παντός περί την μηχανικήν ασχολούμενου, τυπ. Βλαστού Βαρβαρρήγου, 1887. Βιβλιοδ. εποχής, νεότερη δερμάτινη ράχη, σ. 534. 70-90
463 FLAMMARION CAMILLE, L’ATMOSPHERE METEOROLOGIE POPULAIRE, libr. Hachette, Paris 1888. Με 307 εικόνες εντός κειμένου και 15 έγχρωμες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σπασμένο καπάκι, φθορά στη ράχη, χτυπημένο εξώφυλλο και διάτρηση στις πρώτες σελίδες, σ. 808. 75-120
464 [ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ] LES RAVAGEURS DES FORETS, par H. DE LA BLANCHERE, Paris 1889. Με 110 ξυλογραφίες εντός κειμένου. [δεμ. μαζί] LES RAVAGEURS DES PLANTATION D’ALIGNEMENT, par Le D’EUGENE ROBERT, Paris 1889. Με 52 χαρακτικά εντός κειμένου. Επίσης περιλαμβάνει αναδιπλούμενο πίνακα των εντόμων της Γαλλίας με τα λατινικά και τα γαλλικά ονόματά τους. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σ. 398. 100-150
465 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ., ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, (λείπει η σελ. τίτλου), έκδ. 1896. Βιβλιοδ. εποχής, επηρεασμένη από υγρασία, σ. 304. 35-50
466 [ΣΕΛΗΝΗ] “Full Moon”, εκδ. Underwood, Washington 1899 περ. Στερεοσκοπική φωτογραφία σε χαρτόνι. Διαστάσεις [8,6x17,6 εκ.] 70-100
467 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Α., ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΑ, πραγματείαι περί καλλιεργείας της Μορέας, ανατροφής του Μεταξοσκώληκος και κατεργασίας της Μετάξης, τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1900. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 336. [δεμ. μαζί] PRODUCTION ET FIXATION DES VARIETES DANS LE VEGETAUX, Paris 1865, κ.ά. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στην ράχη. 50-70
468 ΚΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, οικονομική, προστατευτική και ιδεώδης σημασία των δασών, Ιστορία των δασών, Βάσεις Δασικής Πολιτικής, τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1906. Με αφιέρωση του σ. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 366. 70-120
469 [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ] CATALOGUE DE LOCOMOTIVES, Hudswell, Clarke & Co, Railway Foundry, Leeds, Angleterre (στα αγγλικά και γαλλικά). Με πολλές φωτογραφίες μηχανών και τεχνικά χαρακτηριστικά. Έκδ. 1908. Σχ. Πλάγιο, σ. 53. 50-70
470 MAGNY A.V., LA CONSTRUCTION EN BETON ARME, Paris 1923. Σ. 605. [μαζί] BETON-KALENDER TASCHENBUCH FUR DEN BETON U EISENBETONBAU, Berlin 1939. Σ. 360+60. [μαζί] BETON-KALENDER TASCHENBUCH FUR DEN BETON U STAHLBETONBAU, Berlin 1957. Σ. 457+36. 40-60
471 [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ.] “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ”, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921, Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τόμος Β’, “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ” Α’ μέρος έκδ. 1923 & Β’ μέρος έκδ. 1925, τ. 2, τυπ. και έκδ. Ιωάν. Χρ. Χατζηιωάννου. Πλούσια εικονογράφηση, κυρίως εντός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, πράσινη βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη στο Β’ μέρος του Β’ τόμου. (2) 350-380
472 ΧΕΛΔΡΑΪΧ Θ., ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, προσδιοριζομένα επιστημονικώς, εκδιδόμενα υπό Σπ. Μηλιαράκη καθηγητού της Βοτανικής, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1925. Λινή βιβλιοδ., σ. 299. 50-60
473 [ΑΔΑΜΑΝΤΟΛΟΓΙΑ] LES ETABLISSEMENTS DIAMANTAIRES ASSCHER, Amsterdam - Paris - Versailles, 1927. Με εικόνες του εργαστηρίου, διαμάντια κ.ά. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σ. [χ.α.σ.] 40-50
474 [ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ] KERR MARK LAND, SEA AND AIR, REMINISCENCES OF MARK KERR, with illustrations, London 1927. Ο σ. υπήρξε σύμβουλος του Βασιλιά Κωνσταντίνου (βλ. σελ. 178-198: πληροφορίες Ελλάδας 1913-1915). Με φωτ. εκτός κειμένου και ένα αναδιπλ. σχέδιο. Χωρίς εξώφυλλα, σ. 406. 50-100
475 [ΟΙ ΟΙΝΟΠΩΛΑΙ ΑΘΗΝΩΝ], Επαγγελματική Επισκόπησις, επιμέλεια Χρήστου Κουτσογιαννόπουλου, χημικού, έκδ. 1934. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σ. 256. 60-120
476 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Σ., ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, Ουρανός, Ηλιακόν και Αστρικόν Σύστημα, Μέθοδοι Ερεύνης, Ιστορία και Εφαρμογαί της Αστρονομίας, Κοσμογονία, πρόλογος Δημ. Αιγινήτου, εκδ. “Νεοελληνικά Γράμματα”, ιδρυτής Κ. Ελευθερουδάκης, 1936. Με 48 πίνακες, έγχρωμαι εικόνες και χάρται εκτός κειμένου, 845 εικόνες, σχήματα και διαγράμματα εντός κειμένου, 244 πίνακες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, χαρτόδετο, σ. 732. 80-90
477 [ΞΑΝΘΗ] ΑΛΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ, ΟΙ ΓΙΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, Αρχείον Γεωργοοικονομικών Μελετών Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1941. Με φωτ. εντός κειμένου καθώς και πολλούς πίνακες. Σ. 584. 40-60
478 [ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ] ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜ., ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α. ΣΥΓΓΡΟΥ (P. GAUTIER 162m/m), διατριβή επί υφηγεσία, εκδ. 1942. Με 2 αναδιπλούμενους πίνακες. Σ. 80+2. 25-35
479 [MEΛIΣΣOKOMIA - ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ] ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΣΥΓΓΡΟΥ, Τμήμα ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, Ανάβρυτα Αμαρουσίου, Μαθήματα Μελισσοκομίας κατά τας παραδόσεις του κ. Κ. Τριβιζά, Ιανουάριος 1952. Εικόνες εντός κειμένου. Πολυγραφημένο. Σχ. 4ο, σ. 67. 60-80
480 ILIOPOYLOS P.J., LE CLIMAT DE LA REGION EGEENNE DE LA GRECE, edit. Collection de L’Institut Francais D’Athenes, 1952. Με αφιέρωση του σ. Σ. 75. 50-80
481 ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ήτοι ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ, έκδ. 1960. Εικόνες εκτός κειμένου και πίνακες. Δεμ., σ. 348+διαφημίσεις εποχής. 40-50
482 SAMARAS DEMETRIOS, NUCLEAR PROPULSION AND ENGINEERING FOR ENGINEERS, published by the Technical Chamber of Greece, [χ.χ.]. Ίσως η πρώτη μελέτη για την εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας στην αεροναυπηγική - προωθητική από Έλληνα διακεκριμένο επιστήμονα. Τυπωμένη αφιέρωση στον διάσημο Ι.Κ. Καραθεοδωρή. Πάμπολλα σχεδιαγράμματα και πίνακες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σ. 23+701. 50-70
483 HEMINGWAY ERNEST, ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ, εκδ. “Ο Κόσμος της Τέχνης”, [χ.χ., 1965 περ.], μτφρ. Κ.Φ. Στο εξώφυλλο απεικόνιση του Κιλιμάντζαρου. Σ. 168. 30-40
484 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΑΠΑΝΤΑ, αρχαίον κείμενον, μετάφρασις, σχόλια, Τόμος Α’, μέρος Α’: Μαρτυρίαι Ελληνικαί - Λατινικαί & μέρος Β’, υπό Ευαγγέλου Σ. Σταμάτη, έκδ. Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 1970. (ένας τόμος δεμ. σε δύο). Λινόδετοι. (2) 65-80
485 [ΨΑΡΕΜΑ] BRANDT ANDRES, Revised and enlarged FISH CATCHING METHODS OF THE WORLD, London 1972. Με 390 εικόνες και σχέδια εκτός κειμένου και εκτενής διεθνής βιβλιογραφία 349 λημμάτων. Δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σ. 240. 40-45
486 [ΔΕΗ] Διαφημιστική αφισέτα της ΔΕΗ, “19-26 Οκτωβρίου, Εβδομάς Προλήψεως Ατυχημάτων’’. Ασπρόμαυρη, [χ.χ., 1975 περ.]. Διαστάσεις 33x23 εκ. 30-40
Βλέπε και: 449, 653, 811, 498, 419, 609, 335, 193

27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [487-495]
487 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΙΟΤΗΣ ή ΥΠΟΘΗΚΑΙ περί του ΕΥΠΡΕΠΩΣ ΦΕΡΕΣΘΑΙ, έκδ. 1888. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 180. 65-100
488 ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΖΑΝΟΣ, Η ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ, απάνθισμα εκ του γαλλικού, τυπ. Ν.Γ. Κεφαλίδου, εν Κωνσταντινουπόλει 1892. (Σκίσιμο στη σελ. τίτλου δεν επηρεάζει το κείμενο). Το Ε’ μέρος περιλαμβάνει την Πρακτική Ιατρική. Με εκτεταμένο κατάλογο συνδρομητών κυρίως της Κωνσταντινούπολης αλλά και της Σμύρνης, Μυτιλήνης, Οδησσού, Νοβορροσίσκ, Αστραχάν κ.ά. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 576+3. 80-120
489 [ΕΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ] Με τίτλο “FERRIE INTIME”, γαλλικά και με επικολλημένα γραμματόσημα. Εξι ασπρόμαυρα [1900 περ.] (6) 60-80
490 ΜΟΕΒΙΟΥΣ Π.Ι., Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΒΛΥΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ, μτφρ. της 12ης εκδόσεως του 1922 μετ’ επεξηγηματικών σημειώσεων του συγγραφέως εκ του γερμανικού υπό Μ.Θ. Αντωνάκη, έκδ. Ελευθερουδάκης 1924. Δεμ. Σ. 123. 30-40
491 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡ., Τρία βιβλία του ιδίου: ΑΙ ΕΤΑΙΡΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, εκδ. Μιχ. Ι. Σαλίβερου, [χ.χ.]. Σ. 308. [μαζί] ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ, τυπ. Ταρουσόπουλου, [1925 περ.]. σ. 168. [μαζί] Ο ΕΡΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ, εκδ. Γ. Βασιλείου, 1927. Σ. 391. (3) 60-90
492 ΣΟΥΑΖΥ ΜΑΡΥΖ, ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ, δημοσιογραφική έρευνα, μτφρ. εκ του γαλλικού υπό Θάνου Βρύσουλα, έκδ. 1930. Δερμάτινη ράχη, σ. 208. 40-60
493 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (=ΛΑΕΡΤΗΣ ΛΑΡΜΗΣ), ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, εκδ. “Φλάμμα”, 1931. Με χειρόγραφη αφιέρωση του ποιητή. Σ. 50. 50-80
494 ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΡΟΖΑ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, “Φεμινιστική Βιβλιοθήκη”, εκδ. “Αθηνά”, [χ.χ. 1935 περ.]. Δεμ., σ. 109. 20-30
495 FUCHS EDUARD, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΘΩΝ και ΕΘΙΜΩΝ, τόμος Α’, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (δεν κυκλοφόρησε άλλος τόμος), επιμέλεια Π. Στρατίκη, μτφρ. από ομάδα μεταφραστών, εκδ. “Πυρσός”, 1958. Με 247 εικόνες εντός κειμένου και 12 εκτός κειμένου. Λινή βιβλιοδ, σχ. 4ο, σ. 269. 75-90

Β HMEPA
28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [496-501]
496 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Τίτλος μιας μετοχής 100 δραχμών, εν Πειραιεί τη 14η Ιουλίου 1916. Δίγλωσσο κείμενο (ελληνικά - γαλλικά), με υπογραφές και γραμματόσημα. Λιθογραφία διακοσμημένη με μυθολογικές παραστάσεις. Σε πλαίσιο, διαστάσει [34x37 εκ. περ.] 80-100
497 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1909-1913, μετ’ εικόνων και χαρτών, τυπ. Σακελλαρίου, 1923. Δεμ., σ. 255. 60-70
498 [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ.] “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ”, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1821-1921, Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τόμος Ζ’, “ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΝ”, τυπ. “Νέα Ελληνική Ηώς”, 1928. Πλούσια εικονογράφηση, κυρίως εντός κειμένου. Σχ. φύλλο μικρό, μπλε βιβλιοδ. εποχής, σ. 244. 190-250
499 “ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ”, Εκδίδεται υπό της Ελληνικής Θαλασσίας Ενώσεως, διευθυντής Επαμ. Μπαμπούρης, εικονογραφημένη επιθεώρησις, τεύχη 87-98, τόμος Η’, 1936. Χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα, πλούσια εικονογράφηση. Σχ. Φύλλου, σ. 3397-3759. 90-180
500 ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ, Σχέδιον αριθ. 60 (14/2/39) κλίμαξ 1:500, κατόψεις συγκροτημάτων, φωτισμός, αερισμός, αποχετεύσεις υδάτων, δίκτυο κατασβέσεως πυρκαϊάς κ.λπ. [μαζί] ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ, κλίμαξ 1:200. (2) 40-60
501 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΠΑΜ., ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 1912-1913, έκδ. 1939. Πλούσια εικονογράφηση. Φθαρμένη ράχη, σ. 435+7. 70-90
Βλέπε και: 840, 732, 485, 747, 533

29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [502-514]
502 [MERCATOR G. - CLOPPENBURCH J.] “MACEDONIA EPIRUS et ACHAIA”, Xάρτης, χαλκογραφία από το έργο “Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographical meditationes”, 1630-1636, (γαλλική έκδοση). Το τοπωνύμιο ACHAIA επί της Στερεάς Ελλάδας [βλ. Ζαχαράκης 2249]. Διαστάσεις [19x26 εκ.] μαζί με ένα φύλλο κειμένου. 180-220
503 [MERCATOR G. - CLOPPENBURCH J.] “GRAECIA”, Xάρτης, χαλκογραφία από το έργο “Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographical meditationes”, 1630-1636, (γαλλική έκδοση). [βλ. Ζαχαράκης 2248]. Διαστάσεις [19x26 εκ.] μαζί με ένα φύλλο κειμένου. 180-220
504 [MERCATOR G. - CLOPPENBURCH J.] “MOREA olim PELOPONNESUS”, Xάρτης, χαλκογραφία από το έργο “Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographical meditationes”, 1630-1636, (γαλλική έκδοση). (Ιδιαίτερη έμφαση στα ποτάμια και οικισμούς / κάστρα). [βλ. Ζαχαράκης 2250]. Διαστάσεις [19x26 εκ.] μαζί με ένα φύλλο κειμένου. 180-220
505 [ΠΑΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ] “DE SIRA SIRNA PAROS”, Χαλκόγραφος χάρτης, του Mallet, Παρίσι 1682. [10x15 εκ.] 60-90
506 [DELISLE G.], “CARTE DE LA GRECE dressée sur un nombre de memoires anciens et nouveaux sur ceux de WHELER et TOURNEFORT, sur les Observations Astronomiques de VERNON du P. FEUILLEE MINIME & par G. De L’Isle de l’Academie des Scieces… Paris 1707, (1745) N. Guerard. Χάρτης χαλκόγραφος από Άτλαντα (1700 περ.). Με cartouche. (Διακρίνεται κατά τα 2/3 η Κύπρος, τμήμα της Ιταλίας και η Ανατολία) [βλ. Ζαχαράκης 1335]. Διαστάσεις [49x65 εκ.] 280-380
507 D’ANVILLE, Λιθόγραφος χάρτης, “LES COTES DE LA GRECE ET L’ARCHIPEL”, Paris 1756, [βλ. Ζαχαράκης 116]. Διαστάσεις [54x71 εκ.] 150-250
508 [ZATTA A.] “TURCHIA D’EUROPA divisa NELLE SUE PROVINCIE, E GOVERNI, di nuova Projezione”, Venezia 1782. Χαλκογραφία με χρώμα, εικονίζονται Ελλάδα - Βαλκάνια (Ελλάδα, Macedonia, Epiro, Albania, Servia, Bosnia) με cartouche, [βλ. Ζαχαράκη 3732]. Διαστάσεις [41,5x32,5 εκ.] 200-250
509 [SCHRAEMBL F.A.] CH. - “KARTE von GRIECHENLAND”. Έγχρωμος χαλκόγραφος χάρτης της Ελλάδας (βάσει H. D’ANVILLE και CH. GOUFFIER), από το έργο “Algemeiner Grosser Atlas” (1786-1800), Wien, F.A. Schraembl, 1791 [βλ. Ζαχαράκη 3292]. Διαστάσεις [50x69 εκ.] 280-350
510 [TASSO - ZULIANI M.] “TURCHIA EUROPEA, GRECIA” Xάρτης από τη διάσημη Ιταλική Εγκυκλοπαίδεια “Tasso” (Venezia 1838 περ.). Με χρώμα. Διαστάσεις [29x21,5 εκ.] 50-70
511 [DUFOUR A. - DYONETT], “GRECE MODERNE”, Xάρτης, χαλκογραφία με χρώμα, από το “Atlas Universel”, Paris 1856. Ελλάδα (οροθετική γραμμή Παγασητικού) και ένθετο πλάνο της πόλης των Αθηνών “Plan D’Athènes”. Διαστάσεις [75χ55 εκ.] 200-240
512 [DUFOUR A. - DYONETT], “TURQUIE D’EUROPE”, Xάρτης, χαλκογραφία με χρώμα, από το “Atlas Universel”, Paris 1856. Βλέπουμε: Ελλάδα (με όριο τον Παγασητικό), Βαλκάνια, Μικρά Ασία και ένθετο πλάνο Κωνσταντινούπολη - Βόσπορος. Διαστάσεις [75χ55 εκ.] 170-220
513 KIEPERT HENRY, Χάρτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, “CARTE GENERALE DE L’EMPIRE OTTOMAN, EN EUROPE ET EN ASIE”, Berlin, D. Reimer editeur, 1867. Επικολλημένος σε πανί, με φθορές. Διαστάσεις [98x128 εκ. περ.]. 350-500
514 [PERTHES J., di Gotha] “IMPER OTTOMANO IN EUROPA, GRECIA e le ISOLE IONIE”, έγχρωμος χαρακτικός χάρτης από το έργο “L’ATLANTE STIELER”, Loescher 1884. Ελλάδα, Βαλκάνια (Montenegro), με σχηματική απεικόνιση των βουνών και των υψομέτρων τους. Διαστάσεις [31x23 εκ.] 60-70
Βλέπε και: 648, 555, 540, 611

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [515-522]
515 [OI EΛΛHNEΣ, 1840 περ.] PADRO - PUJADAS M., Χρωμολιθογραφία “RAZA BLANCA-GRIEGOS”, Montaner y Simon, Edit. Barcelona. Ειδυλλιακό ζευγάρι νεαρών Ελλήνων με παραδοσιακές πολύχρωμες ενδυμασίες. Ο νεαρός καπνίζει, στο βάθος αρχαίος ναός. Ισπανικός ιδεαλισμός του 19ου αιώνα. Διαστάσεις [34x23 εκ.] (Bλ. οπισθόφυλλο αυτόθι). 120-180
516 ΠΟΛΙΤΗΣ Ν.Γ., ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, τόμος Α’, τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1920. Με ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 304. 55-75
517 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, έκδ. “Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων” Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη, πώλησις βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1938. Εικόνες εντός κειμένου. Δεμ., σ. 495. 50-70
518 ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝ., ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ (Παρνασσού), τυπ. “Πυρσός”, 1939. Άκοπο. Σ. 438. 50-70
519 [ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ - ΑΡΧΕΙΟ Γ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ], 73 Πρωτότυπες φωτογραφίες του γνωστού ερευνητή και συγγραφέα. Εικονίζονται στιγμιότυπα του καθημερινού βίου (αργαλειός, ρόκα, θηλασμός), οικήματα, εργαλεία, ενδυμασίες, κτηνοτροφία κ.ά. Ορισμένες φωτογραφίες προετοιμάστηκαν για τη σχεδιαζόμενη έκδοση (σημειώσεις επί των φωτογραφιών). Περίοδος: δεκαετία του 1960 περ. Διαστάσεις [13x18 εκ. περ.] 200-400
520 ΜΠΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Ιστορία των Ελλήνων Αρβανιτών, 1960. Εικόνες εντός κειμένου, (μετά τη σελ. 176 έγχρωμη λιθόγραφη απεικόνιση του Οικόσημου του Μερκούρη Μπούα). Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 379. 50-60
521 ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜ., ΕΠΩΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, έκδ. 1971. Σ. 55. 15-20
522 ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ, συμβολή στη μελέτη του, έκδ. 1981. Πλούσιο, έγχρωμo, εικονογραφημένο λεύκωμα. Σχ. 4ο, σ. 143. 40-60
Βλέπε και: 598, 368, 574, 644, 381, 374, 372, 572, 39, 858, 552, 544

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [523-537]
523 STUART J. - REVETT N., “A PLAN OF THE ACROPOLIS, 1753 improved for recent observation”, χαλκογραφία, έκδ. Λονδίνο 1825. Διαστάσεις [36x47,5 εκ.] 150-200
524 [ΘΕΑΤΡΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ] BARBIERI - TERZAGHI, Χρωμολιθογραφία, “GRECIA - ROVINE DEL THEATRO DE ERODEI” [1845 περ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. Διαστάσεις [14,5x19 εκ.] 50-80
525 [ΛΑΥΡΙΟ] “Greek Miners, The famous Mines of Ancient Laurion”, εκδ. Underwood, Washington [1903 περ.], (Έξοδος εργατών από τα μεταλλεία Λαυρίου. Ομαδικό πορτρέτο, ιδιαίτερης εκφραστικότητας). Στερεοσκοπική φωτογραφία σε χαρτόνι. Διαστάσεις [8,6x17,6 εκ.] 100-150
526 [ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ] TRAMWAYS D’ATHENES ET DU PIREE, action de 100 francs. Μετοχή της “Compagnie Generale”, [1907 περ.]. 45-60
527 [ΑΘΗΝΑ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΥΚΑΒHΤΟΣ, ΠΛΑΚΑ, ΘΗΣΕΙΟ] “The Acropolis from Philopappos, Greece”, εκδ. Keystone (99-11161) [μαζί] “Tower of the Winds”, εκδ. Keystone (23-9293) [μαζί] “Athens & Acropolis”, εκδ. Keystone (96-964) [μαζί] “The Parthenon on the Acropolis”, εκδ. Keystone (688-33997) [μαζί] “The Thesion”, εκδ. Stereo-Travel [μαζί] “Athens from the Areopagus”, εκδ. J.F. Jarvis. Έξι στερεοσκοπικές φωτογραφίες σε χαρτόνι. U.S.A. [1908 περ.]. (1. Αθήνα, η Ακρόπολη από του Φιλοπάππου, 2. Αθήνα και στο βάθος η Ακρόπολη, 3. Παρθενώνας και στο βάθος ο Λυκαβηττός, 4. Αέρηδες, άποψη της Πλάκας, 5. Θησείο και σε πρώτο επίπεδο βοσκός με κοπάδι ζώων, 6. ο Λυκαβηττός και ο Άρειος Πάγος). Διαστάσεις [8,6x17,6 εκ.] έκαστο. (6) 185-250
528 [ΠΕΙΡΑΙΑΣ - PIRAEUS], “A Sailboat in the Harbour of Piraeus, Greece”, εκδ. Keystone (P146-17107) [μαζί] “Piraeus and outlook west over Salamis”, (1. Πλοίο στον Πειραιά, 2. Λιμάνι Πειραιά, Σαλαμίνα στο βάθος), εκδ. Underwood (27-9296). Στερεοσκοπικές φωτογραφίες σε χαρτόνι. U.S.A. [1908 περ.]. Διαστάσεις [8,6x17,6 εκ.] (2) 60-90
529 [ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ] Πειραιώς, Αθηνών, Πελοποννήσου, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, [1912 περ.]. Με 40 λιθόγραφα σχήματα - εικόνες (με προσθήκη κόκκινου και πράσινου χρώματος). Κομμένα τα δύο πρώτα φύλλα στην κάτω δεξιά γωνία (δεν επηρεάζει ιδιαίτερα). Δεμένο σε νεώτερο χαρτόνι. 75-100
530 ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Εκδοθείς υπό Ανδρ. Ν. Σταματόπουλου, τυπ. Δ. Δελή, 1927. Δεμ., σ. 114+1φ. διαφημίσεις. 60-120
531 [ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ - ΦΙΛΗΝΤΑΣ Μ. - ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ.] Επιστολή χειρόγραφη του γλωσσολόγου Μ. Φιλήντα προς τον “Αθηναιογράφο” ιστορικό Δ. Καμπούρογλου στην οποία του ζητά ό,τι γνωρίζει για τη λέξη “Γκάγκαρης (=Αθηναίος)”. Κλείνει με σκωπτικό σχόλιο για τον γραφικό χαρακτήρα του Δ. Καμπούρογλου, 1/5/1930. Σταλμένη από τους Ποδαράδες (Ν. Ιωνία Αττικής). Μία σελίδα, ένα φύλλο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [26,5x21 εκ.] 70-120
532 [ΒΕΛΜΟΣ ΝΙΚ.], “ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ”, Η Αθήνα όπως είταν επί Τουρκοκρατίας μέχρι ανεξαρτησίας, με τα Αρχαία και Ρωμαϊκά μνημεία της, με τις Βυζαντινές Εκκλησίες της, τις αγορές της, το Λαό της και τους Αρχόντους του, και τους Τούρκους Δυνάστες με τους Βοεβόδες τους και τα Τζαμιά τους, όπως τα είδαν οι ξένοι Περιηγηταί του 18ου και 19ου αιώνα, έκδ. Ασύλου Τέχνης, 1931. Επιμέλεια Στρατή Δούκα. Συμβολή Δημητρίου Καμπούρογλου και πολλών αρχαιολόγων και καλλιτεχνών. Επιτροπή παρούσης εκδόσεως: Πρόεδρος Ι. Τσιριμώκος, αντιπρόεδρος Κ. Παλαμάς, γεν. γραμματεύς Μιλτ. Μαλακάσης. Εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, σ. 237 150-200
533 [ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ “Ο.Λ.Π.”] Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 1936-1937, Έκδοσις Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Εικόνες εντός κειμένου και άλλες εκτός κειμένου, μερικές αναδιπλ. Δεμ., σ. 280+διαφημίσεις εποχής. 70-80
534 [ΘΗΣΕΙΟ, ΝΑΟΣ] BARBIERI - TERZAGHI, Λιθογραφία σε σέπια, “GRECIA - ATENE ED IL TEMPIO DI TESEO” [1845 περ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. Διαστάσεις [14,5x19 εκ.] 60-80
535 “ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗ”, Ιδρυτής Νικολ. Γεωργ. Ιγγλέσης 1900, έτος 47ον, τόμος Α’, 1947-1948. Ευρετήρια, Επισ. Ελλάς, Αθήναι, Τράπεζαι, Πειραιεύς, Προάστεια. Με πλήθος διαφημίσεων εποχής. Δεμ., σχ. 4ο, σ. 552. 80-120
536 “ΑΙΞΩΝΗ” ‘Όργανον Ελληνικής Πνευματικής Καλλιέργειας, διευθυντής Κ. Μεραναίος, τ. 1-10 δεμ. σε 7, περίοδος 1950-1951. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (7) 70-90
537 ΤΑΣΣΟΣ, Λιθογραφία, “ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη “τ”, με το κόκκινο σφραγιδάκι), [χ.χ.]. Διαστάσεις [21,2x26,2 εκ.]. 20-25
Βλέπε και: 379, 773, 45, 120, 46, 27, 276, 750, 343

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [538-539]
538 [ΣΑΛΑΜΙΝΑ] “GOLFO DI SALAMINA”, τοπίο, από τον Lemercier, [1825 περ.]. Διαστάσεις [10,5x13,2] 35-50
539 ΔΟΥΚΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΤΗΣ HΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΑΝΤΟΙΑΣ ΥΛΗΣ, συντεθέντες ή παραφρασθέντες υπό Νεοφύτου Δούκα, εις τόμους δύο, Τόμος Δεύτερος, εν Αιγίνη, εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1835. Περιλαμβάνει (“Εγκώμιον εις τον Ηγεμόνα”, “Βίβλος Ζωής”, “Θούριος εις την Εκστρατείαν του Α. Υψηλάντους”, “Λόγος προς την Αλή Πασάν των Ιωαννίνων”, μελέτη στην Εκάβη του Ευριπίδη, στον Αίαντα του Σοφοκλή, κ.ά.). [βλ. Γκίνη 2543]. Δεμ., σ. 5+384. 180-250
539β ΚΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, “ΑΙΓΙΝΑ” ελαιογραφία σε κόντρα-πλακέ, εικονίζεται επιβατικό πλοίο της γραμμής, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [1965 περ.]. (Ο Πέτρος Κάτσας ζούσε στην Αίγινα. Zωγράφιζε μόνο καραβάκια και μόνο σε ορισμένα μεγέθη. Σύμφωνα με τον Μάνο Ελευθερίου που τον γνώρισε από κοντά “Θεό τον έκανα το ίδιο καραβάκι να το ζωγραφίσει σε μεγαλύτερο ξύλο. Ήταν ανένδοτος!”). Διαστάσεις [32x41 εκ.] 900-1400
Βλέπε και: 278, 277

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [540-562]
540 [ΡΟΔΟΣ] MALLET, “Die Stadt Rhodes”, εικονίζεται η Πόλη, το Λιμάνι και το Κάστρο της Ρόδου από ψηλά, χαλκογραφία, Frankfurt 1719. [βλ. Ζαχαράκης σ. 108]. Διαστάσεις [15,5x11 εκ.] 80-120
541 [ΑΝΔΡΟΣ] PROPAGANDA FIDE-DIPLOMA DELLA GRAMMATICA - ANDROS, [ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΔ. ΑΝΔΡΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ], COLLEGIO URBANO DE PROPAGANDA FIDE, Δίπλωμα του Ludovico della Grammatica, Ρώμη, 24 Απριλίου 1772. Χειρόγραφο στα λατινικά, 11 φύλλα περγαμηνής, καλλιγραφημένα με κόκκινο, μαύρο και χρυσό μελάνι. Τα 5 πρώτα με ισάριθμες ολοσέλιδες ζωγραφικές παραστάσεις. Δερμάτινη καλλιτεχνική βιβλιοδ. εποχής με έκτυπα θυρεών του κτήτορα και του καθηγητού του. [βλ. άρθρο στη “Bιβλιοφιλία”, τχ. 108, σελ. 32]. 2000-2500
542 [ΡΟΔΟΣ] BARBIERI - TERZAGHI, Χρωμολιθογραφία, “ANATOLIA - FORTE SETTENTRIONALE DI RODI” [1845 περ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. Διαστάσεις [14,5x19 εκ.] 70-100
543 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ Μ.Λ., ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ήτοι σύντομος πραγματεία περί του πολιτεύματος των Αθηνών και της Σπάρτης…, τυπ. της Λακωνίας. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 182. 70-80
544 [ΣΚΟΠΕΛΟΣ] Ύφασμα υφαντό (Μποτέγκα) λαχούρια με 4 χρώματα. Πιθανολογούμενη προέλευση Σκόπελος. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [32x36 εκ.] [περ. 1900] 170-240
545 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΕΠΑΜ., ΙΚΑΡΙΑΚΑ ήτοι ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, εκ του Ηγεμονικού τυπ., εν Σάμω 1893. Σ. 159. 70-100
546 [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ] ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ν., Ο ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ, τυπ. Θήρας, 1898. Δεμ. με το αρχικό του εξώφυλλο, σ. 36. 40-80
547 “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΣΑΜΟΥ” Εν Λιμένι Βαθέος, εκδίδοται υπό του Διευθυντού του Ηγεμ. Διοικ. Γραφείου, ( Ανδρέας Εμμ. Κοπάσης Ηγεμών Σάμου), αριθμοί φύλλων 532-694, 1909-1910. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. εποχής, σ. 2345-3038. 400-500
548 [ΚΩΣ] ΖΑΡΡΑΦΤΗΣ ΙΑΚ., ΚΩΙΩΝ Β’ μέρος, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩ από αρχαιοτάτων μέχρις ημών, τυπ. Ν.Ι. Νικολαΐδου, Κως 1922. Σ. 120. 70-90
549 [ΓΥΖΗΣ Ν.], ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΝΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, Ν. ΓΥΖΗΣ 1842-1900, επιμέλεια Δ.Ι. Καλογερόπουλου και Ξ. Σώχου, τυπ. “Εστία”, 1925. Πλούσια εικονογράφηση, εικόνες εντός και εκτός κειμένου (Ο Γύζης νέος, Άρτεμις Γύζη, Ο λιμήν της Τήνου, Το ναυτόπουλο, Ο Ολυμπιονίκης κ.ά. Σύνολο 50 περ. εικ.]. Σχ. 4ο, σ. 82. 30-40
550 [ΑΝΔΡΟΣ] ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ., ΛΑΤΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΝΔΡΟΥ (1208-1710), τυπ. Εστία, 1927. Σ. 27. 20-35
551 [ΑΝΔΡΟΣ] ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ., ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΪΡΗΣ, ιστορική και φιλοσοφική μελέτη, τυπ. “Εστία”, 1928. Φθαρμένη βιβλιοδ., σ. 268. 55-60
552 [ΡΟΔΟΣ] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ., ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤ’ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, με τον Πινδαρικόν Ύμνο στο Ρόδιο Περιοδονίκη Διαγόρα, τυπ. Κασιμάτη & Ιωνά, Αλεξάνδρεια 1935. Σ. 56. 30-40
553 [ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ] ΖΕΡΒΟΣ ΣΚΕΥΟΣ, ΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, τόμος πρώτος, 1935. Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση με φωτ. εκτός κειμένου, πολλές εξ αυτών αναδιπλούμενες και έγχρωμα διακοσμητικά στοιχεία και πρωτογράμματα. σ. 338. 50-70
554 [ΡΟΔΟΣ] ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΡΟΔΟΣ ΤΟ ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟ ΝΗΣΙ, η νέα και η παληά Ρόδος, τα μουσεία και τα αξιοθέατα, ματιές στην ιστορία του νησιού, εκδρομές σ’ αξέχαστες εξοχές, αρχαιότητες και μεσαιωνικά κάστρα, τι βρήκε και τι έκανε η Ελλάδα μας, Η αντίσταση του Ροδιακού λαού, έκδ. 1949. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες εκτός κειμένου. Σ. 212. 25-35
555 ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΝΑΞΟΣ σε απλή γεωγραφική, ιστορική και γεωλογική επισκόπηση, εικονογραφημένο, εκδ. 1958. [μαζί] Χάρτης της Νάξου και των Κουφονησιών, εκδ. Στεφ. Αγαπηνού, Αύγουστος 1951. Διαστάσεις [50x70 εκ.]. (2) 25-35
556 [ΡΟΔΟΣ - ΜΕΛΕΤΖΗΣ] Δύο ασπρόμαυρες φωτ. με όψεις της Ρόδου από τον Σπύρο Μελετζή, [χ.χ.]. Στο πίσω μέρος η σφραγίδα του φωτογράφου με όνομα και διεύθυνση. Διαστάσεις [23x17,5 εκ.]. (2) 40-60
557 [WARLAMIS EFTHYMIOS, SANTORINI] AEGEAN ARCHITECTURAL LINES. Λεύκωμα 43 ολοσέλιδων ελεύθερων γραμμικών σχεδίων αρχιτεκτονικής τοπίου της Σαντορίνης, [1980]. Φθορές στο εξώφυλλο και τη ράχη. Πρόλογος στα αγγλικά. Σχ. 4ο, σ. 48 φ. 80-100
558 “ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ”, Γράμματα, Ιστορία, Λαογραφία, Πολιτική, Επίκαιρα, Δίμηνο Περιοδικό, ιδιοκτησία Ελπίδα Ασημακοπούλου, διεύθυνση Ασημ. Ασημακόπουλος, (έδρα Νάξος). Τόμος Α’ τεύχη 1-6, τόμος Β’ τεύχη 7-12, τόμος Γ’ τεύχη 13-18, τόμος Δ’ τεύχη 19-24, τόμος Ε’ τεύχη 25-30. Τα έτη:1984, 1986, 1987, 1988. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ. (5) 90-100
559 [ΜΥΚΟΝΟΣ] “Ο ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ”, μηνιαία εφημερίδα αναπτύξεως και προβολής των ζητημάτων της Μυκόνου, εκδότης Θεοδώρα Λοΐζου, διεύθυνση Τάσσος Μ. Λοΐζος, χρόνος 15ος - 22ος, Ιανουάριος 1986 - Ιούλιος 1994, αριθμ. φύλλων 123-209. Σχ. φύλλου, άριστα βιβλιοδετημένα σε λινή βιβλιοδ. 100-200
560 “ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” Αναγνωστήριο Καλύμνου “Αι Μούσαι”, σειρά αυτοτελών εκδόσεων, επιμέλεια - διορθώσεις Μαριάνθη Μελισσουργάκη, Μιχάλης Εμμ. Αρφαράς, τόμοι 17-21, 1988-1992. (5) 45-75
561 [ΡΟΔΟΣ] ΦΥΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ (1932-1945), Ρόδος 1995. Σ. 77. [μαζί] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ.Ν., “ΚΡΗΝΗ”, (ποιήματα), τυπ. του Εμπορίου, Αλεξάνδρεια 1948. Σ. 70. [μαζί] ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, “ΠΑΛΜΟΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ”, τυπ. Ε. Χριστοδούλου, 1947. Με φωτ. γενική άποψη της Ρόδου. Σ. 56. [μαζί] Πρόγραμμα Εθνικού Θεάτρου Ρόδου - Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Αφάντου “Ο Πήγασος”, του θεατρικού “Τα Ραουνιάσματα” του Τσαμπίκου Σιφόπουλου, Σάββατο 6 Μαρτίου 1982. Σ. 4. (4) 35-50
562 [ΣΚΥΡΟΣ] ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Η ΣΚΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, εκδ. Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, 1997. σ. 340 25-35
Βλέπε και: 437, 324, 132, 662, 885, 593, 507, 505, 648, 268

34. ΣTEPEA EΛΛAΔA – EYBOIA [563-566]
563 [ΔΕΛΦΟΙ] ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, τυπ. “Εστία, 1930”. Με ολοσέλιδες φωτ. εποχής. σ. 46. [μαζί] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, “ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ”, αισθηματικό μυθιστόρημα, 1962. Με υπογραφή του συγγραφέα. σ. 19. [μαζί] ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Α’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, εκδ. “Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία”, ανάτυπον εκ του πρώτου τόμου των “Πρακτικών” του Α’ Διεθνούς Ανθρωπιστικού Συμποσίου εν Δελφοίς, 1970. Σ. 69-91. (3) 35-55
564 [ΦΘΙΩΤΙΔΑ] ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, τοπογραφία, αρχαιολογία, ιστορία, Α’ τόμος, έκδ. 1938 & Η ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, αρχαιολογία, ιστορία, τοπογραφία, Β’ τόμος, έκδ. 1939. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. (2) 65-85
565 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ., Η ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗΝ, συμβολή εις την ιστορικήν έρευναν του όλου δράματος της Ελλάδος, έκδ. 1950. Με αναδιπλ. χάρτες. Σ. 404. 50-60
566 ΛΑΠΠΑΣ ΤΑΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, σχέδια Β. Γερμενή & Γ. Βακιρτζή, εκδ. Κένταυρος, 1950. Με χειρόγραφη αφιέρωση. Σ. 109. 25-35
Βλέπε και: 849, 502, 769

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [567-579]
567 [ΙΩΑΝΝΙΝΑ] GEOFFROY CH., Λιθογραφία “JANINA”, εικονίζεται η πόλις, το κάστρο, στο βάθος μιναρές, και οι κάτοικοι σε καθημερινές στιγμές [1840 περ.]. Ίχνη υγρασίας. Διαστάσεις [11x16 εκ.] 50-70
568 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, τυπ. Δ. Μαυρομμάτη, 1850. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σ. 384. 80-90
569 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Π., ΠΑΡΟΙΜΙΑΣΤΗΡΙΟΝ Ή ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΟΥΣΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΑΙΣ, μετ’ αναπτύξεως της εννοίας αυτών και παραλληλισμού προς τας αρχαίας, (τυπ. Ιωαννίνων), 1863. Με εκτενή κατάλογο συνδρομητών. Λείπουν τα εξώφυλλα, σ. 183. 65-85
570 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΤΟΥ ΤΕΠΕΛΕΝΛΗ, τυπ. Σπ. Κουσουλίνου, 1895. Εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 616+1 έγχρωμος αναδιπλ. χάρτης. 120-250
571 ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1861-1937), Σύντομο επιστολικό σημείωμα του Χρηστοβασίλη με αναφορά στους Γαγαραίους. Υπογεγραμμένο, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [18x11,5] 100-150
571β “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” Περιοδικόν Σύγγραμμα ιδρυθέν και εκδιδόμενον προνοία του Μητροπολίτου Ιωαννίνων ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΛΑΧΟΥ, επιμέλεια Περ. Βιζουκίδου, Γεωργ. Αναγνωστόπουλου, Αλκ. Κοντοπάνου, Εν Ιωαννίνοις, 1926-1932, 1934-1937 & 1939, 13 τόμοι. Βιβλιοδ. με πράσινο πανί. (13) 300-400
572 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ, (ανατύπωσις εκ του Ε’ έτους των Ηπειρωτικών Χρονικών), εν Ιωαννίνοις 1930. Με υπογραφή της Αγγ. Χατζημιχάλη. σ. 14+24 εικόνες εκτός κειμένου. 50-70
573 “ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ, τ. 4, τυπ. Ι. Βάρτσου. Τόμος 1ος (τεύχος πανηγυρικόν) 1830-1930. Τόμος 2ος, 3ος & 4ος 1931-1933. Με αφιερώματα, εικόνες, φωτ., αναδιπλούμενα έγγραφα κ.λπ. Πράσινη βιβλιοδ. (4) 60-120
574 ΠΙΝΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΛΟΓΕΡΑ, ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, έκδ. 1936. Ξεκολλημένο εμπροσθόφυλλο. Σ. 62. 50-60
575 [ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ] Διάφορα δακτυλόγραφα έγγραφα περί κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σταθμού Βόλου και Κεντρικής Προβλήτας Λιμένος Βόλου, 1947. Σ. 13. 25-30
576 [ΜΕΤΕΩΡΑ] Τρεις ασπρόμαυρες φωτ. των Μετεώρων [1965 περ.]. Διαστάσεις [22,5x22 εκ.]. (3) 20-25
577 ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, 1967. Με εικόνα της πόλεως των Ιωαννίνων από παλιά χαλκογραφία. Πανόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα, σ. 1053+αναδιπλ. Γενεαλογικός πίνακας οικογενείας Μελά (1635-1967). 90-120
578 “ΔΩΔΩΝΗ”, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τόμος 6ος 1987, τόμος 21ος 1992, τόμος 22ος 1993 (σε 2 μέρη) & τόμος 23ος 1994. (5) 40-60
579 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝ., ΑΠΟ ΤΟΥ 98ου ΥΨΩΜΑΤΟΣ (Αναμνήσεις ενός Ηπειρώτου Αγωνιστού), επιμέλεια Αποστ. Π. Παπαθεοδώρου, προλογίζει Αλεξ. Χ. Μαμμόπουλος, 1979. Εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Άκοπο. σ. 411+ πίναξ περιεχομένων + πίναξ εικόνων. 50-70
Βλέπε και: 406, 415, 201, 502
37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [580-599]
580 WALKER MARY ADEL., THROUGH MACEDONIA to the ALBANIAN LAKES, London 1864. Με τις 9 (από τις 12) χρωμολιθογραφίες από τον συγγραφέα (Καβάλα, Φίλιπποι, Άγ. Όρος, Θεσσαλονίκη “Ο Ναός των 12 Αποστόλων” με 2 φωλιές πελαργών στους τρούλους, Αψίδα Κωνσταντίνου, Όλυμπος, Πίνδος κ.ά.). Πράσινη βιβλιοδ. εποχής με χρυσό διάκοσμο, σ. 274. 180-250
581 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (ιστορία, κοινωνικός βίος, τέχνη) μετά εικόνων ολοσέλιδων και εντός του κειμένου, βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1914. Δεμ., σ. 160. 40-60
582 [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΜΙΡΛΙ] Ασπρόμαυρη φωτ: “Χωρικοί στο καφενείο”, 1917. Διαστάσεις [23,8x17,8 εκ.]. 20-30
583 [ΘPAKH “LA REVUE FRANCϋAISE”], Πολιτική Λογοτεχνική επιθεώρηση, Παρίσι 7 Σεπτεμβρίου 1913. Εξώφυλλο “Στη Θράκη καίνε, καταστρέφουν, αρπάζουν” (Τουρκικές ωμότητες), άρθρο φωτογραφίες. Σ. 617-644. 40-60
584 OWEN COLLINSON H., SALONICA AND AFTER THE SIDESHOW THAT ENDED THE WAR, with a forword by General Sir G. Milne, London 1919. Με 13 φωτογραφικούς πίνακες εκτός κειμένου (Θεσσαλονίκη κ.ά.) και ένα χάρτη. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 295. 40-60
585 [ΑΘΩΣ - ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ, Η ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΑΘΩ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1300-1921, μετά 35 εικόνων, τυπ. Ν. Χριστομάνου, 1921. Φθορές στο εξώφυλλο, σ. 204. 60-90
586 [ΕΔΕΣΣΑ] ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΔΕΣΣΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εδρεύουσα εν Θεσσαλονίκη. Μετοχή 100 δραχμών (λιθογραφία), εν Θεσσαλονίκη τη 20 Φεβρουαρίου 1922. Με υπογραφές και χαρτόσημα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30,5x30,5 εκ. περ.] 80-100
587 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ από των παναρχαίων χρόνων μέχρι της σήμερον. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ, έκδ. 1923. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 736. 100-150
588 [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜ., ΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, 1925. Σ. 216+7. 50-70
589 ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Α., ΜAΚΕΔΟΝΙΑ, μελέτη στρατιωτική, ιστορική, εκδ. 1928. Με εικόνες εκτός κειμένου και χάρτες. Φθορές στην ράχη και τις ακμές των εξώφυλλων, σ. 110. 35-45
590 ANCEL JACQUES, LA MACEDOINE, SON EVOLUTION CONTEMPORAINE, Librairie Delagrave, Paris 1930. Με αναδιπλ. χάρτη και εικόνες εκτός κειμένου. Περίτεχνη δερμ. βιβλιοδ. χρώματος ματζέντα, σχ. 4ο, σ. 352. 150-200
591 ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ Μ.Ι. - ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Χ., Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, μελέτη δημογραφική και οικονομική, Θεσσαλονίκη 1931. Σ. 178. 45-60
592 [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΑΜ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ - ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, Δελτίον Προόδου του μαθητή Τριανταφυλλίδη Ιωάννου, τάξεις: Δ’, Ε’, ΣΤ’, 1931-1934 (μετέπειτα καθηγητού Πολυτεχνείου στη σχολή της Αρχιτεκτονικής). Με παρατηρήσεις δασκάλων και κηδεμόνων. [χ.α.σ.]. 60-100
593 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, “Βασίλειον της Ελλάδος, Ο Νομάρχης των Κυκλάδων […] εν Ερμουπόλει τη 23 Οκτωβρίου 1940, ο Νομάρχων των Κυκλάδων Σ. Σκαρπέτης. Μονόφυλλη αφίσα επί της επετείω απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης. Διαστάσεις [50x70 εκ.] 60-120
594 [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΚΟΠΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ] Δέκα επτά βιβλία για ζητήματα Έθνους, Ιστορία του Μακεδονικού λαού, Το Μακεδονικό Απελευθερωτικό Κίνημα κ.ά. Εκδόσεις του Archives de la Macedoine, Macedonian Academy of Sciences and Arts, του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας, κ.ά. Συγγραφείς: M. Apostolsky, Gligor Todorovsky (τ. 3), Azanovsky-Oche Tito κ.ά. Όλα στην Μακεδονική γλώσσα, τυπωμένα στα Σκόπια (1967-1987), μόνο ένα ρωσιστί. (17) 50-100
595 [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΚΟΠΙΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ] Έξι βιβλία για ζητήματα πολιτιστικά: Σχέσεις Μοντενέγκρο με Μακεδονία, Κύριλλος και Μεθόδιος, Εθνογένεση των Yuruk, Εκδόσεις της Ακαδημίας της Μακεδονίας (βιβλιογραφία 1967-1987), Λεύκωμα αρχαιολογίας και τέχνης. Όλα στην Μακεδονική γλώσσα, μερικά με περιλήψεις στα αγγλικά. Εκδόσεις του Macedonian Academy of Sciences and Arts. 60-100
596 “ΕΔΕΣΣΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Τετράμηνη Περιοδική Έκδοση του Φιλοπροόδου Συλλόγου Εδέσσης “Μέγας Αλέξανδρος”, υπεύθυνοι συντάξεως - επιμέλεια ύλης: Δημ. Αντωνιάδης, Κωνστ. Σταλίδης, Τόσος Σαμαρτζής, τεύχη: 2-11(10 τεύχη), περίοδος 1972-1977. (10) 45-60
597 [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ, Θεσσαλονίκη 1974. Σχ. 16ο, λινόδετο, σ. 343. 35-40
598 [ΔΡΑΜΑ - ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ Ν.Γ.], ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, εκδ. Άγρα, 1986. [μαζί του ιδίου] Το ίδιο κείμενο ανάτυπο από τα Δραμικά Χρονικά, 1981. Με αφιέρωση του συγγραφέα. (2) 40-50
599 “ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑ”, Όργανον Εταιρείας Θρακολογικών Μελετών. Τόμος αρ. 1 (εντός: έτος Α’, τεύχος 2 Απριλ. 1981 [δεμ. μαζί] έτος Β’ 1982). Κείμενα του Αντώνη Καψή περί της Εταιρείας Θρακολογικών Μελετών (Η Επιστήμη της Θρακολογίας, περί “Ινδοευρωπαίων”…). Σ. 154. 30-40
Βλέπε και: 881, 772, 477, 912, 385, 132, 676, 381, 917, 880

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [600-610]
600 [ΒΑΛΕΣΤΡΑΣ] FRIEDEL A., Λιθογραφία υδατογραφημένη, “BALESTRA” (οργάνωσε την επανάσταση στην Καλαμάτα και του Μωριά), Γ’ έκδ., Λονδίνο 1827. Διαστάσεις [40,5x30,5 εκ.] 200-250
601 ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΑΛΕΞ., ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ, (Ο Αυθέντης του Μωρέως) τόμος Η’ διηγήματα, τυπ. Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1876. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 263. 60-90
602 [ΠΑΤΡΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ 1884] Χειρόγραφο Ενδεικτικόν Β’ τάξεως Γυμνασίου του μαθητή Ανδρέα Κ. Αργυρού εκ Παξών. Σφραγίδα του Α’ Γυμνασίου Πατρών, υπογραφή Γυμνασιάρχη και χαρτόσημο. 4 φύλλα, 1 σελίδα γραμμένη. 70-100
603 [ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1888] Έγγραφο - χειρόγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για διορισμό του Α. Τσιριτόπουλου, Δημοσίου Εισπράκτορος στο ταμείο Καλαβρύτων. Υπογράφει ο Υπουργός, 27 Μαΐου 1888. Ένα φύλλο, μία γραμμένη σελίδα. 40-60
604 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Γ. Κ., ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΥ 1928, εκδ. Επιστημονικής Ηχούς, 1928. Ο σ. ήταν διευθυντής της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και καθηγητής της Γεωλογίας στην Γεωπονική Σχολή. Σ. 104. 25-40
605 “ΛΑΚΩΝΙΚΑ”, Περιοδικόν “Της Ενώσεως των εν Αττική Λακεδαιμονίων”, τεύχος Α’, 1932, τυπ. Αδελφών Σαρρή. Με ολοσέλιδες φωτ. Δεμ., σ. 399. 60-100
606 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝ., ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ και ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1798-1957, πρόλογος Γ.Θ. Ζώρα, έκδ. 1958. Εξώφυλλο του ζωγράφου Αντ. Θεοδωρίδη. Κομμένο τμήμα των σελ. 47-48, 81-82, 95-96. Σ. 260. 25-35
607 ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΑΡΤΗ-ΜΥΣΤΡΑΣ, εκδ. εταιρία “Τύπος”, [χ.χ., 1960 περ.]. Με 17 φωτογραφίες του Boissonas εκτός κειμένου σε illustration χαρτί (κυρίως Ταΰγετος). Ελαφρά ίχνη υγρασίας, σκίσιμο στη γωνία ενός φύλλου. Δεμ., σ. 87. 60-90
608 “ΗΩΣ” ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΛAKΩNIA περίοδος 3η, έτος 6ο, αριθ. 66-70, 1963. Διευθυντής - Υπεύθυνος Κ.Α. Παπαγεωργίου. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Σχ. 4ο, σ. 310+διαφημίσεις εποχής. 40-60
609 ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, διατριβή επί διδακτορία, έκδ. 1969. Σχεδιαγράμματα και πίνακες εντός κειμένου. Σ. 138. 35-40
610 [ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ], “ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ”, περιοδικόν σύγγραμμα της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών, τόμος 10ος, ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ, Αριστείον Πνευματικόν εις τον ΔΙΚΑΙΟΝ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΝ, 1990. Άκοπο. Σ. 552. 20-25
Βλέπε και: 454, 504, 322

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [611-622]
611 [ΖΑΚΥΝΘΟΣ]” VILLE ET PORT DE ZANTE”, Κάτοψη και πανόραμα του λιμένος της Ζακύνθου. Με επεξηγηματικό υπόμνημα, χαλκογραφία, [1790 περ.]. Διαστάσεις [20x13 εκ.] 45-65
611β [KEPKYPA 1801 - MONOΦYΛΛO] ΨHΦIΣMA στο οποίο κοινοποιείται η αμνηστεία και η πλήρης αποκατάσταση των αριστοκρατών, όχι μόνο πολιτική αλλά και των προνομίων (τιμαρίων) που ίσχυαν των περίοδο της Bενετικής κυριαρχίας. Yπογράφει ο Στάμμος Pοδόσταμος, πρύτανης (ιδιοκτήτης) Kέρκυρας. Kέρκυρα 1801, διαστ. 37,5x25 εκ. Mε χαλκόγραφο επίτιτλο και απεικόνιση βενετικού πλοίου. Bλ. “Bιβλιοφιλία”, αρ. 4-5-1977, σ. 26. 950-1200
612 [ΒΑΜΒΑΣ Ν.] Χειρόγραφο απολυτήριο του Σπ. Χωραφά (με άριστα), εν Αργοστολίω της Κεφαλληνίας, Ποσειδιώνος ένη και νέα, 1824. Υπογράφει ο Ν. Βάμβας. Διαστάσεις [10x17,3 περ.] 100-200
613 [ISOLE JONIE - Θυρεός], Χρωμολιθογραφία, “Θυρεός Επτανήσων” [1850 περ.]. Με φτερωτό λέοντα και βέλη και φαρέτρα. Χρυσοκόκκινο μελάνι. Διαστάσεις [21,5x14,8 εκ.] 45-60
614 [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ Α., Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ, (Εκ του Αττικού Ημερολογίου του 1876), εν Ζακύνθω, τυπ. Η Επτάνησος Χ. Χιώτου, 1876. Φυλλάδιο, 8 σελ. 20-30
615 ΜΑΡΜΟΡΑΣ ΑΝΔΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συγγραφείσα μεν ιταλιστί εν έτει 1672, μεταφρασθείσα υπό του Ιωάννου Μαρμορά, τυπ. “Ο Κοραής”, Κέρκυρα 1902. Με μία λιθογραφία εκτός κειμένου με απεικονίσεις νομισμάτων. Άκοπο. Σ. 348+1. 90-150
616 ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΠΟΥ ΕΣΥΝΘΕΣΕ Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΚΑΛΙΔΑΣΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟ Ο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΝΔΑΛΑΣ, εν Κερκύρα, χρωμοτυπολιοθογραφείον Κωνστ. Γ. Ασπιώτη, 1908. Α’ έκδοση. Φθορές κυρίως στις άκρες των εξώφυλλων. Σ. 90. 70-90
617 ΛΩΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΝ ΤΩ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΩ ΙΔΙΩΜΑΤΙ, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1913. Σ. 46. 20-30
618 [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] MINOTTO MARIETTA, LA REBELLION DES POPOLARI, pages de l’histoire de Zante, αριθμημένη έκδοση, αρ. 182/300, 1933. Λινόδετο, σ. 53. 60-80
619 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΦΩΚΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ, τυπ. Σπυρόπουλου 1949. Με αφιέρωση του σ. Σ. 44. 30-40
620 [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ] ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ ΝΤΙΑΝΑ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, εισαγωγή από τον Δημήτρη Λουκάτο. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά - γαλλικά), 1957. Με 44 ζωγραφικά έργα - τοπία σε έγχρωμη ολοσέλιδη αναπαραγωγή. Σχ. φύλλου, φθορές στο εξώφυλλο, σ.[χ.α.σ.] 120-150
621 ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, έκδ. 1966. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 328/1500. Σχ. 4ο, λινόδετο, σ. 124. 40-60
622 ΖΗΒΑΣ ΔΙΟΝ., Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤ’ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΘ’ ΑΙΩΝΑ, εκδ. Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 1970. Εικόνες εκτός κειμένου πολλές εξ αυτών αναδιπλ. Με λεξιλόγιο και κατάλογο 312 εικόνων. Σχ. 4ο, σ. 201. 65-80
Βλέπε και: 804

40. ΚΡΗΤΗ [623-630]
623 “ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ” “ΑΛΗΘΕΙΑΣ”, του υπ’ αριθ. 20 φύλλου της 24ης Φεβρουαρίου 1901, Εν Ηρακλείω τη 26η Φεβρουαρίου 1901. Σ. 2. 20-25
623β ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜ., ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ προς τον εαυτόν του, προς τον Θεόν και προς την Κοινωνίαν, ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΥΧΟΝΤΩΝ, εις την γλώσσαν του λαού, τυπ. “Η Πρόοδος” Ε.Δ. Φραντζεσκάκη, Χανιά Κρήτης. Στο εξώφυλλο φωτ. της Βασιλικής Οικογένειας από την επίσκεψή της στα Χανιά το 1901. Με μερικές σημειώσεις στα περιθώρια των πρώτων σελίδων. Λινόδετο, σ. 160. 60-90
624 [ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 1908], Εν Χανίοις τη 15 Σεπτεμβρίου 1908, υπογράφει ο σύμβουλος Ν. Φαρφουράκης, ακριβές αντίγραφο με σφραγίδα Εκπαιδευτικής Περιφέρ. Πειραιώς, 25η Μαΐου 1919. Σ. 1. 40-60
625 REINACH A.J., LA QUESTION CRETOISE, VUE DE CRETE, Paris, Libr. Paul Geuthner, 1910. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σ. 143. 45-60
626 [ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1913] Έγγραφο “ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” για τη διάθεση μοναστηριακών κτημάτων. Με υπογραφές, σφραγίδα και χαρτόσημα, Σεπτέμβριος 1913. 25-30
627 [ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ ΙΩ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ “Ο ΚΟΡΑΗΣ”] Ιδρυθέν εν Ηρακλείω τω 1905, ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ του μαθητού Β’ τάξεως Χατζιδάκι Ματθαίου, έτος 1913-14. Σχ. πλάγιο αναδιπλ., σ. 6. 25-30
628 GROSS HANNS, Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ προς χρήσιν των εισαγγελέων, ανακριτών, βαθμοφόρων της αστυνομίας και της χωροφυλακής και παντός εν γένει ανακριτικού υπαλλήλου, μτφρ. εκ του Γαλλικού υπό Φ. Αθ. Ζηρού, εν Χανίοις, τυπ. “Νέας Ερεύνης”, τ. 2 δεμ. μαζί. Σ. 218+296. 90-110
629 LELAND G. ALLBAUGH, Η ΚΡΗΤΗ, υποδειγματική έρευνα, ιδρύματος Ροκφέλλερ, συνεργασία του Πανεπιστημίου του Princeton, New Jersey, 1957. σ. 588+7+2 αναδιπλ. χρωματιστοί χάρτες. 25-30
630 “ΜΕΛΙΣΣΑ”, Μηνιαία εφημερίδα των μαθητών του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου ΑΡΜΕΝΙΩΝ-ΣΗΤΕΙΑΣ, 1971, τεύχη (4). 25-30
Βλέπε και: 767, 347


41. ΚΥΠΡΟΣ [631-634]
632 ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΑΓΩΝΟΣ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, έκδ. 1961. Με φωτογραφίες των νεκρών του Κυπριακού Έπους κατ’ αλφαβητική σειράν εκτός κειμένου και με αναδιπλ. πολιτικό χάρτη της Κύπρου. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. σ. 21+410+ 74 παράρτημα. 60-80
633 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ν., ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, ποιητική συλλογή, Γλασκώβη 1974. Σ. 62. 40-50
634 [INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS] ΘΕΜΑ 117, ΕΛΛΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ 11-14 ΜΑΙΟΥ 1983, Θέμα του Συνεδρίου “Ο Ρόλος του Λαϊονισμού στην Αυριανή Ευρώπή”, Πρόεδρος του Συνεδρίου Δημοσθένης Τσαγκαράτος Κυβερνήτης, Διεθνής Παρατηρητής Joseph Domenech. Πολυγραφημένο. Σχ. 4ο, σ. 119. 30-50
Βλέπε και: 927
42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [635-646]
635 [ΦΕΝΕΛΩΝ - ΠΟΘΗΤΟΣ Α.] ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΒΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟ ΦΕΝΕΛΩΝΟΣ, μτφρ. Α.Ποθητός, εν Κωνσταντινουπόλει [1860 περ.], σκισμένη και επιδιορθωμένη η σελ. τίτλου, δεν φαίνεται η ημερομηνία εκδόσεως. Εικόνες εκτός κειμένου. Σύγχρονη λινή βιβλιοδ., σ. 21+278 το τελευταίο φ. σκισμένο, επηρεάζει το κείμενο. 60-70
636 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Η ΕΝ ΠΟΝΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ, Ή ΠΟΝΤΙΑΚΑ HN Η ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΙΝΕΣ, εν Τραπεζούντι εκφωνηθέντες υπό Π. Τριανταφυλλίδου, εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλλαρά, 1866. Με κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. Ιή+314. 90-180
637 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Π., ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ, δράμα εις μέρη πέντε μετά ΜΑΚΡΩΝ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΩΝ περί ΠΟΝΤΟΥ, τυπ. Περρή και Βάμπα, 1870. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 183(περί Πόντου)+232. 70-130
638 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒ., ΙΣΤΟΡΙΑ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΗΝ ΧΩΡΑΣ ΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤηΣ ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εν Κωνσταντινουπόλει 1870. Σ. 288 [μαζί] ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ. Με εκτενή κατάλογο συνδρομητών. Σ. 48. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, ελαφρώς ταλαιπωρημένη. 120-180
639 “LE MONDE ILLUSTRE”, Παρίσι 7 Αυγούστου 1880. Εξώφυλλο ολοσέλιδη ξυλογραφία “Constantinople, La Population Greque se rendant à l’ambassade de France…”. (Οι Έλληνες της διασποράς και ο σημαντικός ρόλος αυτών). Σχ. φύλλου. 50-60
640 ΣΙΩΝΙΤΗΣ ΥΜΝΩΔΟΣ, Ή ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΟΙ ΥΜΝΟΙ, εκδίδοται εγκρίσει του Μακαριωτάτου Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Κυρίου Κυρίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ Α’, εν Ιεροσολύμοις, εκ του τυπογραφείου του Ιερού Κοινού του Π. Τάφου, 1893. Με 35 ολοσέλιδες ξυλογραφίες εκτός κειμένου (η ξυλογραφία της σελ. 15 μελανωμένη). Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σ. 120. 65-100
641 “ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ εκδιδόμενον δις του μηνός εν Κωνσταντινουπόλει χάριν των παίδων και των εφήβων. Έτος Α’, φυλλάδιον 3-18, 15 Νοεμβρίου 1898 - 30 Ιουνίου 1899. Με φθορές, σ. 33-280. 90-180
642 [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] “Street Scene in Contantinople”, εκδ. Keystone (474-7178) [μαζί του ιδίου] “Beautiful Constantinople City of two Continents” (T208-V24111) [μαζί του ιδίου] “Mosque of St. Sophia Constantinople”. Tρεις στερεοσκοπικές φωτογραφίες σε χαρτόνι. U.S.A. [1908 περ.]. (Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία, Τραμ, Σκηνές δρόμου, Η πόλη των 2 Ηπείρων). Διαστάσεις [8,6x17,6 εκ.] (3). 120-150
643 [ΣΜΥΡΝΗ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ] ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Α.Σ. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Κου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ εκφωνηθείς εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ κατά την 10 Μαΐου 1910, τυπογραφείον & λιθογραφείον “Αμάλθειας”, Σμύρνη 1910. 50-100
644 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΚΡ., ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΜΥΡΝΗ (διηγηματικόν στιχούργημα), 194. Με φωτ. του σ. και γλωσσάριο. Σ. 154+1+15. 150-200
645 [ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] BARBIERI - TERZAGHI, Δύο λιθογραφίες (σέπια), “BOSPORO - STRETTO DI COSTANTINOPOLI - Valle limitrosa dalla Turchia asiatica” [μαζί] “CONSTANTINOPOLI - Fontana del Mercato” [1845 περ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. Διαστάσεις [14,5x19 εκ.] (2) 50-70
646 ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ, από της ιδρύσεώς των μέχρι της αποκαταστάσεως των προσφύγων εις το ελεύθερον Ελληνικόν Κράτος, τ. Α & Β, 1949-1950. Στον Β’ τόμο 20 περ. σελίδες με φωτ. Σ. 259+262. (2) 90-120
Βλέπε και: 129, 914, 874, 434, 101, 103, 782, 887, 488, 791, 823, 109, 432, 397, 161, 873, 427, 779, 389, 33, 32, 388, 770, 209

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ [646β-687]
646β [ANAXAPΣHΣ] RECUEIL DE CARTES GEOGRAPHIQUES, PLANS, VUES ET MEDAILLES DE L’ANCIENNE GRECE, RELATIES AU VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS PRECEDÉ D’UNE ANALYSE CRITIQUE DES CARTES, Paris 1819. Mε 27 αναδιπλούμενους και ολοσέλιδους χαλκόγραφους χάρτες της Aθήνας, Aττικής, Θεσσαλίας, Θράκης, Eυξείνου Πόντου κ.ά. 1-…
647 WHELER GEORGE, VOYAGE DE DALMATIE, DE GRECE ET DU LEVANT, chez Daniel Horthemels, Paris 1684, (μόνο πρώτος τόμος από τους δύο). Με 42 χαλκογραφίες εκτός κειμένου (Ζάκυνθος, Δήλος, Μύκονος, Λιμάνι Σμύρνης, Μικρασία, Κωνσταντινούπολη). Επίσης προτάσσοντας 16 σελίδες μετάλλια. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, σ. 301. 180-260
648 [PIACENZA FRANCESCO] L’EGEO REDIVIVO O’ SIA CHOROGRAPHIA DELL’ ARCIPELAGO, […] GRECIA, MOREA O’ PELOPONNESE, DI CANDIA E CIPRI […] In Modona per gli Eredi Soliani, 1688. Με 63 χαλκόγραφους χάρτες ολοσέλιδους (πλήρες). Ex libris με λέοντα κρατών ξίφος. Καθαρό αντίτυπο. Από τα πιο αξιόλογα Isolaria για το Αρχιπέλαγος. Ο Piacenza F. (1637-1687) περιηγήθηκε, χαρτογράφησε και αποτυπώνει μεθοδικά και λεπτομερειακά γεωγραφικά, δημογραφικά, πλουτοπαραγωγικά στοιχεία. Περιέχονται: Κρήτη, Κάρπαθος, Χάλκη, Σύμη, Νίσυρος, Κως, Σάμος, Ψαρά, Ικαρία, Σποράδες, Πάτμος, Κάλυμνος, Αμοργός, Ρόδος, Κύπρος κ.ά. Κείμενο στα Ιταλικά, ωραία πρωτογράμματα και διακοσμητικά μοτίβα. [βλ. Zacharakis C. “Maps of Greece, 3rd (2009) σ. 236-241, αρ. 2628/1692 - 2690/1754 και άρθρο Βιβλιοφιλίας 133 σελίδα 5]. Σχήμα 8ο [21x16 εκ.]. Περγαμηνώα βιβλιοδ. εποχής. Σ. 2φ.λ.+[προμετωπίδα & χαρακτικό (ναυτικός θυρεός, άγκυρες - δελφίνια, ψευδότιτλος)]+1-684+3φ.λ. 3200-4200

649 GEOGRAPHICAL DICTIONARY CONTAINING A FULL and ACCURATE ACCOUNT of the several parts of THE KNOWN WORLD, as it is divided into CONTINTENTS, ISLANDS, OCEANS, SEAS, RIVERS, LAKES & The Situation, Extent, and Boundaries, of all the Empires, Kingdoms, States, Provinces & IN EUROPE, ASIA, AFRICA and AMERICA their Constitutions, Revenues, Forces, Climate, Trade, Commerce, Cities, Ruins […], illustrated with a new and Accurate Set of Map’s of all the Parts of the Known World, making a complet Atlas, printed for J. Coote, London 1759-1760. T. 2. Δίχρωμες σελίδες τίτλου, μαύρο - κόκκινο μελάνι, ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα προ της σελ. τίτλου του 1ου τόμου. Χάρτες και πολλές ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες με αντιπροσωπευτικά μνημεία εκτός κειμένου. Στον δεύτερο τόμο, (μετά το “NAX”), ολοσέλιδη πρωτότυπη χαρακτική εικόνα “Νέα Ναξιώτισσα” και εκτενής αναφορά στο νησί. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, μικρές φθορές στις ράχες, σχ. φύλλου. (2) 400-800
650 [HAMILTON W.] COLLECTION OF ENGRAVINGS FROM ANCIENT VASES, MOSTLY OF PURE GREEK WORKMANSHIP discovered in Sepulchres in the Kingdom of the Two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples during the course of the years MDCCLXXXIX and MDCCLXXXX now in the possesion of SIR W. HAMILTON, published by M.W. Tischbein, Director of the Royal Academy of Painting at Naples, 1791-1795. T. 3. Βιβλιοδ. εποχής, σχήμα φύλλου, φθορές. (3) Oι 3 από τους 4 τόμ. (όπως και στον Blackmer 778). Mε συνολικά 194 χαλκογραφίες (60+67+67) - γραμμικές αναπαραστάσεις απεικονίσεων αρχαίων αγγείων. Tο 1798 στο πλοίο που μετέφερε τα αγγεία της συλλογής Hamilton απωλέσθησαν τα 2/3. H έκδοση λοιπόν αυτή διασώζει τις εικόνες των αγγείων που χάθηκαν. 3000-4000
651 BARTHELEMY J., TRAVELS OF ANACHARSIS THE YOUNGER IN GREECE, during the middle of the fourth century before the Christian era, London, printed by J. Johnson, 1806. τόμοι 1-7. (Ο πρώτος τόμος, ξεκολλημένη ράχη και ίχνη υγρασίας στη σελ. τίτλου). Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, με χρυσό διάκοσμο, μικρές φθορές στις ράχες. [μαζί] MAPS, PLANS, VIEWS and COINS, illustrative of THE TRAVELS of ANACHARSIS THE YOUNGER in GREECE, during the middle of the fourth century before the Christian era, London, printed by J. Johnson, 1806. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 112+39. (8) 350-500
652 LAURENT PETER ED., RECOLLECTIONS OF A CLASSICAL TOUR, through various parts of GREECE, TURKEY AND ITALY made in the years 1818 & 1819, illustrated with coloured plates, London 1821. (Κέα, Χίος, Άργος, Μυκήνες, Αθήνα, Ακρόπολις, Επίδαυρος, Κόρινθος, Νεμέα, Σπάρτη, Κέρκυρα κ.ά.). Δεμ. με δερμάτινη ράχη, σ. 322. 300-600
653 POUQUEVILLE M., GRECE, [L’UNIVERS, HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES], edit. Firmin Didot Frères, Paris 1835. Στίγματα οξείδωσης κατά τόπους. Δεμ., δερμάτινη ράχη και με το αρχικό του εξώφυλλο, σ. 448+112 ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες+ 2 χάρτες. 150-250
654 CARNE J., SYRIA THE HOLY LAND & ASIA MINOR, illustrated in a series of one hundred and twenty views, drawn nature by W.H. BARTLETT, WILLIAM PURSER, AND THOMAS ALLOM, London - Paris [1842], Fisher Son & Co. T. 2. Εικονογράφηση εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες. (2) 250-500
655 BLANQUI M., VOYAGE EN BULGARIE, edit. W. Coquebert, Paris 1845. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 414. 90-130
656 CURZON ROBERT, VISITS TO MONASTERIES IN THE LEVANT, with numerous woodcuts, edit. John Murray, London 1849. Εικόνες εκτός κειμένου (ξυλογραφίες). Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σ. 449. 70-80
657 ROBERTS DAVID - CROLY GEORGE, THE HOLY LAND, after lithographs by Louis Haghe, from original drawings by David Roberts, with historical descriptions by the rev. George Croly, division I. JERUSALEM AND GALILEE, London, Cassell, Petter, Galpin & Co, [1850 περ.]. Πάμπολλες ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο, σ. 85+εικόνες. 90-120
658 [FELTON C.] DIARY IN TURKISH AND GREEK WATERS, by the right honorable THE EARL OF CARLISLE, edited by C.C. FELTON, Boston 1855. Σ. 299. 100-150
659 GAUTIER THEOPH., CONSTANTINOPLE, edit. Michel Levy Freres, Paris 1856. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 364. [μαζί] “LES GUIDES BLEUS”, DE PARIS A CONSTANTINOPLE, publie sous la direction de Marcel Monmarche, 14 cartes, 35 plans, 7 illustration et panorama, Libr. Hachette, Paris 1914. Σ. 464. (2) 70-75
660 CHATEAUBRIAND, ITINERAIRE DE PARIS A JERUSALEM, NOTES SUR LA GRECE et suivi des VOYAGES EN ITALIE ET EN FRANCE, τ. 2, Libr. Firmin Didot Freres, 1859. (Σημειώσεις για την Ελλάδα: Αρχιπέλαγος, Ρόδος, Κωνσταντινούπολη, Ανατολία). Καλλιτεχνική βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (2) 90-130
661 SCHLIEMANN HENRY, LA CHINE ET LE JAPON, au temps present, Paris 1867. Με ιδιόχειρη αφιέρωση στα γαλλικά του Ερρίκου Σλήμαν προς τον καθηγητή Κουμανούδη και ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 1872. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 222. 150-250
662 [DAPPER OLFERT - ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ], Naukeurige Beschryving der Eilanden in der ARCHIPEL der Midolelantsche Zee […] Cyprus, Rhodus, Kandien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paros, Delos, Patmos […] Amsterdam, Wolfgangn 1688. Με 24 από τα 30 χαρακτικά που αναγράφει το index. [Λείπουν: Zeekarte van d’Archipel (p.1). Archipelagi Meridionalis. Kaerte van Cyprus (p.17). Salinas van Cyprus (p.32). Samos en Scio (p. 52). Delos.). Σχ. folio. Καπάκια και αρκετά φύλλα λυτά, χρήζει βιβλιοδεσίας. Iδιόρρυθμη ασυνεχής σελιδαρίθμηση: σ. (8 χ.α.)+(1-92)+(1-84)+(33-198)+(153-320)+(1-40)+(4 χ.α. λευκές) 1700-2100
663 VAUX W.S.V., GREEK CITIES & ISLANDS OF ASIA MINOR, Society for promoting Christian Knowledge, London1877-1880. T. 3. Με χαρακτικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου και αναδιπλούμενο χάρτη του Σινά. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής. (3) 100-150
664 BAKER JAMES, TURKEY, edit. Henry Holt and Company, New York 1877. Με αναδιπλ. χάρτη προ της σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 495. 60-65
665 BURNABY FRED, ON HORSEBACK THROUGH ASIA MINOR, with portrait of Radford and Maps, edit. Sampson Low, London 1878, 1st edit. Με επικολλημένη φωτ. προ της σελ. τίτλου του George Radford και ex libris. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 392+32. 70-140
666 SCHLIEMANN HENRY, ILIOS. THE CITY AND COUNTRY OF THE TROJANS: the results of researches and discoveries on the site of Troy and throughout the Troad in the years 1871-1879, including an autobiography of the author, with a preface, appendices and notes, London, J. Murray, 1880. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σ. 800+5 αναδιπλ. χάρτες και πίνακες+32. 150-300
667 FARRER RICHARD RIDLEY, A TOUR IN GREECE 1880, London 1882. Πλήθος χαρακτικών εικόνων και αναδιπλ. χάρτης στο τέλος του βιβλίου. Σχ. 4ο, σ. 216+1. 90-130
668 BARKLEY HENRY, A RIDE THROUGH ASIA MINOR AND ARMENIA: giving a sketch of the characters, manners, and customs of both the Musulman and Christian Inhabitants, edit. by J. Murray, London 1891. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 350. 330-430
669 AMICIS EDMOND, CONSTANTINOPLE, translated from the fifteenth Italian edition by Maria Hornor Lansdale, illustrated, edit. Henry T. Coates, Philadelphia 1896. T. 2. Ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου. Κόκκινη καλλιτεχνική βιβλιοδ. με χρυσή διακόσμηση μέσα σε κουτί. (2) 100-200
670 ROSE KINNAIRD W., WITH THE GREEKS IN THESSALY, with 23 illustrations by W.T. MAUD, map and plans, London 1897. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 278. 80-120
671 CLARK EDSON, TURKEY, with a supplementary chapter of recent events by Wilfred C. Lay, New York, Peter Fenelon Collier, 1898. Εικόνες εκτός κειμένου, προ της σελ. τίτλου ολοσέλιδη εικόνα του Σουλτάνου. (Μερικές σημειώσεις με ροζ μαρκαδόρο). Σ. 550. 70-80
672 SLADEN DOUGLAS, IN SICILY 1896-1898-1900, with maps and over 300 illustrations, edit. Sands and Co., London 1901. T. 2. Πλούσια εικονογράφηση, εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Καλλιτεχνική βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, μικρές φθορές. (2) 200-400
673 [ΕΛΛΑΔΑ & ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ] MEYERS REISEBUCHER, GRIECHENLAND UND KLEINASIEN, Leipzig und Wien 1901. Με αναδιπλ. χρωματιστούς χάρτες, index και πολλές διαφημίσεις. Σ. 338+72. 75-120
674 BUCHON ALEXANDRE, VOYAGE DANS L’EUBEE, LES ILES IONIENNES ET LES CYCLADES EN 1841, avec une notice biographique et bibliographique par JEAN LONGNON, préface de Maurice Barres, edit. Emile-Paul, Paris 1911. (Αναφέρεται σε: Τήνο, Δήλο, Σύρο, Χαλκίδα, Πύργο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Αμοργό, Ίο, Σίφνο, Κέα, Νάξο). Βιβλιοδ. εποχής, κόκκινη δερμάτινη ράχη, σ. 292. 120-150
675 HICHENS ROBERT, THE NEAR EAST, DALMATIA, GREECE AND CONSTANTINOPLE, New York 1913. ). Mε 51 αριθμημένες φωτογραφίες εκτός κειμένου (Αθήνα, Ολυμπία, Κωνσταντινούπολη, Δαλματία κ.ά.). Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - χρυσό μελάνι. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο μικρό, σ. 268. 80-120
676 WOOD W. - MANN A., THE SALONIKA FRONT, painted by William T. Wood, described by A.J. Mann, with prefatory note by LT.-GEN SIR GEORGE FRANCIS MILNE, London 1920. Έγχρωμες ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στη ράχη, σ. 196+1 αναδιπλ. χάρτης. 60-90
677 WILLOUGHBY BERA, A VISION OF GREECE, London, Philip Allan & Co, 1925. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 26/500. Με 16 έγχρωμες ολοσέλιδες εικόνες (Κλυταιμνήστρα, Σαλαμίνα, Θησέας και Αριάδνη κ.ά.) και άλλα σχέδια εντός κειμένου. Σχ. 4ο, σ. 198. 80-160
678 “ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” Περιοδικόν Μοναδικόν εις το είδος του εν Ελλάδι, αρ. φύλλου 1, Αθήναι Αύγουστος 1936. Πάμπολλες διαφημίσεις. σ. 80. 50-65
679 [ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ] ΨΥΧΑ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ, Κάιρο 1937. (Στην ταραγμένη περίοδο 1934-1937. Άκοπο. σ. 323. 50-100
680 BILLY ANDRE, LA GRECE, couverture de Paul Bret, ouvrage orne de 210 heliogravures, edit. B. Arthaud, Grenoble 1937. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 212. 45-65
681 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, εκδ. Ν. Τιλπέρογλου, 1947. Λινόδετο, σ. 269. 30-40
682 [ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΧΡ.] ΣΙΣΙΛΙΑΝΣΟ ΔΗΜ., Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ, εκδ. Αετός, 1950. σ. 36. 1-…
683 NIKOLOPOYLOS ILIAS, MOUNT OLYMPOS, text and illustrations by Ilias Nikolopoulos, with a forward by Ilias Venezis, 1957. Αναδιπλ. εικόνες εκτός κειμένου. σ. 31+21 εικόνες και ένας χάρτης στο τέλος. 30-40
684 “ΑΡΤΑ” ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, έκδ. “Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς”, 1959. Λεύκωμα της Πόλεως και του Νομού Άρτης. Με πολλές φωτ. εντός κειμένου. σ. 106. 25-35
685 [ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ] ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1961, εξώφυλλο (τετραχρωμία) Γ. Βακιρτζή. σ. 6. 15-20
686 “IN GREECE” QUARTERLY PUBLICATION OF THE UNDER-SECRETARIAT OF STATE FOR THE PRESS AND TOURISM ATHENS, chief editor Takis Barlas, Artistic Supervision G. Gerondan. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση και μία σελίδα έγχρωμη “Κερκυραία με παραδοσιακή στολή”. Τυπ. Ασπιώτη-Έλκα, [χ.χ.]. Σχ. 4ο μεγάλο, [χ.α.σ.]. 30-35
687 DUPRE LOUIS, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, εκδ. “Ολκός”, 1994, χορηγία Ομίλου Επιχειρήσεων Ι.Σ. Λάτση. Πρόλογος Μανόλη Βλάχου. Πλούσια εικονογραφημένο με 193 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Φωτογράφηση Μ. Σκιαδαρέση, επιμέλεια έκδοσης Ειρ. Λούβρου, μακέτες, σελιδοποίηση Π. Τσακιράκη. Σχ. φύλλου, χάρτινο κάλυμμα, σ. 285. 130-200
Βλέπε και: 755, 98, 761, 7, 718, 105

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [688-714]
688 [ALDUS - PLATO] ΠΛΑΤΩΝ, ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. OMNIA PLATONIS OPERA (Graece), Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, mense Septembri, M.D. XIII (1513). Πρώτη έκδοση του Πλάτωνα (editio princeps) και “μία από τις σημαντικότερες της τυπογραφίας του Άλδου” (βλ. Brunet J. Manuel …, 1863, σ. 694), πραγματοποιήθηκε “με τη φροντίδα και τη συνεργασία του Άλδου με τον Μάρκο Μουσούρο” (βλ. Renouard A., “Annales… des Aldes”, 1834, σ. 62). Εδώ, μόνον το δεύτερο μέρος-τόμος. Σ. 1-436 [Λείπει: το πρώτο μέρος-τόμος (σ. 502+1φ.λ.) και μόνον τα 2 τελευταία φύλλα: 1φ. (Σ. 437-438) κειμένου και 1φ. (λευκό + τυπογραφικό σήμα Άλδου - η άγκυρα)]. Περιεχόμενα: Πλάτωνος Πολιτειών (σ. 1-141), Τίμαιος (σ. 142-180), Κριτίας ή Ατλαντικός (σ. 180-188), Μίνως ή Περί Νόμου (σ. 189-193), Πλάτωνος Νόμων (σ. 194-365), Επινομίς (σ. 365-381), Διάλογοι οι Νοθευμένοι, Αξίοχος ή Περί Θανάτου (σ. 382-386), Περί Δικαίου (σ. 386-387), Περί Αρετής (σ. 388-390), Δημόδοκος (σ. 390-393), Σίσυφος (σ. 393-396), Ερυξίας (σ. 396-405), Κλειτόφων (σ. 405-407), Όροι (σ. 407-411), Επιστολαί (α’: σ. 411-ια’: σ. 436). Στο τέλος, σε πρόσθετο, νεώτερο, φύλλο έχει αναγραφεί χειρογράφως (με πένα) πίνακας περιεχομένων του τόμου. Σχήμα folio, ξακρισμένο αλλά επιτυχώς γωνιασμένο. Περιθώρια: 1,3 εκ. (δεξί), 2,1περ. (κάτω). Διαστάσεις: Υ: 250x155 χιλ. (αντί του άκοπου Υ: 300x190 ή 192 χιλ.). Βιβλιοδ. νεώτερη, δερμάτινη μπεζ ράχη, διακοσμημένη και μαρμαρόκολα. Κατάσταση: Κείμενο σε καλή εκτύπωση - αξεθώριαστη μελάνη. Χαρτί λευκό χωρίς σημαντικές οξειδώσεις. Ανεπαίσθητη αλλά ομοιόμορφη σκέβρωση. Αχνό ίχνος υγρασίας (σ. 1-103 περ. 1,8x5 εκ.) στο πάνω περιθώριο εσωτερικά (δεν επηρεάζει το κείμενο), προοδευτικά διευρύνεται κάπως στις επόμενες σελίδες. Μικροσκοπική δυσδιάκριτη οπή σητός (0,1x0,5 εκ.) στο εσωτερικό πάνω περιθώριο (στις σελ. 175-226). Επανεμφανίζεται (στην σ. 335) εμφανέστερη και με κατά τόπους διασπορά - διεύρυνση ως το τέλος (σ. 436). Στα δε 2 τελευταία φύλλα (σ. 433-436) μικρό σκίσιμο (2-3 εκ.) μόνον στο πάνω περιθώριο και κολόβωση μόνον του εκεί επίτιτλου - στίχου. 5000-8000
689 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΙ, ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ, HABES LECTOR DEMOSTHENIS GRAECORUM ORATORUM OMNIUM FACILE PRINCIPIS ORATIONES DUAS ET SEXAGINTA, ET IN EASDEM VULPIANI COMMENTARIOS QUANTUM EXTAT: LIVANII ARGUMENTA: TUM COLLECTAS A STUDIOSO QUODAM ES DES. ERASMI ROT. GUILHELMI BUDAEI ATQUE ALIORUM LUCUBRATIONIBUS ANNOTATIONES. AD HAEC IPSIUS, PLUTARCHO LIBANIOQUE AUTHORIBUS, VITAM. ET LECTIONEM DENIQUE VARIAM ADIECTAM, Joh. Hervagium Basileae 1532. Κείμενο ελληνικό. Σχ. φύλλου, βιβλιοδεσία όλο δέρμα εποχής, κόκκινες ακμές, σ. 21+1λ.+532+507+1λ.+54χ.α. H δεύτερη εκδ. των απάντων του Δημοσθένη (μετά του Άλδου, 1504) και πρώτη με σχόλια του Eράσμου, Bude, Oυλπιανού κ.ά. (Mε απαλειφή ή και διαγραφή του ονόματος του Eράσμου). - Ωραία πρωτογράμματα. (βλ. Brunet II, 587). 2200-3200
690 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑ, ARISTOTELIS, SUMMI SEMPER PHILOSOPHI […] Cum gratia & privilegio Caesareo, Basileae, per IO. BEB. [el] et MICH, anno 1550. Κείμενο όλο ελληνικό. T. 2 (δεμ. σε έναν τόμο). Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. εποχής, σ. 16+572+425. Η δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη (Άλδος 1498, Bebel 1531 και reimpression 1539) και σχολιασμένη. Συμπεριλαμβάνει δε (σε αντίθεση προς του Άλδου) την Ποιητική και τη Pητορική. Eπιμέλεια έγινε από τον καθηγ. αρχ. ελλ. φιλολ. Grynaus. Πρόλογος από τον Έρασμο. Διαιρεμένο, το κείμενο –για πρώτη φορά– σε ευδιάκριτα κεφάλαια. 2200-3200
691 MAZZONI JACOPO (=GIACOMO,1548-1598) DELLA DIFESA DELLA COMEDIA DI DANTE, DISTINA IN SETTE LIBRI […] All’ Illustrissimo, e Reuerendissimo Sig. Il Sig. D. Ferdinando de’ Medici Cardinale di Santa Chiesa, con privilegio. In Cesena, Appresso Bartolomeo Rauerii, l’anno 1587. Εκτενής υπεράσπιση της “Θείας Κωμωδίας” του Ντάντε (Dante) από τον Ιταλό φιλόσοφο και θεωρητικό της Ποιητικής. Αντλεί κυρίως από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη (με πλήθος Ελληνικών παραθεμάτων)Επηρέασε τον F. Schiller, τον S.T. Coleridge κ.ά. Περγαμηνώα βιβλιοδ. εποχής, σ. 738. 850-1200
692 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΑΙ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΡΑΓΙΚΟΙ, ΛΥΡΙΚΟΙ, ΚΩΜΙΚΟΙ, ΕΠΙΓΡΑΜ-ΜΑΤΟΠΟΙΟΙ, POETAE GRAECI VETERES […] Apud Tetrum Roiverianum, Genevae 1614, τ. 3. (Περιλαμβάνουν: Α’ τόμος Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αισχύλο. Β’ τόμος Αριστοφάνη, Πίνδαρο, Ανακρέοντα κ.ά. Γ’ τόμος Ιωάννη Τζέτζη κ.ά.). Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο στις ράχες και κόκκινες ακμές, σ. Α’ τόμος 720, Β’ τόμος 721-1022+1φ.λ.+236, Γ’ τόμος 237-753+index. (3) 1300-1900
693 ΠΡΟΚΛΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΒΙΒΛΙΑ ΕΞ. PROCLI SUCCESSORIS PLATONICI IN PLATONIS THEOLOGIAM LIBRI SEX, Sumptibus & impensis […] DNI. IOHANNIS ADOLPHI HEREDIS NORWEGIAE, DUCIS SLESWICENSIS, HOLSATIAE […] Apud Michaelem Heringium, Hamburgi, anno 1618. Παράλληλο κείμενο λατινικό και ελληνικό. Με ex libris. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, ξεκολλημένα καπάκια. Ίχνη υγρασίας στις τελευταίες σελ. Σ. 36+526. 1600-2200
694 ΩΚΕΛΛΟΣ Ο ΛΕΥΚΑΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΦΥΣΕΩΣ, OCELLUS LUCANUS PHILOSOPHUS DE UNIVERSI NATURA, textum e Graeco in Latinum transtulit, collatisque multis exemplaribus etiam M. SS. Emendavit, Paraphrasi, & Commentario illustravit CAROLUS EMMANUEL VISSANIUS BONONIENSIS PARS PHYSICA. Ad Eminentiff. & Reverendiff. Principem FRANCISCUM BARBERINUM S.R.E. Card. Vicecancellarium, Apud JOANNEM BLAEV, Amstelodami 1661. (Περιλαμβάνει δύο μέρη: Φυσικά - Πολιτικά, κείμενο λατινικό με εδάφια ελληνικά). Από σελ. 1 έως και 52, επιδιόρθωση στα περιθώρια του κειμένου κυρίως. Βιβλιοδ. σύγχρονη, σ. 24+319+index. 300-400
695 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΣ ΑΠΑΝΤΑ, LUCIANI SAMOSATENSIS OPERA, ex versione IOANNIS BENEDICTI cum notis intergris […] Ex Typographia P. & I. Blaev, Amstelodami 1687. T. 2. Κείμενο ελληνικό - λατινικό. Χαλκογραφία ολοσέλιδη προμετωπίδα με συμβολική παράσταση με τον Λουκιανό στον πρώτο τόμο, ενώ στον δεύτερο τόμο στη σελ. 673 χαλκογραφία που απεικονίζει κάποιον να αναριχάται σε φοινικόδενδρο. Ex libris (T. Strong). Φθορές στις ακμές της ράχης στον πρώτο τόμο και σχεδόν αποκολλημένο το εμπρόσθιο καπάκι στον δεύτερο τόμο. Βιβλιοδ. όλο δέρμα. (2) 400-500
696 [ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ - DOM INNOCENT LE MASSON], SUJETS DE MEDITATION SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE SALOMON […] A Lyon, chez Francois Comba, 1692. Στίχο προς στίχο ερμηνευτική, εκτενής ανάλυση του ποιήματος: Ο λόγιος συγγραφές (1627-1703) ηγήθηκε του Τάγματος των Καρτουσιανών, μιας ιδιαίτερης μορφής μοναχισμού στην Γαλλία (γνωστό και το λικέρ τους). Με ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα προ της σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, σ. 366. 500-800
697 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΩ ΣΧΟΛΙΑ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ ΔΙΔΥΜΟΥ, Εκ θεάτρου εν Οξονία 1695. Κείμενο και σχόλια ελληνικά. Με ολοσέλιδη χαλκογραφία του Ομήρου έναντι της σελ. τίτλου. Οι 8 πρώτες σελίδες: ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΗΟΣ “ΟΜΗΡΟΥ ΒΙΟΣ”. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα ξεκολλημένο το μπροστινό καπάκι, κόκκινες ακμές, σ. 8+4+767+139 πίναξ λέξεων. 200-300
698 ΠΙΝΔΑΡΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ, ΝΕΜΕΑ, ΠΥΘΙΑ, ΙΣΘΜΙΑ, PINDARI OLYMPIA, NEMEA, PYTHIA, ISTHMIA, Una cum Latina omnium Versione Carmine Lyrico per Nicolaum Sudorium, Oxonii, e Theatro Shledoniano, 1697. Με ολοσέλιδη χαλκογραφία προ της σελ. τίτλου με πορτραίτο του ποιητή και συμβολισμούς. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό. Περγαμηνώα βιβλιοδ., μικρή φθορά στη ράχη, σχ. φύλλου μικρό, σ. 497+index+79. 300-500
699 [ΑΙΣΩΠΟΣ] FABULARUM AESOPICARUM DELECTUS, E Theatro Sheldoniano, excudebat Johan. Croke, Oxoniae 1698. Η πρώτη τετράγλωσση έκδοση του Αισώπου (Ελληνικά, Λατινικά, Εβραϊκά, Αραβικά). Με ολοσέλιδη χαλκογραφία του Αισώπου από τον M. Burg σε συμβολική παράσταση προ της σελ. τίτλου. Σχ. 8ο μικρό, βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σ. 1φ+16+128+7+3l index. 1800-2500
700 [KAΘAPMOI - ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ] JOHANNIS LOMEIERI Zutphaniensis EPIMENIDES sive de VETERUM GENTILIUM LUSTRATIONIBUS SYNTAGMA, Zutphaniae, Sumptibus Iohannis a Spyk & Danielis Schutten, 1700. Κείμενο λατινικό με εδάφια ελληνικά. Επίσης 19 ολοσέλιδες χαλκογραφίες εκτός κειμένου. Περγαμηνώα βιβλιοδ., σ. 28+485+index 3 σελ.+index Rerum & Verborum 44 σελ. 300-400
701 [LIPSIENSI PHILELEUTHERO] EMENDATIONES in MENANDRI et PHILEMONIS, Reliquias, Ex nupera Editione Joannis Clerici. Ex Officina Gulielmi vande Water. σ. 136. [δεμ. μαζί] PHILARGYRII CANTABRIGIENSIS EMENDATIONES IN MENAΝDRI ET PHILEMONIS reliquias, ex nupera editione Joannis Clerici, Ubi quaedam Grottii & aliorum, plurima vero PHILELEUTHERI LIPSIENSIS, cum praesatione Joan. Clerici, apud Henricum Schelte, Amstelodami 1711. Σ. 48+176. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, σπασμένο το πίσω καπάκι. 300-400
702 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, THEOCRITI QUAE EXTANT CUM GRAECIS SCHOLIIS, Typis T.W. Impensis Guilielmi Innys, Londini 1729. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Κείμενο όλο ελληνικό. Περγαμηνώα βιβλιοδ., σ. 295+index. 250-300
703 [ΣΑΠΦΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΙΑΣ, ΜΕΛΗ], SAPPHUS, POETRIAE LESBIAE, FRAGMENTA ET ELOGIA, GRAECIS ET LATINIS REPERIUNTUR CUM VIRORUM DOCTORUM NOTIS INTEGRIS cura et studio JO. CHRISTIANI WOLFII, apud Abrahamum Vandenhoeck, Hamburgi 1733 (Α’ έκδ. του Wolf). Δίχρωμη η σελ. τίτλου και χαλκογραφία συμβολική με τη Σαπφώ έναντι αυτής. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σχ. 4ο μικρό, βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σ. 1λ.+2+1λ.+16+32+253+index. 500-650
704 ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ, EPICTETI MANUALE, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1734. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σ. 76. [δεμ. μαζί] ΚΕΒΗΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΥ ΠΙΝΑΞ, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1738. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. σ. 55. [δεμ. μαζί] ΠΡΟΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1738. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σ. 14. [δεμ. μαζί] ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΗΘΙΚΟΙ, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1738. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σ. 110. 300-500
705 LA CROZE M.V., HISTOIRE DU CHRISTIANISME D’ETHIOPIE ET D’ARMENIE, a la Haie, ches La Veuve Le Vier & Pierre Paupie, 1739. Δίχρωμη σελ. τίτλου, μαύρο - κόκκινο μελάνι, έναντι αυτής ολοσέλιδη χαλκογραφία “Synesius, Eveque de Ptolemaide, dirige par l’Imposture...” Σύγχρονη λινή βιβλιοδ., σ. 402. 300-350
706 ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΥΡΙΟΥ ΛΟΓΟΙ, MAXIMI TYRII DISSERTATIONES ex recensione IOANNIS DAVISII, Coll. Regin. Cantab. Praefidis […] Viri eruditiffimi, IER. MARKLANDI Coll. D. Petri Cantabrig. Socii, ANNOTATIONES, excudit Gulielmus Bowyer, Londini 1740. (Περί ηδονής, Ο Θεός κατά Πλάτωνα, Ερωτική Σωκράτους, Τι τέλος φιλοσοφίας, Θεωρητικός βίος αμείνων του πρακτικού, κ.ά.). Με ex libris. Περγαμηνώα βιβλιοδ. σχ. 4ο, Σ. 17+index+727+9. 350-450
707 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΣ ΑΠΑΝΤΑ, LUCIANI SAMOSATENSIS OPERA CUM NOVA VERSIONE TIBER. HEMSTERHUSII, & IO. MATTHIAE GESNERI, GRAECIS SCHOLIIS, AC NOTIS […] MOSIS SOLANI & I. M. GESNERI […], Amstelodami, Sumptibus Jacobi Wetstenii, 1743. Μόνο οι τόμοι: 1 & 2 (από τους 4). Κατά τον Dibdin: “H πιο όμορφη, ακριβής και πλήρης έκδοση”. Με προσωπογραφία του Λουκιανού (ολοσέλιδη χαρακτική) προμετωπίδα. Κείμενο ελληνικό και λατινικό, δίχρωμος τίτλος, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Σχ. 4ο [26x21 εκ.], βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής. (2) 1-…
708 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΣ, IL PLUTO DI ARISTOFANE commedia prima, Greco-Italiana in versi con sue annotazioni, Opera del Signor GIO. BATISTA TERUCCI, illustrata e publicata DALL’ ABATE GIUSEPPE FABIANI, Firenze 1751. Παράλληλο κείμενο ελληνικό - ιταλικό (Α’ έκδοση με ελληνικό και ιταλικό κείμενο). Περγαμηνώα βιβλιοδ., σ. 158. 300-400
709 ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΥΘΙΑ, ΝΕΜΕΑ, ΙΣΘΜΙΑ, Londini, excudebat G. Bower, 1755. Κείμενο ελληνικό, σχόλια λατινικά. Με ex libris. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σ. 396. 300-500
710 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑ, Βίβλοι τρεις, ήγουν ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΤΥΜΒΙΔΙΩΝ, ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ. ANTHOLOGIAE GRAECAE A CONSTANTINO CEPHALA CONDITAE LIBRI TRES, AD EDITIONEM LEIPSIENSEM JOANNIS JACOBI REISKE EXPRESSI. ACCEDUNT INTERPRETATIO LATINA, POETARUM ANTHOLOGICORUM NOTITIA, INDICES NECESSARII, Oxonii 1766. Κείμενο ελληνικό. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 36+270+119. 300-500
711 [ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ] ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ, ANTONINI LIBERALIS TRANSFORAMATIONUM CONGERIES, Interprete GUILIELMO XYLANDRO, Cum Thomae Munckeri notis, Quibus Suas adjecit HENRICUS VERHEUK, Apud SAM. et JOAN. LUCHTMANS, 1774. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό με σχόλια. Περγαμηνώα βιβλιοδ., σ. 304+index. 300-400
712 [CLAUDE LOUIS MICHEL DE SACY] (1746-1794) LES AMOURS DE SAPHO ET DE PHAON, chez la Veuve Nihof & Fils, Amsterdam 1775. Ο σ. υπήρξε συνεργάτης στην εγκυκλοπαίδεια του Ντιντερό. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα (αρκετές εκδορές), σ. 180. 90-150
713 [ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ] MINOTA ISOCRATEA AD PRIVATORUM ET PRINCIPUM INSTITUTIONEM JACOBI FACCIOLATI studio Collecta et Explicata, [Παραίνεσις προς Δημόνικον, Περί Βασιλείας, Νικοκλής, Τα των Πυθαγορείων Χρυσά έπη (μτφρ. J. Curterius)], typis Ioseph Mariae, Neapoli 1784. Κείμενο λατινικό και ελληνικό. Περγαμηνή βιβλιοδ. με φθορές, ίχνη υγρασίας, σ. 86. 150-200
714 GOLDSMITH, THE GRECIAN HISTORY FROM THE EARLIEST STATE, TO THE DEATH OF ALEXANDER THE GREAT, to which is added a summary account of the affairs of Greece, London 1790. T. 2. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 452+375+index. (2) 80-90
Βλέπε και: 87, 649, 1, 812, 647
46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ [715-725]
715 BRUNET DE PRESLE - BLANCHET ALEX., GRECE DEPUIS LA CONQUETE ROMAINE JUSQU’A NOS JOURS, edit. Firmin Didot, Paris 1860. Σε δύο μέρη (δεμ. μαζί). Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στην ράχη, σ. 589+40 χαλκογραφίες εκτός κειμένου στο τέλος, (κυρίως Βυζαντινά θέματα, Κωνσταντινούπολη κ.λπ.). 80-120
716 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μετ’ εικόνων ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ, τ. 3 (από τους 6), εκδ. Κάρολος Μπεκ, 1886-1888-1892, (τόμος Α’ με 148 εικ. εντός κειμένου, 28 εκτός κειμ. και 2 έγχρωμοι χάρτες, τόμος Β’ με 131 εικ. εντός κειμένου, 17 εκτός κειμ. και 5 χάρτες, τόμος Γ’ με 175 εικ. εντός κειμένου και 35 εκτός κειμ.). Κόκκινη βιομηχ. βιβλιοδ., σπασμένα καπάκια στις ράχες. (3) 70-80
717 ΛΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μετά εκατόν είκοσιν εικονογραφιών, μτφρ. εκ του Γαλλικού υπό Κωνσταντίνου Ε. Λούρεντζη, τυπ. Γ.Σ. Σταυριανού, 1890. Ο 1ος τόμος, με ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου (Αλέξανδρος Αυτοκράτωρ πασών των Ρωσσιών, Στρατηγός Σκοβελέφ, Λορίς Μελικώφ, σκηνές μάχης κ.λπ.). Βιβλιοδ. εποχής με φθορές, σ. 592. 80-130
718 ΡΟΖΕΛΙ ΔΕ ΛΟΡΓΚ, ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ήτοι ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, 1898. Εικονογραφημένο. Βιβλιοδετείο Οδησσού, χρήζει συντήρησης, σ. 1240. 65-100
719 ΑΣΩΠΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ, τόμος πρώτος, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου. Κόκκινη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σ. 672. 60-80
720 ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1921, τόμος Α’ 1821-1865, τόμος Β’ 1865-1900 & τόμος Γ’ 1900-1928, μετά 215 προσωπογραφιών και αυτογράφων, Α’ έκδοση (1922-23 οι δύο πρώτοι τόμοι & 1930 ο τρίτος τόμος). (3) 60-90
721 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ, Eισαγωγή εις την Κοινωνιολογίαν της Ιστορίας, τυπ. Κ.Σ. Παπαδογιάννη, 1933. Ξεκολλημένο οπισθόφυλλο. σ. 49. 30-40
722 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧ., ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, μελέται ιστορικαί, γεωγραφικαί, αρχαιολογικαί, κοινωνιολογικαί, φιλολογικαί, αισθητικαί, λόγοι, προσφωνήσεις, άρθρα και εντυπώσεις, έκδ. 1939. Με εικόνες εκτός κειμένου. Φθορές στην ράχη. σ. 652. 50-80
723 ΜΠΕΗΛΥ ΑΛΙΚΗ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, Lucis Press Limited, Λονδίνον - Γενεύη - Καιηπτάουν - Μόναχον, [1944 περ.]. Δεμ., σ. 259. [μαζί της ιδίας] ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, Η επιστήμη και το αποτέλεσμά του, παράφρασις των Αφορισμών της Γιόγκας του Παταντζάλι, με σχόλια υπό Α. Μπέηλυ, Lucis Press Limited, Λονδίνον - Νέα Υόρκη, [1952 περ.]. Δεμ., σ. 379. [μαζί της ιδίας] ΜΥΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ, Lucis Press Limited, Λονδίνον - Γενεύη - Καιηπτάουν - Μόναχον, Αθήναι [1922]. Σ. 251. (3) 50-70
724 ΔΡΑΝΔΑΚΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, 24 τόμοι και 4 συμπλήρωμα, [1975 περ. (1933)]. Βιβλιοδ. μαύρου χρώματος, σχ. φύλλου. (28) 150-200
725 SIXIEME CONGRES INTERNATIONAL D’ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN, Sofia 30 Aut. - 5 Sept. 1989. Τέσσερα τομίδια: RESUMES DE COMMUNICATIONS HISTOIRE, 1 [μαζί] RESUMES DE COMMUNICATIONS HISTOIRE, 2 [μαζί] RESUMES DE COMMUNICATIONS LINGUISTIQUE [μαζί] RESUMES DE COMMUNICATIONS LITTERATURE, ETHNOLOGIE, DROIT, ARTS, TABLES RONDES. (4) 30-50
Βλέπε και: 728, 756, 759, 361, 520, 869

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [726-741]
726 [4 ΒΙΒΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ], GUYOT YVES, “LA SCIENCE ECONOMIQUE”, edit. C. Reinwalt, Paris 1887. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 551. [μαζί] FOVILLE A., “ECONOMIE SOCIALE, LA MONNAIE”, edit. J. Gabalda, Paris 1907. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 242. [μαζί] LAMBERT H., “PAX ECONOMICA”, edit. F. Alcan, Paris 1920. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 324. [μαζί] GARNIER JOSEPH, “TRAITE D’ECONOMIE POLITIQUE”, edit. Garnier Freres, Paris [χ.χ.]. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 720. (4) 60-90
727 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓ., ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μετά εισαγωγής ιστορικής και σχολίων κατ’ άρθρον, εκδ. & τυπ. Α. Κωνσταντινίδης, 1889. Σχ. 12ο, σ. 300. 70-80
728 ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ, από της εφαρμογής του ατμού ως κινητηρίου αυτών δυνάμεως, μετά πολλών σχεδίων και πινάκων, τυπ. “Νομικής”, 1900. Φθαρμένη στην ράχη, βιβλιοδ. εποχής, σ. 384. 60-80
729 ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΝΙΚ., ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΤΗ ΝΕΩΤΑΤΗ ΑΥΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙ, μελέτη συγκριτικού συνταγματικού δικαίου επί τη βάσει των νεωτάτων πολιτευμάτων, τυπ. της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1921. Σ. 90. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, γενική θεωρία της πολιτείας επι τη βάσει των νεωτάτων συνθηκών και πολιτευμάτων, τυπ. της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1921. 60-70
730 [ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠ. - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ] ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, 3 μελέτες - υπομνήματα για την φορολογία στην Ελλάδα (επίκαιρο). Βλέπε σ. 6: “Η κατάστασις των δημοσίων μας οικονομικών είναι τόσον ανησυχαστική […] η κάλυψις του ελλείμματος δια δανείων, δεν είναι δυνατόν να εξακολουθήσει”. Απρίλιος 1922. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 84. 30-50
731 ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛ., Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, έκδ. Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Εθνικόν τυπογραφείον 1925. Ξεκολλημένο οπισθόφυλλο, σ. 117. 30-40
732 “ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ” Επίτιμοι πρόεδροι: υπουργοί των Στρατιωτικών (Αντιστρ. Α. Μαζαράκης - Αινιάν) και Ναυτικών (Α. Κανάρης, Π. Μερλόπουλος), διευθυντής εκδόσεως Γ.Ι. Σώκος. Σχ. φύλλου, βιομηχ. βιβλιοδ. 6 τόμοι (6) 300-350
733 ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1929. σ. 236. 50-60
734 [ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 1930-1943] Επτά στρατιωτικά έγγραφα με σφραγίδες και υπογραφές του έφεδρου υπολοχαγού Μηνά Ανδρ. Λεοντσίνη, 1930-1943. (7) 80-120
735 ΠΡΟΚΟΣ Ι.Σ., Η ΠΕΝΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΤΑΥΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, έκδ. 1933. σ. 170. 30-50
736 “Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ”, ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, τυπ. Τσιτούρη, 1936. σ. 146. 35-50
737 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, τυπ. Σ. Σπυρόπουλου, [1947]. σ. 400. 15-20
738 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, έκδ. 1958. Σε 4 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά. Με δύο αναδιπλ. χάρτες και διαφημίσεις ελληνικών επιχειρήσεων (και στα Αραβικά). σ. 487. 60-120
739 ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ μία πρότασις, έκδ. Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχείον Μελετών και Ομιλιών, 1962. [μαζί του ιδίου] THE ROLE OF THE BANKS IN A DEVELOPING COUNTRY, 1963. [μαζί του ιδίου] ALTERNATIVE SYSTEMS FOR INTERNATIONAL MONETARY REFORM a comparative appraisal, 1965. (3) 35-50
740 Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, Συλλογή Ντοκουμέντων και Άρθρων, (άρθρα των: Γρ. Φαράκου, Παν. Μαυρομάτη, Αλ. Ψηλορείτη κ.ά.), “Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις”, 1964. Σ. 245. 40-50
741 [ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ] COMMISSION INTERNATIONALE D’HISTOIRE MILITAIRE, ACTA No 14, Montreal, 16-19 VIII 1988, Ottawa 1989. T. 2. Κείμενα γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά. (2) 35-50
Βλέπε και: 628, 631, 780, 623, 54, 922, 73, 335, 589, 452, 929, 909, 890, 586, 879

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [742-747]
742 [ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ] GARNIER ALBERT, NOUVEAU TRAITE DE BILLARD, DESTINE AUX AMATEURS, edit. B. Sirven, Toulouse [χ.χ., 1901 περ]. Εισαγωγή, Πρόλογος, Κανονισμοί. Σε 3 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά. Με 107 επεξηγηματικούς έγχρωμους πίνακες. Σχ. πλάγιο, βιβλιοδ. εποχής, 107+15. 90-140
743 MULIDARS T., ΝΤΑΜΑ ΚΑΙ ΤΡΙΩΔΙΟΝ νέα μέθοδος διδάσκουσα τα παιγνίδια της Ντάμας και του Τριωδίου εντός ολίγων ωρών, μετά εικόνων, εκδ. Γ.Δ. Φέξη, 1905. Αποκολλημένα εξώφυλλα, σ. 74. 25-50
744 [ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906], Κιάτο 26/1/1906, χειρόγραφο έγγραφο με υπογραφή του Δημάρχου, περί πιστώσεων υπέρ των Ολυμπιακών Αγώνων. Σ. 1. 20-25
746 ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ι.Ε., ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, συμβολή εις την ιστορίαν της Νεωτέρας Αγωνιστικής, τόμος Α’ 1930. Με αφιέρωση. Δεμ., σ. 489. 40-50
747 [ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ] Πέντε προγράμματα αγώνων της “ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, 1) Προκήρυξις, Πρόγραμμα, Όροι και Οδηγίαι Πλου Ιστιοδρομικών Αγώνων 1960. 2) Γενικόν Πρόγραμμα Ιστιοδρομιών 1963. 3) Γενικόν Πρόγραμμα Ιστιοδρομιών 1965. 4) Πρόγραμμα Ιστιοδρομιών 1967. 5) Πανελλήνιοι Ιστιοδρομίαι 1954. (5) 50-60
Βλέπε και: 45
49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [748-769]
748 FLAVE ARRIEN de Nicomedie, HISTOIRE DE EXPEDITION D’ALEXANDRE, REDIGEE SUR LE MEMOIRES DE PTOLEMEE ET D’ARISTOBULE, SES LIEUTENANS, traduction nouvelle par P. Chaussard, Paris 1802, τ. 2 (από τους 3). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες με χρυσό διάκοσμο, αρκετά φθαρμένες. (2) 150-250
749 [SOCIETY OF DILETTANTI] SPECIMENTS OF ANTIENT SCULPTURE, AEGYPTIAN, ETRUSCAN, GREEK and ROMAN: DIFFERENT COLLECTION IN GREAT BRITAIN, vol. I & vol. II, London 1809-1835, A’ έκδοση. Με 133 χαρακτικούς πίνακες τυπωμένους σε σέπια από τους ζωγράφους J. Agar, H. Howard, H. Corbonlo κ.λπ. Λίστα ζωγραφικών πινάκων στον 2ο τόμο. [βλ. Blackmer 1005]. Βιβλιοδ. λινή, σχ. φύλλου. (2) 3000-4000
750 LE LUXE CHEZ LES ATHENIENS, MEMOIRE TRADUIT DE L’ALLEMAND DE CHR. MEINERS, Paris 1823. Ιστορικό δοκίμιο για την πολυτέλεια στους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Ο σ. θεωρητικός του επιστημονικού φυλετισμού. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 199. 90-130
751 CHRISTIE JAMES, DISQUISITIONS upon the PAINTED GREEK VASES and their probable connection with the SHOWS OF THE ELEUSINIAN AND OTHER MYSTERIES, published by Longman, London 1825. Εικόνες εντός κειμένου και 16 εκτός κειμένου, κάποιες εξ αυτών αναδιπλ. Σ. 146. [μαζί του ιδίου] AN ESSAY on that EARLIEST SPECIES OF IDOLATRY, the WORSHIP of the ELEMENTS, printed at the Stanhopian Press of Stevenson and Stevenson, Norwich. London 1814. Σ. 26. Σχ. 4ο, Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη, κόκκινες ακμές. 350-500
752 FOSBROKE THOMAS SUDLEY, ENCYCLOPEDIA OF ANTIQUITIES AND ELEMENTS OF ARCHAEOLOGY, τ. 2, printed by J. Nichols and Son, London 1825. Εικόνες εκτός κειμένου. Ίχνη υγρασίας. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σχ. 4ο. (2) [μαζί του ιδίου] FOREIGN TOPOGRAPHY or AN ENCYCLOPEDIC ACCOUNT, ALPHABETICALLY ARRANGED FOR THE ANCIENT REMAINS IN AFRICA, ASIA, AND EUROPE, printed by J. Nichols and Son, London 1825. Πλούσια εικονογράφηση εκτός κειμένου (βρετανικές, ελληνικές και ρωμαϊκές αρχαιότητες). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μερικώς ξεκολλημένη, σχ. 4ο, σ. 348. (3) 300-600
753 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΚΩΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τυπ. Π. Μαντζαράκη, 1839. [βλ. Γκίνη 3217, όχι ΓΕΝ, ΒΒ]. Σ. 2φ.+4+511+3. 85-90
754 ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΑΛΕΞ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ, τ. 2, τυπ. Διονυσίου Κορομηλά, 1885. (Στον πρώτο τόμο λείπουν οι σελ. 1-2). Καλλιτεχνική βιβλιοδ., δερμάτινες ράχες, σ. 576+422. (2) 80-120
755 SCHLIEMANN HENRY, TIRYNS, THE PREHISTORIC PALACE of the KINGS OF TIRYNS, the results of the latest excavation, the preface by prof. F. Adler, and contributions by Dr. W.M. Dorpfeld, London, J. Murray, 1886. Με αναδιπλ. εικόνες, χάρτες, κατόψεις, επίσης εικόνες εντός κειμένου. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σ. 385+27. 140-250
756 ΣΚΥΛΙΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΒΙΡΓ., ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της τελευτής Αλεξάνδρου του μεγάλου, εν Λειψία, τυπ. Γ. Δρουγουλίνου, 1887. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου και μία ολοσέλιδη προσωπογραφία του Ζαννή Στεφάνοβικ Σκυλίτζη. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 223. 100-150
757 ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. Γ., ΕΛΛΑΣ, ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά το γερμανικόν του Ιακώβου Φάλκε, 1887. Πλούσια εικονογράφηση με χαρακτικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σχ. φύλλου, φθαρμένη βιομηχ. βιβλιοδ., σ. 192. 120-220
758 ΒΕΡΤΟΛΙΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της καταλύσεως της Δυτικής Αυτοκρατορία, μτφρ. Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, τόμος Α’ (από κτίσεως Ρώμης μέχρι του Θανάτου του Καίσαρος) μετά 109 εικόνων, ων 48 ολοσέλιδοι, 1893 & τόμος Β’ (από του Θανάτου του Καίσαρος μέχρι του 476 μ.Χ.) μετά 112 εικόνων, ων 45 ολοσέλιδοι, 1894, εκδ. Κάρολος Μπεκ. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη. (2) 200-250
759 HOLM ADOLF, THE HISTORY OF GREECE from its commencement to the close of the independence of the Greek Nation, translated from the German, London, Macmillan and Co., 1894-1898, τ. 4. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στις ράχες. (4) 90-100
760 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέχρι της υποταγής αυτής εις τους Ρωμαίους, εκδ. Γ.Δ. Φέξη [1894]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές φθορές, σ. 351. 60-90
760β EΦHMEPIΣ APXAIOΛOΓIKH. Eκδίδεται υπό της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας. Περίοδος τρίτη 1896, τεύχος 1ον και 2ον, 1896. 1-…
761 MAHAFFY J.P., SOCIAL LIFE IN GREECE from HOMER TO MENANDER, edit. Macmillan and Co., London 1902. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, κόκκινο με χρυσό διάκοσμο, σ. 495. 50-100
762 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π., ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1909. Σύνοψις μαθημάτων περί της προϊστορικής και πρωτοϊστορικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Με 820 εικόνες εντός κειμένου. (Η εκτύπωση του βιβλίου άρχισε το 1909 και ολοκληρώθηκε το 1914 με τη συνδρομή του A. Goekoop). Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 879. 120-180
763 DUSSAUD RENE, LES CIVILISATIONS PREHELLENIQUES DANS LE BASSIN DE LA MER EGEE, Paris 1914. Με 325 χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου και 18 ολοσέλιδες εκτός κειμένου εκ των οποίων 5 έγχρωμες. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σ. 482. 50-100
764 ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΑΙ, μυθολογική μελέτη, τυπ. Π.Δ. Σακελλάριος, 1929. (Το πρώτο βιβλίο του σ. ). Σ. 179. 30-45
765 “Η ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, Διαλέξεις, γενόμεναι εις την Σχολήν των Ανωτέρων Κοινωνικών Σπουδών των Παρισίων υπό Ad. Reinach, G. Leroux, A. Jarde, G. Colin, κ.ά., τ. 2 [δεμ. μαζί], τυπ. Στ. Ταρουσόπουλου, 1932-1934. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 312. 70-80
766 ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ, Υπουργείον Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1946. Τυπωμένο σε γκρι χαρτί. σ. 160. 60-70
767 ZERVOS CHRISTIAN, L’ART DE LA CRETE, NEOLITHIQUE ET MINOENNE, edit. “Cahiers D’Art”, Paris 1956. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα με 807 εικόνες εκτός κειμένου. Σχ. φύλλου, λινόδετο, σ. 525 90-150
768 ΕΛ-ΣΜΜΑΝ ΑΧΜΕΤ, ΑΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, (Άμμων, Σέραπις, Ίσις), έκδ. 1965. σ. 109. 20-25
769 ΣΑΜΨΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Ι ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, εκδ. Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, 1980. Άκοπο. σ. 220+153+12 πίνακες εκτός κειμένου. 20-40
Βλέπε και: 546, 387, 90, 379, 815, 89, 363, 666, 714, 816, 22, 491, 552, 12, 650, 712, 770

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [770-790]
770 [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1830-1834)], ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΉΤΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Από αρχής μέχρι του νυν […] τας Παραλίας των Στενών του Βοσπόρου, και τας παρακείμενας Νήσους […] παρά ανδρός Φιλολόγου και Φιλοαρχαιολόγου […] Εκ της τυπογραφίας Δ. Πασπαλλή, 1844 (γ’ έκδοση) και με 3 επιστολές του Ευγ. Βούλγαρη στο τέλος (σ. 269-274). [βλ. Βρετός Α. “Κατάλογος”, Β’, 1854, σελ. 214 (701= η 1η έκδοση του 1820]. Λείπει η σελίδα τίτλου. Φθορά στη σελ. γ’ (κολωβή), μελανωμένες οι γ’-η’. Οξειδώσεις. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη, σ. 274. 80-120
771 [ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ] PARISOT VAL., CANTACUZENE HOMME D’ETAT ET HISTORIEN ou examen critique comparatif des memoires de L’EMPEREUR JEAN CANTACUZENE, (These de Literature et d’Histoire), Paris 1845. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 336. 100-150
772 ΛΕΩΝ ΣΟΦΟΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ, εκδοθέντες σπουδή και επιμελεία Ακακίου Ιερομονάχου εκ του Αγίου Όρους του Άθωνος, εκ των πιεστηρίων Νικολάου Ρουσοπούλου, 1868. Με κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 352. 100-150
773 ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡ., ΑΘΗΝΑΪΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ, εκδ. Αλεξ. Παπαγεωργίου, 1888. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 304. 65-90
774 MONFERRATUS ANTONIUS, “ECLOGA LEONIS ET CONSTANTINI”, Cum APPENDICE, typis Fratrum Perri, edit. 1889. Φθαρμένο αντίτυπο, σ. 696+102+6. 65-80
775 ΚΑΛΛΙΓΑΣ Π., ΜΕΛΕΤΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ από της πρώτης μέχρι της τελευταίας Αλώσεως 1204-1453, τυπ. Α. Κωνσταντινίδου 1894. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 776. 100-150
776 KRUMBACHER KARL, BYZANTINISCHEN LITTERATUR, Μόναχο 1897. Το β’ μέρος από το 527 έως το 1453 (Ιστορία Βυζαντινής Λογοτεχνίας). Φθορές στη ράχη, σ. 1193. 30-60
777 SCHLUMBERGER G., Η ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ κατά τα τέλη του Ι’ αιώνος, ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ 969-976, μτφρ. Σ.Ι. Βουτυρά, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1904. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 368. 70-120
778 GRIFFIN N. E., DARES AND DICTYS, an introduction to the Study of Medieval Versions of the Story of Troy, J.H. Furst Company, Baltimore 1907. σ. 122. 30-60
779 ΜΟΡΤΜΑΝΝ Α.Δ. - ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ και ΑΛΩΣΙΣ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453, μτφρ. Εκ του γερμανικού υπό Α. Βαφειάδου (Λεσβίου) προτάξαντος συν άλλοις και βιογραφίαν Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, συμπληρωθείσα υπό Ξ.Α. Σιδερίδου, εκδ. Ευνοϊκός Ν. Κούζης, εν Κωνσταντινουπόλει 1909. Με αναδιπλ. χάρτη και άλλες εικόνες εκτός κειμένου καθώς και πίνακας συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής ελαφρώς φθαρμένη, σ. 216+τοπογράφημα Κωνσταντινουπόλεως. 70-90
780 ΖΕΠΟΣ ΙΩΑΝ., ΒΑΣΙΛΙΚΑ, κατά την εν Λειψία έκδοσιν του G.E. HEIMBACH και το συμπλήρωμα του Z. LINGENTHAL, και των E. FERRINI και J. MERCATI, οις προσετέθησαν αι νεαραί διατάξεις των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αι μέχρι της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εκδοθείσαι, τα ελλειπόντα κείμενα της Ιουστινιάνειου Νομοθεσίας, εκδ. Γ.Δ. Φέξης, 1919, τ. 5. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (5) 200-300
781 ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΠΛΑΤΩΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛΥΠΤΥΧΑ, έκδ. 1916. Σύντομα άρθρα (Λόγιαι Βασίλισσαι, Βυζαντινά Υφάσματα, Η Αγία Σοφία κ.ά.) Φθορά στην ράχη, σ. 104. 30-40
782 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, εθνικοθρησκευτικόν μυθιστόρημα μετά δεκαέξι ολοσέλιδων καλλιτεχνικών εικόνων, εκδ. “Ατλαντίδος”, Νέα Υόρκη, [1920 περ.]. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σ. 822. 80-120
783 ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΒΑΣ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, διά την Ε’ και τας Ε’ και ΣΤ’ συνδιδασκομένας των Δημοτικών Σχολείων, 1η εκδ. Α’, Δημητράκος, 1936. σ. 126 25-30
784 ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ: Α) ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Β) ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Γ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΕΣ, εκδ. “Πυρσός”, 1938. Εικονογράφηση Δημ. Μωρέττης. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 180. 50-70
785 “L’HELLENISME CONTEMPORAIN”, Revue Bimestrielle, directrice Henriette Avataghelos, “1453-1953, LE CINQ-CENTIEME ANNIVERAIRE DE LA PRISE DE CONSTANINOPLE”, Athènes 29 Mai 1953. Σ. 287. 50-60
786 “BYZANTION” Revue Internationale des Etudes Byzantines, publié par Paul Graindor et Henri Gregoire, 1924, reprinted with permission of the original publishers, Kraus Reprint, Vaduz 1964. Οι τόμοι 1-34 (λείπουν ο 3ος & 4ος) όλοι δεμένοι με κόκκινη βιομηχανική βιβλιοδ. Οι τόμοι 37-54 όλοι χαρτόδετοι. Σύνολο 57 τόμοι. (57) 1300-2300
787 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ, Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, εισαγωγή Γιώργου Σεφέρη, εκδ. Γαλαξία, 1968. Σ. 365. [μαζί] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ, “ΕΡΩΦΙΛΗ” τραγωδία, προλεγόμενα Αλέξη Σολομού, εκδ. Γαλαξία 1969. Σ. 175. (2) 20-30
788 “CYRILLOMETHODIANUM” RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DES RELATIONS HELLENO-SLAVES, τ. 2. Thessalonique 1972-73 & Thessalonique 1977. (Ελληνοσερβικές σχέσεις, κυρίως κατά την Βυζαντινή περίοδο). (2) 25-35
789 TODOROV NIK. - VELKOV ASP., SITUATION DEMOGRAPHIQUE DE LA PENINSULE BALKANIQUE (fin du XVes.- debut du XVIes.), edit. Academie Bulgare Des Sciences, Institut d’Etudes Balkaniques, 1988. Περιέχει πανομοιότυπο Οθωμανικού Εγγράφου (1490-1491) με τη μετάφρασή του και αναδιπλ. χάρτη. σ. 310. 75-100
790 [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] GUIRAO MOTOS - FILACTOS MORFAKIDIS, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 550 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ, έκδ. Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Γρανάδα 2006, τ. 3 μέσα σε κουτί. (Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, Η Άλωση, Οθωμανική Κωνσταντινούπολη). Συλλογικό έργο με συμβολές στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά. (3) 60-80
Βλέπε και: 159, 550, 581, 494

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [791-795]
791 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ήτοι ιστορία, ερείπια, μνημεία και νυν κατάστασις των ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ (Μικράς) ΑΣΙΑΣ, Εφέσου, Σμύρνης, Περγάμου, Θυατείρων, Σάρδεων, Φιλαδελφείας και Λαοδικείας, παρ’ η Κολοσσαί και Ιεράπολις. Μετά 255 εικόνων, τυπ. “Κράτους”, Θ. Τζαβέλλα, 1909. Κατάλογος εκτενής συνδρομητών. Δεμ., σ. 476. 100-120
792 MAILLART DIOG., L’ART BYZANTIN, SON ORIGINE, SON CARACTERE ET SON INFLUENCE, Paris [χ.χ.]. Με 62 χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 248. 60-90
793 ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΔΗΜ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ τεχνοκριτική επί των έργων του Κρητός Ηλίου Μόσκου (1649-1684), έκδ. 1933. [μαζί του ιδίου] ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΩ. ΚΟΡΑΗ, (Πασχαλινό τεύχος του περιοδικού “Αι Μούσαι”), έκδ. 1934. (2) 35-50
794 ΚΡΑΝΑΚΗ Μ. (CRANAKI M.) - EDELSTEIN SIMON, GRECE BYZANTINE, [1970 περ.]. Άλμπουμ με φωτ. και κείμενα των σημαντικότερων Βυζαντινών μνημείων εικόνων και μωσαϊκών. Σχ. 4ο, σ. 21+89. 25-40
795 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΤΑ, ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΞΥΛΙΘΟ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, εκδ. Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών. Με 86 αριθμημένους φωτογραφικούς πίνακες. Άκοπο. σ. 265+86. 20-30
Βλέπε και: 621, 581

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [796-800]
796 [ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ] BUCHON ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΥΓΚΕΣΤΑΣ, ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΡΑΙΩΣ (1205-1333), δεύτερος τόμος, Παρίσι 1845. Κείμενο το περισσότερο ελληνικό. Βιβλιοδ. τέχνης όλο δέρμα, σ. 530. 150-250
797 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝ., ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ, μελέτη ιστορική από νέες πηγές βγαλμένη 1715-1820, έκδ. 1935. Δεμ., σ. 302. 60-80
798 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, εικονογράφηση Β. Γερμενή, εκδ. Χαράλ. Σπανού, 1960. Εικόνες εντός κειμένου. Άκοπο. σ. 117. 15-20
799 ZACHARIADOY ELIZABETH, ROMANIA AND THE TURKS (c. 1300 - c. 1500), Variorum Reprints, London 1985. Κείμενα ελληνικά, αγγλικά και αραβικά καθώς και πανομοιότυπα χειρογράφων. σ. πολλαπλές αριθμήσεις. 35-45
800 HAZAI G. - KELLNER-HEINKELE B., BIBLIOGRAPHISCHES HANDBURCH DER TURKOLOGIE, EINE BIBLIOGRAPHIE DER BIBLIOGRAPHIEN VOM 18. JAHRHUNDERT BIS 1979, Wiesbaden 1986. Τόμος 1ος (πιθανότατα δεν υπήρξε 2ος). Βιβλιογραφία των βιβλιογραφιών από τον 18ο αιώνα ως το 1979. Σύνολο 2967 λήμματα. Δεμ., σ. 583. 45-70
Βλέπε και: 618, 562

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [801-823]
801 [ΚΟΡΑΗΣ ΑΔ. - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΠΛΑΤΩΝ] ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ είτουν ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, συγγραφείσα παρά του […] κυρίου ΠΛΑΤΩΝΟΣ πρώην της εν Τροίτζη Μονής και νυν δε Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόσχας και μεταφρασθείσα πρώτον μεν εκ της Ρωσσικής εις την Γερμανικήν, νυν δε εκ της Γερμανικής εις την Ελληνορωμαϊκήν διάλεκτον ή προσετέθησαν σημειώσεις διάφοροι, και προδιοίκησις περί Κατηχήσεως παρά του Μεταφραστού. Εν Λιψία της Σαξονίας, παρά Ιωάννη Γότλοπ Εμμανουήλ Βρέϊτκοπφ, έτει 1782 (α’ εκδ.). Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Νεκτάριο Πενταπόλεως: α) Πολλαί υποσημειώσεις, άπασαι του Αδαμαντίου Κοραή αποκαλύπτουσιν την βαθείαν γνώσιν των θεμάτων του Χριστιανισμού […] η πρώτη σημαντική προσπάθεια εις τον τομέαν αυτόν [δηλ. την Κατήχηση του Λαού] στην Ορθόδοξη Δογματική και όχι μόνον στα Ηθικά Διδάγματα. [βλ. Βρεττό 1854, α’ μέρος, σελ. 105 - Παπαδόπουλος 486]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 254. 800-1500
802 [ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΣΤΡΑΧΑΝ 1792] Δύο χειρόγραφες επιστολές: α) ΑIτηση του Αρχιεπισκόπου Θεοτόκη (1731-1800) προς την Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β’ της Ρωσίας (“προς την Μεγάλη Μονάρχη”) όπου ζητά να απαλλαγεί από την Αρχιεπισκοπική Έδρα λόγω ασθενείας. Αστραχάν 23 Μαρτίου 1792. Ένα φύλλο, 1 γραμμένη σελίδα. Στα ρωσικά, χαρτί υπόφαιο υδατοσημασμένο. Διαστάσεις [34x22 εκ.] β) ΔΙΑΤΑΓΜΑ της Αυτοκράτειρας Αικατερίνης Β’ προς τη Σύνοδο ότι έγινε αποδεκτή η αίτηση του Αρχιεπισκόπου Αστραχάν, Νικηφόρου Θεοτόκη, για απαλλαγή του από την έδρα, 27 Απριλίου 1792. Υπογράφει ο γραμματέας της Αρχικαγκελαρίας της Αικατερίνης Β’. Ένα διπλό φύλλο, 3 σελίδες γραμμένες. Στα ρωσικά, χαρτί υπόφαιο υδατοσημασμένο (=άρκτος με πέλεκυς υπό το στέμμα) με αρ. Νο 519. Ο Ν. Θεοτόκης υπηρέτησε 6 χρόνια στο Αστραχάν (1786-1792) στις εκβολές του Βόλγα. Μαζί με τον Ευγ. Βούλγαρη ενίσχυσαν την παρουσία των Ελλήνων στη Νότια Ρωσία και το πρόγραμμα της “Πεφωτισμένης Δεσποτείας” της Μ. Αικατερίνης. (2) 500-700
803 [ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ] HΤΟΙ ΤΗΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΡΣΕΩΣ […] ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ […] Ενετίησιν 1799, παρά Nικολάου Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. Λείπει η σελ. τίτλου. Σητόβρωτο στο κάτω περιθώριο εσωτερικά (από σελ. 159-212). [βλ. Λαδά Β’ τόμος, σελ. 235, αρ. 166. Σχ. 4ο, νεώτερη βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 3-16+572 [δεμ. μαζί] ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΙΔΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, με 2 αναδιπλ. πίνακες. σ. 216. 400-600
804 [ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ - ΚΟΡΑΗΣ] ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ - LES CARACTERES DE THEOPHRASTE d’après un manuscrit du Vatican, contenant des Additions qui n’on pas encore paru en France, traduction nouvelle par CORAY, chez J.J. Fuchs, de l’imprimerie de Baudelot et Eberhart, Paris 1799. (Παράλληλο κείμενο ελληνικό και γαλλικό, μτφρ. και σχόλια του Α. Κοραή. Πρόλογος στα γαλλικά υπό τον τίτλο “Στους Ελεύθερους Έλληνες των Ιονίων Νήσων”). [βλ. Παπαδόπουλος 5594 & Βρετός ΙΙ. 109, όχι ΕΒΕ]. Νέα δερμάτινη βιβλιοδ. με γωνίες, σ. 76+344. 1000-1200
805 [ΚΟΡΑΗΣ ΑΔ. - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ], ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ, μέρος δεύτερο, οις προσετέθησαν σημειώσεις και των αυτοσχεδίων στοχασμών περί της Ελληνικής παιδείας και γλώσσης ακολουθία, τυπ. Ι.Μ. Εβεράρτου, εν Παρισίοις 1801. Περιέχει 7 χαλκογραφίες, πρωσοπογραφίες ανδρών (Αλκιβιάδης, Σωκράτης, Μάρκελλος, Μιλτιάδης κ.ά.), [βλ. Ηλιού 1810.44]. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο, μικρή φθορά στα άκρα της ράχης, σ. λα’+488. 190-280
806 [ΒΛΑΝΤΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ] ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΝΕΠΩΤΟΣ, ΒΙΟΙ ΕΞΟΧΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ […] μετά και σημειώσεων τινών αναγκαίων […] Ζωσιμάδων. Βενετία 1801, Α’ έκδοση, παρά Πάνω Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων. Λείπουν: η σελ. τίτλου (σ. 1-2) η αφιερωτική επιστολή (σ. 3-8) καθώς και οι α’-β’. [βλ. Ηλιού σ. 13]. Χαρτόδετο εποχής, σ. 272. 150-200
807 [ΚΟΡΑΗΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΝ: ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, οις προσετέθησαν και βραχείαι σημειώσεις και στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της Ελληνικής παιδείας και γλώσσης, εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου, εν Παρισίοις 1805. [βλ. Ηλιού 1805.87]. Σύγχρονη βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 425. 300-400
808 [ΚΟΡΑΗΣ] ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ: ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, οις προσετέθησαν και βραχείαι σημειώσεις και στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της Ελληνικής παιδείας και γλώσσης, εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου, εν Παρισίοις 1805. [βλ. Ηλιού 1805.87]. Άκοπο αντίτυπο. Δερματόδετο με γωνίες, σ. 425+κατάλογος συνδρομητών. 500-600
809 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΟΛΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ βιβλία 8, (τ. 8+2 - πλήρης σειρά), [βλ. Ηλιού 1805.49-54 (1-6 τόμοι από τον 1ο τόμο λείπει ο χάρτης & 1806.38-39, 1806.52-53]. Δερματόδετη σύγχρονη βιβλιοδ. (10) 800-1000
810 [ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓ. - ΓΕΝΟΥΗΝΣΙΟΣ], ΓΕΝΟΥΗΝΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ εξελληνισθέντα μεν εκ της Λατινίδος φωνής υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως […] εν Βιέννη της Αουστρίας εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη, 1806. Σύγχρονη βιβλιοδ., σ. 224. 450-650
811 ΚΟΥΜΑΣ Κ.Μ., ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΩΝ εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών υπό Κ.Μ. Κούμα Λαρισσαίου, τόμος 7ος, Περιέχων Σύνοψιν της Σφαιρικής Τριγωνομετρίας και τα Στοιχεία της Αστρονομίας, τυπ. Γεωργ. Βενδώτου, εν Βιέννη της Αυστρίας, 1807. [βλ. Ηλιού 1807.59 & 1807.60]. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 269+1 αναδιπλ. πίνακας. 150-200
812 ΠΟΛΥΑΙΝΟΣ - ΚΟΡΑΗΣ, ΠΟΛΥΑΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΟΙ ΟΚΤΩ, τυπ. Ι.Μ. Εβεράρτου, εν Παρισίοις 1809. Επιμέλεια Αδαμαντίου Κοραή. Κριτική έκδοση Α. Κοραή. Στον πρόλογό του (σελ. β’) αναφέρει την παρούσα ως 3η έκδοση (1η 1589, 2η 1690). [βλ. Ηλιού 1809.41]. Βιβλιοδ. εποχής, σ. φ1λ.+2+ι_+453+1χ.α. 300-400
813 [ΦΩΣΚΟΛΟΣ] POESIE DI UGO FOSCOLO D’IPPOLITO PINDEMONT E DI GIOVANNI TORTI, Milano 1813, A’ έκδοση, (κολοβή σελίδα τίτλου). σ. 8+135+1. 90-180
814 ΠΑΤΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΟΥΣΑ του εξ Αθηνών […] επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή, τόμος τέταρτος, εν Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1817. Αυθεντική βιβλιοδ., σ. 416. 70-140
815 [MYΘOΛOΓIA - ΜΕΓΔΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Δ.], ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ Ή Συλλογή της μυθικής Ιστορίας των παρά τοις αρχαίοις Έλλησι μυθολογουμένων Θεών και της κατ’ αυτήν αλληγορίας, επιμελώς φιλολογηθείσα εκ διαφόρων Ποιητών και Συγγραφέων και φιλοπόνως και εντάκτως συντεθείσα παρά Χαρισίου Δημητρίου Μεγδανότ του εκ Κοζάνης, τυπ. Μ. Τράτνερ 1818. Με 7 χαλκογραφίες εκτός κειμένου και μία στην προμετωπίδα “Η εν Ολύμπω Συνέλευσις”. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 609. 250-450
816 ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦ., ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ συντεθέντα παρά Στεφάνου Κομμητά του εκ Φθίας, ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, περιέχουσα την Ιστορίαν των Θεών, την ιεροπραξίαν την προς αυτούς, και την ιστορίαν των Ηρωϊκών αιώνων. Εν Πέστη, παρά τω Ματθαίω Τράττνερ, 1827. Αυθεντική χαρτονένια βιβλιοδ. εποχής, σ. 596. 120-180
817 ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦ., ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ συντεθέντα παρά Στεφάνου Κομμητά του εκ Φθίας, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, περιέχουσα τα αναγκαιότατα συμβεβηκότα εις την ιεράν Εκκλησίαν, οίον το κήρυγμα της πίστεως, τους διωγμούς, τας αιρέσεις, τας συνόδους, και τλ., Εν Πέστη, παρά τω Ματθαίω Τράττνερ, 1827. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές, σ. 258. 80-130
818 [ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦ. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ συντεθέντα παρά Στεφάνου Κομμητά του εκ Φθίας, ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, περιέχουσα εν επιτομή της Παλαιάς και Νέας Γραφής την ιστορίαν, διηρημένην εκατέραν εις ιστορίας εξήκοντα και δύο, Εν Πέστη, παρά τω Ματθαίω Τράττνερ, 1827. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές, σ. 184 70-130
819 [ΦΩΣΚΟΛΟΣ] PECCHIO GIUSEPPE, VITA DI UGO FOSCOLO, Lugano 1833. Αφιερωμένο στους Ελεύθερους Έλληνες. Με ex libris του Κ. Παρθένη. Σητόβρωτο στα εσωτερικά περιθώρια, ελαφρά οξείδωση, δεμ., σ. 288. 75-120
820 [ΚΟΡΑΗΣ] ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ, εκδίδοντος Ιακώβου Ρώτα, τυπ. Κ. Ράλλη, 1839. (Οι σελ. 57-58 & 307-314 φττπ.). Στα περιθώρια κάποιων λίγων σελίδων σημειώσεις με μελάνι. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σ. 314. 100-140
821 ΑΡΜΕΝΗΣ ΒΡΑΪΛΑΣ Π., ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ, ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ, Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του τυπ. Α. Κορομηλά, 1879. Καλλιτεχνική βιβλιοδ., χρυσές ακμές, σ. 193 100-150
822 ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΓΕΝΝΑΔΕΙΩ εις μνήμην αείδιον του Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, εν Αθήναις τη 23η Απριλίου 1926, Παρίσι. Με αφιέρωση πιθανότατα του σ. στον Αλ. Ράλλη. Σ. 39. 65-95
823 ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ Γ.Π., ΤΟ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΡΑΗ, τυπ. Α.Α. Παπασπύρου, (1949). Με αφιέρωση του σ. Σ. 59. 1-…
Βλέπε και: 3, 539, 612

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [824-863]
824 [ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΟΙΟΥ “ΗΡΑΚΛΗΣ” 1821] Ενενήντα δύο φωτογραφίες, αναπαραγωγή του χειρογράφου ημερολογίου του (μάχιμου) πλοίου “Ηρακλής” του Σπετσιώτη Αργύρη Αναγνώστου Χατζηαργύρου. Περίοδος: Απρίλιος 1821 - Δεκέμβριος 1822. Το ημερολόγιο έγραφε ο Κύπριος εθελοντής Ιωάννης Φραγκούδης. Το πρωτότυπο απόκειται στην Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Αθηνών. Φύλλα 92. Σ. 1-99+4 (λείπουν οι σελ: 13, 20, 27, 33, 46, 54-59). Διαστάσεις [26x19 εκ.] σε κουτί. (92) 150-200
825 [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔ.] Χειρόγραφη επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τον Δημητράκη Κολιόπουλο (=Δ. Πλαπούτας). Τον καλεί να στρατολογήσει πολεμιστές για να τον ενισχύσει στην Πολιορκία της Πάτρας. Η επιστολή απεστάλη από την Κόρινθο στις 18 Απριλίου 1822. “Καπ. Δημητράκη Κολιόπουλε σε ασπάζομαι αδελφικώς, ομοίως και όλους τους άλλους Καπεταναίους και στρατιώτες. Εις τας δύω ή τρεις ώρας της ημέρας αναχωρώ […] στάσου γενναίος, κ’ με μάτια ανοιχτά, μάλιστα δια τους φίλους να ήσαι παρατηρητής προσεκτικός. […] Υπογεγραμμένη, 1 φύλλο, μία σελίδα γραμμένη, συνολικά 18 στίχοι. Σε πλαίσιο με παράθυρο και οπισθίως ορατό το βουλοκέρι. Διαστάσεις [21x16 εκ.] 2500-3500
826 [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔ. - ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ Δ.] Χειρόγραφη επιστολή του Θ. Κολοκοτρώνη προς τον Δημητράκη Κολιόπουλο (=Δ. Πλαπούντα) από το Σαραβάλι (κοντά στην Πάτρα). Του αποστέλλει το Δίπλωμα της Χιλιαρχίας του που του είχε στείλει, η Διοίκηση του εύχεται να ζήσει και να αξιωθεί και το βαθμό του Στρατηγού και τον καλεί να πάρει όλους τους στρατιώτες από Δημητζάναν και να έλθη το γρηγορότερων. Η επιστολή απεστάλη από το Σαραβάλι “εκ της Πολιορκίας Πατρών” στις 10 Ιουνίου 1822. “Αδελφέ και γενναιότατε Χιλίαρχε, Δημητράκη […] Σε ασπάζομαι αδελφικώς - Ιδού σου περικλείω το Δίπλωμα της Χιλιαρχίας σου όπου ταύτη την ώρα με εστάλη παρά της Διοικήσεως […]. Υπογεγραμμένη, ένα φύλλο, μία γραμμένη σελίδα 13 στίχων. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [27,5x18,5.] 2500-3500
827 “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Επτά φύλλα: Μεσσολόγγιον 25 Ιουλίου - 16 Αυγούστου 1824. Τα τεύχη: οι αριθμοί 61 έως και 67 συνεχόμενοι. Με ίχνη υγρασίας. σ. 7 τετρασέλιδα. 650-900
828 [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Θ.] FRIEDEL A., Λιθογραφία έγχρωμη υδατογραφημένη, “THEODORE COLOCOTRONI”, γ’ έκδ., Λονδίνο 1827. Διαστάσεις [30,2x24,2 εκ.] 300-350
829 [ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Ν.] FRIEDEL A., Λιθογραφία έγχρωμη υδατογραφημένη, “NOTIS (CONSTANTINE) BOTZARISI”, γ’ έκδ., Λονδίνο 1827. Διαστάσεις [30x23,5 εκ.] 250-300
830 [ΚΟΛΕTΤΗΣ ΙΩΑΝ..] FRIEDEL A., Λιθογραφία έγχρωμη υδατογραφημένη, “JOHANNES COLLETTIS”, γ’ έκδ., Λονδίνο 1827. Διαστάσεις [32x24 εκ.] 200-250
831 ΦΙΛΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εν Ναυπλία, εκ της τυπογραφίας Θ. Κονταξή και Ν. Λουλάκη, 1834. Υγρασία στα φύλλα, φθορές στα τελευταία (σελ. 386-399). Δεμ., δερμάτινη ράχη, σ. 399. 180-360
832 [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ι. Θ.] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ήτοι ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ από 1821 μέχρι 1827, συλλεγέντα μεν υπό του υποστρατήγου Ιωάννου Θ. Κολοκοτρώνη, εκδοθέντα υπό Χ.Ν. Φιλαδελφέως, τυπ. Χ. Νικολαΐδου, 1856. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 622. 90-180
833 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ κατά τους πρότερους βιογράφους, τα επίσημα έγγραφα και άλλας αξιοπίστους ειδήσεις, τυπ. Νικήτα Πάσσαρη, 1867. Με ξυλογραφία του Καραϊσκάκη προ της σελ. τίτλου και κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σ. 152. 90-180
834 ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η ΗΡΩΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ από του έτους 1821-1828, τόμος Α’ & Β’ [δεμ. μαζί], τυπ. Άγγελου Καναριώτου, 1874. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 384+338+κατάλογος συνδρομητών. 90-180
835 ΒΑΡΘΟΛΔΗΣ Κ.Μ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέρος δεύτερο, Από του Κυβερνήτου (Καποδίστριας) μέχρι της ενηλικιότητος του Βασιλέως Όθωνος, 1828-1833, μεταφρασθείσα εκ του γερμανικού υπό ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, εκδ. Ανδρέας Κορομηλάς, 1876. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 807. 50-70
836 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ., ΛΟΓΟΙ ΕΙΚΟΣΙ θέμα έχοντες ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ 1821, εκφωνηθέντες εν τη πλατεία της “Ομονοίας”, τυπ. Α.Ν. Καστριώτου, 1886. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 216. 80-100
837 ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, επιθεωρηθείσα και επιδιορθωθείσα υπ’ αυτού του συγγραφέως, εκδ. γ’, Παναγιώτη Ασλάνη, τυπ. της “Ώρας”, 1888. τ. 4 (δεμ. σε 2 τόμους με τα αρχικά τους εξώφυλλα). Στον Α’ τόμο ολοσέλιδη φωτ. του Σπ. Τρικούπη. Βιβλιοδ. εποχής, χρήζει επιδιόρθωσης. (2) 80-90
838 [ΚΟΡΑΗΣ] ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ των μετά θάνατον ευρεθέντων, τόμος 7ος περιέχων ΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΕΣΤΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΣΥΧΙΟΥ της εκδόσεως Αλβέρτη, επιμέλεια Ν.Μ. Δαμαλά, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889. Φθορές στην βιβλιοδ., σ. 152. 40-50
839 POUQUEVILLE F.C.H.L., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ήτοι Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μτφρ. Ξ. Ζυγουρά, εκδ. Αθ. Τζελάτου και Γ. Φέξη, τυπ. Α.Ν. Γρίμη, 1890, (1ος & 2ος τόμος δεμ. μαζί). Ολοσέλιδες ξυλόγραφες εικόνες των Νικολάου Σουλιώτη, Λάμπρου Βεΐκου, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Λάζαρου Κουντουριώτη, Ρήγα Φεραίου κ.ά. Δεμ., σ.295+319. 50-100
840 JURIEN DE LA GRAVIERE, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (τόμος 1ος) - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (τόμος 2ος), [τ. 2, δεμ. μαζί], μτφρ. μετά προλεγομένων και σημειώσεων υπό ΚΩΝΣΤ. Ν. ΡΑΔΟΥ, μετά εικόνος του συγγραφέως στον πρώτο τόμο, εκδ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου 1890 ο πρώτος τόμος, και εκδ. Ιωάννης Νόταρης 1894 ο δεύτερος τόμος. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 430+339. 60-90
841 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, από της ενάρξεως της τελευταίας Κρητικής Επαναστάσεως μέχρι του πέρατος του πολέμου, γραφείσα επί τη βάσει επισήμων εγγράφων και των ασφαλεστέρων πληροφοριών, εκδ. Γεωργ. Δ. Φέξη, 1897. Με ξυλογραφίες και εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 1179. 180-320
842 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, συγγραφέντα μεν υπό Φωτίου Χρυσανθακόπουλου πρώτου υπασπιστού του Θ. Κολοκοτρώνη, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1899, τ. 2. Δεμ., σ. 562+483. (2) 60-90
843 ΛΟΡΔΟΣ ΜΠΑΫΡΟΝ, ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, μτφρ. Στέφανου Μύρτα, τυπ. Ε. & Ι. Μπλαζουδάκη, 1924. Αριθμημένη έκδ. 419/425. Με ολοσέλιδη εικόνα του Βύρωνα. Δεμ., σ. 116. 25-30
844 MILLER WIL., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ (1821-1921), μτφρ. εκ της Αγγλικής υπό Κώστα Καιροφύλλα, έκδ. Εταιρίας “Τύπος”, 1924. Δεμ., σ. 198. 55-75
845 [ΒΥΡΩΝ] PUAUX RENE, LE TOMBEAU DE LORD BYRON, Paris 1924. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 38/550. Σκίσιμο στην τελευταία σελίδα και οπισθόφυλλο. σ. 88. 70-80
846 ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, έκδοσις της εκατονταετηρίδος εικονογραφημένη, μετά προλόγου Κωστή Παλαμά, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης 1925, τ. 4 δεμ. μαζί. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 264+274+278+312. 90-180
847 ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ μετά πολλών εικόνων (Απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, Νοσοκόμοι και Κομπογιαννίται, Οι Φιλέλληνες του 1821, Η Χολέρα του 1854, Αι στολαί του τακτικού στρατού, Αι Αθήναι κατά το 1850, Ιστορία ενός Άσματος, Ο Παπουλάκης, Εκστρατεία Ιερέων, Ο Βύρων εν Ελλάδι, Η Ένωσις της Επτανήσου), τυπ. Εστία. Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., χρήζει επιδιόρθωσης, σ. 659. 50-60
849 ΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1825-1826, (εις τιμήν της εκατονταετηρίδος της εξόδου της Ηρωικής Φρουράς), έκδ. 1926. Δεμ., σ. 151. 80-160
850 ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η ΗΡΩΪΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ήτοι σκηναί εν Ελλάδι από του έτους 1821-1828, εκδ. Παπαδημητρίου & Δελής, 1927. Ανατύπωση της α’ έκδ. του Λονδίνου (1861) με πολλές εικόνες ειδικά σχεδιασμένες για την α’ έκδοση. Σ. 736. 50-60
851 ΦΩΚΑΣ ΔΗΜ., Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ 1827-1927 (Εκατονταετηρίς Ναβαρίνου), έκδοσις Ναυτικής Επιθεωρήσεως 1927. Ολοσέλιδη εικονογράφηση και 1 αναδιπλ. χάρτης στο τέλος. Σ. 126+1. 65-85
852 ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜ., ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ιστορική, δογματική και κριτική έρευνα επί τη βάσει των ανεκδότων αρχείων, μετά εκατόν εξήκοντα φωτοτυπιών και εικόνων, τόμος πρώτος ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από της Αλώσεως μέχρι της 3 Σεπτεμβρίου 1843 (1453-1843), εκδ. Δημητράκου. Πλούσια εικονογράφηση, αναδιπλούμενα έγγραφα. σ. 508+16. 50-70
853 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, τυπ. Αγγ. Κλεισιούνη, 1938. Βιβλιοδ. τέχνης “Γρυπαετός”, σ. 76. 45-65
854 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Μεγάλες Μορφές: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 1792-1828, εκδ. Μ. Βασιλείου, 1941. Ολοσέλιδες εικόνες Φώτη Κόντογλου. Λινόδετο, σ. 203. 50-80
855 [ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞ.], Δύο βιβλία για τον Α. Υψηλάντη: ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΣΤΑ, “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 1792-1828”, εκδ. Μ. Βασιλείου, 1941. [μαζί] ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ., “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΗΡΩΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ”, εκδ. Ελευθερουδάκης, [χ.χ.]. Δεμ. (2) 60-80
856 [ΠPΩTOΨAΛTHΣ E.], ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ THΣ EΠANAΣTAΣEΩΣ, Επιμελητής της εκδόσεως Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης, εκδ. Γ. Τσουκαλά, 1955-57, 20 τόμοι. Στον 20ό τόμο (σελ. 221-274) περιέχει κατάλογο Φιλελλήνων. (20) 100-200
857 [ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ], Επέτειος εξόδου Μεσολογγίου, επέτειος θανάτου Βύρωνος. Πρόγραμμα εκδηλώσεων. σ. 1. [μαζί] ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (φυλλάδιο). σ. 4. (2) 15-20
858 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, εκδ. “Διόνυσος”, [χ.χ. 1970 περ.]. Πρόλογος και εξώφυλλο Κυριάκου Α. Κάσση. Πανομοιότυπο “Λαϊκής” εκδόσεως φυλλάδων (45 φύλλα), [1915-1920 περ.], εικονογραφημένη από τους Σ. Χρηστίδη και Μ. Παπαγεωργίου. σ. 783. 50-75
859 “ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΕΫΤΙΕ”, Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ, ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, παρουσίαση και εισαγωγή Στέλιος Α. Παπαδόπουλος, σχόλια πινάκων Αγάπη Α. Καρακατσάνη, έκδ. Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1971. Με 11 σχέδια και 69 υδατογραφίες. Φωτογραφίες Μ. Σκιαδαρέση και Κ. Πασχαλίδη, καλλιτεχνική επιμέλεια του ζωγράφου και χαράκτη Τ. Κατσουλίδη. Σχ. Πλάγιο φύλλο, λινόδετο με χάρτινο κάλυμμα, σ. 107. 90-180
860 [ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ποίημα απλούν περιέχον την εκστρατείαν του Ομέρ Πασά, Ρουσί Πασά, Ισούφ Πασά, και Ισμαήλ Πασά, εναντίον της Δυτικής X. Ελλάδος, τον αποκλεισμόν του Μεσολογγίου και τέλος την καταστροφήν των Τούρκων ήτις συνέβη κατά το 1822 […] Δεύτερον, την εκστρατείαν του Σκόνδρα και του Ομέρ Πασά, εναντίον της ιδίας επαρχίας […], εν Μεσολογγίω, εκ της Τυπογραφείας Δημ. Μεσθενέως, 1824. Το ποίημα έγραψε ο Στασινός Μικρούλης και ο Σπυρίδων Παιδάκος το τύπωσε εις το εξώφυλλον σφραγίς της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, έτος 1821. Φωτοτυπική επανέκδοσις Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος, 1971. Σ. 24. 25-30
861 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ., Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΤΟ 1821, έκδ. 1972. Με ένα δισέλιδο σχεδιάγραμμα της μάχης. Άκοπο. Σ. 73 30-45
862 ΝΑΒΑΡΙΝΟ - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1827, Πανομοιότυπο, έκδ. Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος, 1977, για τα 150 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Έκδοση 350 αντιτύπων. Κείμενο - επιμέλεια Ι.Κ. Μαζαράκης. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. λυτά φύλλα, σ. 4+7 εικ. εκτός κειμένου. 90-140

863 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”. Mνημειακή προσωπογραφία χαρακτική σε χαλκό (τεχνική εξέλασης - ανάγλυφη μορφή) με προσθήκη χρώματος και προστατευτικού βερνικιού, υπογεγραμμένο, 1983. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [53x42 εκ.] 1800-2500
Βλέπε και: 36, 875, 797, 872, 687, 759, 570, 600, 864, 211, 240

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [864-878]
864 “L’ETOILE”, Παρίσι 4 Μαΐου 1827. Η εφημερίδα μας πληροφορεί ότι «Υπάρχουν δύο Εθνικές Αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, η μία στην Αίγινα και η άλλη στο Καστρί (η αρχαία Ερμιόνη). Προτάσεις δε αμφοτέρων περί προσεχούς συναθροίσεως δεν καρποφόρησαν. Η πρώτη αποτελείται από 72 μέλη και η δεύτερη από 84. Επίσης μαθαίνουμε από τα σύνορα της Μοραβίας ότι ο πρίγκηψ Αλέξανδρος Υψηλάντης ο οποίος από το 1821 ήτανε δέσμιος στο φρούριο Μονγκάζ ανέκτησε την ελευθερία του». 80-100
865 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ, Περίοδος Α’, Σύνοδος Α’, 1844-1845 & Σύνοδος Β’ 1845-1846, τ. 2, τυπ. Γ. Βλασσαρίδου, 1846. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 815. (2) 80-120
866 [GRECIA - Θυρεός], Θυρεός Ελληνικός, (Σταυρός, εθνόσημο, κορώνα και δάφνες), [1850 περ.], “Βασίλειον της Ελλάδος”, τύπ. Μιλάνο, λιθ. Bartotti. Διαστάσεις [20,5x13,5 εκ.] 45-60
867 ΟΥΑΙΛΑΝΔΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, [περιλαμβάνει και το Σύνταγμα της Ελλάδος (υπογράφεται από: Όθωνα, Κ. Κανάρη, Α. Λόντο, Δρ. Μάνσολα, Λ. Μελά) μετά ιστορικής εισαγωγής], τυπ. Νικ. Αγγελίδου, 1855. Βιβλιοδ. εποχής, σ. 359. 100-200
868 [ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1835-1886)], Προσωπογραφία του Έλληνα διπλωμάτη. Ξυλογραφία σχεδιασμένη από τον Rochlitzer, [1860 περ.]. Συνοδεύεται από βιογραφικές πληροφορίες (όπισθεν). Διαστάσεις [15x15 εκ.] 20-30
869 [MONTENEGRO] “L’ILLUSTRAZIONE POPOLARE”, Ξυλογραφία, “IL PRINCIPE E LA PRINCIPESSA DEL MONTENEGRO”, [1879 περ.]. Διαστάσεις [23,5x15,5 εκ.] 45-60
870 ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, βιογραφία, εκδ. Γ. Φέξη, 1896. Δεμ., σ. 384. 80-120
871 [ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ] “LE PETIT PARISIEN”, 2/5/1897, “La Guerre Turco-Greque”, (εικόνες από: Μάχη στην Λάρισα, Συμπλοκή στα σύνορα, Χάρτης εμπολέμου Ελλάδος, Υπουργοί Στρατιωτικών των δύο χωρών, Έλληνας στρατιώτης & Τούρκος στρατιώτης). 60-70
872 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡ., ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ, τριμηνιαίον Περιοδικόν Σύγγραμμα, συντασσόμενον και εκδιδόμενον υπό Σπυρ. Π. Λάμπρου, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, τ. 16, 1904-1916, (12 αυθεντικοί τόμοι και 3 σε φωτοτυπική ανατύπωση Βασ. Ν. Γρηγοριάδη). Εικόνες εντός κειμένου. Στον τόμο του 1904 αναδιπλ. πίνακας με την υπογραφή του Δημητρίου Παλαιολόγου του Πορφυρογέννητου, τυπωμένος με κόκκινο μελάνι και δεύτερος αναδιπλ. πίνακας πανομοιότυπο “Ο Αχελώος, Εφημερίς Πολιτική της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος […] Εν Βραχωρίω τη 24 Φεβρουαρίου 1822”, υπογράφει ο Αρχιμανδρίτης της Επικρατείας Ν. Λουριώτης. (15) 90-120
873 ΜΕΝΤΖΟΣ Β.Γ. - ΚΥΡΙΑΖΗΣ Δ.Γ., ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΜΗΤ του Β’ ή Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ (1876-1909), μετά 50 εικόνων από πηγάς αυθεντικάς, Κωνσταντινούπολη 1909. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σ. 670. 100-200
874 ΝΕΕΖΕΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μτφρ. εκ του Γερμανικού, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Α. Κορομηλά, 1911. Σ. 264. 90-180
875 ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τόμος Α’ 1821-1865 & τόμος Β’ 1865-1900, [τ. 2 δεμ. μαζί], έκδ. 1922-1923, μετά 215 προσωπογραφιών και αυτογράφων. Βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σ. 295+288. 70-80
876 [ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ] ΚΑΡΟΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ, ΟΛΓΑ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 22 Αυγούστου 1851 - 19 Ιουνίου 1926, έκδ. [1934]. Με χειρόγραφη αφιέρωση της Ιουλίας Ν. Καρόλου. Πάμπολλες φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Οι εικόνες φιλοτεχνήθηκαν από τον φωτοτσιγκογράφο Ε. Χαλκιόπουλο. Σ. 406. 60-90
877 ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 1824-1935, έκδ. της εφημερίδος των Αναπήρων Στρατού. Με εικόνες εντός κειμένου και πολλές διαφημίσεις εποχής. Σ. 388. 80-90
878 ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ, έκδ. 1937. Έκδοση 250 αντιτύπων, αρ. 109. Σ. 144. 45-60
Βλέπε και: 844, 836, 832, 613, 639, 603

57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –
Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [879-889]
879 [ΜΑΧΗ ΛΑΧΑΝΑ - ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ] Προσωπογραφία, παλιά φωτογραφία, του Ανθυπολοχαγού (του 3ου Λόχου του 2ου Συντάγματος Πεζικού από τη Λαμία) Μακρόπουλου Πέτρου (1890-1913). Απεβίωσε στη πολύνεκρη μάχη του Λαχανά (Β’ Βαλκανικός πόλεμος) 21/6/1913 (8.500 Έλληνες νεκροί). Ήταν αδελφός του Δημάρχου Λαμιέων Ι. Μακρόπουλου. Σε πλαίσιο (χρήζει συντήρησης), διαστάσεις [50x60 εκ.] 80-120
880 [ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, 1913] “L’ILLUSTRATION”, Παρίσι 22 Μαρτίου 1913. Ολοσέλιδο εξώφυλλο “La Famille Royale de Grèce à Salonique” φωτογραφία του Βασιλέα Γεωργίου της Βασίλισσας και του διαδόχου Κωνσταντίνου. (Στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη, λίγες μέρες πριν την δολοφονία). Eπίσης Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και πανοραμική άποψη της πόλεως. Άρθρα και φωτογραφίες. Σχ. Φύλλου. 60-70
881 ΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ, ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 1912-1913, γεγονότα, εκθέσεις, έγγραφα, επίσημοι μαρτυρίαι, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1914. Με αφιέρωση Α. Κέφαλος. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., σ. 360 50-100
882 [KΩNΣTANTINOYΠOΛH - “L’ILLUSTRATION”, Πέντε τεύχη: 24 Απριλίου, 8 & 15 Μαΐου, 12 Ιουνίου, 3 Ιουλίου. Εκτενή άρθρα και φωτογραφίες με τα γεγονότα γύρω από την Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη. Σχ. φύλλου. (5) 60-80
883 KYRIAKIDES EPAMINONDAS, LA GRECE ET LA GUERRE EUROPEENNE, NEUTRALITE NEFASTE, lib. Eleutheroudakis & Bart, 1916. Με αφιέρωση του σ. Φθορές στα εξώφυλλα, σ. 103. 50-60
884 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Δ. ΝΟΤΗΣ, Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΛΗ, διάλεξις γενομένη εν τω θεάτρω “ΟΛΥΜΠΙΑ”, τη 14 Ιουνίου 1918, A’ επετείω της αποκαταστάσεως της Κρατικής ενότητος εν Ελλάδι. Σ. 23. 30-40
885 ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ιστορική μονογραφία, έκδ. 1923. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σ. 15+134. 45-50
886 ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ, Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΙΤΑΛΙΑ, τυπ. Γαληνάκη, 1924 (Προφητικό του Ιταλικού επεκτατισμού). Σ. 111. 45-60
887 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ξ., Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, ιστορική επισκόπησις, έκδ. 1925. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 422. 90-180
888 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΠΥΡ., Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 1929. Η εικών του Μητροπολίτου Χρυσόστομου, οι τίτλοι, τα αρχικά στοιχεία και τα τελικά κοσμήματα εσχεδιάσθησαν από τον Κωστήν Παρθένη. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Με αφιέρωση του σ. (σε λυτό φύλλο). Φθορές στην ράχη, σ. 221. 70-120
889 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1912, γενική γεωγραφική ανασκόπησις, έκδ. της εφημερίδος “Ελληνική”, Μάρτιος 1932. Δεμ., σ. 150+1 αναδιπλ. χάρτης. 80-120
Βλέπε και: 501, 402, 626, 896, 584, 643, 579, 248, 339


58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [890-898]
890 [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 1894 ΧΑΝΙΑ], Δύο χειρόγραφα σημειώματα του νεαρού τότε δικηγόρου Ε. Βενιζέλου για υπόθεση νομική (“επιταγή”) προς το Ειρηνοδικείο Χανίων. Η υπόθεση αφορά τους Μπιλάλ Νταουστάκη κτηματία, κατά Χαλήμ Μαϊστράκη γραμματέως του Δήμου Χανίων και Ιβραήμ Μπεζεντζάκη ταμία του Δήμου Χανίων. Υπογεγραμμένο, δύο φύλλα, (2 σελίδες + 1 φύλλο, 1 σελίδα), σχ. Α4. 950-1400
891 [ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ] Πρόσκληση του πολιτικού κέντρου του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον καθηγητή Γ. Κρέμο δύο ημέρες προ των εκλογών όπου εξελέγη βουλευτής Αττικής, 6 Αυγούστου 1910. Με στρογγυλή σφραγίδα. Ένα φύλλο, μία γραμμένη σελίδα. 50-80
892 [ΣΥΝΘΗΚΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1913], “L’ILLUSTRATION”, Παρίσι 9 Αυγούστου 1913. Ολοσέλιδο εξώφυλλο με φωτογραφία του Βασιλέα Κωνσταντίνου και του Ε. Βενιζέλου. (Συνάντηση στο Μέτωπο Βασιλέως - Πρωθυπουργού για χάραξη πορείας), άρθρο φωτογραφίες. Σχ. Φύλλου. 60-80
893 [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε.] Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ. Προσωπογραφία του Ε. Βενιζέλου και χάρτης της Ελλάδος, τσιγκολιθογραφία, 1922 του Δ. Κοκότση, τυπ. “Εστία”. Μικρά σκισίματα στα περιθώρια. Διαστάσεις [50x35 εκ.] 50-80
894 [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ - ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ], (ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1935). Το περιοδικό “MIROIR DU MONDE”, 9 Μαρτίου 1935, περιέχει ενδιαφέρουσα πολιτική ανάλυση για την Ελλάδα εκείνης της εποχής. (Βενιζέλος, Παπαναστασίου, Πλαστήρας, Κονδύλης, Τσαλδάρης). Με φωτ. των πρωταγωνιστών. Σχ. φύλλου. 50-60
895 [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘ.] Χειρόγραφη επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου “Χαλέπι, 2 Ιανουαρίου 1935”, προς τον Γ. Φικιώρη που αφορά τις επαναληπτικές εκλογές στο Νομό Λακωνίας. Σ. 4+ο φάκελος. 100-150
896 ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ (ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ), έκδ. “Καθημερινής”, 1935. Δεμ., σ. 384. 70-140
897 [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ] ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ Ι.Δ., ΑΓΑΠΗΣΕ ΠΟΤΕ. Oλόκληρη η προσωπική και καθαρώς ιδιωτική ζωή του Βενιζέλου, Η μεγάλη φωτεινή διαδρομή του από πού ξεκίνησε και που και πως έφθασε, οι αγάπες και τα μίση του, οι οδύνες και οι χαρές του, έκδ. “Ελευθέρας Σκέψεως”, Ηράκλειον Κρήτης, 1936. Εικόνες εντός κειμένου, πανομοιότυπα επιστολών. Δεμ., σ. 192. 60-70
898 DIMITROV THEODORE, BULGARIA AND THE LEAGUE OF NATIONS, Historical Documents 1920-1923, Geneve 1986. Κείμενα γαλλικά και αγγλικά. Με αριθμημένες φωτογραφίες, χάρτες και πανομοιότυπα εγγράφων. Πανόδετο, σ. 896. 40-60
Βλέπε και: 411

59. Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [899-917]
899 HITLER ADOLF, MEIN KAMPF (Mon Combat), traduction exacte de l’édition integrale, Paris [χ.χ., 1939 περ.], τ. 2 [δεμ. μαζί], Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 656. 60-90
900 ΑΒΕΡΩΦ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τυπ. Γερ. Σ. Χρήστου. 1939. Δεμ., σ. 446. 50-80
901 ΤΟΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ., ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ, εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939. Σχέδια εντός κειμένου. Με χειρόγραφη αφιέρωση. Προλογίζεται από τον Ιωάννη Μεταξά. Σ. 303. 25-35
902 [ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΗΞΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ], AUSWARTIGES AMT 1939/41 Nr. 7, Βερολίνον 1941. (Περιλαμβάνει το διάγγελμα του Φύρερ προς τον Γερμανικόν Λαόν, Διακοίνωσις της Κυβερνήσεως του Ράιχ προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν κ.ά.). Σχ. 4ο μεγάλο, σ. 223. 80-90
903 “ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΑΤΥΡΑ”, Ευθυμογραφικό τεύχος εμπνευσμένο από την κωμικότητα της Ιταλικής νοοτροπίας, σε χρονογραφήματα: Βάρναλης, Πωπ. και άλλοι, σε Σκίτσα: Δημητριάδης, Μπέζος, Καστανάκης, Παυλίδης, Πολενάκης, Τερζόπουλος, Κυριαζής, επιμέλεια Ευάγγελου Μπιτσαξή και Κ. Στασινόπουλου, 1941, [χ.α.σ.]. [Δεμένο μαζί] ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 1947. Με εικόνες των φρικιαστικών εγκλημάτων που διεπράχθησαν στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1944. Σ. 48. 80-120
904 ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤ. (ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ), ΒΡΟΝΤΑΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΟΣ Από τη θρυλική εποποιία των Τεμπών, εκδ. “Τα Νέα Βιβλία”, 1945. Ξυλογραφίες Α. Τάσσου. Σ. 82. 90-130
905 ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, εκδ. “Επίκαιρα”, τυπ. Πυρσός για λογαριασμό των “Φίλων του Βιβλίου”, 1945. Δεμ. μαζί με το πρωτότυπο εξώφυλλό του, σ. 80. 40-50
906 ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛ., Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, εκδ. “Αετός”, 1946. σ. 167. [δεμ. μαζί του ιδίου] Η ΕΛΛΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ, εκδ. “Αετός”, 1945. σ. 267. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ, εκδ. “Αετός”, 1945. σ. 191. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. 70-110
907 ΑΞΙΩΤΗ ΜΕΛΠΩ, ΑΘΗΝΑ 1941-1945, ξυλογραφίες της ομάδας “Χαράκτες Εθν. Αντίστασης”, εκδ. Καραβία 1945. [μαζί της ιδίας] ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΕΣ 1886-1945, εκδ. Μαρή & Κοροντζή, 1945. Με ονομαστικό κατάλογο των νεκρών της Πρωτομαγιάς του 1944. (2) 70-100
908 ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, μετά συλλογής ιστορικών και λαογραφικών ανεκδότων των ετών 1940-1944, εκδ. Π. Δημητράκου, [1946 περ.]. T. 4 δεμένοι μαζί με τα αρχικά τους εξώφυλλα. 90-180
909 ΑΙ ΘΥΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, 4 γλωσσών (Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ρωσικά), Α’ έκδ. 1946. Με πάμπολλες φωτ. και έγχρωμους χάρτες. Σχ. φύλλου, πανόδετο, με την πρωτότυπη κουβερτούρα, σ. 180. 150-250
910 [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ] ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ προς τας Νομαρχιακάς, Περιφερειακάς, Τοπικάς, Συνδικαλιστικάς κ.λ.π. επιτροπάς, τους Συνδικαλιστικούς ομίλους και τα Συνδικαλιστικά στελέχη του Δ.Σ. Κόμματος. Τετράφυλλο, υπογράφεται από τον Γραμματέα του Συνδικαλιστικού Τμήματος της Κ.Ε. του Δ.Σ.Κ. Λάμπη Ν. Βολανάκη. Εν Αθήναις 12 Μαΐου 1947. 60-80
911 [ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤ.], ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, συλλογή Αντώνη Γούναρη, τυπ. Γ. Αλεξάκη, έκδ. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αλβανικής Εποποιίας, 1947. Με φωτ. των πρωταγωνιστών εκτός κειμένου και άλλες εντός κειμένου. Σ. 192. 40-50
912 ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΠΕΡΙ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΛΟΥΤΗΣΑΝΤΩΝ και των συνεπειών εκ της εφαρμογής του Νόμου τούτου επί του Τεχνικού Κόσμου Βορείου Ελλάδος, 10 Απριλίου 1948. Με υπογραφές και σφραγίδες. Σ. 5. 20-25
913 [ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ] Τρία έγγραφα: “Εν Χαλκίδι 21/2/1948”, “Εν Χαλκίδι 14/2/1948”, “Εν Χαλκίδι 17/3/1948”, όπου οι αιτούντες, ως ανταρτόπληκτοι, ζητούν βοήθεια από την πολιτεία. (3) 20-25
914 [ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ] Δύο έγγραφα: Το πρώτο απευθύνεται στον Σωτήριον Αντωνίου Ζούμβελην όπου του απονέμεται πιστοποιητικόν για την αντιστασιακή του δράση, υπογράφεται από τον Χ.Ρ. Αλεξάντερ (Ανώτατος Αρχηγός των Συμμάχων Δυνάμεων της Μεσογείου). Το δεύτερο είναι αίτηση του Σ.Α. Ζούμβελη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών για αναγνώριση της αντιστασιακής του δράσεως. Με χαρτόσημο και σφραγίδα. (2) 25-30
915 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ (1940-1941), έκδ. 1964 και με έγχρωμο αναδιπλούμενο χάρτη των επιχειρήσεων του Ελληνοϊταλικού πολέμου στο τέλος του βιβλίου. Σ. 224. 40-50
916 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΜ., ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ 1941-1945, έκδ. 1946, τ. 3. Βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες, σ. 1829. (3) 90-120
917 KOLONOMOS Z. - VANGELI-VESKOVICH, THE JEWS IN MACEDONIA DURING THE SECOND WORLD WAR (1941-1945), Collection of Documents, Skopje 1986, τ. 2. Με εκτενή πρόλογο και περιλήψεις των εγγράφων και στα αγγλικά. Τα κείμενα είναι στα Σκοπιανά. (2) 90-140
Βλέπε και: 561, 723, 565, 766, 346, 347, 593, 223, 348

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [918-940]
918 [ΠΑΠΑΓΟΣ Α.] Δακτυλόγραφη μονοσέλιδη επιστολή του Στρατάρχη Α. Παπάγου προς καθηγητή με ευχές, 13/2/1950. Υπογεγραμμένη. Διαστάσεις [22x16,5]. 1-…
919 [ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞ.], “ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ” 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1952 - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1953, Οικονομική Πολιτική, Στρατός και Ασφάλεια, Η Διεθνής Θέσις της Ελλάδος, έκδ. 1953. Σ. 226+διαγράμματα και εικόνες. 25-30
920 [ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛ.], Επιστολή του στρατάρχη Αλ. Παπάγου, Προέδρου Κυβερνήσεως (με την υπογραφή του) προς τον Βουλευτή Μεσολογγίου κ. Χ. Ευαγγελάτον, Αθήναι 23 Ιουνίου 1953. Σ. 1. 35-40
921 [ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ - Η ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ] Έρανος 1954, φάκελος “Η Φανέλα του Στρατιώτου” και με το βασιλικό έμβλημα καθώς και έγγραφο με την υπογραφή της Φρειδερίκης που δηλώνει ότι λυπάται που δεν μπορεί να είναι τις ημέρες του Εράνου μαζί με τα συνεργεία που θα τον πραγματοποιήσουν. (2) 20-25
922 ΚΥΡΟΥ ΑΛΕΞΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, έκδ. 1955. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σ. 468. 50-80
923 “ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ” Μηνιαίο Θεωρητικό - Πολιτικό Όργανο για την Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση, τεύχος 1, Γενάρης 1956. Σ. 48. 25-35
924 ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ Ν.Σ., Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Σ.Ε. ΣΤΟ 20ό ΣΥΝΕΔΡΙΟ, εκδ. “Ζώγια”, 1956. Σ. 142. 30-40
925 ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΕΩΝ, ΑΘΗΝΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1957, αριθ. φύλλου 9, ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ… (Αντισοβιετικό). Σ. 9. 20-25
926 [ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ] Από τα “Επίκαιρα Εικονογραφημένα” με τίτλο ΕΙΡΗΝΗ - ΦΙΛΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, έκδ. 1959. Με πολλές φωτ. του προέδρου των Η.Π.Α. Ν. Αϊζενχάουερ, της Βασιλικής Οικογενείας της Ελλάδος και άλλων προσωπικοτήτων της εποχής. Διανέμεται δωρεάν υπό της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Διαστάσεις [52x74 εκ.] 20-25
927 ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΑΓΩΝΟΣ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, έκδ. 1961. Με φωτογραφίες των νεκρών του Κυπριακού Έπους. Σχ. 4ο, σ. 410+74 παράρτημα+1 αναδιπλ. χάρτης. 60-80
928 [ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ] Μικρό αρχείο με εφημερίδες: “Το Βήμα” 26, 28 & 29/5/1963 [μαζί] “Αθηναϊκή” 23, 24, 27, 28, & 29/5/1963 & 1/6/1963 [μαζί] “Νίκη” 23, 24, 25, 27, 28, 29 & 30/5/1963. Δέκα έξι φύλλα εφημερίδων αναφερομένων (πρωτοσέλιδα) στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. (16) 80-120
929 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ECONOMIC AND SOCIAL ATLAS OF GREECE, ATLAS ECONOMIQUE ET SOCIAL DE GRECE, εκδ. “Κέντρο Οικονομικών Ερευνών”, 1964. Με αφιέρωση συνεργάτου του έργου Β. Λ. Κούκης. Σχ. Φύλλου, σ. 508. 150-250
930 [ΟΔΗΓΗΤΗΣ - ΚΝΕ 1968-1974] Παράνομα υλικά της Κ.Ν.Ε. της περιόδου 1968-1974. Πανομοιότυπα όλα τα 44 φύλλα του “Οδηγητή” Όργανο της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος Ο.Κ.Ν.Ε., καθώς και προκηρύξεις, τρυκ κ.ά. Δεμ., σχ. 4ο, σ. 303. 100-200
931 [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ] ΟΧΥΡΟ “ALAMO” 1836, Η ηρωική αντίσταση 189 Τεξανών έναντι 2000 Μεξικανών. Έργο του Διομήδη Κομνηνού (ο πρώτος πεσών στο Πολυτεχνείο). Σχέδιο με μελάνι σε χαρτί. Απεικονίζει την γνωστή μάχη στο Οχυρό Iλάμο. Υπογεγραμμένο [χ.χ., 1971-73 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [ 33,5x21,5 εκ.]. 900-1500
932 [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ] Μικρό αρχείο με εφημερίδες - αποκόμματα του Νοεμβρίου 1974 (ΤΑ ΝΕΑ κυρίως και ένα φύλλο της εφημερίδας ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ), 5 φύλλα. (5) 25-30
933 [ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, “Η ΠΟΡΕΙΑ”] Πέντε τεύχη του περιοδικού Η Πορεία, βδομαδιάτικη πολιτική επιθεώρηση, διευθυντής Μανώλης Γλέζος. Αριθμός τεύχους 4, 5, 7 & 8 του 1974 και αρ. 12 του 1975. Αρθρογραφούν: Ε. Παππά, Θ. Πάγκαλος, Β. Δαμιανάκου, Θ. Ρετζής, Α. Νάσιουτζικ κ.ά. (5) 45-65
934 [ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ] Αφίσα του Ε.Κ.Κ.Ε. (=Επαναστατικό Κομουνιστικό Κίνημα Ελλάδας) για τη πορεία του Πολυτεχνείου. Σύνθεση με αριθμημένη φωτογραφία. Νοέμβρης 1975. Διαστάσεις [70x100 εκ.] 50-80
935 [ΚΥΡΚΟΣ Λ. - Κ.Κ.Ε. Εσωτ.] Αφίσα για συγκέντρωση στο Αιγάλεω και ομιλία του Λεωνίδα Κύρκου [1976 περ.]. Διαστάσεις [50x70 εκ.] 50-80
936 ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ-ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓ., ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΤΤΕΣ, ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, τόμος Α’ & Β’ [1977]. (2) 60-80
937 10 AΦIΣΣEΣ TOY EKKE - Mεταπολιτευτικές (1975-1978) Διαστ. 50X80 και μεγαλ. 130-180
938 10 AΦIΣΣEΣ TOY KKE - Mεταπολιτευτικές (1975-1978) Διαστ. 50X80 και μεγαλ. 130-180
939 ΡΟΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ 1967-1975, έκδ. 1978. Λεύκωμα με σχέδια του καλλιτέχνη περιόδου 1967-1975. Σχ. πλάγιο, [χ.α.σ.]. 40-60
940 [ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ] 29 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, έκδ. 8 1/2, [χ.χ.], πρόλογος Βασ. Βασιλικός. (Τα 11 πρώτα ποιήματα έχουν γραφτεί όταν βρισκόταν στην παρανομία και τα υπόλοιπα 18 μετά την καταδίκη του στις φυλακές). σ. 32. 40-60
Βλέπε και: 422, 292, 740

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου